E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSmutná zpráva - prof. Martin Hampl zemřel

V pondělí 21. března 2022 zemřel ve věku 81 let prof. Martin Hampl, nestor české geografie a zakladatel albertovské školy, náš vzácný kolega a Učitel celých generací geografů. Čest jeho památce!

 

 

ProfRNDrMartin HamplDrSc.

(* 2.8.1940 - † 21.3.2022)

 

Kromě praktických otázek má geografie, jako plně konstituovaná věda, i svou teoretickou část. Obvykle patří u studentů k těm nejméně oblíbeným, ale je také nezbytnou částí oboru. A i v ní dosahují geografové z UK vynikajících výsledků. Jako obor je teoretická geografie na fakultě spojena s tzv. albertovskou školou, jejímž nejvýznamnějším současným představitelem byl bezesporu profesor Martin Hampl. K oboru, hodně ovlivněnému matematikou, měl blízko – jeho otec byl profesorem Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Martin Hampl vystudoval geografii na přelomu 50. a 60. let u profesora Jaromíra Korčáka, jehož faktickým nástupcem se stal – po aspirantuře na fakultě zůstal jako odborný asistent. Tím byl, přes řadu vynikajících výsledků, až do roku 1990, neboť neměl dostatečný politický profil. Teprve v roce 1990 se habilitoval a o dva roky později se stal profesorem, roku 1994 dokonce členem Učené společnosti ČR. V letech 1990-1994 stál v čele katedry - tehdy sociální geografie. Hamplův odborný význam spočívá především v teorii oboru. V rámci práce Teorie komplexity a diferenciace světa (1971) se věnoval, jako jeden z prvních i v mezinárodním měřítku, otázkám komplexity geografických jevů. Své výsledky ale rovněž aplikoval, a to především v geografii obyvatelstva, ve známé knize Regionální struktura a vývoj osídlení ČSR (1987, s V. Gardavským a K. Kühnlem) a později v řadě aplikací, aktualizovaných podle výsledků dalších censů. Zabýval se také otázkou geografických aspektů naší polistopadové transformace. Podílel se i na řadě aplikovaných studií a materiálů pro územní a regionální plánování zejména v pražské metropolitní oblasti.

/text je převzat z brožury "100 let geografie  1920 - 2020" vydané Geografickou sekcí PřF UK, plný text zde./

 

Vybrané novější publikace prof. Hampla

Hampl, M., Müller, J. (2019): Vývoj geografického rozmístění obyvatelstva v Česku po roce 2000: post-transformační tendence? Geografie, 124, 4, 385–409. 

Hampl, M. (2018): Hierarchické formy uspořádání nerovnoměrností v realitě: hledání pravidelností a problémy explanace. Informace ČGS, 37, 1, 1–23. 

Hampl, M. (2017): Řádovostně měřı́tkové uspořádánı́ distribucı́ geografických jevů: přı́klad obyvatelstva. Informace ČGS, 36, 1, 1–19. 

Hampl, M., Marada, M. (2016): Metropolizace a regionálnı́ vývoj v Česku v transformačnı́m obdobı́. Geografie, 121, 4, 566–590.

Hampl, M., Marada, M. (2015): Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie, 120, 3, 397–421. 

Hampl, M. (2014): Je nástup konvergenčních tendencí v diferenciaci globálního systému potvrzením obecných představ o vývoji územních a sociálních hierarchií? Geografie, 119, č. 1, s. 26–49.

Hampl, M. (2012): Hierarchické organizace v realitě: pojetí, poznávací a praktický smysl studia. Geografie, 117, 3, 253-265. 

Hampl, M., Müller, J. (2011): Společenská transformace a regionální diferenciace Česka: příklad vývoje rozmístění pracovních míst a obyvatelstva. Geografie, 116, 3, 211-230. 

Hampl, M. (2010): Regionální diferenciace společnosti: obecné typy vývojových procesů. Geografie, 115, 1, 1-20.

Hampl, M. (2009): Globální systém: stav, současné tendence a možné perspektivy distribuce mocenského potenciálu. Geografie, 114, 1, 1–20.

Čermák, Z., Hampl, M., Müller, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie, 114, 1, 37–51.

Hampl, M., Blažek, J., Žížalová, P. (2008): Faktory – mechanismy – procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realismu. Ekonomický časopis, 56, č. 7, s. 696–711.

Hampl, M., Dostál, P., Drbohlav, D. (2007): Social and Cultural Geography in the Czech Republic: under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. Social&Cultural Geography, 8, č. 3, s. 475–493.

Hampl, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis, 43, 5, 889–910.

Hampl, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 147 s.

Hampl, M. (2003): Diferenciace a zvraty regionálního vývoje Karlovarska: unikátní případ nebo obecný vzor? Geografie, 108, č. 3, s. 173–190.

Hampl, M. (2000): Reality, Society and Geographical/Environmental Organization: Searching for an Integrated Order. Prague, Charles University in Prague, Faculty of Science, 112 s.

Hampl, M. et al. (1999): Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Prague, Charles University in Prague, Faculty of Science, 242 s.

Hampl, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha, DemoArt, 1998, 110 s.

 

Literatura o prof. Hamplovi

Musil, J. (2005): Hledač integrálního řádu. Prof. Martinu Hamplovi k 65. narozeninám. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 41, 5, 923-926

Bičík, I. (2010): Optimistický skeptik Martin Hampl sedmdesátníkem. Informace ČGS 29, 2, 76-77. Dostupné online zde.

Bičík, I. (2015): Martin Hampl slaví životní jubileum. Informace ČGS 34, 2, 100-103. Dostupné online zde.

Perlín, R. (2020): Učitel a kolega Martin Hampl. Informace ČGS 39, 2, 67-68. Dostupné online zde.

 

 

Publikováno: Úterý 22.03.2022 00:00

Akce dokumentů