E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky

Improvement of data basis for development and evaluation of family policy

Zadavatel: TAČR Éta, 06/2020–12/2023 (TL03000338) 

Hlavní řešitel: Masarykova Univerzita (prof. Martin Kreidl, Ph.D.)

Spoluřešitelé: 
Univerzita Karlova (doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.),
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, V.V.I. (PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.)
SC & C spol. s r.o. (Mgr. Jana Hamanová)

 

Anotace:

Projekt reaguje na současné zásadní změny v reprodukčním chování a demografické struktuře české společnosti, klesající porodnost a pokračující stárnutí populace. Tyto demografické změny představují zásadní výzvy pro veřejnou politiku i ekonomiku. Nezbytným základem pro fundovanou rodinnou a populační politika jsou dostupná kvalitní a aktuální data. K těm patří i data z dotazníkových šetření zaměřených na rodinné a reprodukční chování. Mezi nejvýznamnější patří databáze z výzkumů Family and Fertility Survey (1997) a Generations and Gender Survey (2005-8). Tato data jsou však pro pochopení současného populačního chování zastaralá a jako podklad pro tvorbu rodinné politiky málo užitečná. Proto je nutná jejich aktualizace a doplnění skrze nový sběr dat. Důležité je, aby použité instrumenty replikovaly dřívější výzkumy a zachovaly srovnatelnost dat v čase i s dalšími zeměmi.

Klíčovou aktivitou projektu je organizace nového sociologického dotazníkového šetření na dospělé populaci ČR (18 let a více). Šetření proběhne v rámci mezinárodně koordinovaného programu GGP (viz https://www.ggp-i.org), které navazuje na předchozí vlny šetření GGS. Využit bude standardizovaný dotazník, ve kterém se budou opakovat otázky z dřívějšího českého výzkumu GGS z roku 2005. Nicméně některé z nich budou modifikovány a aktualizovány, aby reflektovaly současný stav poznání, nové metody a způsoby dotazování. Cílová velikost vzorku je 6000 dotázaných. Respondenti budou vybráni metodou stratifikovaného náhodného výběru. Výběrový plán bude konstruován tak, aby vzorek byl reprezentativní i na úrovni NUTS2, což umožní i využití dat pro regionální analýzy a veřejné politiky.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je rozšířit datovou bázi využitelnou pro tvorbu a evaluaci rodinné a populační politiky v ČR a nepřímo i v širším mezinárodním kontextu

 

Výstupy projektu:

Změny v reprodukčním chování a reprodukční stárnutí – Souhrnná výzkumná zpráva z šetření „Současná česká rodina 2020–2022“

Akce dokumentů