E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 3. 2011

třetí řádné zasedání

Přítomni: Bukovská, Coufal, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Kříž, Krýza, Liberda, Macháček (nastoupil po rezignaci Janovského), Mašín, Matějka, Motloch, Pospíšková, Spilková, Šolc, Treml, Zeisek, Žižka (23)

Omluveni: Havlík, Kuthan, Rothová, Votýpka (4)

Hosté: Janovský (písemně se vzdal mandátu), Gaš, Dvořáková, Černý, Folk, Ettler

Program zasedání:

       1. Schválení zapisovatele

       2. Schválení programu zasedání

       3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 17.února 2011

       4. Slib nového člena senátu

       5. Schválení zápisu o hlasování per rollam

       6. Změna organizačního řádu fakulty a organizačního řádu děkanátu

       7. Akreditace doktorského studijního programu Vzdělávání v chemii

       8. Různé 

Průběh zasedání:

1.    ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele (23 pro/0 proti/0 zdržel).

 

2.    Vzhledem k rezignaci Blažka na členství v AS navrhl Jedelský doplnit bod s názvem: Volba místopředsedy. Nový program zasedání byl následující:

          

           1. Schválení zapisovatele

           2. Schválení programu zasedání

           3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 17.února 2011

           4. Slib nového člena senátu

           5. Volba místopředsedy

           6. Schválení zápisu o hlasování per rollam

           7. Změna organizačního řádu fakulty a organizačního řádu děkanátu

           8. Akreditace doktorského studijního programu Vzdělávání v chemii

           9. Různé 

 

ASF schvaluje doplněný program zasedání (23/0/0).

 

3.    ASF schvaluje zápis ze zasedání 17.2.2011 (23/0/0).

 

4.    Slib nového člena senátu

Jedelský nedonesl příslušnou listinu, po skončení zasedání zajistí formulář k podpisu.

5.    Volba místopředsedy

Vzhledem k tomu, že Blažek rezignoval z osobních důvodů na členství v AS, je nutná volba místopředsedy. Jedelský navrhl Hudečka. Ten s nominací souhlasil. Jiní kandidáti nebyli navrženi. Jako skrutátoři byli navrženi Kříž, Šolc a Liberda. V prvním kole tajného hlasování byl Hudeček zvolen místopředsedou AS.

(22 senátorů  pro a 2 hlasovací lístky byly neplatné)

Jiří Hudeček byl zvolen  místopředsedou AS.

6.      Schválení zápisu o hlasování per rollam

Jedelský shrnul, že z důvodu nedostatečné lhůty mezi doručením požadavku rektorátu na určení poplatků a termínem odevzdání, byla dohodnuta forma hlasování per rollam. Z technických důvodů neobdržela část senátorů návrh opatření děkana v předstihu, ale až po zahájení hlasování, proto v e-mailové konferenci proběhla diskuse v průběhu samotného hlasování. Jedelský navrhnul nejprve hlasovat o zápisu o proběhlém hlasování. Spilková informovala senát o tom, že předsedové oborových rad, o jejichž nastavení poplatků probíhala e-mailová diskuse, jsou připraveni osobně zodpovědět případné dotazy týkající se plateb zahraničních studentů za studium v angličtině. Jedelský se domnívá, že klíčové otázky týkající se výše zmíněných plateb již byly zodpovězeny v rámci e-mailové diskuze. Šolc prohlásil, že hlasování per rollam považuje za zmatečné, vzhledem k tomu, že Krylov poprvé hlasoval PROTI a následně PRO návrh. Krylov uvedl, že důvodem změny postoje bylo dodatečné písemné vysvětlení způsobu výpočtu některých diskutovaných plateb, které poskytl doc. Blažek. Jedelský informoval AS o výsledcích hlasování per rollam:

 

Pro návrh: 17 (Blažek, Coufal, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Kříž, Liberda, Matějka, Motloch, Rothová, Spilková, Treml, Zeisek, Žižka)

Proti návrhu: 3 (Janovský, Mašín, Pospíšková)

Hlasování se zdrželi: 6 (Bukovská, Diblíková, Havlík, Holman, Krýza, Šolc)

Hlasování se nezúčastnili: 2 (Kuthan, Votýpka)

Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 17/11.

 

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 5.3.-14.3. 2011 (20/1/2).

 

7.    Změna Organizačního řádu fakulty a Organizačního řádu děkanátu

Diskuzi na toto téma zahájila tajemnice fakulty, která vyzdvihla důležitost oddělení CIT a SVI a nutnost větší provázanosti těchto struktur s managmementem fakulty. Hudeček se zeptal, zda změny v OŘ budou mít faktický dopad na tyto dvě organizační jednotky, a zda oborové knihovny zůstanou v působnosti SVI. Tajemnice fakulty prohlásila, že náplň činnosti CIT a SVI se nezmění, stejně tak jako metodické vedení pracovišť ze strany pověřených proděkanů. Gaš zdůraznil, že SVI by mělo být součástí děkanátu. Jedelský po té vyzval k hlasování o změně organizačního řádu fakulty a organizačního řádu děkanátu.

ASF souhlasí s návrhem opatření děkana, kterým se mění organizační řád fakulty, a s návrhem opatření děkana, kterým se mění organizační řád děkanátu. 23/0/0

8.    Akreditace doktorského studijního programu Vzdělávání v chemii

Akademický senát souhlasí s prodloužením akreditace doktorského studijního programu Vzdělávání v chemii s tříletou standardní dobou studia a s návrhem nové akreditace doktorského studijního programu Vzdělávání v chemii s čtyřletou standardní dobou studia (23/0/0).

 

9.    Různé

Gaš informoval o tom, že byla ustanovena pracovní skupina v rámci připomínkování pracovního návrhu nového zákona o vysokých školách. Pracovní skupinu tvoří kancléř UK Dr. Tomáš Jelínek, Prof. Jan Bednář a Dr. Josef Staša. Šolc doplnil, že členem výše uvedené pracovní skupiny je i člen předsednictva AS UK Mgr. Samuel Zajíček. Dále navrhl neformální setkání členů studentské komory, kde by bylo možné se dozvědět o minulých snahách vlád v rámci přípravy zákona o terciálním vzdělávání (Bílá kniha apod.)

Hudeček podotkl, že by se případné neformální setkání mělo týkat i členů zaměstnanecké komory AS. Dále se otázal, do jaké míry je  pracovní návrh nového zákona o vysokých školách oficiální pro případnou diskuzi. Jedelský odpověděl, že tento návrh je zveřejněn na webu ministerstva školství. Folk prohlásil, že navrhované plošné diskuze nejsou, vzhledem k tomu o jak závažný zákon se jedná a jak sporný předložený návrh je, příliš efektivní cestou k formování stanoviska UK a VŠ.   Apeloval  na členy AS UK z PřF aby vybídli vedení UK k formulaci zásadních výhrad ex ante (tyto by byly poskytnuty akademické obci jako podklad k diskuzi).

 

Přijatá usnesení:

  1. ASF schválil zapisovatele Krylova (23/0/0).
  2. ASF schválil doplněný program zasedání (23/0/0).
  3. ASF schválil zápis ze zasedání 17.2.2011 (23/0/0).
  4. ASF zvolil Jiřího Hudečka místopředsedou ASF (22/2).
  5. ASF schválil zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 5.3.-14.3. 2011 (20/1/2).
  6. ASF odsouhlasil návrh opatření děkana, kterým se mění organizační řád fakulty, a  návrh opatření děkana, kterým se mění organizační řád děkanátu (23/0/0).
  7. Akademický senát odsouhlasil prodloužení akreditace doktorského studijního programu Vzdělávání v chemii s tříletou standardní dobou studia a návrh nové akreditace doktorského studijního programu Vzdělávání v chemii s čtyřletou standardní dobou studia (23/0/0).

 

 

Příští zasedání se uskuteční 21.4.2011 od 14 hodin v posluchárně Pravá rýsovna.

Zapsal Vladimír Krylov, 17.3.2011

Ověřil Petr Jedelský, 19.3.2011

Akce dokumentů