E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorský studijní program Mikrobiologie

Na této stránce najdete informace pro uchazeče o přijetí, doktorandy a školitele doktorského studijního programu Mikrobiologie, relevantní pro všechny tři fakulty UK, na kterých je program akreditován. Informace se týkají následujících témat:

Charakteristika programu (profil a uplatnění absolventa)
Pracoviště zajišťující program (fakulty, na nichž je program akreditován; hlavní školitelská pracoviště, aktuální nabídky doktorandských, případně postdoktorandských míst)
Školitelé a konzultanti (jejich povinnosti; co je nutné udělat, aby se člověk mohl stát školitelem / konzultantem doktoranda)
Garant, oborová rada a fakultní koordinátoři (kontaktní informace)
Přijímací řízení (požadavky na uchazeče, formální podmínky, termíny, průběh, zápisy do studia po úspěšném přijetí)
Doktorandská stipendia
Studijní požadavky a individuální studijní plán
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce (termíny konání, předepsaný postup pro přihlašování se)
Užitečné odkazy (webové stránky doktorského studia fakult zapojených do programu s odkazy na formuláře, návody, kontakty na studijní referentky aj.)

Charakteristika programu, profil a možné uplatnění absolventa

Cílem programu je poskytnout studentům pokročilé teoretické a praktické znalosti z oblasti mikrobiologie, které rozvíjejí schopnosti studentů formulovat výzkumné problémy, metodicky a experimentálně je řešit, interpretovat a prezentovat.

Absolvent programu samostatně navrhuje a řeší výzkumné problémy. Navrhuje varianty řešení problémů, získaná data kriticky analyzuje a interpretuje výsledky. Ovládá mikrobiologické, biochemické, molekulárně genetické, analytické a biofyzikální metody. Své výsledky srozumitelně prezentuje vědeckému fóru na domácích i zahraničních kongresech a konferencích a je schopen je prezentovat i laické veřejnosti. Samostatně se věnuje publikační činnosti a tvorbě odborných projektů a je schopen posuzovat publikační činnost jiných autorů. Je připraven pracovat ve světových laboratořích v mezinárodních týmech.

Uplatnění absolventa programu: Metody funkční genomiky a proteomiky odhalily jedinečný genetický potenciál mikroorganizmů a mimořádnou variabilitu jejich životních projevů. Proto se mikrobiologie i v současné době bouřlivě rozvíjí a její výzkum i praktické aplikace nabízejí mnoho příležitostí absolventům jak v akademické sféře, tak v průmyslu. Absolvent se uplatňuje především ve vědeckých i pedagogických pozicích na domácích i zahraničních vysokých školách a ve vědeckých ústavech zabývajících se základním a aplikovaným mikrobiologickým výzkumem nebo příbuznými obory a také ve stejně zaměřených výzkumných a technologických centrech. V neakademické sféře se uplatňuje v aplikovaném výzkumu na vývojových pracovištích a podnikových laboratořích například v oblastech: biotechnologická a farmaceutická produkce, klinická mikrobiologie - molekulární a biochemická diagnostika infekčních nemocnění, potravinářská mikrobiologie, bioremediace, vodohospodářství.

Instituce a hlavní školitelská pracoviště, podílející se na uskutečňování programu

Program je společně akreditován na třech fakultách UK (Přírodovědecká fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta) a pěti ústavech AV ČR (Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav organické chemie a biochemie, Ústav živočišné fyziologie a genetiky a Fyzikální ústav).

Kromě uvedených fakult a institucí se na uskutečňování programu podílejí i školitelé z dalších pracovišť, kde se rozvíjí mikrobiologická tématika, např. Výzkumný ústav rostlinné výroby aj.

Podrobnější informace o pracovištích hlavních školitelů programu najdete zde. Na téže stránce najdete i odkazy na aktuálně nabízené doktorandské (případně i postdoktorandské) pozice, případně témata dizertačních prací vypsaná v SIS; je však možné (a doporučené) v případě zájmu o problematiku, na níž není přímo vypsaná aktuální nabídka, kontaktovat vedoucího příslušného školitelského pracoviště a domluvit se individuálně.

Požadavky na školitele/konzultanty a jejich povinnosti

Úlohou školitele je vést doktoranda po odborné stránce, doporučovat mu odbornou literaturu relevantní k jeho projektu, vést doktoranda při prezentaci výsledků vědecké práce na domácí i zahraniční úrovni, učit ho předávat poznatky dalším studentům, pomáhat mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí, učit doktoranda získávat finanční zdroje na jeho projekty, zajistit (spolu se školícím pracovištěm) provozní a technické zázemí pro řešení doktorského projektu. Jeho povinností je průběžně sledovat plnění studijních povinností doktoranda a pravidelně s ním konzultovat průběh a výsledky doktorského projektu, včetně dohledu nad plněním publikačních požadavků stanovených oborovou radou. Školitel musí spolu s doktorandem sestavit jeho individuální studijní plán (ISP) a pravidelně (jednou ročně) hodnotit v modulu SIS plnění tohoto plánu a předložit toto hodnocení oborové radě ke schválení (článek 4 Opatření rektora 19/2018).

Školitelem doktorandů může být akademický nebo vědecký pracovník v oborech, které program pokrývá. Měl by být zárukou kvalitního a řádného vedení studenta a disponovat dostatkem času pro školení doktoranda. Je jmenován a odvoláván děkanem fakulty na návrh oborové rady. Školitele, kteří nejsou docenty nebo profesory a kteří dosud v programu Mikrobiologie na příslušné fakultě žádného doktoranda neškolili, schvaluje oborová rada programu a vědecká rada příslušné fakulty (článek 14 Opatření rektora 13/2019; toto schválení musí podle pravidel probíhat separátně pro každý doktorský studijní program a každou fakultu. Tedy i v případě, kdy je příslušná osoba schválena jako školitel pro jiný DSP na téže fakultě nebo na jiné fakultě téhož DSP, v němž nyní žádá o školitelství, musí vždy podat novou žádost).

Žadatel o školitelství zasílá garantovi programu následující materiály:

  1. odborný životopis (doporučeno je kromě obvyklých údajů uvést i celkové dosavadní zkušenosti se školením bakalářských, magisterských či doktorských studentů v jakémkoliv programu a na jakékoliv VŠ) - povinné
  2. seznam publikací - povinné
  3. anotace projektů, které žadatel o školitelství bude doktorandům nabízet (může to být jeden nebo více projektů; doporučeno je uvést i finanční  zdroje) – doporučené

V případě Přírodovědecké fakulty stačí zaslat uvedené materiály e-mailem přímo garantovi programu. Lékařské fakulty navíc mají další specifické požadavky na to, jak mají přislušné žádosti o školitelství vypadat, zda mají být podávány v elektronické či v tištěné podobě a co přesně (kromě výše uvedených požadavků stanovených přímo oborovou radou) má být jejich přílohou - v tomto případě se tyto žádosti podávají na oddělení, které má na dané fakultě na starosti doktorské studium. Příslušné informace lze najít na webech jednotlivých fakult (1. LF UK, 2. LF UK), případně je vhodné kontaktovat studijní referentky (1. LF UK, 2. LF UK). Pozn.: schvalování nových školitelů může trvat delší dobu v závislosti na datech zasedání příslušných oborových/vědeckých rad. Poté, co je školitel schválen, vyrozumí jej administrativní oddělení příslušné fakulty a obdrží úřední jmenovací listinu.

Konzultant jako špičkový specialista v dané oblasti je schopen vést studenta a doplňovat odborné působení školitele. Konzultantem by měl být specialista v určité oblasti, kterou nedokáže dostatečným způsobem po odborné či technické stránce zajistit pracoviště školitele  (viz článek 5 Opatření rektora 19/2018). Navrhnout přiřazení konzultanta k určitému studentovi by měl vždy jeho školitel a pro žádost o funkci konzultanta platí stejná pravidla jako pro žádosti o školitelství.  Z požadovaných materiálů se neposílá anotace projektu, ale uvede se, u kterého konkrétního studenta by měl být vědecký pracovník konzultantem a proč.

Pokud by školitel zásadním způsobem neplnil své povinnosti k doktorandovi, doktorand kontaktuje nejprve garanta programu. Garant pak rozhodne o dalším vhodném postupu v závislosti na konkrétním problému a situaci.

Garant, oborová rada a fakultní koordinátoři

Garant programu a předseda oborové rady: doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc., posléze (cca od r. 2024) doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.

Oborová rada: aktuální složení oborové rady najdete zde. Oborová rada Mikrobiologie je součástí Koordinační skupiny DSP Přírodní vědy a koordinační skupiny DSP Biomedicína

Koordinátoři programu pro jednotlivé zúčastněné fakulty:

Fakulta

Koordinátor

E-mail

Telefon

Kde nás najdete

PřF UK

doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.

radovan.fiser@natur.cuni.cz

+420 221 951 712, +420 221 951 754

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK, Viničná 5, Praha 2 - Nové Město

1. LF UK

doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.

jaroslav.julak@lf1.cuni.cz

+420 224 968 466

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2 - Nové Město

2. LF UK

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

+420 224 435 350

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK, V úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Přijímací řízení

Oborová rada Mikrobiologie uchazečům o přijetí do programu velmi doporučuje, aby se před podáním přihlášky k přijímacímu řízení předběžně domluvili s některým školitelem na tématu budoucího doktorského projektu a na tom, že budou moci v příslušné laboratoři na projektu pracovat. V takovém případě je žádoucí, aby uchazeči zároveň s přihláškou jako přílohu předložili krátkou, dostatečně výstižnou anotaci svého budoucího doktorského projektu. V anotaci pak uvedou i předběžný název projektu, školitele a jeho pracoviště. Pokud je uchazeč domluven s budoucím školitelem, je velmi přínosné, pokud je tento školitel přítomen i na přijímacím pohovoru (lékařské fakulty přítomnost budoucího školitele vysloveně vyžadují).

Přijímací řízení se koná jednou ročně, přihlášky je nutné podat vždy do konce dubna. Vlastní přijímací řízení probíhá na konci června. Aktuální podmínky přijímacího řízení, konkrétní termíny a informace o tom, jaké dokumenty a jakou formou je třeba předložit, jsou každoročně vyvěšovány na webových stránkách UK a příslušných fakult (PřF UK, 1. LF UK, 2. LF UK).

V případě Přírodovědecké fakulty mohou uchazeči navíc podat přihlášku i do programu STARS, každoročně vypisovaného pro výjimečně nadané studenty. S programem je spojeno přídatné stipendium.

Přijímací řízení probíhá ústní formou. Součástí přijímacího pohovoru je stručné, zhruba pětiminutové vystoupení uchazeče, během kterého uchazeč pohovoří o svém budoucím doktorském projektu, nebo o rámcové představě o tom, čemu by se chtěl během doktorského studia věnovat. Uchazeč může zároveň pohovořit i o svém diplomovém projektu či jiných odborných zkušenostech. Otázky komise budou na připravovaný projekt navazovat a budou částečně s tématem projektu souviset. Uchazeč by měl být schopen přemýšlet o tom, jak by mohl být daný vědecký problém týkající se projektu řešen, co by mohlo jeho řešení bránit. Kromě toho otázky komise mohou směřovat i do obecnějších oblastí mikrobiologie.

Některé spolupracující instituce (ústavy AV ČR) kromě toho pořádají jakési vlastní "předkolo" přijímacího řízení (obvykle v lednu či únoru) - příslušné informace lze vždy nalézt na webových stránkách těchto institucí.

Úspěšní uchazeči o přijetí do programu se před začátkem příslušného akademického roku (obvykle na konci září) oficiálně zapisují do 1. ročníku doktorského studia. Informace k tomu, jak, kdy a kde tyto zápisy probíhají a jaké dokumenty je při tom třeba předložit, najdete na webových stránkách příslušných fakult (PřF UK, 1. LF UK, 2. LF UK), případně kontaktujte referentky pro doktorské studium (viz níže).

Doktorandská stipendia

Všichni doktorandi dostávají po zahájení studia (v případě, že studují v prezenční formě studia) pravidelné měsíční stipendium, a to v průběhu standardní doby studia (tj. čtyři roky). Toto stipendium však není vypláceno při přerušení studia ani v případech, kdy doktorand již v předchozích letech neúspěšně nějaký doktorský program studoval (viz Stipendijní řád UK). Konkrétní výši doktorandského stipendia stanovuje každoročně děkan příslušné fakulty; částka měsíčního stipendia se obvykle zvyšuje po úspěšném složení státní doktorské zkoušky. Děkan fakulty ale také může na návrh oborové rady výši stipendia snížit v případě, že by doktorand bez řádného zdůvodnění nesplnil některé povinnosti svého individuálního studijního plánu.

Doktorandi mohou získat v souladu se Stipendijním řádem UK a vnitřními předpisy příslušné fakulty i další stipendia (např. na podporu studia v zahraničí, na podporu ubytování, v případě tíživé sociální situace, za vynikající tvůrčí (zejména publikační) výsledky nebo na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost atp.), v případě PřF UK mohou být i nositeli stipendia v rámci programu STARS (viz výše; informace o příjímacím řízení ). Mohou být rovněž navrženi na některou z každoročně vypisovaných cen. Podrobnější informace o tomto aspektu doktorského studia najdete na webových stránkách jednotlivých fakult (PřF UK, 1. LF UK, 2. LF UK), případně kontaktujte příslušné referentky pro doktorské studium (viz níže). Doktorandi se mohou rovněž stát zaměstnanci svého školitelského pracoviště v souladu s platnými právními předpisy; tato možnost však plně závisí na rozhodnutí zodpovědných orgánů příslušného pracoviště a není nijak zaručena (informujte se přímo u svého školitele).

Studijní požadavky a individuální studijní plán (ISP)

Příprava a pravidelné roční hodnocení ISP

Individiduální studijní plán (ISP) musí vždy být připraven a plněn tak, aby byl v souladu s požadavky oborové rady (viz níže). Na stránkách studijního oddělení PřF UK najdete detailní, každoročně aktualizované návody k technické stránce toho, jak ISP připravit a jak provádět roční hodnocení (podle tohoto návodu mohou obvykle postupovat i studenti lékařských fakult s tím, že specifické informace týkající se pouze PřF UK si transformují podle potřeby; další návody týkající se ISP lze nalézt např. i na webu 2. LF UK )

Doporučení garanta programu týkající se obsahové stránky ISP jak při jeho přípravě, tak při jeho každoročním hodnocení najdete zde:

Příprava ISP

Pravidelné roční hodnocení ISP

Studijní povinnosti

Absolvování odborných předmětů / kurzů

Během 1. a 2. ročníku studia student musí absolvovat dva povinné předměty:

Pokud by z vážných důvodů (např. tzv. Cotutelle - doktorské studium pod dvojím vedením dizertační práce) nebylo možno splnit některý z těchto povinných předmětů, je možné jej po schválení OR nahradit obdobně náročným jiným kurzem.

Další dva volitelné předměty si doktorand vybírá a uvádí do svého individuálního studijního plánu po dohodě se školitelem a v závislosti na svých odborných potřebách. Musí se však jednat o skutečně odborné předměty/kurzy. Další, tzv. “soft-skills” předměty/kurzy, nejsou v tomto případě jako požadovaná studijní povinnost akceptovány, i když si je doktorand samozřejmě může také zapsat a absolvovat, uzná-li to za vhodné.

Možnosti výběru dalších dvou předmětů kromě dvou povinných předmětů jsou velmi široké - jde o předměty z nabídky PřFUK, například povinně volitelné a doporučené předměty magisterských programů Katedry genetiky a mikrobiologie, předměty z nabídky doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (jejich seznam najdete zde) předměty obdobně výzkumně orientovaných kateder Sekce biologie nebo Sekce chemie, dále předměty MFF UK či lékařských fakult UK. Je samozřejmě možné si zapsat a absolvovat odborných předmětů/kurzů více, podle potřeby a zájmu doktoranda a doporučení školitele.

Další povinností je buďto certifikovaná zkouška z angličtiny (FCE, CAE, TOEFL) nebo zkouška na ÚJOP UK.

Aktuální nabídku dalších zajímavých kurzů najdete i na stránkách DSP Biomedicína, případně v rámci Platformy doktorského studia UK

Kromě výše uvedených povinností stanovených přímo oborovou radou, mohou být další konkrétní studijní povinnosti stanoveny vnitřními předpisy fakulty, na které je doktorand zapsán, a jejich splnění může být pro doktorandy této fakulty povinné, pokud je tak v těchto předpisech explicitně uvedeno.

Účast na odborných konferencích

Povinností doktorandů Mikrobiologie jsou dvě prezentace o jejich doktorském projektu během standardní doby studia na každoroční Konferenci doktorandů Mikrobiologie, která probíhá v angličtině. Studenti zpravidla vystupují ve 2. ročníku, kdy představují projekt, a ve 4. ročníku, kdy referují o připravenosti k obhajobě a o výsledcích.

Kromě toho Oborová rada Mikrobiologie velmi doporučuje, aby se doktorandi aktivně, tj. formou vlastní přednášky či plakátového sdělení, účastnili odborných národních a zejména mezinárodních konferencí, na nichž získají důležité a velmi užitečné zkušenosti pro další vědecko-výzkumnou činnost. Doktorandi by se také měli účastnit různých typů pravidelných doktorandských konferencí pořádaných fakultou/školícím pracovištěm; účast na konferenci tohoto typu může být i povinnou součástí individuálního studijního plánu, pokud to vyžadují vnitřní předpisy fakulty/školícího pracoviště (povinné pro studenty zapsané na 1. LF UK a 2. LF UK; může být povinné pro studenty, jejichž školitelským pracovištěm je některý z ústavů AV ČR, na němž se takové pravidelné výroční konference doktorandů pořádají).

Účast na přípravě grantových projektů

Oborová rada doporučuje podání vlastního projektu doktoranda v rámci každoročních grantových soutěží Univerzity Karlovy (GA UK). Zároveň předpokládá aktivní zapojení doktorandů do přípravy grantových projektů školícího pracoviště.

Zapojení do mezinárodní spolupráce

Doktorandi by měli v průběhu studia absolvovat odbornou stáž v zahraničí (celková délka alespoň 1 měsíc). O jejím zařazení do individuálního studijního plánu rozhoduje především školitel a její realizace závisí na možnostech daného školícího pracoviště. Pokud stáž nelze zajistit, doktorandi se zapojují do mezinárodní spolupráce jiným způsobem v souladu se Standardy studijních programů na UK (článek 13 Opatření rektora 13/2019 ve znění OR 22/2022).

Informace o různých programech umožňujících financování zahraniční mobility, aktuálních nabídkách zahraničních studijních pobytů, stáží atd. najdete na stránkách Univerzity Karlovy a jednotlivých fakult (PřF UK, 1. LF UK, 2. LF UK); pro další informace kontaktujte administrativní zaměstnance příslušných oddělení jednotlivých fakult.

Tvůrčí a publikační činnost

Hlavním požadavkem na tvůrčí činnost je samostatné provedení vlastní originální a kvalitní vědecké práce, jejímž výstupem musí být alespoň dvě původní vědecké publikace týkající se tématu dizertační práce a publikované v průběhu doktorského studia. Z toho alespoň u jednoho publikačního výstupu typu „původní článek“ musí být doktorand prvním autorem a musí mít na jeho vzniku významný podíl. Publikační výstupy musí být v časopisech s recenzním řízením v indexovaných databázích obecně uznávaných mezinárodní vědeckou komunitou (Web of Science, tzv. impaktované časopisy). U dosud nezveřejněných publikací je třeba doložit potvrzení, že rukopis byl odborným časopisem již přijat ke zveřejnění. Sdílené prvoautorství je možné uznat jako prvoautorství; je však nejprve třeba souhlasu garanta programu, který projedná konkrétní situaci v oborové radě stejně jako v případě, že druhá požadovaná publikace je jiného typu než "původní článek".

Předpisy týkající se univerzitní/fakultní afiliace na publikacích a jejího správného znění v češtině i angličtině lze nalézt v příloze k Opatření rektora 40/2021, oficiální anglické názvy fakult v článku 5 přílohy 1 Statutu Univerzity Karlovy. Je nutné se v tomto směru řídit také vnitřními předpisy příslušné fakulty. Pokud je doktorand autorem publikace, ve které je uvedena podpora z grantu GA UK, jehož je řešitelem či spoluřešitelem (nebo z jiných univerzitních projektů, které to vyžadují), univerzitní a fakultní afiliace se musí uvádět (jinak by taková publikace nebyla uznána pro splnění grantu). Všechny publikace s univerzitní/fakultní afiliací musí být rovněž evidovány v databázi OBD (viz článek 11 Opatření rektora 40/2021). Další informace k těmto aspektům publikační činnosti případně podá garant programu.

Každý doktorand by rovněž měl mít zaveden tzv. personální vědecké identifikátory, tj. 1) ORCID/Publons ID; 2) Researcher ID pro Web of Science a případně 3) Scopus ID (viz článek 5 Opatření rektora 40/2021).

Státní doktorská zkouška (SDZ) a obhajoba dizertační práce

Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací jsou organizovány individuálně, přihlášky k SDZ a obhajobě dizertační práce je tedy možno podávat kdykoli během celého akademického roku. Přihlášky k SDZ nebo obhajobě dizertační práce se na rozdíl od bakalářského a magisterského studia nepodávají přímo v SIS, ale je nutno na studijní oddělení příslušné fakulty odevzdat vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář příslušné přihlášky spolu s dalšími dokumenty, které fakulta požaduje (odkazy na webové stránky, kde tyto formuláře najdete, viz níže).

Státní doktorská zkouška

Doktorand se musí k SDZ přihlásit nejpozději ve třetím ročníku svého studia. V případě neúspěchu musí být druhý pokus o složení SDZ učiněn nejpozději během následujícího akademického roku.

Státní doktorská zkouška prověřuje obecný rozhled studenta v oboru mikrobiologie - šíři a hloubku teoretických znalostí na současné úrovni poznání. Cílem zkoušky je rovněž prověřit vědecký způsob myšlení studenta, tj. jeho schopnost postihnout podstatu zadaného problému a navrhnout vlastní způsoby řešení.

Součástí SDZ je úvodní velmi krátká prezentace (do 10 minut), pomocí které student uvede členy komise do své výzkumné problematiky.

Státní doktorská zkouška se dále skládá z ústní zkoušky tvořené dvěma okruhy:

1) povinný okruh:

  • Fyziologie mikroorganizmů
  • Genetika mikroorganizmů

2) volitelný okruh (student volí jednu z nabízených variant, podle tématu dizertace):

  • Molekulární biologie
  • Lékařská mikrobiologie
  • Ekologie mikroorganizmů

SDZ se zaměřuje na tři roviny vědomostí doktoranda v mikrobiologii: 1) úroveň teoretických znalostí, schopnost orientace v celé šíři oboru; 2) znalosti principů a možností metod a technik používaných v současné mikrobiologii jak obecně, tak s ohledem na dizertační práci; 3) detailní znalost problematiky, týkající se zaměření dizertační práce.

Podrobnější informace o průběhu SDZ a požadavcích pro doktorandy, které jsou spojené s touto zkouškou (otázky/témata jednotlivých okruhů) najdete zde.

Dizertační práce a její obhajoba

Dizertační práce je završením a hlavním výstupem celého doktorského studia. Musí se jednat o původní autorský text umožňující posoudit, zda má uchazeč předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v příslušném oboru. Doktorand by v práci měl být schopen uceleně postihnout řešený vědecký problém v adekvátní šíři a formulovat samostatné názory a otázky vyplývající z výsledků jeho doktorského projektu.

Před podáním dizertační práce k obhajobě musí doktorand 1) splnit všechny povinnosti závazně uvedené v individuálním studijním plánu, 2) úspěšně vykonat státní doktorskou zkoušku a 3) splnit publikační požadavky ke dlouhé nebo zkrácené podobě dizertační práce; publikace musí odpovídat tématu dizertační práce a musí být publikovány v průběhu doktorského studia (více o těchto publikacích viz Požadavky na tvůrčí a publikační činnost).

Podrobnější informace o možné podobě dizertační práce a průběhu obhajoby najdete zde.

Před obhajobou je kvalita dizertační práce (po vědecké, obsahové i formální stránce) posouzena dvěma oponenty (v případě potřeby může být počet oponentů i větší - např. při studiu formou co-tutelle). Oponentem nesmí být kterýkoliv z autorů publikace předkládané jako součást dizertační práce.

V případě, že je obhajoba dizertační práce neúspěšná, komise pro obhajobu určí, zda je nutné/možné práci přepracovat či doplnit a specifikuje konkrétní požadavky. V případě neúspěšné obhajoby se student nesmí k druhému pokusu o obhajobu přihlásit dříve než za 6 měsíců od prvního pokusu.

Recentně obhájené dizertační práce najdete v Digitálním repozitáři UK.

Odkazy na webové stránky jednotlivých fakult, týkající se doktorského studia

Fakulta

Hlavní webové stránky doktorského studia

Formuláře pro doktorandy a jejich školitele

Studijní referentky pro doktorské studium

PřF UK

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/phd

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/phd/formulare

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni/kontakty/#phd-studium-a-prijimaci-rizeni

1. LF UK

https://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-doktorandi

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-doktorandy

https://www.lf1.cuni.cz/kontakt-10651

2. LF UK

https://www.lf2.cuni.cz/phd/doktorske-studium

https://www.lf2.cuni.cz/phd/doktorske-studium/formulare-a-vzory

https://www.lf2.cuni.cz/phd/phd

Akce dokumentů