E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 2. 2011

druhé řádné zasedání

Přítomni: Bukovská, Coufal, Diblíková, Havlík, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Kříž, Krýza, Kuthan, Liberda,  Mašín, Matějka, Motloch, Rothová, Spilková, Šolc, Zeisek, Žižka (22)

Omluveni: Blažek, Holman, Janovský, Pospíšková, Treml, Votýpka (6)

Hosté: Bezouška, Dzúrová, Ettler, Folk, Gaš, Langhammer, Zima

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20.1.2011
 4. Informace o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2010
 5. Schválení zápisu o hlasování per rollam
 6. Změna Pravidel pro organizaci studia
 7. Akreditace studijních programů Medicinální chemie a Demografie
 8. Vyjádření k návrhu změn vnitřních předpisů Univerzity
 9. Různé

 

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele (21 pro/0 proti/0 zdržel se).

 

 1. ASF schvaluje program zasedání (22/0/0).

 

 1. ASF schvaluje zápis ze zasedání 20.1.2011 (22/0/0).

 

 1. Informace o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2010

Jedelský ocenil, že pan děkan předkládá reflexi plnění aktualizace dlouhodobého záměru. Gaš zdůraznil, že je potřeba vést fakultu jako akademickou instituci a firmu zároveň. Gaš uvedl, že písemná forma otázek a odpovědí je zdlouhavá a lepší je přímá osobní diskuze. Jedelský a Hudeček apelovali na projednávání pouze důležitých otázek týkajících se aktualizace dlouhodobého záměru a ostatní body si ponechat na výjezdní setkání kolegia se senátory. Kříž podotknul, že googlovský dokument, kde byly uveřejněny komentáře SKAS k aktualizaci dlouhodobého záměru vznikl v dobrém úmyslu posunout fakultu dál, ale že chápe, že bude lepší si otázky a odpovědi vyříkat ústně. Podotknul, že vytipované a zvýrazněné body by měly sloužit jako kontrola plnění tohoto záměru v dalších letech a pro tvorbu dlouhodobého záměru na další období.

            Kříž se zeptal Gaše, zda byly provedeny určité kroky k centralizovaným nákupům v rámci fakulty. Gaš odpověděl, že do budoucna se počítá s centralizovanými nákupy v rámci celé Univerzity a jako příklad uvedl nákup elektrické energie. 

            Zeisek vznesl dotaz ohledně reklamy fakulty na webu. Zdůraznil využití vyhledávacích webů jako např. Seznam.cz. Gaš vyzdvihl vzhled nových webových stránek fakulty a kritizoval CIT za liknavou práci a obstrukce v průběhu jejich vzniku. Dále uvedl, že novým správcem CIT bude Ing. Pokorný. Folk doplnil, že v průběhu jara nastoupí nový člověk do oddělení vnějších vztahů a posílí tak stávající tým.

            Kříž se zeptal, zda obdobně jako v případě komunikace fakulty se studenty v podobě hromadných e-mailů, existuje podobná forma pro komunikaci vedení fakulty s jejími zaměstnanci, zejména pedagogy. Gaš odpověděl, že v ojedinělých případech je možné zaměstnance oslovit hromadným e-mailem, či pouze vedoucí pracovníky, ale že silně preferuje aby zaměstnanci četli fakultní webové zprávy. Matějka podotknul, že až třetina studentů neuvedla e-mailovou adresu a tudíž nemohou být osloveni v rámci hromadných e-mailů. V tomto duchu vznesl dotaz, zda je možné zavést povinnost studentů uvést svůj e-mail pro potřeby komunikace s pedagogy. Dzúrová se obává, že tato povinnost je nevymahatelná, ale zdůraznila, že všichni studenti získavají e-mailovou adresu od fakulty. Liberda projevil nespokojenost s tím, že příkazy či další informace tečou pouze jedním směrem (vedení – zaměstnanci) a že není možné o nich na stejném webovém rozhraní diskutovat. Gaš podotknul, že musí existovat určitá hierarchie a nelze o všem diskutovat. Folk upozornil na existenci zpětné vazby proděkan – vedoucí katedry – zaměstnanec. 

            Havlík v návaznosti na vědecký úspěch Dr. Roithové vznesl dotaz ohledně vnitrofakultní evaluace vědeckých pracovníků a zda je možné, aby se zahraniční studenti a vědci zapojili do fakultních výzkumných programů. Rád by zavedl systém, který by špatné týmy eliminoval a na jejich místě by mohli vznikat týmy nové či expandovat týmy hodnocené jako excelentní. Gaš a v návaznosti Folk odpověděli, že největší problém vidí v legislativě, která od roku 2012  počítá s tím, že nebude možné pracovní smlouvu na dobu určitou obnovit ve stejném duchu, tj, opět jako smlouvu na dobu určitou, ale že bude nutné ji uzavřít již na dobu neurčitou. To podle Gaše a Folka povede k odstranění flexibility, kterou výzkumné a akademické instituce jako fakulta potřebují k udržení a zvyšování výkonosti. Gaš dále zdůraznil nutnost výstavby Kampusu Albertov, kam by mohly expandovat excelentní pracovní týmy a kde by mohly dostat příležitost excelentní vědci přicházející ze zahraničí. Pokud by se tento záměr nepodařil, bude to znamenat ohrožení výlučného postavení fakulty v rámci ČR.  Gaš dále zdůraznil nutnost výstavby Kampusu Albertov, kam by mohly expandovat excelentní pracovní týmy a kde by mohly dostat příležitost excelentní vědci přicházející ze zahraničí. Pokud se tento záměr nepodaří, spadne naše fakulta za 10-15 let na průměrnou úroveň. Havlík zdůraznil, že pracovní týmy by neměly být hodnoceny vedoucími kateder kvůli případné pracovní či osobní provázanosti. Rád by viděl hodnocení od externích evaluačních týmů. Folk podotkl, že Biocev či jiné podobné centrum musí mít excelentní parametry. Problém vidí v nalezení skutečně špičkových týmů. Zároveň si nemyslí, že tento problém pomohou vyřešit rozsáhlé evaluační kampaně. Šolc se zeptal, jak má rozumět formulaci, že úspěšní vědci by měli být placeni z fakultních prostředků. Jaké budou zdroje pro toto financování? Gaš odpověděl, že např. u projektů 7. Rámcového programu je počítáno s 20% režií. Určitá část těchto peněz by měla jít právě na financování úspěšných týmů z fakultních prostředků. Šolc se zeptal co bude hlavními kriterii posuzování úspěšnosti vědeckých týmů, zda pouze RIV body, či jiná excelentní činnost, ovšem RIVem nehodnocená. Dále se Šolc obává, že dojde k vybudování pár excelentních týmů a ztratí se tak univerzalita. Gaš se této hrozby neobává, není cílem a zájmem zúžit šíři oborové pestrosti.

            Zeisek upozornil na problematickou výuku předmětů v anglickém jazyce. Folk uvedl, že problém tkví v legislativě, která vlastně výuku v AJ neumožňuje. Gaš podotkl, že je v moci akreditační komise uznat výuku vybraných předmětů v AJ. Šolc se obává znevýhodnění studentů, kteří měli na střední škole německý či francouzský jazyk. Dzúrová podotkla, že výuka v AJ se nyní týká pouze volitelných předmětů.

            Gašovi přišla nefér formulace Zeiska, cituji: „vznikly nějaké webové materiály mimo webu STARS?“, konec citace. Podle Gaše STARS si vyžádalo spoustu práce a financí a nejedná se pouze o pár webových stránek (http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/studium-phd/stars/).

            Havlík zdůraznil, že by nebylo vhodné aby se z Univerzity třetího věku stalo ´uskupení důchodců´, ale aby se jednalo skutečně o odborné a fundované přednáškové kurzy v rámci dovzdělávání. Matějka reagoval, že v současné době se nejedná o kvalifikační vzdělávání a že výstupem není žádný diplom. Matějka se přimlouvá za to, aby jednosemestrové kurzy byly nahrazeny dlouhodobějšími programy, které by byly zakončeny určitou formou certifikátu. Folk zdůraznil hlavně potřebu profesního celoživotního vzdělávání učitelů. Matějka doplnil, že tento typ vzdělávání je předmětem byznysu a tudíž nám vzniká konkurence, kterou bychom neměli podcenit. Dále zdůraznil, aby v rámci různých platforem vzdělávání učitelů byl brán ohled i na obor geologie.

            Kříž vznesl dotaz ohledně budoucnosti studentských klubů v budovách, kde dosud chybí. Gaš odpověděl, že v rámci rekonstrukce budovy Albertov 6 je jistá šance umístit klub do 4. patra. Folk doplnil, že v rámci budov Viničná 5 a 7 volné prostory nejsou. Připadají do úvahy změny, pokud se podaří realizovat zejména půdní vestavbu ve V7. Hrdinová navrhla, aby uzavřené dvory v budovách fakulty sloužily nějakému účelu, jako příklad uvedla pořádání koncertů.

            Zeisek se zeptal, jak to vypadá s postavením OŽP v rámci hierarchie fakulty. Gaš odpověděl, že vše je ve stádiu jednání, ale že jedna z variant je zachování stávajícího stavu.

Akademický senát oceňuje sepsání zprávy o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty jako důležitého pozitivního mechanismu pro další rozvoj a směřování fakulty a vyjadřuje naději, že se každoroční zpráva stane pravidelnou tradicí ukotvující a reflektující probíhající změny na fakultě. (22/0/0)

 1. Schválení zápisu o hlasování per rollam

Akademický senát hlasoval ve dnech 26.1.-2.2. k návrhu usnesení: "Akademický senát souhlasí s návrhem děkana na uhrazení splátky dluhu fakulty z minulých let převodem zůstatku rezervního fondu fakulty. Akademický senát souhlasí s návrhem děkana na převod nespotřebovaných prostředků do fakultních fondů."

 

Pro návrh hlasovalo 26, nehlasovali dva členové senátu (Hrdinová a Šolc).

Akademický senát přijal navržené usnesení (26/2).

 

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 26.-2.2. 2011. (22/0/0)

 

 1. Změna Pravidel pro organizaci studia

Legislativní a studijní komise nemají výhrady ke změnám pravidel pro organizaci studia.

o       ASF schvaluje návrh Vnitřního předpisu, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia (20/0/2).

 

 1. Akreditace studijních programů Medicinální chemie a Demografie

Obšil podotknul, že chemická sekce dlouhodobě bojuje s nízkým zájmem studentů o studium. V akreditaci programu Medicinální chemie vidí zatraktivnění výuky a slibuje si přilákání nových studentů. Havlík v této souvislosti ocenil krok akreditace tohoto studijního plánu a podotkl, že plán je zpracován velmi dobře. Obšil vyzdvihl autory plánu, a to Bezoušku, Kotoru a Lukeše. Jedelský se zeptal, pro které zavedené studijní programy představuje nový program konkurenci. Obšil zdůraznil, že cílem není masivní navýšení počtu studentů, nový program by neměl být přímou konkurencí KATA, ale může konkurovat programu biochemie. Cílem tohoto programu je zejména přilákat studenty, kteří uvažují u studiu na VŠCHT.

ASF souhlasí s akreditací studijního oboru Medicinální chemie v rámci studijního programu Medicinální chemie v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia. ASF souhlasí s prodloužením akreditací studijních oborů Demografie s ekonomií, Demografie se sociální geografií a Demografie se sociologií v rámci studijního programu Demografie v bakalářském stupni studia (20/0/2).

 

 1. Vyjádření k návrhu změn vnitřních předpisů Univerzity

Legislativní komise projednala předložené návrhy a navrhla usnesení:

 

o       AS PřF vyjadřuje podporu předloženým návrhům na změny vnitřních předpisů UK. V souvislosti s udělováním mezinárodně uznávaných titulů AS PřF vyzývá k nastavení vysokého standardu při vnitřní akreditaci těchto programů, aby nedošlo k poškození dobrého jména univerzity v důsledku inflace titulů udělovaných UK, ani k poklesu váhy titulů udělovaných podle VŠ zákona. (22/0/0)

 

 1. Různé

David Hurný vyslovil přání stát se členem studijní komise

ASF souhlasí se zařazením Davida Hurného do studijní komise (22/0/0).

 

Zeisek referoval o postupu přípravy tzv. publikačního okénka, které bude na fakultním webu i pro laiky srozumitelně referovat o významných objevech na fakultě, nových článcích apod. Prostě popularizovat vědu v širokém smyslu. Dále uvedl, že v současné době disponuje již více jak 100 zájemci o pozice redaktorů. Přesný počet redaktorů bude upřesněn až během jejich výběru - je potřeba pokrýt celé spektrum fakultních oborů. Někteří budou psát více o širším okruhu témat, někteří jen občas o svých speciálních tématech. Výběr bude proveden na základě vzorového článku, kteří zájemci připraví a na základě pohovoru. Rubrika by se měla uvést do provozu během března

 

Šolc informoval o složení předsednictva AS UK po proběhlých volbách a o záměru zřídit petiční komisi ASUK.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schválil Krylova jako zapisovatele (21 pro/0 proti/0 zdržel se).
 2. ASF schválil program zasedání (22/0/0).
 3. ASF schválil zápis ze zasedání 20.1.2011 (22/0/0).
 4. Akademický senát ocenil sepsání zprávy o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty jako důležitého pozitivního mechanismu pro další rozvoj a směřování fakulty a vyjádřil naději, že se každoroční zpráva stane pravidelnou tradicí ukotvující a reflektující probíhající změny na fakultě. (22/0/0)
 5. ASF schválil zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 26.-2.2. 2011. (22/0/0)
 6. ASF schválil návrh Vnitřního předpisu, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia (20/0/2).
 7. ASF souhlasí s akreditací studijního oboru Medicinální chemie v rámci studijního programu Medicinální  chemie v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia. ASF souhlasí s prodloužením akreditací studijních oborů Demografie s ekonomií, Demografie se sociální geografií a Demografie se sociologií v rámci studijního programu Demografie v bakalářském stupni studia (20/0/2).
 8. AS PřF vyjadřuje podporu předloženým návrhům na změny vnitřních předpisů UK. V souvislosti s udělováním mezinárodně uznávaných titulů AS PřF vyzývá k nastavení vysokého standardu při vnitřní akreditaci těchto programů, aby nedošlo k poškození dobrého jména univerzity v důsledku inflace titulů udělovaných UK, ani k poklesu váhy titulů udělovaných podle VŠ zákona. (22/0/0)
 9. ASF odsouhlasil zařazení Davida Hurného do studijní komise (22/0/0).

 

 

Příští zasedání se uskuteční 17.3.2011 v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6

Zapsal Vladimír Krylov, 17.2.2011

Ověřil Petr Jedelský, 18.2.2011

Příloha zápisu

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

 

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS, KTERÝM SE MĚNÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

 

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle §  27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 31 Statutu Přírodovědecké fakulty usnesl na této změně Pravidel pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě, jako jejím vnitřním předpisu:

 

Čl. 1

Změna Pravidel pro organizaci studia

 

Čl. 17 zní:

 

„Čl. 17

Zkoušky

 

1. Kontrolu studia předmětu podle  čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity provádí pedagog pouze u studentů, kteří mají předmět zapsaný v SIS.

 

2. Pro konání zkoušek je určeno zejména zkouškové období semestru, ve kterém probíhá výuka předmětu. Pro toto zkouškové období vypisuje pedagog termíny zkoušek podle čl. 6 odst. 16 studijního a zkušebního řádu univerzity. Termíny pedagog vypisuje v SIS.

 

3. Požadavky ke kontrole studia předmětu se zveřejňují před zahájením výuky v  SIS (společně s anotací, sylabem a literaturou). Zkoušku z jednoho předmětu nelze dělit na části zkoušené různými examinátory. Je-li ve studijním plánu k danému předmětu vypsán zápočet i zkouška, může být získání zápočtu podmínkou pro konání zkoušky.

 

4. Výsledky kontroly studia předmětu pedagog zaznamená v SIS nejpozději do 5 dnů po termínu, ve kterém proběhla. V odůvodněných případech, např. tehdy, kdy je vyhodnocován velký počet písemných testů, může být lhůta prodloužena až na 10 dní. Forma všech kontrol studia předmětu při druhém opravném termínu opakovaného zápisu je ústní nebo kombinovaná. Výsledky jsou hodnoceny komisí, kterou určí vedoucí příslušné katedry nebo ústavu.

 

5. Termíny podle odstavce 2 jsou určeny pro nejvýše tři přihlášení se daného studenta na zkoušku z daného zapsaného předmětu, nejde-li o postup po řádné omluvě podle věty třetí čl. 6 odst. 16 studijního a zkušebního řádu univerzity. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející.“

 

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dne 17. února 2011.

 

2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy[1]).

 

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2011/12.

 

 

 

Mgr. Petr Jedelský

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

předseda AS PřF UK

děkan PřF UK

 

 

 [1]              ) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne …………….… .

Akce dokumentů