E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Karel Kuchař

 

Web prof. Kuchaře:      

 

Prof. K. Kuchař

Profesor Karel Kuchař se narodil 15. dubna 1906 v Praze. Po absolvování reálného gymnázia roku 1924 nastoupil ke studiu geografie a přírodopisu na Přírodovědeckou fakultu UK. Během studia působil jako asistent profesora Švambery. Po navazujícím doktorandském studiu vyučoval na Geografickém ústavu UK, kde v roce 1935 obhájil habilitační práci Jezera východního Slovenska a Podkarpatské Rusi, a stal se nejmladším docentem přírodovědecké fakulty.

Ve 30. letech asistoval při tvorbě textů v připravované edici Monumenta cartographica Bohemiae. Společně s B. Horákem inicioval pořízení soupisu starých map českých zemí a to jednak v rámci pracovního programu Geografického ústavu UK, jednak v Zeměpisném ústavu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1935 uspořádal v Praze a v Plzni unikátní výstavu Světová kartografie a rok později podnikl studijní cestu do tehdy nepříliš zmapované Albánie, ze které po svém návratu publikoval články a mapy.

Po uzavření vysokých škol nacisty byl Kuchař přidělen Státní hvězdárně, od roku 1942 pracoval jako asistent ve Státním ústavu geofyzikálním. Po znovuotevření univerzit se vrátil na UK, kde mimo jiné převzal vedení Státní  sbírky mapové a to až do roku 1973. Sbírka tehdy získala množství dokumentů z konfiskátů a byly do ní včleněny mapové sbírky Národní knihovny a Národního muzea. Kromě toho sbírka vedla i vlastní publikační činnost, zejména časopis Kartografický přehled, který Kuchař v letech 1946–1960 redigoval. Koncem padesátých let se stal vedoucím katedry kartografie a fyzické geografie, kterým zůstal do roku 1974. Akademického postupu se dočkal v roce 1968, kdy byl jmenován mimořádným profesorem, a na doporučení rehabilitační komise byl navržen i na profesora řádného. Karel Kuchař zemřel 16. dubna 1975 v Praze.

 

Vědecká a publikační činnost

Kuchařova celoživotní tvorba byla rozsáhlá. Jeho tři základní postuláty při tvorbě map zněly vytvářet díla estetická, srozumitelná a originální. Je znám jako autor Školního zeměpisného atlasu, který připravil společně s Bedřichem Šalamonem, a školních nástěnných i jiných map přivedených k estetické i obsahové dokonalosti jemu vlastní. Nelze opomenout učebnice Kapitoly z nauky o mapách, které se staly základem našich vysokoškolských učebnic geografické kartografie Přehled kartografie a Základů kartografie. V roce 1959 připravil edici Vývoj mapového zobrazení území Československé republiky, která vyšla i anglicky v rozšířené verzi obsahující faksimile map českých zemí do 18. stolení jako Early Maps of Bohemia, Moravia and Silesia. V roce 1959 vydal s Annou Dvořáčkovou v Brně katalog Mapová sbírka B. P. Molla.

Za Kuchařovo vrcholné dílo považujeme unikátní edici Monumenta cartographica Bohemiae, Moravicae, Silesiae atque Slovaciae (1960) obsahující řadu dosud neznámých map, mezi nimi i nejstarší mapu Moravy. Bohužel tento velkolepý počin zůstal pouze ve stádiu zkušebního nátisku v počtu 30 kusů. Oficiálně toto dílo vydáno nebylo, zákaz tehdejší nakladatelství Academia vysvětlilo nedostatkem papíru.

Význam profesora Kuchaře tkví především ve zpřístupnění kartografie a geografie široké veřejnosti, což bylo spolu s estetičností a originalitou jeho hlavním krédem. Pro většinu z nás zůstane znám jako autor školních zeměpisných atlasů, vysokoškolských skript či nástěnných i příručních map. Ale i z hlediska výrazně odbornějšího je jeho práce nedocenitelná. Jeho edice z přelomu 50. a 60. let patří mezi vrcholná díla československé historické kartografie, a nic na tom nezmění ani nesmyslné překážky, které mu postavil do cesty tehdejší systém. Na památku této mimořádné osobnosti byla pojmenována galerie kartografie v Mapové sbírce, kterou obětavě  a s plným nasazením vedl 30 let.

 

Díky licenci, kterou Knihovně geografie laskavě poskytl dědic autorských práv prof. Karel Kuchař ml., jsou plné texty a mapy tohoto významného českého vědce zpřístupněny online. Dokumenty jsou k dispozici na webu profesora Kuchaře, který byl vytvořen v rámci projektu TEMAP, anebo v databázi Geobibline.

 

 

Literatura

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945. Praha: Historický ústav, 2008. 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MUCHA, L. Život a dílo profesora Karla Kuchaře. Acta Universitatis Carolinae Geographica. 1976, roč. 11, s. 9-26. ISSN 0300-5402.

 

Web

CHRÁST, Josef. Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 2015-01-12]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/novy-web-venovany-prof-karlu-kucharovi

Karel Kuchař. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. Poslední změna 24. 10. 2014, 20:08 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kucha%C5%99

NOVOTNÁ, Eva. Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, čís. 6 [cit. 2014-01-12].  ISSN 1212-5075. Dostupný z:  http://www.ikaros.cz/vystava-k-100-vyroci-narozeni-geografa-a-kartografa-prof-karla-kuchare

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Knihovna geografie a Mapová sbírka. Prof. Karel Kuchař: český geograf a kartograf [online]. Praha: Univerzita Karlova, ©2015 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/

 

Na dovolené v Kudlovské dolině (1937)

 

 

Akce dokumentů