E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníVědecké expedice

Nedílnou součástí výzkumných aktivit na Ústavu geologie a paleontologie jsou zahraniční vědecké expedice. Náš Ústav je zapojen do řady mezinárodních projektů a v minulosti působil nebo působí prakticky na všech kontinentech včetně Antarktidy nebo Arktidy. Naše cesty za geologickými a paleontologickými objevy tak často vedou do opuštěných oblastí a divokých hor v Číně, Rusku, Kazachstánu, USA a Kanadě, Argentině, Etiopii, Zambii, na Antarktickém poloostrově a v Patagonii, ale třeba i do nedalekých Karpat.

Severovýchodní Kanada

V kanadském štítu (provincie Superior) pracujeme společně s Geologickým ústavem Akademie věd ČR na objasnění přechodu mezi vertikální gravitační a horizontální deskovou tektonikou během archaika za použití nejmodernějších analytických metod (radiometrické datování, horninová geochemie, izotopové analýzy, magnetismus hornin). Rozsáhlé terénní práce zahrnují téměř 600 km dlouhý geologický profil napříč různými jednotkami.

Arktida a severní Rusko

Ve spolupráci s výzkumnými organizacemi v Německu, Anglii a Rusku pracujeme na globálním upřesnění hranice jura/křída a její korelaci mezi jednotlivými sedimentačními prostory. K řešení této problematiky jsou využívány nejmodernější biostratigrafické, magnetostratigrafické a geochemické metody. Klíčové lokality a profily, které studujeme, se nachází zejména v Arktidě na severu Ruska.

Čína 

V rámci spolupráce s Nanjing Institution of Geology and Paleontology se od roku 2009 účastníme pravidelných terénních výzkumů na lokalitě Wuda ve Vnitřním Mongolsku. Předmětem výzkumu jsou především světově unikátní lokality permokarbonské flory pohřbené vrstvami sopečného popela, které umožňují nejen zpřesnit celkovou rekonstrukci vyhynulých rostlin, ale též velmi přesně rekonstruovat strukturu původního původního 300 miliónů let starého lesa. Výsledky jsou průběžně korelovány s dalšími lokalitami, což umožňuje zmapovat biodiverzitu ekologicky velmi podobných, avšak geograficky vzdálených tropických paleoekosystémů.  

Blízký Východ 

Od roku 2014 se rozvíjí spolupráce s Univerzitou v severotureckém Zonguldaku v oblasti uhelného revíru Amasra, zaměřeného především na kompletní vrtné profily a detailní paleontologický, sedimentologický a petrologický výzkum permo-karbonských sedimentů. Výzkum je zaměřen na studium paleoklimatu a s ním související změny ve složení flory i její celkové diverzity. Mladší karbon je obdobím výrazného zalednění a klimatických oscilací podobných těm v pleistocénu. Výsledky výzkumu by měly přispět k poznání vlivu těchto paleoklimatických změn na charakter vegetačního pokryvu v oblasti karbonských tropů.

Kalifornie a Oregon

Ve spolupráci s americkými univerzitami se náš Ústav podílí na mnohaletém výzkumu tektonického vývoje západního okraje severoamerického kontinentu. Jedná se o typovou oblast aktivního kontinentálního okraje, který se vytvářel přilepováním (akrecí) ostrovních oblouků a sedimentů při podsouvání (subdukcí) oceánských desek tvořících dno Tichého oceánu během druhohor. Náš výzkum je zaměřen zejména na vznik obrovských magmatických těles při subdukci a rekonstrukci jejich tektonického vývoje v čase.    

Západní Karpaty

V současné době probíhá v Západních Karpatech řada společných projektů, na nichž spolupracujeme s Ústavem věd o Zemi Slovenské akademie věd, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě a s Geologickým ústavem Dionýza Štúra. Na významném profilu Kardolína v Belanských Tatrách byly v rámci našeho výzkumu nalezeny jedny z nejstarších mikroskopických řas (kokolitek), které jsou důležitou součástí mořského fytoplanktonu. Díky spolupráci specialistů ze Slovenska, Čech, Japonska, Německa, Polska a Maďarska se pokoušíme zrekonstruovat prostředí v oceánu Tethys v období trias/jura. Perfektní přístrojové vybavení Geologického ústavu Slovenské akademie věd v Banskej Bystrici nám umožňuje aplikovat nové geochemické metody na rekonstrukci mořských proudů v miocenním středoevropském moři (Centrální Paratetydě) v období před 14.5 milióny let. Současně připravujeme s týmem specialistů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě sérii nových paleogeografických map miocénu střední a východní Evropy.

Kromě paleontologického výzkumu se v oblasti Západních Karpat zabýváme vulkanologickými rekonstrukcemi v oblasti Štiavnických vrchů. Miocenní štiavnický vulkano-plutonický komplex je erozní relikt největšího stratovulkánu v neogenním až kvartérním karpatsko-panonském regionu, který představuje extenzní zaobloukovou oblast alpsko-karpatského orogenního pásu. Konkrétně se zabýváme studiem magnetických staveb vulkanických a subvulkanických těles za účelem odhalení mechanismů toku a vmístění magmatu pod velkými stratovulkány.

 

Akce dokumentů