E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Důležité informace, termíny, pravidla a dokumenty

Sledujte průběžně; termíny jsou postupně upřesňovány podle toho, jak je v průběhu akademického roku konkretizován časový harmonogram

Garanti programů

Koordinátoři pro SIS

 

Doktorské studiumDoktorské (postgraduální) studium na katedře genetiky a mikrobiologie lze realizovat ve dvou čtyřletých studijních programech/oborech: "Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie" a "Mikrobiologie".

Nejdůležitější součástí doktorského studia je tvůrčí výzkumná činnost, jejímž hlavním výstupem je dizertační práce, tj. ucelené vědecké pojednání s přesným vymezením vlastních původních výsledků a uvedením veškerých pramenů. Tato práce je dokladem schopnosti studenta samostatně vědecky pracovat a publikovat výsledky svého výzkumu jasnou a srozumitelnou formou. Součástí doktorského studia je ale i absolvování vybraných přednášek/kurzů, aktivní účast na konferencích, zapojení se do mezinárodní spolupráce a přípravy grantových projektů. Konkrétní povinnosti doktorandů jsou stanoveny oborovými radami příslušných DSP.

Požadavky pro tvorbu individuálního studijního plánu (studijní povinnosti, konference, granty, zahraniční spolupráce, publikační činnost), státní doktorskou zkoušku a dizertační práci - DSP Mikrobiologie

Požadavky na tvorbu individuálního studijního plánu (studijní povinnosti, konference, granty, zahraniční spolupráce, publikační činnost), státní doktorskou zkoušku a dizertační práci - DSP Molekulární a buněční biologie, genetika a virologie

 

Přímo na katedře genetiky a mikrobiologie je v rámci doktorského studia možné se zapojit do výzkumných problematik, na kterých pracují jednotlivé laboratoře katedry. Oborové rady akreditované na PřF UK zajišťují postgraduální studium uvedených oborů rovněž pro sekci doktorských studijních programů v biomedicíně, přičemž spolupracují s mnoha dalšími fakultami a pracovišti UK, ústavy AV ČR a rezortními ústavy jako školícími pracovišti postgraduálního doktorského studia (nejčastěji se jedná o Ústav molekulární genetiky AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Biotechnologický ústav AV ČR a Ústav organické chemie a biochemie, ale i další pracoviště především v oblasti medicíny).

Aktuální nabídka témat doktorských prací pod garancí katedry (kromě této nabídky je možné - a obvyklé - se individuálně dohodnout i na tématech dalších, a to jak s interními školiteli na katedře genetiky a mikrobiologie, tak na různých externích pracovištích).

Doktorské dizertační práce obhájené na naší katedře v minulých letech

 

Podle předchozího vzdělání a zaměření doktorandů jsou v rámci jejich studijních plánů katedrou nabízeny různé specializované přednášky, kurzy a semináře jako specifické aktivity seznamující jak s novými poznatky, metodami a technikami v oblastech genetiky, molekulární biologie, mikrobiologie a virologie, tak se širším oborovým a specializačním základem, poskytujícím nezbytný přehled a přispívajícím ke schopnosti studenta orientovat se v rychle se rozvíjejících a náročných směrech biologických věd obecně.

Přednášky a cvičení určené (především) pro studenty magisterského a doktorského studia (další kurzy jsou nabízeny v rámci oborových rad doktorských studijních programů v biomedicíně, do nichž oba výše uvedené studijní programy/obory patří).

Rozvrh výuky katedry genetiky a mikrobiologie v letním semestru akademického roku 2021/2022

 

Další důležité informace (studijní řád a různé předpisy, časové harmonogramy, formuláře a návody atd.) týkající se doktorského studia na PřF UK jsou k dispozici zde.

Návod na uspořádání autoreferátu a vzor grafické podoby obálky dizertační práce - doktorské studijní programy v biomedicíně  (oborová rada Molekulární a buněčné biologie, genetiky a mikrobiologie, jakož i oborová rada Mikrobiologie u studentů PřF UK autoreferát nevyžaduje !!! vyžadován je pouze u studentů těchto DSP zapsaných ke studiu na lékařských fakultách UK)

Akce dokumentů