E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Koronavirus: Informace pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK
Stanovisko vedení PřF UK k problematice šíření koronaviru a opatření z něj plynoucí. Informace jsou podávány v časové posloupnosti.
Poděkování vedení fakulty všem dobrovolníkům
Přírodovědecká fakulta UK se velmi váží všech členů akademické obce, kteří se zapojili do pomoci a řešení problémů v rámci pandemie COVID 19. Děkujeme všem studentům a zaměstnancům fakulty za respektování a dodržování všech karanténních podmínek. Velmi si vážíme každého, kdo se zapojil do dobrovolnické práce v jakékoliv pozici od šití roušek až po pomoc pro seniory nebo v jakékoliv další pomoci druhým. Děkujeme vám!
Aktuální informace k organizaci studia 25. 3. 2020
Slovo děkana fakulty prof. Jiřího Zimy k aktuální situaci
Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 23. 3. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 23. 3. 2020 přijal následující usnesení:
Informace pro studenty Univerzity Karlovy a uchazeče o studium
Jak budou vypadat zkoušky? Obhajoby? Státnice? Přijímačky? Opatření rektora a prorektorky pro studium ke 20.3. naleznete po rozkliknutí aktuality.
SDĚLENÍ PŘEDSEDNICTVA GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY
V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky upozorňuje vědecká veřejnost, že vyhlášením nouzového stavu je narušena příprava návrhů projektů v aktuálně vyhlášených soutěžích s předpokládaným začátkem řešení v roce 2021.
Využijte svůj počítač pro hledání léku na COVID-19
Využijte volný výkon vašeho počítače ve chvíli, kdy na něm nepracujete, pro hledání léku na COVID-19. Svůj počítač můžete ve chvílích, kdy na něm nepracujete, zapojit do výpočetního gridu Folding@Home, vytvořeném Stanford University, který je v současné době využívaný na hledání léků na COVID-19. Propojením obrovského množství počítačů z celého světa vznikl obří výpočetní grid, který je jedním z nejvýkonnějších superpočítačů, jehož výpočetní kapacita je dnes využívána na úlohy, zaměřené na analýzy a vývoj léčebné látky na COVID-19.
Usnesení krizového štábu PřF UK ze dne 16. 3. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 16. 3. 2020 přijal následující usnesení:
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2018/2019 – Biologie
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. působí na Katedře botaniky, kde učí Botaniku cévnatých rostlin, specializovanou přednášku Regionální botanika a vede řadu odborných exkurzí. V rámci svého výzkumu se snaží přispět k poznání evoluce rostlin, používá k tomu například metodu průtokové cytometrie a experimentální hybridizaci. Spolu se svými kolegy a studenty zkoumá velikost genomu a reprodukční strategie polyploidních alpinských rostlin v Andách a Skalnatých horách. Věnuje se také polyploidii, hybridizaci a reprodukci kapraďorostů.
Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou
Podrobnosti viz níže.
Tomáš Urfus oceněn v anketě Studentský velemlok.
Gratulujeme!!!
Z. Kaplan: Nový Klíč ke květeně ČR - PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA
První příspěvek na jarním přednáškovém cyklu České botanické společnosti a PřF UK měl být věnován určovacím klíčům. Přednáška v plánovaném termínu 16. 3. 2020 je zrušena na základě doporučení rektora UK k současné situaci ohledně koronaviru.
Kariérní den PřF UK
Stejně jako v předchozích letech i letos pro vás pořádáme Kariérní den. Máte tak možnost zmapovat si své budoucí možnosti na trhu práce, potkat se s potenciálními zaměstnavateli a nebo si domluvit zajímavou stáž či brigádu. Těšíme se na vás ve středu 18. března 2020 na Albertově.
J. Fuksa: Nejistá sezóna - současný stav a problémy jakosti vody, ochrany řek a hospodaření s vodou
Vodní toky fungují jako stroje, přeměňující potenciální energii vody na kinetickou. Pohyb „downstream“ (přebytků srážek do oceánu) a práce je princip jejich existence. Vytvořily dnešní krajinu a dnes tuto činnost sdílejí s námi. Pro ČR jako vnitrozemský stát je specifické, že pokrývá horní části tří povodí, tzn. přísun vody je kontrolován klimatickými poměry a za odsun (průtok a jakost v Labi, Moravě a Odře) odpovídáme sousedům. Obecně v ročních úhrnech odtéká z ČR pod 30 % naměřených srážek. Kvalita vody v našich tocích se podle klasických kritérií v období 1985-98 významně zlepšila, nový je však problém specifických polutantů včetně farmak (mimo standardní možnosti kontroly a regulace a také mimo technickou kapacitu současných čistíren odpadních vod). Rovněž aktuální požadavky a opatření pro zmírnění dopadů dlouhodobého sucha mají rezervy v oblasti komplexního přístupu pro povodí jako celky a jsou často zaměřeny na jednotlivé skupiny uživatelů (rozdíl v pojetí „šetřím své peníze vs. šetřím naši vodu“). Jak co napravovat?
D. Dreslerová: Skryté lidské aktivity v horských oblastech
Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě
Výběrové řízení na studijní pobyty v akademickém roce 2020/2021 v rámci programu Erasmus+
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, tj. první stupeň – nominace z katedry, proběhne v pondělí 16. 3. 2020. Nejpozději 16. 3. 2020 do 16 h dodejte, prosím, potřebné dokumenty.
L. Falteisek: Život opuštěných dolů (jak nám "rekultivace" ničí jedinečné okno do hlubin)
První z dalšího cyklu diskusních seminářů z ekologie obnovy/ekotoxikologie pro letní semestr. Hlubinné doly představují vzácnou příležitost pozorovat biogeochemické procesy probíhající v mělké zemské kůře, například unikátní ekosystémy závislé na chemolitotrofní primární produkci. Od jiných oken do podzemního prostředí se doly liší tím, že dovolují pozorovat naráz řadu různých stanovišť, což je pro pochopení mikrobálních dějů často klíčové. V dolech probíhají zajímavé studie např. mikrobiální speciace nebo vztahu energetického toku a diverzity společenstev. Přednáška ukáže přehled nejzajímavějších jevů nalezených při průzkumu asi 180 opuštěných a 10 činných dolů.
Dvě nové PhD pozice ve výzkumu polyploidních rostlin
V souvislosti s novým ERC Starting grantem otevíráme v našem týmu Ekologické genomiky dvě nové PhD pozice zaměřené na výzkum divokých i experimentálních populací polyploidních rostlin.
Program jarního přednáškového cyklu ČBS a Katedry botaniky PřF UK 2020
Česká botanická společnost pořádá ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK pravidelně přednáškové cykly. Program letošního jarního přednáškového cyklu naleznete níže. Všichni členové ČBS, studenti a zájemci z řad široké veřejnosti jsou vítáni!

Akce dokumentů