E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníTerénní exkurze

Nedílnou součástí výuky na Ústavu geologie a paleontologie jsou terénní exkurze, na kterých si mohou studenti teoretické poznatky získané na přednáškách ověřit a prohloubit přímo v terénu. Náš Ústav nabízí nepřeberné spektrum terénních kurzů od jednodenních až po intenzívní dvoutýdenní kurz geologického mapování (Studijní informační systém). Naše exkurze tematicky pokrývají většinu důležitých geologických procesů a jsou zaměřeny např. na vulkanologii, tektoniku, sedimentární pánve, historickou geologii a stratigrafii, paleontologii či geologický vývoj Českého masívu. Pravidelně též organizujeme exkurze do zahraničních terénů (např. Německo, Finsko, Alpy).

Terénní exkurze ze všeobecné geologie

Terénní exkurze ze všeobecné geologie zahrnují celkem pět různých exkurzí, jejichž hlavním cílem je seznámit studenty prvního ročníku s příklady geologických struktur a geologických procesů probíraných v rámci přednášky a praktika ze všeobecné geologie, získat základní přehled o stavbě a geologickém vývoji Českého masívu a osvojit si práci s geologickými mapami a geologickým kompasem. Během terénních cvičení studenti samostatně dokumentují jednotlivé výchozy, konstruují jednoduché geologické mapy a řezy a vynáší strukturní měření do stereogramů.

Kurz geologického mapování

Šestnáctidenní kurz geologického mapování je organizován střídavě s Ústavem petrologie a strukturní geologie. Jeho hlavním cílem je aby si studenti osvojili metodiku geologického mapování v podrobném měřítku,  včetně samostatného sestavení geologické mapy, geologických řezů a závěrečné zprávy. Studenti se v rámci kurzu naučí  rozpoznávat horninové typy, které vystupují v mapovaném území,  měřit orientaci základních strukturních prvků a  rozpoznávat prostorové vztahy geologických těles. Na základě získaných informací se naučí  interpretovat základní rysy stavby a vývoje mapovaného polygonu.  Mapovací kurzy probíhají v dobře odkrytých a instruktivních částech Českého masívu.

Exkurze ze sedimentární geologie

Pokročilý týdenní terénní kurz seznámí studenty s procesy vedoucími k tvorbě sedimentárních hornin. Hlavní důraz je kladen na identifikaci sedimentárních struktur, geometrie sedimentárních těles, interpretaci facií a stratigrafických rozhraní. Studenti si během kurzu osvojí celou řadu praktických dovedností týkající se popisu sedimentárních hornin, jejich struktur, měření orientace paleoproudů a naučí se tyto data interpretovat ve smyslu sedimentární historie.

Exkurze z historické a stratigrafické geologie a Terénní cvičení z paleontologie

Již tradičně jsou tyto dva terénní kurzy těsně propojeny, což umožňuje poskytnout studentům širokou nabídku exkurzních lokalit a dává jim možnost výběru podle zaměření nebo zájmu. Navštěvovány jsou lokality v sedimentárních či vulkanosedimentárních formacích po celém Českém masívu tak, aby pokryly hlavní všechny úseky geologického času. Na každé lokalitě je podán výklad o stratigrafii, vývoji relevantních geologických jednotek a jejich fosilním obsahu. Dostatečný čas je věnován prohlídce profilů, jejich dokumentaci a sběru vzorků a fosílií. Jako výsledek si pak mohou studenti udělat detailní představu o dynamice paleoprostředí v daném geologickém čase.

Akce dokumentů