E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 12. 2011

OŘ Mapové sbírky, akreditace Medicinální chemie, přijímací řízení do nMgr. oboru Geobiologie

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15.12. 2011

 

Přítomni: Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krýza, Kříž, Liberda, Macháček, Matějka, Pospíšková, Rothová, Spilková, Šolc, Štych, Treml, Votýpka, Zeisek, Žižka (22)

Omluveni: Bukovská, Coufal, Krylov, Kuthan, Mašín, Motloch (6)

Hosté: Gaš, Černý, Dzúrová, Folk, Langhammer, Obšil, Zima

 

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 24. listopadu 2011
 4. Organizační řád Mapové sbírky
 5. Akreditace studijního oboru medicinální chemie
 6. Podmínky přijímacího řízení navazujícího magisterského studijního programu Geologie, studijního oboru Geobiologie v českém jazyce pro akademický rok 2012/2013
 7. Volby do zaměstnanecké komory
 8. Různé

 

Průběh zasedání:

1. ASF schvaluje Hudečka jako zapisovatele. (22/0/0)

2. ASF schvaluje program zasedání. (22/0/0)

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 24. 11. 2011. (22/0/0)

4. Organizační řád mapové sbírky

Úvodní slovo k materiálu pronesl proděkan geografické sekce Langhammer: jde o aktualizaci organizačního řádu inkorporací "badatelského řádu" vč. ceníku služeb (bezplatné v rámci fakulty) a návrhu vzorové smlouvy, vše konzultováno s právníkem fakulty.
Diskuse: Dotaz Votýpka - jaký je současný stav digitalizace sbírky?
Odpověď Langhammer - společný projekt (na pět let) s Moravskou zemskou knihovnou, intenzivní práce na digitalizaci zásadních mapových děl, současně zajištění ochrany před zneužitím.
Materiál bez připomínek.

ASF souhlasí se změnou organizačního řádu Mapové sbírky. (22/0/0)

5. Akreditace studijního oboru Medicinální chemie

Úvodní slovo děkan Gaš. Původní návrh byl zamýšlen jako studijní program uskutečňovaný společně s FaF, po jednání s FaF upraven na obor v rámci programu Chemie a samostatně podáván PřF.
Materiál bez připomínek.

ASF souhlasí s akreditací studijního oboru Medicinální chemie v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Chemie. (22/0/0)

6. Podmínky přijímacího řízení do nMgr oboru Geobiologie pro  akademický rok 2012/13

Jedelský uvedl, že se jedná o vyhlášení přijímacího řízení pro obor, který byl nově akreditován.
Diskuse: dotaz Pospíšková - znamená minimální počet přijímaných 25, že bude muset být přijato tolik studentů i v případě, že o obor bude malý zájem?
Odpověď studijní proděkanka Dzúrová - obdobná formulace u všech studijních programů, zde uvedená se týká celého programu geologie a je již schváleno, předkládaný materiál v tomto směru nic nemění.
Materiál bez připomínek.
ASF schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Geobiologie (studijní program Geologie) v akademickém roce 2012/2013. (22/0/0).

 

7. Volby do zaměstnanecké komory

Za volební komisi informoval Zeisek: volby proběhly, ukončeny včera (14.12.), k výsledkům se musí sejít volební komise, pak poběží lhůta pro podávání připomínek - navrhuje do 13. 1. 2012, závěry přednese komise na příští schůzi ASF.
Diskuse: Hudeček upozornil na výpadek serveru fakulty v době voleb (pondělí večer, úterý ráno). Zeisek - volební server byl v provozu, je ovšem možné, že řada lidí k němu přistupovala přes fakultní adresu, která byla krátkodobě nepřístupná.

8. Různé

a) Šolc: informace z Akademického senátu UK - projednávání věcných návrhů zákonů o VŠ a FPS, vážné připomínky RVŠ a ČKR (byly poskytnuty ASF písemně, ASU ohrazení také proti postupu výběru kandidátů do RVVI bez konzultace s VŠ, plánována společná schůzka předsedů AS všech univerzit, SKASU připravují informační kampaň mezi studenty, doporučuje zvážit přijetí podpůrného deklaratorního usnesení ASF PřF.
Diskuse: Jedelský - existuje společné stanovisko děkana a předsedy ASF s podobným obsahem, otázkou je pak účelnost usnesení, Hrouda, Rothová - textové úpravy navrhovaného usnesení, nemělo by být apriorně odmítavé - neodmítáme jakýkoli zákon o vysokých školách, jak se dnes občas interpretuje, ale zákon v této podobě. Gaš - dotaz: jak na ostatních VŠ? Šolc shrnul situaci. Jedelský - informoval o dosud přijatých usneseních senátů dalších fakult UK - podporuje stručnější stanovisko,

Usnesení: ASF PřF UK vyslovuje podporu usnesením AS UK ze dne 2. 12. odmítajícím věcné návrhy zákonů o VŠ a FPS a způsob jmenování Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. (22/0/0)

b) Šolc - zaznamenal četné stížnosti na ekonomické oddělení. Jedelský - je třeba projednat konkrétně s příslušnými pracovníky, resp. jejich nadřízenými, popř. s tajemnicí, ASF nemůže suplovat tuto funkci.

c) Hudeček upozornil na nutnost doplnit na stránkách fakulty odkaz na novější zápisy ze zasedání ASF. Zeisek - nedostatek je pouze pro nepřihlášené uživatele, sjednotí s Jedelským nastavení přístupnosti položek.

d) Jedelský informoval, že AS UK schválil změnu Statutu PřF UK.

 

Příští řádné zasedání se koná 19. 1.2012 od 14:00 v učebně Pravá rýsovna.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje Hudečka jako zapisovatele. (22/0/0)
 2. ASF schvaluje program zasedání. (22/0/0)
 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 24. 11. 2011. (22/0/0)
 4. ASF vyjádřil souhlas se změnou organizačního řádu Mapové sbírky. (22/0/0)
 5. ASF vyjádřil souhlas s akreditací studijního oboru Medicinální chemie v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Chemie. (22/0/0)
 6. ASF schválil podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Geobiologie (studijní program Geologie) v akademickém roce 2012/2013. (22/0/0).
 7. ASF PřF UK vyslovil podporu usnesením AS UK ze dne 2. 12. odmítajícím věcné návrhy zákonů o VŠ a FPS a způsob jmenování Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. (22/0/0)

 

Zapsal Jiří Hudeček 15.12.2011

Ověřil Petr Jedelský 19.12.2011

Akce dokumentů