E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Důležité informace, termíny, pravidla a dokumenty

Sledujte průběžně; termíny jsou postupně upřesňovány podle toho, jak je v průběhu akademického roku konkretizován časový harmonogram

Garanti programů navazujícího magisterského studia

Studijní poradci pro hlavní programy navazujícího magisterského studia

Studijní poradci pro jednotlivé studijní specializace

Koordinátoři pro SIS

 

Aktuální nabídka témat diplomových prací pod garancí katedry - práce vypsané v SIS

Další nabídky témat diplomových prací (včetně externích spolupracujících laboratoří)  - zatím nevypsané v SIS

 

Magisterské studiumKatedra genetiky a mikrobiologie nabízí absolventům bakalářského studia možnost pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu, a to ve dvou studijních programech. Jedná se o studijní program "Genetika, molekulární biologie a virologie" s třemi studijními specializacemi (Molekulární biologie a genetika eukaryot, Molekulární biologie a genetika prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů a Virologie) a studijní program "Mikrobiologie". Na budoucí navazující magisterské studium v některém z výše uvedených studijních programů/specializací je možné se částečně připravit již v rámci bakalářského studia na PřF UK v Praze a sestavit podle toho studijní plán; doporučené varianty těchto studijních plánů jsou k dispozici v "modré Karolínce". Doporučené studijní plány přímo pro magisterský stupeň studia najdete ve "žluté Karolínce".

 

Fluorescenční spektroskopie

V rámci navazujícího magisterského studia katedra genetiky a mikrobiologie nabízí celou řadu specializačních přednášek, cvičení, kurzů a seminářů týkajících se nejrůznějších oblastí genetiky, molekulární biologie, mikrobiologie a virologie. Jejich přehled je uveden v níže uvedeném odkazu, studenti si pochopitelně mohou vybrat i z nabídky přednášek určených primárně pro bakalářské studenty a z nabídky dalších kateder PřF nebo jiných fakult UK v Praze. Všichni studenti obou studijních programů, které katedra zajišťuje, jsou rovněž povinni v každém ze čtyř semestrů svého magisterského studia absolvovat Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie (MB140S48, MB140S48L, MB140S49, MB140S49L). Aktuální program těchto seminářů je k dispozici zde.

Přednášky a cvičení určené (především) pro studenty magisterského a doktorského studia

Rozvrh výuky katedry genetiky a mikrobiologie v zimním semestru akademického roku 2023/2024

 

Diplomové práce

Těžištěm magisterského studia na PřF UK v Praze je zpracování a obhájení diplomové práce. Na rozdíl od bakalářské práce by diplomová práce na katedře genetiky a mikrobiologie měla mít především experimentální charakter, tzn. student pod vedením svého školitele samostatně pracuje na zadaném odborném tématu a získává původní vědecké výsledky, které specifickou formou zpracuje a interpretuje. Zároveň pak musí své výsledky a jejich interpretaci veřejně prezentovat při obhajobě diplomové práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. Jak na katedře genetiky a mikrobiologie probíhají obhajoby diplomových prací se můžete dozvědět zde.

Doporučení a pokyny pro přípravu diplomové práce k obhajobě na katedře genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze

 

Diplomová práce se odevzdává v jednom vytištěném exempláři svázaném v pevné vazbě (v případě, že je u práce zažádáno o omezení ze zveřejnění, je nutné odevzdat exempláře dva!). Kromě toho se v elektronické podobě (pdf) vkládá do SIS (do složky označené Řešení). Zároveň se do SIS vkládá i anglický a český abstrakt a anglická a česká klíčová slova.

Vzhledem k pracovně i časově náročnému charakteru výzkumu v oblasti genetiky, molekulární biologie, mikrobiologie a virologie je velmi žádoucí, aby se student začal zajímat o možnost vypracování diplomové práce co nejdříve, případně začal docházet do příslušné laboratoře již v průběhu bakalářského studia.

Přímo na katedře genetiky a mikrobiologie je možné se v rámci diplomové práce experimentálně věnovat výzkumným tématům, na kterých pracují jednotlivé laboratoře katedry. Katedra však díky své široké spolupráci s různými výzkumnými ústavy AV ČR, výzkumnými laboratořemi lékařských fakult UK i dalších institucí v oblasti zdravotnictví, případně výzkumnými ústavy rezortu zemědělství umožňuje svým studentům magisterského studia zaměřit téma jejich diplomové práce prakticky jakýmkoli směrem.

Aktuální nabídka témat diplomových prací pod garancí katedry - práce vypsané v SIS

 

Kromě výše uvedené nabídky témat diplomových prací je možné se individuálně dohodnout i na tématech dalších, a to jak s interními školiteli na katedře genetiky a mikrobiologie, tak na různých externích pracovištích (v tomto případě je vždy vhodné předem zkonzultovat navrhované téma/školitele i s katedrovým studijním poradcem pro  příslušný program/specializaci. Vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří dosud v rámci příslušného programu neškolili žádného diplomanta, musí být předem schváleni garantem! Více informací podají katedroví studijní poradci).

Další nabídky témat diplomových prací (včetně externích spolupracujících laboratoří)  - práce zatím nevypsané v SIS, ale rovněž nabízené

 

Diplomové práce v minulosti na katedře obhájené

 

Další informace o magisterském studiu v rámci biologické sekce PřF UK je možné nalézt zde. Důležité informace celofakultního charakteru pro studenty magisterských studijních programů (studijní řád a různé předpisy, časové harmonogramy, formuláře a návody atd.) jsou k dispozici zde.

Akce dokumentů