E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Magisterský obor Ekologie

Doktorské studium ekologie
Témata zadávaných studentských prací

Hydropraktikum

Katedra ekologie je garantem navazujícího magisterského oboru Ekologie a stejnojmenného doktorského studijního programu. Pro vypracování bakalářských prací vítá studenty obou biologických bakalářských studijních oborů na PřF UK („duhové“ i „zelené“ bakaláře) a v případě zájmu o evoluční nebo molekulárně ekologická témata samozřejmě i studenty oboru Molekulární biologie a biochemie organismů. Více informací o bakalářských zkouškách a obhajobě prací naleznete na stránkách biologické sekce, konkrétní detaily týkající se vypracování prací a obhajob na katedře pak zde.

Magisterský obor Ekologie
 

je nabízen formou dvou zaměření: Hydrobiologie a Terestrická ekologie, je však možné sestavit i individuální studijní plán kombinující tato zaměření. Informace o přijímacím řízení do magisterského studia jsou zde
Aktuální informace k magisterským závěrečným zkouškám sledujte prosím zde.

Voda

Studijní plán zaměření Hydrobiologie

poskytuje absolventům vzdělání a erudici v teoretických i praktických aspektech hydrobiologie (= limnologie, = ekologie vodního prostředí), s možností uplatnění jak v další teoretické i aplikované výzkumné činnosti v oboru, tak v odborných praktických profesích, tj. v biologických laboratořích a provozech zaměřených na analýzu vody (vodárenství, úpravny vody, hygienická služba), v podnicích Povodí, ve státní správě (ochrana přírody, vodohospodářská a ekologická problematika). Studium hydrobiologie je mimo pravidelné semestrální cykly přednášek orientováno i na turnusovou výuku na terénních stanicích. Turnusově probíhají hlavně praktická cvičení a determinační kursy.

Mlha

Studijní plán zaměření Terestrická ekologie

poskytuje absolventům širší teoretické zázemí v oboru ekologie. Absolventi, vedle kvalifikace pro výzkumnou činnost, získají vzdělání v oblasti praktických aplikací ekologie, které jsou využitelné např. v oblasti ochrany přírody a regulace škůdců.

Do navazujícího magisterského studia se mohou přihlašovat i absolventi jiných bakalářských oborů, včetně zájemců z ostatních vysokých škol. Těžištěm magisterského programu Biologie na PřF UK je zejména práce na vlastním diplomním projektu (čemuž odpovídá i dvoutřetinové kreditové ohodnocení ve studijním plánu). Je proto klíčové mít představu o tématu a školiteli diplomové práce již při přihlašování do navazujícího magisterskému studia. V případě zájmu o téma práce vedené odborníky mimo katedru ekologie je nutné kontaktovat katedru ještě před přijímacím pohovorem a ujasnit si, nakolik je takové téma vhodné.

Více informací o magisterském studiu ekologie naleznete v Karolínce. Pro výběr vhodných předmětů v bakalářském studiu se můžete inspirovat v doporučeném studijním plánu pro minulé roky, případně zajít na konzultaci za potenciálními školiteli. Pomohou vám také studijní poradci na katedře ekologie - Martin Černý pro zaměření Hydrobiologie a Ondřej Sedláček pro zaměření Terestrická ekologie.

 

Doktorské studium ekologie

Ekologie tak, jak je rozvíjena na katedře ekologie biologické sekce naší fakulty, je biologická disciplína, zkoumající jemné předivo vztahů mezi jedinci, populacemi a společenstvy a jejich vzájemné vztahy s prostředím, ve kterém žijí. Představuje tak integrační prvek studia organismální biologie, a to s jasně vymezenou náplní jako biologickým oborem. Doktorské studium ekologie pokrývá celou šíři ekologie jako biologického oboru.

Aktuální podklady k doktorskému studiu můžete najít zde jako PDF (pouze v angličtině).

Témata zadávaných studentských prací

pokrývají celou škálu ekologických oborů, od terénních výzkumů přes laboratorní experimenty po molekulárně ekologická témata. Studenti jsou zapojeni do výzkumných témat prováděných na katedře; často ve spolupráci s dalšími katedrami biologické sekce nebo Ústavem pro životní prostředí PřF UK či jinými výzkumnými pracovišti. Mezi ně patří např. Botanický ústav AV ĆR, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích (Hydrobiologický ústav, Ústav půdní biologie). Řada diplomových prací vzniká v úzké spolupráci i se zahraničními týmy.

Pro získání lepší představy, jaké otázky naši studenti řeší, je nejlepší shlédnout seznam řešených a nabízených prací.

Akce dokumentů