E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Důležité informace, termíny, pravidla a dokumenty

Sledujte průběžně; termíny jsou postupně upřesňovány podle toho, jak je v průběhu akademického roku konkretizován časový harmonogram

Studijní poradci

Koordinátoři pro SIS

 

Bakalářské studium

Tříleté bakalářské studium v rámci studijních oborů  „Biologie“ a „Molekulární biologie a biochemie organismů“ je realizováno ve spolupráci všech kateder biologické sekce PřF UK v Praze, obor "Bioinformatika" i ve spolupráci s MFF UK. V rámci modulového systému studijních plánů katedra genetiky a mikrobiologie zajišťuje řadu základních přednášek a cvičení z oblastí genetiky, molekulární biologie, mikrobiologie a virologie, zejména v modulu "Buněčná a molekulární biologie", ale i v dalších modulech. Další přednášky a praktická cvičení nejsou sice zařazeny do modulů, přesto jsou primárně určeny právě pro studenty bakalářského stupně studia.

 

Přednášky a cvičení určené (především) pro studenty bakalářského studia

Rozvrh výuky katedry genetiky a mikrobiologie v zimním semestru akademického roku 2023/2024

 

Pro studenty, kteří chtějí po absolvování bakalářského studia pokračovat ve svém dalším vzdělávání v rámci navazujícího magisterského studia v oborech "Genetika, molekulární biologie a virologie" či "Mikrobiologie"), jsou připraveny varianty doporučených studijních plánů (DSP) orientovaných již přímo na jednotlivé specializace těchto oborů. V těchto každoročně aktualizovaných plánech (jsou součástí tzv. "modré Karolínky", kterou najdete zde (pod heslem "Užitečné informace ke studiu")) se studenti dozvědí, které předměty (a kdy) je nejvhodnější si zapsat tak, aby byli co nejlépe připraveni na navazující magisterské studium v příslušných specializacích a přitom splnili všechny podmínky pro odběr kreditů z jednotlivých modulů a vyhověli dalším podmínkám studijního řádu.

 

Bakalářské práce

Nedílnou součástí bakalářského studia na PřF UK v Praze a součástí státní bakalářské zkoušky je napsání a obhájení bakalářské práce. Tyto práce vznikají pod garancí jednotlivých kateder biologické sekce a mohou být vedeny jak interními, tak externími školiteli (včetně doktorandů). Mají rešeršní charakter (obvykle jsou zaměřeny na relativně úzké téma, které se může, ale také nemusí přímo vztahovat k výzkumné problematice řešené na pracovišti školitele). Téma bakalářské práce si studenti vybírají nejpozději na začátku 3. ročníku bakalářského studia, je však vhodné se o možnost vypracování bakalářské práce začít zajímat již dříve.

Aktuální nabídka témat bakalářských prací pod garancí katedry

 

Kromě výše uvedené nabídky témat bakalářských prací je možné se individuálně dohodnout i na tématech dalších, a to jak s interními školiteli na katedře genetiky a mikrobiologie, tak na různých externích pracovištích (v tomto případě je vždy vhodné zkonzultovat navrhované téma bakalářské práce i s některým z interních členů katedry, který je pak v součinnosti se školitelem zodpovědný za kompatibilitu formální stránky práce s fakultními pravidly a může plnit roli případného konzultanta). Pravidla pro psaní bakalářských prací jsou stejná pro všechny katedry biologické sekce a najdete je zde (pod heslem "Státní bakalářská zkouška na biologické sekci"). Jak probíhají obhajoby bakalářských prací na katedře genetiky a mikrobiologie se můžete dozvědět zde.

 

Ukázková bakalářská práce I. (pozor, v r. 2016 došlo ke změně oficiálního názvu UK, u vzhledu titulní strany se řiďte aktuálními pravidly)

Ukázková bakalářská práce II. (pozor, v r. 2016 došlo ke změně oficiálního názvu UK, u vzhledu titulní strany se řiďte aktuálními pravidly)

Bakalářské práce v minulosti na katedře obhájené

 

Další informace o bakalářském studiu v rámci biologické sekce PřF UK je možné nalézt zde. Důležité informace celofakultního charakteru pro studenty bakalářských studijních programů (studijní řád a různé předpisy, časové harmonogramy, formuláře a návody atd.) jsou k dispozici zde.

Akce dokumentů