E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. PhDr. Bedřich Šalamon

Prof. B. Šalamon

Prof. PhDr. Bedřich Šalamon se narodil 16. července 1880 v Praze. Po absolvování reálného gymnázia následovaly studia matematiky a deskriptivní geometrie na České univerzitě a technice v Praze. Čtyři semestry také studoval techniku v Brně, kde působil jako asistent profesora Suchardy. Bedřich Šalamon vynikal výbornými pedagogickými schopnostmi. Svůj talent v tomto směru mohl uplatnit jak během patnáctiletého působení na reálném gymnáziu v Mladé Boleslavi a Praze, tak i za vysokoškolského působení.

Své poznatky z matematiky a geometrie aplikoval do oblasti kartografie. Roku 1922 se habilitoval z matematické geografie a kartografie. Jmenování mimořádným profesorem dosáhl roku 1926, a pět let na to se stal profesorem řádným. V letech 1933-1950 řídil Státní úřad geofyzikální, v roce 1936 se stal přednostou 2. oddělení Geografického ústavu Karlovy Univerzity. V letech 1935-1939 působil jako správce Státní sbírky mapové. Na akademický rok 1939-1940 byl zvolen děkanem Přírodovědecké fakulty UK, avšak v listopadu 1939 byly vysoké školy uzavřeny nacisty.

Po válce se vrátil na univerzitu a přednášel řadu kartografických i geofyzikálních předmětů, např. kartografii, matematickou geografii, geofyziku pro geografy i pro geofyziky, i disciplíny geografické v užším slova smyslu. V letech 1953-1956, kdy odešel do důchodu, působil ve funkci vedoucího katedry kartografie a fyzické geografie. Zemřel 26. července 1967 v Praze.

 

Vědecká a publikační činnost

Těžiště a význam Šalamonovy práce spočívají především v jeho pedagogické činnosti. Velké pracovní vytížení i vlastní sebekritičnost mu bránily v rozsáhlejší publikační činnosti, kde by mohl uplatnit své hluboké znalosti. S Václavem Švamberou a Karlem Kuchařem se podílel na vydávání edice Monumenta cartographica Bohemiae. S Karlem Kuchařem publikoval také několik verzí Atlasu pro střední školy. Za svou činnost roku 1956 obdržel Řád práce a v roce 1966 byl vyznamenán Stříbrnou plaketou ČSAV.

 

Literatura

KAŠPAR, Jan. Prof. dr. Bedřich Šalamon: kartograf a geodet. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1956, roč. 61, č. 1, s. 20–25. ISSN 0036-5254.

MARTÍNEK, Jiří a Miloslav MARTÍNEK. Kdo byl kdo: Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. s. 406-407. ISBN 80-85983-50-8.

MUCHA, Ludvík. K nedožitým devadesátinám univerzitního prof. dr. Bedřicha Šalamouna. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1976, roč. 76, s. 203–206. ISSN 0036-5254.

ZÁTOPEK, Alois. Prof. dr. Bedřich Šalamon: geofyzik. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1956, roč. 61, č. 1, s. 25–27. ISSN 0036-5254.

 

 

Akce dokumentů