E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 11. 2011

Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory, změna OŘ Botanické zahrady,

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24.11. 2011

Přítomni: Bukovská, Coufal, Diblíková, Havlík,Holman, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Krýza, Kuthan, Macháček, Matějka, Motloch, Pospíšková, Rothová, Spilková, Šolc, Štych, Treml, Votýpka, Žižka (24)

Omluveni: Kříž, Liberda, Mašín, Zeisek (4)

Hosté: Gaš, Dvořáková, Černý, Ettler, Folk, Langhammer, Obšil, Pavlata, Zima

 

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 6.října 2011

4. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory ASF

5. Opatření děkana – Organizační řád botanické zahrady

6. Stipendium za vynikající studijní výsledky

7. Program rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK)

8. Různé

 

 

Průběh zasedání:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (24/0/0)

2. ASF schvaluje program zasedání. (24/0/0)

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 6.10.2011. (24/0/0)

4. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory ASF

Jedelský informoval senát o tom, že sestavil seznamy osob s oprávněním volit. Jako zdroj použil data ze zaměstnaneckého oddělení fakulty a informace ze SIS (podíl na výuce předmětu nebo vedení závěrečných prací). Tento seznam bude předán volební komisi, která jej ověří a případně doplní.

 

Usnesení:

ASF souhlasí s vyhlášením voleb do zaměstnanecké komory. (24/0/0)

ASF souhlasí s provedením voleb elektronickou formou. (24/0/0).

 

Jedelský podal návrh na termín voleb 12.-14.12.2011.

ASF schvaluje termín voleb. (24/0/0).

Volby se uskuteční ve čtyřech volebních okrscích (biologický, chemický, geografický a geologický), s tím že Ústav pro životní prostředí bude spadat pod biologický okrsek, Katedra tělesné výchovy a CIT pod geografický okrsek a ÚAMVT pod okrsek geologický. Jedelský na závěr seznámil ASF s postupem výpočtu počtu mandátů pro jednotlivé volební okrsky. Na základě počtu pracovníků v jednotlivých okrscích vychází rozdělení mandátů:

biologický okrsek – 6 mandátů

chemický okrsek -3 mandáty

geologický okrsek  – 2 mandáty

geografický okrsek – 3 mandáty

ASF schvaluje zařazení celofakultních pracovišť do okrsků a rozdělení mandátů mezi okrsky. (24/0/0)

 

Jedelský vyzval členy ASF k aktivní účasti ve volebních komisích. Do volební komise chemického okrsku se přihlásil Havlík a Hurný, do biologického okrsku Zeisek (nebyl přítomen na zasedání ASF a souhlas obdržel Jedelský e-mailem) a Hrouda. Za geografický okrsek se přihlásili Treml a Holman a za geologický pak Bukovská a Krýza

 

ASF ustanovuje volební komisi ve složení:

chemický okrsek: Havlík  (23/0/1), Hurný (23/0/1)

biologický okrsek: Zeisek (24/0/0), Hrouda (23/0/1)

geografický okrsek: Treml  (23/0/1), Holman (23/0/1)

geologický okrsek: Bukovská  (23/0/1), Krýza  (23/0/1)

5. Opatření děkana – Organizační řád botanické zahrady

Gaš seznámil přítomné senátory s návrhem organizačního řádu botanické zahrady. Folk zdůraznil důležitost hierarchie děkan – pověřený proděkan–ředitel botanické zahrady a nutnost ustavení vědecké rady botanické zahrady, která bude mít na starosti dohled nad koncepcí. Ředitel botanické zahrady, Pavlata,  informoval ASF, že na nově navrženém organizačním řádu panuje shoda. Šolc se zeptal, zdá budou do vědecké rady botanické zahrady nominováni pouze externisté. Folk odpověděl, že nominováni budou externí i interní členové. Folk dále zdůraznil, že vědecká rada botanické zahrady nebude sloužit k zajištění provozních záležitostí. Havlík se zeptal jaké plochy jsou zahrnuty jako tzv. parková enkláva. Folk odpověděl, že jde o slovní vyjádření funkce BZ.

 

ASF souhlasí se změnou organizačního řádu Botanické zahrady. (24/0/0)

6. Stipendium za vynikající studijní výsledky

Jedelský seznámil ASF s návrhem výše stipendia za vynikající studijní výsledky. Suma zůstává stejná jako v minulém roce, tj. 15.500,- Kč. Havlík se zeptal z jakých zdrojů pocházejí příjmy do stipendijního fondu. Jedelský odpověděl, že pocházejí za platby od studentů za další a delší studium.

 

ASF souhlasí s vyplacením stipendia za vynikající studijní výsledky ve výši 15.500,- Kč. (24/0/0)

7. Program rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK)

Gaš seznámil ASF s návrhem programu rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK) a shrnul genezi dokumentu. Za Přírodovědeckou fakultu budou navrženy programy, které odpovídají struktuře sekcí. Šolc podotknul, že program PRVOUK silně kritizují některé humanitně-vědní fakulty, s tím, že se obávají nekoncepčního propojování jednotlivých oborů mezi fakultami a vzniku nekonzistentních celků. Podobné obavy sdílejí i lékařské fakulty. Votýpka  polemizoval o možném riziku zvýšené pravomoci soustředěné do rukou děkanů.

 

ASF se seznámil s návrhem systému Programů rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) ze dne 22. 11. 2011 a nevznáší vůči němu žádné zásadní námitky. ASF apeluje na JMR, aby zavedení systému nevedlo ke zvýšení administrativní zátěže akademických pracovníků. (23/0/0).

8. Různé

Jedelský oznámil, že ve čtvrtek 1.12.2011 se bude možná muset ASF sejít na mimořádném zasedání. Folk zdůraznil potřebu důkladného prostudování nového návrhu vysokoškolského zákona. Šolc se připojil s apelem na seznámení široké akademické veřejnosti s návrhem zákona.

Příští řádné zasedání se koná 15.12.2011 od 14:00 v učebně Pravá rýsovna.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (24/0/0)
 2. ASF schvaluje program zasedání. (24/0/0)
 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 6.10.2011. (24/0/0)
 4. ASF souhlasí s vyhlášením voleb do zaměstnanecké komory. (24/0/0)
 5. ASF souhlasí s provedením voleb elektronickou formou. (24/0/0).
 6. ASF schvaluje termín voleb. (24/0/0).
 7. ASF schvaluje zařazení celofakultních pracovišť do okrsků a rozdělení mandátů mezi okrsky. (24/0/0)
 8. ASF ustanovuje volební komisi ve složení:
 9. chemický okrsek: Havlík  (23/0/1), Hurný (23/0/1)
 10. biologický okrsek: Zeisek (24/0/0), Hrouda (23/0/1)
 11. geografický okrsek: Treml  (23/0/1), Holman (23/0/1)
 12. geologický okrsek: Bukovská  (23/0/1), Krýza  (23/0/1)

13. ASF souhlasí se změnou organizačního řádu Botanické zahrady. (24/0/0)

14. ASF souhlasí s vyplacením stipendia za vynikající studijní výsledky ve výši 15.500,- Kč. (24/0/0)

15. ASF se seznámil s návrhem systému Programů rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) ze dne 22. 11. 2011 a nevznáší vůči němu žádné zásadní námitky. ASF apeluje na JMR, aby zavedení systému nevedlo ke zvýšení administrativní zátěže akademických pracovníků. (23/0/0).

 

 

Zapsal Vladimír Krylov 24.11.2011

Ověřil Petr Jedelský 25.11.2011

Akce dokumentů