E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální informace k organizaci studia 25. 3. 2020

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s aktuální mimořádnou situací si vám – v návaznosti na jednání krizového štábu fakulty a včerejší zasedání kolegia rektora a kolegia děkana – dovolujeme zaslat informace ke změnám v organizaci studia v letním semestru. Řada z níže uvedených informací může být modifikována s ohledem na vývoj situace. O případných změnách vám dáme včas vědět. 

Zároveň vám doporučujeme sledovat aktuality zveřejněné na webových stránkách univerzity: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9598&locale=cz 

a fakulty: https://www.natur.cuni.cz/fakulta

Věříme, že se nám společnými silami a ve zdraví podaří situaci zvládnout. Rádi bychom vás ujistili, že jsme ve spolupráci se studijním oddělením připraveni řešit i specifické situace, do kterých jste se kvůli mimořádným opatřením dostali.

 

Děkujeme za spolupráci. Přejeme především zdraví, štěstí a dny bez virů!

S pozdravem

 

Markéta Martínková a Pavel Chromý

studijní proděkani

 

---------

Přijímací řízení

Vyhlášené termíny se zatím nemění. Uchazečům budou rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce s upozorněním, že termín zkoušky se s ohledem na aktuální situaci může změnit. Informace bude zveřejněna i na fakultních webových stránkách.

 

Organizace studia na PřF UK

Úpravy Opatření děkana Harmonogram akademického roku 2019/2020, resp. termínů vzdělávací činnosti na PřF UK budou provedeny v návaznosti na nové Opatření rektora.

Při plnění studijních povinností se studenti řídí pokyny vyučujících, které pedagogové zveřejňují či zasílají k jednotlivým předmětům prostřednictvím SIS. Byla zrušena přímá výuka, ale výuka probíhá jinými formami (nejčastěji přes internet apod.). 

Doporučení: V SIS je třeba zveřejnit pokyny k plnění předmětu, studijní materiály (audio nebo videonahrávky, objemné soubory apod.) je účelné sdílet v prostředí Moodle, Google Disk atd. tak, aby SIS nebyl přetížený a nekolaboval.

Při řešení problémů s nesplněním studijních povinností bude pravděpodobně posuzováno, zda problém souvisel se zásahem vyšší moci (překážkami vyplývajícími z mimořádných opatření), nebo pramenil z nedbalosti studenta (jednání v rozporu s pokyny vyučujících).

Termíny kontroly plnění studijních povinností (zápočty, zkoušky) i další termíny budou po odvolání mimořádných opatření podle situace upraveny a žádosti studentů budou poté posuzovány v souladu s těmito změnami.

 

Výuka v LS 2019/2020 

Výuka v LS 2019/2020 bude prodloužena do 30. 6. 2020 s tím, že červen bude využit přednostně pro realizaci turnusových/laboratorních cvičení, praktik,  praxí, kurzů, exkurzí. Nyní probíhající výuka se nebude opakovat.

Turnusovou výuku, laboratorní cvičení, kurzy a exkurze lze – v případě problémů s kapacitou – rozvrhovat i v červenci a v září (nejpozději do 24. 9. 2020).

Předměty se neruší. Vyučujícím se doporučuje v případě nutnosti např. redukovat počet dní přímé výuky a využít alternativy distančních forem, samostudia či jiných oborově specifických řešení. Vždy tak, aby byl zohledněn profil absolventa a studenti měli možnost získat alespoň základní praktické dovednosti.

Při rozvrhování praktik/kurzů by měli být upřednostněni studenti, kteří splnění praktik potřebují pro kontrolu splnění povinností před státnicemi. Přednost by měli mít ti, kteří odevzdají práci k obhajobě v jarním termínu.

 

Rezervace poslucháren v SIS:

S ohledem na prodloužení nouzového stavu je rozvrh v SIS “zablokován” ve stávající podobě do 30. 6. tak, aby umožnil případné dokončení výuky. Blokace učeben bude uvolněna podle vývoje situace. Již existující rezervace v SIS byly zachovány. Nové rezervace se zatím neprovádějí s tím, že v období po zápočtovém týdnu bude přednostně rozvrhována turnusová výuka, státní zkoušky, přijímací zkoušky apod. Stávající rezervace akcí, které bezprostředně nesouvisejí se studiem, pravděpodobně nebudou zohledněny. Případné změny budou oznámeny podle vývoje situace. 

 

Zkoušky a zkouškové období: 

Zkoušky a další kontroly studia předmětu lze vykonávat distanční (bezkontaktní) formou.

Nyní lze vypisovat i termíny zkoušek z předmětů zimního semestru 2019/2020.

Letní zkouškové období bude prodlouženo. Zkoušky bude možné vypisovat i v období od 1. 7. 2020 do 24. 9. 2020 (tedy v červenci a v srpnu).

 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby prací:

Vypsané termíny, resp. období pro konání SZZK se zatím nemění. Případné změny budou oznámeny podle vývoje situace a nové termíny budou po dohodě s garanty studijních programů/oborů zveřejněny minimálně 1 měsíc před konáním státní zkoušky, resp. obhajoby. Přesný termín pak bude zveřejněn minimálně týden předem.

Studenti se k SZZK a obhajobě závěrečné práce přihlašují v SIS bez ohledu na mimořádnou situaci. Elektronické verze prací se odevzdávají v SIS (nahrát a potvrdit odevzdání). Systém odevzdání tištěné verze práce bude případně upřesněn podle vývoje situace. (Nyní např. nelze práci svázat.)

RUK připravuje změnu vnitřních předpisů UK pro případ, kdy by bylo nutné konat státní závěrečné zkoušky a obhajoby prací distančně. Toto se zatím neumožňuje.

Období pro konání SZZK v podzimním termínu (září) určí garanti programů/oborů v původně stanovených lhůtách (OD Harmonogram akademického roku 2019/2020).

 

Pedagogické praxe studentů: 

Studentům, kteří mají v LS 2019/2020 povinnost splnit praxi ve školách, bude dobrovolnická odborná činnost pro střední/základní školu (např. pomoc pedagogům se zajištěním distančních forem výuky) zohledněna v hodnocení praxí. Hodnocení praxí je v kompetenci oborových didaktiků a je třeba jej provést tak, aby studenti mohli být připuštěni ke státním závěrečným zkouškám.

Studentům pedagogických praxí bude rozeslána informace, že mohou nabídnout pomoc školám, na kterých již praxe začali plnit před vyhlášením mimořádných opatření. Zároveň budou osloveni fakultní učitelé, kteří si budou moci vyžádat pomoc od studentů učitelství PřF UK. Koordinaci a komunikaci zajišťuje studijní oddělení (Dr. Jakub Jelen) ve spolupráci s oborovými didaktiky.

 

Kurzy tělesné výchovy:

Kurzy TV zajišťuje KTV. Možnosti plnění studijních povinností se studenty vyjedná KTV; řeší se i možnosti náhradního plnění zrušených zimních kurzů, připravuje se nabídka letních kurzů. Doporučení: Sledovat informace zveřejněné na internetových stránkách KTV. Případné problémy s překážkami v plnění studijní povinnost konzultovat s vedoucím katedry Mgr. Lukášem Frantálem.

 

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací:

- Faktické konání SDZk a obhajob disertací vypsaných do období platnosti mimořádných opatření se zatím ruší, termíny budou dohodnuty ad hoc po odvolání mimořádných opatření, příp. v kontextu změn legislativy (možnost distanční formy);

- vypsané termíny SDZk a obhajob disertací v květnu a červnu se zatím nemění, nové termíny budou stanoveny po vydání Opatření rektora a Opatření děkana, resp. po vzájemné domluvě (garanti - předsedové komisí - proděkan); 

- zahájená řízení (podané přihlášky, sestavené komise) pokračují s tím, že vlastní zkoušky/obhajoby se uskuteční po odvolání mimořádných opatření; uskuteční se později;

- přihlášky k SDZk studijní oddělení přijímá elektronicky (e-mailem), referentky SO po obdržení přihlášek vyzývají e-mailem garanty programů k navržení komise a upozorňují, že by bylo vhodné termín plánovat do období červen/červenec či později; 

- studijní oddělení přijímá i přihlášky k obhajobě disertací, a to:

1) elektronicky e-mailem a odevzdáním práce v SIS (elektronická verze disertace musí být shodná s tištěnou, proto se nemusíme obávat, že později dodaná tištěná verze byla z obsahového hlediska dokončována po odevzdání verze elektronické), 

2) po předchozí dohodě studenta s referentkou (nejlépe e-mailem) lze domluvit i fyzické předání disertace; v případě, že nelze odevzdat tištěnou verzi práce (vazárny nefungují) studenti odevzdají tištěnou verzi práce (minimálně 5 dní) před obhajobou, v případě přetrvávajících omezení nejpozději před promocí;

Je-li vše v pořádku (student splnil podmínky; doložil potřebné podklady a prohlášení = uznávají se skeny, e-mailová korespondence; originály se nahrazují elektronickými verzemi), řízení se zahajuje, termín obhajoby se stanoví podle situace, domluvy, v předstihu.

 

Promoce

Bakalářské a magisterské promoce 24. 4. 2020 jsou zrušeny. Náhradní termíny budou stanoveny až po ukončení všech mimořádných opatření (mohou probíhat i v srpnu). 

Zároveň není přerušena výrobu diplomů, které naši absolventi potřebují. Společně s dodatky a diplomy budou fakultám předávány i matriční listy. Absolventi si budou moci v případě potřeby vyzvednout diplomy (po předchozí e-mailové domluvě) na studijním oddělení (bez nutnosti cesty na RUK). I po vyzvednutí diplomu budou mít absolventi nárok na to, aby se zúčastnili náhradního termínu promoce.


 

Publikováno: Středa 25.03.2020 13:00

Akce dokumentů