E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum populačního prognózování a aplikované demografie

Základní informace

Složení týmu:

 

Výzkumné projekty řešené členy Centra:

 

Aktivity, na jichž spolupracují členové Centra:

 


 

Podrobnější charakteristika činnosti Centra:

Hlavním výzkumným směrem centra je prognostický výzkum, včetně výzkumu metodologického, a tvorba populačních prognóz a modelových projekcí na národní, regionální a lokální úrovni. Dalším jeho výzkumným zaměřením je široká oblast aplikací demografických poznatků a prognostických výsledků v praxi. Jedním z profilujících směrů je hodnocení dopadu demografických změn české společnosti na budoucí poptávku po zdravotních a zdravotně-sociálních službách. Dalšími, dnes již dlouhodobě rozvíjenými směry jsou například demografické aplikace související se snahami o reformu důchodového systému, odpadovým a vodním hospodářstvím, budováním dopravní infrastruktury, urbanismem a územním či regionálním rozvojem a vzděláváním všech úrovní.

Členové týmu se v posledních letech podíleli na řešení několika projektů Technologické agentury ČR, zaměřených především na analýzu a modelování poskytování, čerpání a dostupnosti vybraných ambulantních zdravotních služeb v Česku (http://www.natur.cuni.cz/demografie/dostupnost-pzp a http://www.natur.cuni.cz/demografie/amb). Získané výsledky jsou aplikovány celou řadou institucí (MZČR, MMR, VZP ČR, odborné lékařské společnosti apod.) při tvorbě strategických materiálů pro budoucí směřování zdravotní péče v Česku, pro snižování regionálních nerovností dostupnosti zdravotních služeb, a to i jako podklad v rámci dotačních titulů, či při tvorbě sítě smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Aktuálně jsou v této problémové oblasti řešeny projekty Grantové agentury Univerzity Karlovy či Online mapové Aplikace UNCE (http://geo-unce.natur.cuni.cz/).

Na základě dosahovaných výsledků tým má či měl prostřednictvím svých členů zastoupeni v několika ministerských pracovních skupinách a odborných komisí (důchodová reforma, asistovaná reprodukce, reforma primární péče, dopravní infrastruktura, územní rozvoj, útlum těžby uhlí, apod.).

Činnost týmu však není omezena pouze na Českou republiku a domácí partnery. Jeho zástupci vyvíjejí poměrně rozsáhlé aktivity také na mezinárodním poli. Zde na výzkumných a rozvojových projektech spolupracují nejen se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovišti, ale také dalšími institucemi. Mezi jeji partnery či zákazníky patří například mezinárodní organizace (UNFPA, UNDP), konzultační společnosti (Mott MacDonald, Ernst & Young, s.r.o), Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo orgány a organizace státní správy a samosprávy jednotlivých zemí. Mezinárodní aktivity týmu se teritoriálně zaměřují především na oblast Východní Evropy a Střední Asie ve vymezení Populačního fondu OSN (UNFPA), tedy většinu zemí Balkánu a post-sovětského prostoru, a zahrnují produkci široké škály vědeckých informací z oboru demografie, zejména tvorbu populačních a odvozených prognóz a modelových projekcí, a aplikaci jejich výsledků zejména v rámci státní zprávy a řízení rozvoje. Významným doplňkem výzkumných aktivit je školení a vzdělávání zahraničních kolegů – studentů, badatelů i zástupců praxe včetně decizní sféry v daných tématech.

 

Akce dokumentů