E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWeb prof. Karla Kuchaře

Portál věnovaný významnému představiteli tzv. albertovské školy

 

Web prof. Kuchaře:      

 

Prof. Karel Kuchař

Mapovásbírka ve spolupráci s Knihovnou geografie připravila v rámci projektu TEMAP samostatný internetový portál věnovaný prof. Karlu Kuchařovi (1906 - 1975). Tento významný geograf a historický kartograf spojil svoji vědeckou dráhu po více než 50 let s Geografickým ústavem a Mapovou sbírkou Univerzity Karlovy. Během své bohaté vědecké kariéry vytvořil prof. Kuchař rozsáhlé dílo, které zahrnuje školní zeměpisné atlasy, vysokoškolská skripta či nástěnné a příruční mapy. Díky licenci poskytnuté s laskavým svolením prof. Karla Kuchaře ml., dědice autorských práv, bylo možné na webu zpřístupnit plné texty a mapy této osobnosti české kartografie.

Celkový počet 444 dokumentů, zpřístupněných převážně ve formátu PDF, tvoří 66 článků, 20 monografií (z toho 5 z fondu Moravské zemské knihovny v Brně), 15 novoročenek, 75 recenzí a 73 zpráv. Web obsahuje také 195 kartografických dokumentů, zejména map, které lze prohlížet pomocí aplikace Zoomify. Kompletní bibliografický seznam děl prof. Kuchaře lze nalézt pod údaji život a dílo v záložce BIBLIOGRAFIE.

Texty psané s vysokou odbornou erudicí a zároveň čtivou slohovou úpravou představují i více než po půlstoletí jeden ze základních pramenů studia dějin kartografie. Pro ilustraci lze vzpomenout Kapitoly z nauky o mapách (1943), Základy kartografie (1953), Naše mapy odedávna do dneška (1958), Vývoj mapového zobrazení Československé republiky I. (1959) či Vývoj a dnešní stav zobrazení světa (1971). Prof. Kuchař se věnoval podrobného rozboru starých map českých zemí - Fabriciově a Vischerově mapě Moravy, Crigingerově, Aretinově či Müllerově mapě Čech a mnoha dalším. Již od 30. let se spolupodílel na vydání unikátní edice Monumenta cartographica Bohemiae, kterou v pozdějších letech rozšířil o mapy Moravy, Slezska a Slovenska. O vojenských mapováních našich zemí informuje v příspěvcích První vojenské mapování v našich zemích (1963) či Mapové prameny ke geografii Československa (1967). Společně s Annou Dvořáčkovou zpracoval prof. Kuchař katalog Mapová sbírka B. P. Molla (1959).

 

 

Literatura

MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945. Praha: Historický ústav, 2008. 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.

MUCHA, L. Život a dílo profesora Karla Kuchaře. Acta Universitatis Carolinae Geographica. 1976, roč. 11, s. 9-26. ISSN 0300-5402.

Web

CHRÁST, Josef. Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 2015-01-12]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/novy-web-venovany-prof-karlu-kucharovi

NOVOTNÁ, Eva. Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, čís. 6 [cit. 2014-01-12].  ISSN 1212-5075. Dostupný z:  http://www.ikaros.cz/vystava-k-100-vyroci-narozeni-geografa-a-kartografa-prof-karla-kuchare

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Knihovna geografie a Mapová sbírka. Prof. Karel Kuchař: český geograf a kartograf [online]. Praha: Univerzita Karlova, ©2015 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/

Karel Kuchař. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. Poslední změna 24. 10. 2014, 20:08 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kucha%C5%99

 

 

Akce dokumentů