E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení1991–1999

Významné granty/projekty řešené v poslední dekádě 20. století
Vývoj obyvatelstva českých zemí od počátku farních matrik
Research of the development of the population of the Czech Lands since the beginning of the parochial registers
Demografické chování mladé generace
Demographic behaviour of young generation
Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989
Demographic behaviour of the population of the Czech Republic during the transformation of society after 1989
Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století
Population development of the Czech Lands in the 17th and 18th centuries
Vliv sociálních a biologických rizikových faktorů na prežívání dětí v prvním roce života
The impact of social and biological risk factors on infant survival
Biologicko-sociální vlivy jako determinující faktory pro vznik vybraných typu vrozených vad v České republice
Bio-social determinants generating selected congenital malformations in the Czech Republic
Diferenční úmrtnost v České republice a její regionální aspekty
Differential mortality in the Czech Republic from regional perspective
Analýza a prognóza formování rozpadu rodin v České republice. Mezinárodní analogie.
Analysis and forecast of family formation and dissolution in the Czech Republic

Akce dokumentů