E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře

 

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurz

ů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se budou konat prezenční formou - kontaktní informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Semináře se konají vždy od 14:50. Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).


Program sedimentárních a paleontologických seminářů v zimním semestru 2023/2024 

4. října    
Amy Weislogel  | West Virginia Universtity
Advancing paleoclimatic reconstructions from terrestrial deposits.


29. listopadu    

Chiara Költringer | GeoSphere Austria
Magnetic fabrics and U-Pb detrital zircon geochronology of Quaternary sediments and loess

Distanční připojení platí jen, když nebude možno konat seminář kvůli jakýmkoliv shromažďovacím omezením. 


Paleontologický seminář (MG422S42D)

Vážení kolegové,
ze strany UGP byla snaha zajistit streamování a nahrávání přednášek probíhajících v rámci Sedimentárního a Paleontologického semináře. Ne vždy se, ale podařilo získat souhlas přednášejícího a z tohoto důvodu se některé semináře nenahrávali ani nestreamovali. Souhlas s nahráváním a streamováním většinou získáme, nebo nezískáme, až těsně před přednáškou, a proto vás o tom nemůžeme předem informovat. Navíc ze studijních řádů vyplívá povinná prezenční účast a streamování je jen alternativou pro odbornou veřejnost, která se nemůže prezenčně zúčastnit. Vyzýváme vás proto k hojné prezenční účasti na dalších seminářích. S dalšími případnými dotazy se obracejte na garanty jednotlivých seminářů.

Dear colleagues,
from our side (e.g. IGP), there was an effort to ensure the streaming and recording of the lectures taking place within the Sedimentary and Paleontological Seminars. It was not always possible to get an agreement from lecturer, and for this reason some seminars were not recorded or streamed. We are not able to predict the agreement predominantly from foreign lectures some weeks ago, as we are fine tuning personal invitations sometimes few weeks prior the seminars. We will try to include this option – e.g. streaming yes/no to our invitations. Please note, some of invited persons are renowned specialists and to see them face to face is actually a great „adventure“ ;-))). In addition, the attendance is mandatory in the study regulations, and streaming is only an alternative for the professional public who cannot attend in person (or for some cases if you cannot visit the seminar for serious reasons like it is ilness, etc.). We therefore encourage you to attend future seminars in abundance. If you have any further questions, please contact the guarantors of the individual seminars.


Archiv uskutečněných seminářů


Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají prezenční formou vždy ve středu od 9:00 do 11:00.


Program uhelných seminářů v letním semestru 2022/2023

PDF

-----------------------------------------------------------------

PDF


Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se bude konat v posluchárně Velká paleontologická posluchárna 12. a 26. dubna 2023 od 14:50 podle níže uvedeného předběžného rozpisu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

______________________________________________________________________

12.4.2023 Velká paleontologická posluchárna

Prezentace bakalářských prací

14:50-15:00 Kubíček Martin (školitel J. Laurin): Prvohorní zalednění jako obdoba kvartérních glaciálních cyklů?

15:00-15:10 Ptáček Jakub (školitel F. Tomek): Geneze eruptivních center ryolitových ignimbritů křivoklátsko-rokycanského vulkanického centra

15:10-15:20 Rosol Marek (školitel F. Tomek): Mechanismy vývoje puklinových systémů v plášti cínoveckého granitu

15:10-15:30 Sobek Ondřej (školitel J. Hošek): Křemenné sintry jako zdroj paleoenvironmentální informace

15:30-15:40 Hedánková Karolína (školitel M.Košťák):: Ježovky, jejich evoluce a reakce na křídové paleoenvironmetální události

15:40-15:50 Česáková Klára (školitelka K. Holcová): Mělkovodní společenstva foraminifer miocénu Zanzibaru

15:50-16:00 Fučíková Kateřina (školitel O. Fatka): Současný stav poznání kryptospór spodního paleozoika

16:00-16:10 Ludvíková Anastázie (školitel J. Kvaček): Studium pylu in situ křídových konifer na základě vybraných příkladů

16:10-16:20 Bhija Amín (školitel M. Mazuch): Evolution of Eurasian mammoths during the Quaternary with a focus on adaptations related to climate change

16:20-16:30 Pötzlová Kristýna (školitelka K. Holcová):: Morfotypy foraminifer spodního a středního devonu

16:30-16:40 Kovářová Jana (školitelka M. Fišáková): Změny stravy u předchůdců člověka zjišťované obrusem zubu a izotopovými analýzami

16:40-16:50 Biroščáková Patrícia (školitel V. Kachlík): Supervulkanické erupce: kalderová erupce vulkánu Toba jako příklad

______________________________________________________________________

26.4.2023 Velká paleontologická posluchárna

Prezentace diplomových prací

14:50 – 15:05 Bc. Tkáčiková Tatiana (školitel J.Žák): Mechanical interactions of subducting oceanic plates with the overriding accretionary wedges

15:05-15:20 Bc. Salva Otto (školitel S. Opluštil): Geneze uhelného ložiska Vejprnice v plzeňské pánvi

15:20-15:35 Bc. Voženílková Kristýna (školitel D.Uličný): Krátkodobé cyklické změny paleoprostředí v hemipelagických sedimentech turonu české křídové pánve

15:35-15:50 Bc. Bohadlo Jan (školitel D.Uličný): Transgrese a regrese ve svrchním turonu české křídové pánve: záznam změn hladiny a přínosu sedimentu řízené orbitálními cykly

15:50-16:05 Bc. Šilinger Matěj (školitel O.Fatka): Stavba a složení exoskeletů vybraných skupin členovců pražské pánve

16:05-16:20 Bc. Nejedlá Pavla (školitel T. Přikryl): Variabilita druhu Paralebias egeranus (Cyprinodontiformes, Poeciliidae) z miocenních sedimentů chebské pánve

16:20-16:35 Bc. Rollingerová Nicola (školitel M. Mazuch): Revize historických fosílií ichtyosaurů (Ichthyosauria, Reptilia) ve sbírkách Chlupáčova muzea historie Země

16:35-16:50 Bc. Hánová Renata (školitel J.Vodička): Pracovní listy k učivu o vývoji života na Zemi

16:50-17:05 Bizunhe Getie Balkie (školitel K. Martínek): The influence of lithology, tectonics and surficial conditions on the geological hazards in southern Main Ethiopian Rift.

17:05-15:15 Škrátek Matěj (školitelka K. Holcová; bakalářská práce): Planktonické foraminifery jako biostratigrafické indikátory miocénu Stredozemního moře.

17:05-16:50 Bc. Lacina Martin Jakub (školitelka T.Jedličková): Výuka geologie z pohledu laické veřejnosti

______________________________________________________________________

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Ve složce Administrativa v položce Závěrečné práce jsou k dispozici Náležitosti diplomových prací ÚGP.

Akce dokumentů