E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum pro studium plodnosti

Základní informace

Základní charakteristika týmu:

Výzkum Centra pro studium plodnosti (CSP) se zaměřuje na detailní analýzu reprodukčního chování české populace v širších souvislostech, z různých perspektiv a v národním i mezinárodním kontextu.  Snahou je také využít demografické poznatky v mezioborové spolupráci a to nejen s geografy, ale i se sociology a lékaři.  V rámci týmu jsou aktuálně řešeny dva výzkumné projekty.


Složení týmu:

Výzkumní pracovníci:

(na fotografii zleva: Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Jitka Slabá,Luděk Šídlo, Boris Burcin; Olga Kurtinová chybí).

Studenti:

  • Mgr. Eva Waldaufová (STARS doktorandka)
  • Mgr. Patrik Lenz (doktorand)
  • Bc. Adéla Volejníková

Externí spolupracovníci:

  • doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Aktuálně řešené projekty:

(1)
Prvním je projekt GAČR (2021–2023) s názvem „Demografické souvislosti asistované reprodukce v Česku“, který je již čtvrtý v řadě získaných projektů GAČR a navazuje tak na předchozí tři úspěšně řešené projekty zaměřené na výzkum nízké plodnosti a odkladu plodnosti do vyššího věku žen. Klíčová pozornost je věnována „reprodukčnímu stárnutí“.  Takto byla nazvaná i sekce na 50. výroční konferenci České demografické společnosti (15.–17.9.2021, Ostrava), kde členové výzkumného centra vystupovali.

V rámci projektů GAČR se daří úspěšně zapojovat do výzkumu naše studenty, kteří tak mohou zpracovávat vybraná témata v bakalářské, magisterské nebo dizertační práci. Na katedře byly již úspěšně obhájeny tyto práce:

  • Eva Waldaufová: Reprodukční stárnutí a jeho odraz v porodnické praxi (bakalářská práce 2020)
  • Tereza Havelková: Odlišnosti ve struktuře matek a jejich novorozenců narozených v Česku v roce 2014 s ohledem na využívání metody IVF (bakalářská práce 2020)
  • Adéla Volejníková: Asistovaná reprodukce z pohledu přeshraniční reprodukční péče (bakalářská práce 2021)
  • Jitka Slabá: Časování plodnosti napříč generacemi českých žen narozených v letech 1966-1990 (dizertační práce 2021)

Členové CSP na konferenici České demografické společnosti v Ostravě (září 2021)
První řada: Tereza Havelková, Eva Waldaufová, Adéla Volejníková
Druhá řada: Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Boris Burcin; Třetí řada: Jitka Slabá, Luděk Šídlo

 

(2)
Druhým je projekt TAČR (2020–2023) nazvaný „Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky“, na kterém se podílíme společně s Masarykovou univerzitou v Brně a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí https://ggp-cz.fss.muni.cz/. Hlavní cílem tohoto projektu je realizace rozsáhlého šetření GGS (Generations and Gender Survey), který je součástí významného mezinárodního projektu GGP https://www.ggp-i.org/. Získaná srovnatelná data nám umožní zapojení do mezinárodního výzkumu a prohloubení širší spolupráce se zahraničními odborníky. V současné době probíhá sběr dat pod názvem Současná česká rodina https://scac.cz/ggp/.

Z prvních výstupů pilotního výzkumu byly vydány již 4 tiskové zprávy, 3 z nich na naší fakultě (Co ovlivňuje plodnost v době pandemie? Kdo zajišťoval péči o děti v době pandemie? Popularita hormonální antikoncepce klesá) a 1 na MU (Pandemie škodí partnerským vztahům, naznačuje výzkum).

O tomto výzkumu vyšel také dne 20.8.2021 článek na FORUM UK „Nová analýza UK: Porodnost v Česku nesnížil ani covid-19“  https://www.ukforum.cz/rubriky/veda/8026-v-pandemii-vyrazne-zasazenem-cesku-porodnost-neklesla.

(3)
Třetím je projekt SYRI Národní institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (2022–2025), kde se náš REPRO tým (ve složení J. Kocourková, A. Šťastná a J. Slabá) podílí na řešení vědního okruhu PA4 – Socioekonomické nerovnosti ve zdraví. Cílem je odhalit, jak nová rizika a nerovnosti spojené s dopady pandemie a následné ekonomické krize ovlivňují reprodukční zdraví, formují reprodukční plánování a promítají se do realizace reprodukčních plánů.

(4)
Nově se také podílíme na řešení mezinárodního projektu COST Action CA21150 Parental Leave Policies and Social Sustainability (Sustainability@Leave) (2022–2026), kde J. Kocourková je členkou řídícího výboru. Cílem projektu je rozvoj výzkumu opatření rodičovské dovolené z nové perspektivy sociální udržitelnosti v českém kontextu, přispět k zaplnění mezer v interdisciplinárním výzkumu uplatněním demografického přístupu a prohloubit spolupráci s mezinárodní sítí International Network on Leave Policies & Research a českým Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Výzkumné projekty (vy)řešené členy Centra:


 

 

Akce dokumentů