E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum pro demografickou analýzu, modely a metody

Základní informace

Složení týmu

 

Výzkumné centrum je dlouhodobou spoluprací s Vysokou školou ekonomickou meziuniverzitní povahy, v rámci fakulty jsou členové týmu zapojeni do fakultního projektu UNCE a mj. se podílí na budování Mapového portálu UNCE. Intenzivní spolupráce probíhá především s centrem GeoQol (Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech).

V letech 2020–2021 se členové týmu zapojili do výzkumu v oblasti pandemie onemocnění COVID-19. V rámci projektu „COVID-19: Demografická aplikace v SAS“ byly realizovány tři odborné stáže, vybraná data a statistky byly průběžně aktualizovány a využívány médii a odbornými komunitami zabývajícími se pandemickými otázkami.

Kromě pandemického výzkumu se práce zaměřuje na analýzu faktorů úmrtnosti, především na úrovni chronických a degenerativních příčin smrti. Zkoumány jsou socio-ekonomické faktory nebo možný vliv screeningových programů. Jedna z výzkumných otázek se věnuje analýze konvergenčních trendů reprodukčního chování se zaměřením na úmrtnost v post-socialistickém prostoru. Na toto téma je aktuálně řešena dizertační práce v rámci výzkumného centra.

Jedním z důležitých výstupů členů centra byla rekonstrukce generačních i transverzálních dat úmrtnosti a úmrtnostních tabulek zpětně až do roku 1870, a to v návaznosti na meziuniverzitní projekt GAČR „Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy“ (řešitelka prof. Rychtaříková, spoluřešitel dr. Mazouch, VŠE). Výzkum v této oblasti nadále pokračuje, a to jak rekonstrukcí detailních úmrtnostních dat, tak v rámci generační analýzy úmrtnosti.

Členové týmu se zapojují do klinického epidemiologického výzkumu v rámci FN Motol v Praze a Nemocnice sv. Anny v Brně. Využití demografických a statistických přístupů v oblasti analýzy lékařských dat otevírá potenciální možnosti zkvalitnění poskytované péče, ale také obohacení samotného demografického výzkumu především v metodické oblasti.

Do centra je začleněna organizační základna Pracovní skupiny pro zdravotní stav, nemocnost a úmrtnost při Evropské asociaci pro populační studia (Health, Morbidity, and Mortality Working Group of the European Association of Population Studies), která pořádá pravidelná setkání napříč Evropou (https://hmmwg2021.vse.cz/). 

Členové centra se také podílejí na akcích a seminářích pro veřejnost nebo školy (např. Juniorská Univerzita Karlova, pravidelná setkání s učiteli zeměpisu apod.). Samostatnou složkou činnosti centra je příprava materiálů pro veřejnost a výuku na základních a středních školách. Pro tento účel je k dispozici webová stránka určená pro školy a veřejnost

 

Hlavní směry a cíle výzkumu

Centrum pro demografickou analýzu, modely a metody se zaměřuje na tři hlavní témata:

 • úmrtnost, nemocnost a zdraví – z analytického, deskriptivního i metodologického hlediska, a to včetně epidemiologického výzkumu;
 • demografická analýza populačního vývoje ve světě, konvergence reprodukčního chování a metody a možnosti její analýzy;
 • prezentace demografických témat veřejnosti.

 

Témata kvalifikačních prací

Aktuálně řešené práce

 • Předčasná úmrtnost - možnosti analýzy a základní mezinárodní srovnání / Premature mortality - possibilities of analysis and basic international comparison (Bc)
 • Demografie genocid / Demography of Genocides (NMgr)
 • Vztah úrovně předčasné úmrtnosti a vývoje demografické dividendy na příkladu států asijských tygrů / The relationship between the level of premature mortality and development of the demographic dividend on the example of asian tiger states (NMgr)
 • Analýza nadúmrtnosti v souvislosti s pandemií COVID-19 v letech 2020 a 2021 ve vybraných státech střední Evropy / Excess mortality due to the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021 in selected Central European countries (NMgr)

Obhájené práce

 • Demografická dividenda a populační moment v Číně a Indii: Zhodnocení dosavadního průběhu a potenciální budoucí vývoj / Demographic dividend and population momentum in China and India: Evaluation of the current course and potential future development (Bc)
 • Demografický vývoj v Kambodži od druhé poloviny 20. století / Demographic development in Cambodia since the second half of the 20th century (Bc)
 • Populační vývoj v zemích s nejvyšším populačním růstem / Population development in countries with the highest population growth rate (Bc)
 • Pandemie COVID-19 z demografické perspektivy: mezinárodní srovnání / COVID-19 pandemic from a demographic perspective: an international comparison (Bc)
 • Mužská nadúmrtnost dle příčin úmrtí ve vybraných státech Evropy v období 2000–2013 / 

  Male mortality excess by causes of death in selected European countries in 2000–2013 period (Bc)

 • Koncept "cancer transition" v prostředí vybraných evropských států / The concept of 'cancer transition' in selected European countries (NMgr)

 • Koncept cancer transition v kontextu vybraných teoretických přístupů k procesu nemocnosti a úmrtnosti v posledních desetiletích: Případová studie Česka / Concept cancer transition in the context of selected theoretical approaches related to the process of morbidity and mortality in recent decades: Case study for Czechia (NMgr)

 

 

 

Akce dokumentů