E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníUplatnění absolventů

Absolvent oboru získá přehled a orientaci ve vybraných geologických a biologických vědách a osvojí si i praktické znalosti a dovednosti.

Mezi teoretické předměty patří například zoologie obratlovců i bezobratlých, botanika cévnatých i bezcévných rostlin, paleontologie, mineralogie, petrologie, endogenní a exogenní geologie, geochemie, hydrologie a hydrogeologie, ekologie a evoluční biologie. 

Praktické aplikace mají například přednášky o přírodních zdrojích, hodnocení krajiny z hlediska geověd, nebo o geochemii životního prostředí.

Čistě praktickými předměty jsou mimo jiné popularizace vědy, fotografování, metody (terénního) výzkumu, zpracování numerických dat, ochrana přírody, pedagogika a legislativa a státní správa. Součástí studijního plánu jsou i různé exkurzeterénní kurzy a terénní cvičení, jak již s tématikou biologickou, geologickou či paleontologickou.

 

 

Tyto a další přednášky si kladou za cíl připravit absolventa jak pro navazující magisterské studium, tak i pro případné praktické uplatnění (nejen v Čechách, ale i v zahraničí). Tím může být inventarizační průzkum lokalit, odborně-populární regionální a přehledové studie z geologie a biologie kompilačního charakteru, technická dokumentace, sběr a uchovávání vědeckého materiálu, informační služby v geologických a biologických vědách, popularizace vědy (výstavy, přednášky, informační materiály, výukové programy), styk s veřejností, lektorská práce nebo práce v ochraně přírody a státní správě. Uplatnění absolventi najdou i v muzeích, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru v oblasti ekoturistiky a firem řešících specializovanou environmentální problematiku. Absolventi se ale také mohou rozhodnout pokračovat ve studiu na některém z magisterských oborů. Nejlépe své znalosti využijí na navazujícím magisterském studiu geobiologie, botanice, ekologii, ochraně životního prostředí či paleontologii.

 

 

Akce dokumentů