E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Bendl

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a genotoxicita velikostně segregovaných částic atmosférického aerosolu, měření kvality ovzduší

 


Nabídka bakalářských a diplomových prací:

Pro cyklistky / cyklisty:

 • Jaká je expozice dětí prachovými částicemi v přívěsných vozících za jízdním kolem?

Cílem práce je jednoduchý a snadno opakovatelný experiment, v rámci kterého by student měřil aerosolové částice v přívěsném vozíku za jízdním kolem v dýchací zóně dítěte a zároveň by se stejnou metodou sledovaly koncentrace aerosolových částic v zóně cyklisty jedoucího před ním. Práce srovná měření v různých podmínkách (typ komunikace vzhledem k prašnosti, typ vozíku, vliv jeho krytí, apod.). K měřrní by se použily přístroje DustTrak DRX a P-Trak od společnosti TSI, GPS, anemometr, personální měření NOx, O3 a další. Rešeršní částí práce je shrnutí dosavadních poznatků o této problematice, v diskusi student navrhne doporučení pro cyklisty s dětmi.

Pro horolezkyně / horolezce:

 • Jaké jsou koncentrace aerosolových částic ve vzduchu v prostorách krytých horolezeckých stěn a boulderů, kde se používá práškové magnesium?

Cílem práce je zjištění, jak veliké aerosolové částice jsou produkovány a jak dlouho setrvají ve vzduchu v prostorách krytých horolezeckých stěn a boulderů v důsledku užívání práškového magnesia při horolezectví. Měření se uskuteční pomocí přístroje APS od společnosti TSI, který stanovuje tzv. online velikostní distribuce aerosolu v rozsahu 0,53 – 10 µm. Experiment zohlední počet osob používající práškové magnesium vzhledem k objemu a způsobu odvětrání místnosti, studována bude i rychlost sedimentace částic magnesia v laboratorní resuspensní komoře a přímo v prostorách lezeckých stěn. Měřeny budou i stratifikační profily, které nám dají informaci, v jakých výškách jsou jaké koncentrace aerosolových částic. V rešeršní části student shrne dosavadní poznatky o této problematice a závěrem navrhne doporučení pro provozovatele stěny a lezce k eliminaci nezdravé expozice prachovými částicemi (kvalitní odvětrání, vytírání, apod.).


Publikace:

Publikace, včetně PDF posterů z konferencí, jsou dostupné na serveru Research Gate

 • Topinka, J., Rossner, P., Milcova, A., Schmuczerova, J., Pencikova, K., Rossnerova, A., Ambroz, A., Stolcpartova, J., Bendl, J., Hovorka, J., Machala, M. (2015): Day-to-day variability of toxic events induced by organic compounds bound to size segregated atmospheric aerosol. Environmental Pollution, 202, 135-145
 • Hovorka, J., Holub, R. F., Zdimal, V., Bendl, J., Hopke, P. K. (2015): The mystery “Well”: A natural cloud chamber? Journal of Aerosol Science, 81, 70–74
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J (2014): Velikostní distribuce k-PAU na lokalitě Mladá Boleslav v zimě 2013. Ochrana ovzduší. 1-2, 19-21
 • Bendl, J. a kol.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v ovzduší,  41-42.
  In Pokorná a kol.: Vzduch. Příručka k projektu OPPA – Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice (2014). UK v Praze – Pedagogická fakulta, Praha
 • Pokorná, P., Hovorka, J., Bendl, J., Baranová, A., Braniš, M., Hopke, P.K. (2013): Identifikace zdrojů jemné (PM0,15-1,15) a hrubé (PM1,15-10) frakce atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012. Ochrana ovzduší, 25(45), 6, 17 – 23, ISSN 1211-0337
 • Hovorka, J., Topinka, J., Bendl, J., Baranová, A., Pokorná, P., Braniš, M. (2012): Podrobná charakterizace atmosférického aerosolu v lokalitě Ostrava-Radvanice v zimě 2012: Velikostní distribuce k-PAU. Ochrana ovzduší, 24 (44), 5, 40 – 43, ISSN 1211-0337
 • Hovorka, J., Pokorná, P., Bendl, J., Baranová, A., Grégr, M., Braniš, M. (2013): Podrobná charakterizace atmosférického aerosolu na lokalitě Ostrava Radvanice-Bartovice v zimě 2012: Prostorová variabilita PM2,5, Ochrana ovzduší, 2, 6 – 8, ISSN 1211-0337

Příspěvky na konferencích:

 • Bendl, J., Hovorka, J., Bartonova, T., Svecova, V., Leoni, C., Klan, L., Matejicek, L. (2016). Impact of Residential Heating to Temporal/Spatial Variability of Size-segregated Aerosol Mass and Number at the Urban Microscale Level, 35. výroční konference Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR), Portland, Oregon
 • Bendl, J., Hovorka, J., Leoni, C., Klán, M. (2016). Temperature and Relative Humidity Vertical Profiles Within Planetary Boundary Layer in Winter Urban Airshed, 17. výroční konference České aerosolové společnosti (ČAS), Mikulov, Czech Republic [přednáška]
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2015). Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v městském ovzduší, Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje, Most, Czech Republic
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2015): Vztah mezi koncentracemi karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (k-PAU) a chemických prvků ve velikostně segregovaném aerosolu v zimě, 16. výroční konference České aerosolové společnosti (ČAS), říjen 22-23, Želiv, Czech Republic [přednáška]

 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2015): Relationship between cPAHs Concentration and Elemental Composition of Size-segregated Aerosol in Winter, European Aerosol Conference (EAC), September 6-11, Milano, Italy

 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2014): Relationship between PAHs and Elemental Composition of Size-segregated Aerosol, 33. výroční konference Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR), Orlando, Florida
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2014): Velikostní distribuce k-PAU na lokalitě Mladá Boleslav 2013, 15. výroční konference České aerosolové společnosti (ČAS), Valtice
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2013): Wintertime distribution of PAH with aerosol particle size in two cities in the Czech Republic, Evropská aerosolová konference (EAC), Praha
 • Bendl, J., Hovorka, J, Topinka, J. (2013): PAH Distribution with Particle Size by Hi-Volume Impactor: Positive Artifact Correction., 32. výroční konference Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR), Portland, Oregon

Popularizace a veřejné prezentace:


Aktivity:

 • Vedení studentského klubu Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR) "AAAR Student Chapter"
 • Měření a další činnosti v rámci skupiny výzkumu atmosférického aerosolu, včetně správy webových stránek a fotodokumentace
 • Členství v České aerosolové společnosti (ČAS)
 • Operátor akreditovaných měření Laboratoře pro studium kvality ovzduší

Akce dokumentů