E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurzů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se budou konat distanční formou - kontaktní informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Semináře se konají vždy od 14:50. Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).


Program sedimentárních a paleontologických seminářů v letním semestru 2020/2021
[PDF/JPG]

3. března    

Martin Margold Fyzická geografie PřF UK Praha

Prostorový a chronologický přehled kvartérního zalednění na severní polokouli.


24. března     

Michael Warsitzka | Geofyzikální ústav AVČR, Praha

New concepts of salt tectonics in rift basins - Insights from analog modeling
and seismic interpretation.


31. března​     

Michal Kučera | University of Bremen

Origin of marine zooplankton and the nature of major ecological transitions.


14. dubna    

Stanislav Opluštil a  Josef Pšenička | ÚGP PřF UK Praha a Západočeské muzem v Plzni

Nejnovější trendy a objevy v paleobiologii a stratigrafii mladšího paleozoika.

28. dubna    

Martin Košťák a Lucie Vaňková | ÚGP PřF UK Praha

Meso- a kenozoické ekosystémy jako archívy biotických, klimatických
a oceánických změn; případové studie.


Sdílený adresář se zaznamenanými semináři.

Archiv minulých seminářů

 

Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají distanční formou vždy ve středu od 9:00 do 11:00 na uvedených adresách v Google Meet.

Program uhelných seminářů v letním semestru 2020/2021 [PDF]

24. března NÁHRADNÍ TERMÍN - KONTAKT:   https://meet.google.com/qqw-ssji-fkq

Roland Nádaskay et al. Česká geologická služba

Nový pohled na terciér a kvartér Hrádecka a Frýdlantska: Shrnutí výsledků geologického průzkumu předpolí dolu Turów a jejich uplatnění v hydrogeologické bilanci

7. dubna KONTAKT:   https://meet.google.com/qqw-ssji-fkq

Karel Mach Severočeské doly a.s.

Náhled do problematiky stopových prvků v uhlí mostecké pánve

28. dubna KONTAKT:   https://meet.google.com/qqw-ssji-fkq

Martina Havelcová Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Předběžné výsledky výzkumu forem a distribuce dusíku v hlavní uhelné sloji mostecké pánve

Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se obvykle konají ve středu od 14:30 v posluchárně Malé sbírky (MS, suterén). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Proseminář se koná 5. května od 14:50 do 17:00
distančně na adrese: meet.google.com/hqc-mjbt-bty

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Ve složce Administrativa v položce Závěrečné práce jsou k dispozici Náležitosti diplomových prací ÚGP.

Akce dokumentů