E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníVýuka

Ústav geologie a paleontologie zajišťuje výuku celého spektra geovědních předmětů ve všech stupních studia od bakalářského po doktorské. Předměty garantované naším Ústavem zahrnují jednak velké přednášky z několika základních oborů věd o Zemi a jednak pokročilé přednášky pro vyšší ročníky, praktika, terénní exkurze a specializované kurzy. Náš Ústav se rovněž významně podílí na organizaci doktorského studia Geologie a mezioborového programu Geobiologie.

 

Hlavní vědní obory vyučované na Ústavu geologie a paleontologie

 

Všeobecná geologie

Velký dvousemestrální kurz pro první ročníky, jehož cílem je poskytnout široký základ pro studium věd o Zemi. Diskutovány jsou základní poznatky o vzniku a vnitřní stavbě planety Země, složení a vývoji zemské kůry a svrchního pláště, fyzikálních a chemických procesech vzniku hornin, pohybech litosférických desek, vzniku a vývoji sedimentárních pánví a dynamice geologických procesů na zemském povrchu. Teoretické přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními a pětidenní terénní exkurzí, kde se studenti seznámí s horninotvornými minerály a hlavními typy hornin a naučí se pracovat s geologickými mapami a řezy.   

Odkazy na předměty na Studijním informačním systému (SIS):

MG421P00 Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
MG421P00U Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země) (pro učitele)
MG421P01G Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
MG421P01U Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu) (pro učitele)
MG421C21A Praktikum ze všeobecné geologie I
MG421C21B Praktikum ze všeobecné geologie II

Ústav geologie a paleontologie též garantuje kratší kurzy geologie  pro geografické, biologické a environmentální studijní programy. Tyto kurzy  poskytují základní informace o stavbě Země, složení a stavbě jednotlivých geosfér, minerálech a horninách a dynamice geologických procesů.  Kurz Přírodní katastrofy se zaměřuje na ničivé přírodní děje, jako jsou zemětřesení, vulkanická činnost a vlny tsunami, včetně klimatických a oceánografických rizik. Kurz je vhodný i pro zájemce z řad jiných přírodovědných oborů, kteří absolvovali přednášky ze všeobecné geologie. 

Odkazy na předměty na Studijním informačním systému (SIS):

MG421P31 Úvod do geologie
MG421P09U Základy geologie pro geografy
MG421P09Z Základy geologie pro geografy
MG421P02 Hodnocení krajiny z hlediska geověd
MDPS047 Hodnocení krajiny z hlediska geověd
MG421P21 Přírodní katastrofy
MG421T10 Kurz geologického mapování
MG431T84 Terénní didaktický kurz pro učitele geologie
DPS043 Terénní didaktický kurz pro učitele geologie

 

Sedimentární geologie

Nabídka kurzů sedimentární geologie je velice široká a zahrnuje kurzy jak na základní tak pokročilé úrovni, praktika, semináře a terénní exkurze. V základních kurzech se studenti seznámí s hlavními typy sedimentárních hornin, jejich strukturami a texturami a procesy jejich vzniku. Navazující mikroskopická praktika jsou zaměřena na rozpoznání komponent a mikrostruktur sedimentárních hornin a interpretaci jejich sedimentární a diagenetické historie. Pokročilejší kurzy jsou zaměřeny na prohloubení znalostí o sedimentárních procesech a jejich záznamu ve výplni sedimentárních pánví a sekvenční stratigrafii, tedy studium tvarů sedimentárních těles a rozhraní mezi nimi ve stratigrafickém záznamu. Kurz geologie sedimentárních pánví je pak syntézou jejich vývoje a tektonického prrostředí, zaměřuje se na analýzu řídících mechanismů ovlivňujících geometrii a litologii pánevní výplně, subsidenční analýzu a interpretaci reflexně seismických řezů a vrtných dat.

Odkazy na předměty na Studijním informačním systému (SIS):

MG421P38 Geologie sedimentárních pánví
MG421C35 Mikroskopie sedimentárních hornin
MG421P13 Petrologie sedimentárních hornin
MG421P14 Sedimentární geologie
MG440P76 Sedimentární záznam geodynamických procesů
MG421P16 Sedimentologie karbonátů
MG421S31A Seminář ze sedimentární geologie
MG421T15 Terénní exkurze ze sedimentární geologie
MG421P22 Základy faciálního studia sedimentárních formací
MG421P39 Základy petrologie sedimentárních hornin

Regionální geologie

Ústav geologie a paleontologie zajištuje řadu kurzů zaměřených na geologických vývoj vybraných oblastí planety Země. Cílem základního kurzu regionální geologie je podat informace o geologické stavbě  a vývoji Českého masívu a Západních Karpat. Posluchači se seznámí s geofyzikální charakteristikou litosféry Českého masívu,  proveniencí dílčích jednotek a jejich vývojem během variské orogeneze. Důležitým tématem kurzu je i vývoj postvariského platformního pokryvu. Další navazující přednášky pak významně rozšiřují a prohlubují poznatky získané v rámci tohoto základního kurzu. Například přednáška Geologie světa představuje v detailu jednotlivé typy litosféry, základní typy geotektonických režimů na deskových rozhraních, vznik pásemných pohoří a sedimentárních pánví a zahrnuje přehled geologické stavby a vývoje jednotlivých kontinentů.  

Odkazy na předměty na Studijním informačním systému (SIS):

MG421P08 Regionální geologie
MG421P08E Regionální geologie
MG421P07 Regionální geologie  ČR I
MG421P06 Regionální geologie ČR II
MG421P20 Geologie světa

Stratigrafická a historická geologie

Historická geologie je syntetický výukový předmět, zaměřený na pochopení vývoje naší planety jako komplexu mnoha různorodých procesů. Je zaměřen na konkrétní aplikaci dílčích poznatků získaných v předchozím studiu a jeho cílem je prohloubit u studentů základy "geologického myšlení". Prvotním předpokladem pro pochopení historické geologie je zvládnutí základní metodologie měření geologického času a datování geologických, ale i paleobiologických procesů. K tomu je zaměřena část výkladu o základech stratigrafické geologie. Druhým předpokladem jsou základní znalosti o vývoji organismů. Právě organismy slouží nejen jako základní markery geologického času, ale jsou i důležitým exogenním činitelem. Samotná historická geologie zahrnuje přehled celkového obrazu planety v různých obdobných (paleogeografie, paleoklimatologie) a detailní rozbor modelové oblasti, kterou je geologicky komplikovaný Český masív. V pokročilejších kurzech je pak zahrnuta větší míra detailu i vyšší komplexnost procesů a doplněny jsou informace o dalších důležitých oblastech světa.

Odkazy na předměty na Studijním informačním systému (SIS):

MG421P04G Historická a stratigrafická geologie
MG421P03A Historická a stratigrafická geologie I
MG421P3AE Historická a stratigrafická geologie I
MG421P03B Historická a stratigrafická geologie II
MG421P3BE Historická a stratigrafická geologie II
MG420P04 Sedimentární procesy a stratigrafický záznam
MG421P25 Principy a metody stratigraf. výzkumu
MG422T32 Biostratigrafické metody v terénu
MG422P31 Biostratigrafie a biostratigrafické metody I
MG422P34 Biostratigrafie a biostratigrafické metody II
MG421T05 Exkurze z historické a stratigrafické geologie

Paleontologie   

Paleontologie jako interdisciplinární obor zahrnuje předměty na rozhraní geologie a biologie. V rámci systematické paleontologie jsou na různých úrovních obtížnosti probírány skupiny mikrofosílií živočišného a rostlinného původu, makroskopických zbytků nižších a vyšších rostlin, fosílie bezobratlých živočichů a konečně i obratlovců. Důraz je vedle systematiky a taxonomie kladen rovněž na evoluci, paleoekologii, metody výzkumu jednotlivých skupin a jejich časoprostorové rozšíření v minulosti Země. Zde pak paleontologie navazuje na historickou a stratigrafickou geologii. Vedle systematické části je druhým základním pilířem paleontologie její všeobecná část, která si všímá obecných podmínek vzniku zkamenělin a tafonomie, principů paleoekologie a biostratigrafie, či řídících mechanismů evoluce a paleobiogeografie. Teoretická část přednášek je završena terénními exkurzemi, které většinou probíhají v letním semestru.

Odkazy na předměty na Studijním informačním systému (SIS):

MG422P01 Paleontologie
MG422P02 Základy paleobiologie I
MG422P06 Základy paleobiologie II
MG422P12 Systematická paleontologie I
MG422P19 Systematická paleontologie II
MG422P11 Mikropaleontologie
MG422P07 Paleobotanika
MG422P36 Paleontologie fosilních obratlovců
MG422P40 Paleobiologie
MG422P50 Metody paleontologického výzkumu
MG422T43 Terénní cvičení z paleontologie


Studijní materiály ke stažení (pouze po přihlášení)

 

Akce dokumentů