E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro studenty Univerzity Karlovy a uchazeče o studium

Jak budou vypadat zkoušky? Obhajoby? Státnice? Přijímačky? Opatření rektora a prorektorky pro studium ke 20.3. naleznete po rozkliknutí aktuality.

 

Informace pro studenty ke dni 20. 3. 2020

Milé studentky, milí studenti,

jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přes to mohli zdárně dokončit tento akademický rok. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme a umožníme Vám studovat s co nejmenšími překážkami. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

 

Harmonogram akademického roku

Předpokládáme prodloužení období výuky o 1 až 4 týdny podle fakulty a typu studijního programu.

Na všech fakultách bude zkouškové období upraveno tak, aby trvalo také po celý měsíc červenec a v září pak minimálně do 18. 9.

Co se týče odevzdávání závěrečných prací, může si termín upravit (změnit či odložit) každá fakulta samostatně.

Rektorský den 6. 5. se ruší.

Zkoušky konané distanční formou

Zkoušky a další kontroly studia předmětu lze vykonávat distanční formou.

Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia

Vzhledem k probíhající distanční výuce v současné době neuvažujeme o změně pravidel týkajících se počtu kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího úseku studia.

Státní závěrečné zkoušky

V současnosti neumožňujeme konat státní závěrečné zkoušky distanční formou (např. přes videohovor). Předpokládáme, že proběhnou standardním způsobem po skončení mimořádných opatření. Pokud bude nutné státní závěrečné zkoušky odložit, budou nové termíny vyhlášeny alespoň 1 měsíc před jejich konáním.

V případě, že budou opatření trvat déle než 30 dní, zvážíme možnost konání státních závěrečných zkoušek distanční formou.

Poplatky za delší studium

Během nouzového stavu nebudou žádné poplatky za delší studium vyměřovány.

Univerzita Karlova je názoru, že období nouzového stavu by se pro účely poplatků za delší studium nemělo započítávat do odstudované doby. V současné době intenzivně jednáme s MŠMT a ostatními veřejnými vysokými školami s cílem najít celorepublikové řešení. Pokud však nebude na takovém řešení panovat shoda, je univerzita připravena poplatky odpouštět.

Maximální doba studia

V případě, že studentovi měla uplynout maximální doba studia v období od vyhlášení stavu nouze do konce kalendářního roku 2020, se tato maximální doba prodlužuje o 12 měsíců od data, kdy mělo k uplynutí maximální doby studia dojít.

Stipendia

O změnách týkajících se stipendií aktuálně neuvažujeme.

Zahraniční výjezdy/stipendia (Erasmus a jiné mobility)

V případě, že již student vycestoval a mobilita mu byla ukončena v jejím průběhu, odevzdá student po skončení krizového stavu doklady o využití finančních prostředků a bude vracet jen zbylé nevyužité prostředky poskytnutého stipendia.

Pokud student účastnící se mobility dosud nevycestoval, bude mu umožněn přesun mobility na další semestr, případně ročník.

Studenti, kteří se vrací nyní z mobility budou zapojeni do distančního studia, resp. studia organizovaného pro příslušný studijní program.

Rigorózní řízení

Obecně platí, že lhůta pro vykonání státní rigorózní zkoušky je 4 roky od sdělení fakulty uchazeči, že jeho přihlášku schvaluje. V případě, že by uchazeči měla uplynout tato lhůta v době od vyhlášení nouzového stavu do konce kalendářního roku 2020, se tato lhůta prodlužuje o 12 měsíců od data, kdy mělo k jejímu uplynutí dojít.

 


Informace pro uchazeče ke dni 20. 3. 2020

Milé uchazečky, milí uchazeči,

jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přesto mohli zdárně absolvovat přijímací zkoušku a mohli být přijati ke studiu na Univerzitu Karlovu. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se letošního přijímacího řízení. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme!

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

Květnové a červnové termíny konání přijímacích zkoušek, stanovené v období od 10. května (včetně) a dále, zatím pro tuto chvíli platí podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkoušky, které se měly konat před datem 10. května, budou odloženy a jejich termín bude včas sdělen. Nicméně, v závislosti na vývoji krizové situace může dojít k dalším změnám. O případných změnách budete fakultami vždy informováni (prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a na webech jednotlivých fakult).

V návaznosti na zvažované posuny maturitních zkoušek upozorňujeme, že přijímací zkoušky můžete skládat, i když v tu dobu ještě nebudete mít maturitu. Tu pak musíte absolvovat před zápisem do studia na UK.

Rovněž připomínáme, že všechny termíny SCIO testů, které ještě neproběhly, byly posunuty na termíny pozdější. Více naleznete zde https://www.scio.cz/nsz/terminy a na webových stránkách jednotlivých fakult, které výsledky SCIO testů v přijímacím řízení zohledňují.


 

Publikováno: Pátek 20.03.2020 16:55

Akce dokumentů