E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 5. 2011

Rozdělení dotace a příspěvku, kapitálový rozpočet, zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření v roce 2010, dlouhodobý záměr na roky 2011-2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 5. 2011

Přítomni: Bukovská, Coufal, Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Kříž, Kuthan, Liberda, Macháček, Matějka, Motloch, Pospíšková, Rothová, Spilková, Štych, Treml, Zeisek, Žižka (24)

Omluveni: Krýza, Mašín, Šolc, Votýpka (4)

Hosté: Dvořáková, Gaš, Obšil, Přikryl, Šatra, Trla

Program zasedání:

       1. Schválení zapisovatele

       2. Schválení programu zasedání

       3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 17.března 2011

       4. Prodloužení platnosti akreditace doktorských programů P1202 Aplikovaná geologie a P1415    Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

       5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v roce 2010

       6. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2010

       7. Rozdělení státního neinvestičního příspěvku a dotace

       8. Rozpočet kapitálových prostředků na rok 2011

       9. Dlouhodobý záměr fakulty na roky 2011-2015

       10. Různé

 

Průběh zasedání:

1.    ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (21/0/0)

 

2.    ASF schvaluje program zasedání. (21/0/0)

 

3.    ASF schvaluje zápis ze zasedání 17.3.2011. (21/0/0)

 

4.    Prodloužení platnosti akreditace doktorských programů P1202 Aplikovaná geologie a P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Akademický senát souhlasí s prodloužením akreditace doktorských programů P1202 Aplikovaná geologie a  P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur. (22/0/1)

 

5.    Výroční zpráva o hospodaření fakulty v roce 2010

Paní tajemnice představila shrnující prezentaci týkající se výroční zprávy o hospodaření fakulty v roce 2010. Kuthan jako zástupce ekonomické komise ASF nemá žádné závažné připomínky a doporučuje výroční zprávu schválit.

 

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2010. (24/0/0)

 

6.    Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2010

Gaš podotknul, že na jiných univerzitách bývá výroční zpráva o činnosti mnohdy obsáhlejší a často supluje dokument z oblasti PR. Osobně však prosazuje předloženou střízlivou formu a PR propagaci fakulty provádět jinou vhodnější formou.

 

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2010. (24/0/0 )

 

7.    Rozdělení státního neinvestičního příspěvku a dotace

Gaš zdůraznil, že rozdělení prostředků musí být pokud možno spravedlivé a motivující. Po té představil souhrnnou prezentaci příjmové stránky státního neinvestičního příspěvku a dotace. Tajemnice posléze shrnula stránku výdajovou, zejména s ohledem na celofakultní pracoviště. Kuthan jako zástupce ekonomické komise ASF nemá žádné závažné připomínky a doporučuje výroční zprávu schválit. Hrouda se zeptal, zda navýšení financí oddělení pro vnější vztahy má být bráno jako ´motivační bianko šek´. Paní tajemnice s jeho názorem více méně souhlasila a podotkla, že rozpočet tohoto oddělení je navrhován poprvé a bude nutné v dalším roce jednotlivé položky upravit podle úspěšnosti jednotlivých aktivit. Hrouda se dále zeptal, proč je rozpočet KTV navýšen o 20%. Paní tajemnice konstatovala, že zaměstnanci na KTV jsou dlouhodobě podfinancovaní a KTV nedisponuje žádným fondem určeným pro odměny. Navýšení bude použito v rámci odměňování pracovníků KTV a částečně bude sloužit jako rezerva. Gaš potvrdil slova paní tajemnice týkající se dlouhodobého podfinancování KTV. Kuthan zdůraznil, že jak KTV tak např. ÚAMVT se podílejí se na výuce jako ostatní pracoviště příslušných sekcí. Z tohoto důvodu by bylo rozumné jejich financování přizpůsobit standardnímu algoritmu uplatňovanému u ostatních pracovišť podílejících se na výuce. Kuthan dále podotknul, že by bylo potřeba více sledovat hospodaření Botanické zahrady vzhledem ke stále se navyšujícímu rozpočtu. Na závěr Kuthan informoval o tom, že Hrdličkovo muzeum je v současné době již v kompetenci biologické sekce. Hrouda reagoval na Kuthana s tím, že souhlasí s přísnou kontrolou hospodaření Botanické zahrady, nicméně se domnívá, že navýšení rozpočtu odpovídá jejímu dlouhodobému podfinancování. Gaš si postěžoval, že se prozatím nepodařilo pokročit s plánem ustanovit vědeckou radu Botanické zahrady. Hudeček se zeptal, jak si má vysvětlit zvýšení příjmů z úroků z 1 mil. Kč na cca 2,8 mil. Kč. Paní tajemnice odpověděla, že množství uložených finančních prostředků stále vzrůstá a v letošním rocese očekává i růst úrokových sazeb. Paní tajemnice podotkla, že zvýšení na 2,8 mil Kč je velmi střízlivý odhad a ráda by zajistila ještě vyšší zhodnocení. Hudeček se dotázal, proč dochází k navýšení celofakultních nákladů rozpočtovaných jednotlivým pracovištím. Tajemnice odpověděla, že toto navýšení je způsobeno přesunem úhrady 50% nákladů za zaměstnanecké stravenky ze sociálního fondu.

 

Akademický senát schvaluje rozpis státní neinvestiční dotace a příspěvku na rok 2011. (24/0/0)

 

8.    Rozpočet kapitálových prostředků na rok 2011  

Tajemnice představila souhrnnou prezentaci týkající se rozpočtu kapitálových prostředků na rok 2011. Hudeček by rád viděl zvýšení příjmů z Botanické zahrady pomocí fundraisingových aktivit (inspiraci našel v rámci návštěvy botanické zahrady v Cambridge) Paní tajemnice podotkla, že by byla např. možná určitá forma veřejné sbírky. Gaš informoval o tom, že fakultu oslovují firmy zabývající se hazardními hrami s tím, že jsou ochotny část povinně odváděných finančních prostředků určených na dobročinné účely věnovat také Botanické zahradě. Univerzita tyto nabídky s ohledem na svou reputaci odmítá. Dzúrová podotkla, že není možné ani vybírat vstupné do Botanické zahrady. Důvodem je dotace z magistrátu, která je vázána na bezplatný přístup.

 

Akademický senát souhlasí s návrhem kapitálového rozpočtu na rok 2011. (24/0/0)

 

9.    Dlouhodobý záměr fakulty na roky 2011-2015

Děkan zdůraznil, že fakulta je povinna vytvářet dlouhodobé záměry a zároveň se podle nich řídit. Jedelský doplnil, že už letos je naplánována aktualizace dlouhodobého záměru fakulty pro tento rok, v níž budou detailněji rozpracovány jednotlivé úkoly.

 

Akademický senát schvaluje dlouhodobý záměr fakulty na roky 2011-2015. (24/0/0)

 

10.Různé

Jedelský navrhl doplnění ekonomické komise o V. Tremla za odstoupivšího J. Blažka.

 

ASF jmenuje V. Tremla členem ekonomické komise. (24/0/0)

Ekonomická komise zvolila svým předsedou M. Kuthana.

 

Příští zasedání se uskuteční 16.6.2011 od 14:00 v posluchárně Levá rýsovna

 

Přijatá usnesení:

  1. ASF schválil Krylova jako zapisovatele. (21/0/0)
  2. ASF schválil program zasedání. (21/0/0)
  3. ASF schválil zápis ze zasedání 17.3.2011. (21/0/0)
  4. Akademický senát odsouhlasil prodloužení akreditace doktorských programů P1202 Aplikovaná geologie a  P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur. (22/0/1)
  5. Akademický senát schválil výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2010. (24/0/0)
  6. Akademický senát schválil výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2010. (24/0/0 )
  7. Akademický senát schválil rozpis státní neinvestiční dotace a příspěvku na rok 2011. (24/0/0)
  8. Akademický senát odsouhlasil návrh kapitálového rozpočtu na rok 2011. (24/0/0)
  9. Akademický senát schválil dlouhodobý záměr fakulty na roky 2011-2015. (24/0/0)
  10. ASF jmenoval V. Tremla členem ekonomické komise. (24/0/0)

 

 

Zapsal Vladimír Krylov 13.5.2011

Ověřil Petr Jedelský 14.5.2011

Akce dokumentů