E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Doktorský program Ekologie poskytuje nadstavbové studium absolventům biologických a příbuzných oborů. Účastníci jsou vzděláváni v koncepčních, metodologických a technických oblastech příslušných ekologických disciplin a současně vedeni k samostatné výzkumné práci a řešení ucelených vědeckých problémů. Centrální součástí studia je doktorský projekt. Jeho tematické vymezení, metodický rozvrh a postup řešení zpravidla vychází z aktuálně řešených vědeckých projektů, zajištěných grantovými prostředky. Jeho základem jsou vždy předem jasně formulované vědecké hypotézy. Postup prací je průběžně konzultován se školitelem a monitorován ve výročním hodnocení. Žádoucí součástí doktorské práce je stáž na zahraničním pracovišti, specializovaném v oblasti doktorského projektu.

Absolvent studia se stává odborníkem v příslušné ekologické disciplině, schopným samostatné výzkumné činnosti, s širokým spektrem uplatnění ve výzkumných týmech odpovídajícího zaměření. Absolventi najdou uplatnění na universitách, v akademických a resortních výzkumných ústavech, v komerčních podnicích, státní správě i organizacích občanského sektoru, které se zabývají nejrůznějšími aspekty ekologického výzkumu a aplikované ekologie od ochrany rostlin, přes rekultivaci poškozených území až po globální ekologické problémy na úrovni krajiny a globálních změn klimatu.

Přijímací řízení

Přijímací řízení se koná po obdržení všech přihlášek ke studiu (termín k odevzdání bývá zpravidla konec dubna), a to obvykle v průběhu měsíce června. Místo a konkrétní termín je oznámen uchazečům písemně a zároveň zveřejněn na těchto webových stránkách .

 • Náhradní termín se koná déle než dva týdny po řádném termínu a je vyhlášen stejně jako termín řádný v dostatečném předstihu.
 • Uchazeč odevzdá zaroveň s přihláškou do doktorského studia nástin tématu disertační práce, členěný na cíl – metodiku – finanční zabezpečení – literaturu,
  v rozsahu 1 000 - 2 000 slov. Diskuse o tomto tématu je zpravidla klíčovou součástí doktorské zkoušky.
 • Při přijímacím řízení je velmi žádoucí účast potenciálního školitele uchazeče. Jeho názor a zájem o školení uchazeče jsou důležitým vodítkem při rozhodování přijímací komise. Účast potenciálního školitele na přijímacím řízení si zajišťuje uchazeč.
 • Důvodem k nepřijetí uchazeče může být zejména:
  • uchazeč/ka si nezajistil/a konkrétní téma u konkrétního školitele (včetně finančního krytí a vymezení prostoru, kde bude práce vykonávána)
  • uchazeč/ka neprokázal/a potřebné předpoklady ke studiu a k samostatné vědecké práci.
 • Předpoklady ke studiu a k samostatné vědecké práci se prokazují ústním pohovorem se členy komise. U absolventů jiných fakult než PřF UK v Praze se klade větší důraz na zjištění úrovně znalostí z ekologie; v případě potřeby je ve studijním plánu studenta specifikováno více specializačních zkoušek tak, aby úroveň znalostí na konci studia u všech absolventů odpovídala požadovanému standardu PřF UK.
 • Na základě výsledků přijímacího pohovoru komise vybírá studenty, které doporučí k přijetí, a vytváří jejich pořadí.
 • O konečném přijetí studenta rozhoduje děkan fakulty, student má právo se proti rozhodnutí děkana odvolat.

Důležité formuláře

Zde jsou ke stažení některé formuláře důležité pro stávající doktorské studenty:

Požadavky ke státní doktorské zkoušce

Autor: juracka — Poslední změna: Neděle 28.02.2010 09:59

Oborová rada specifikuje podle Čl. 14 Studijního a zkušebního řádu požadavky na státní doktorskou zkoušku následovně: Státní doktorská zkouška věcně ani formálně nekopíruje státní magisterskou zkoušku a je maximálně přizpůsobena konkrétní tématice studenta. Prvá otázka je obecná vzhledem k tématu disertace, druhá oborově odpovídající tématu a třetí specificky zaměřená na řešenou problematiku.

Autor: juracka — Poslední změna: Neděle 28.02.2010 10:01

Požadavky a doporučení k obhajobě disertační práce

 

Doktorská disertační práce se obvykle skládá z obecného shrnujícího úvodu a přiložených vědeckých prací - publikovaných nebo k publikaci přijatých recenzovaných článků (případně knižních kapitol nebo jiných typů recenzovaných vědeckých publikací) nebo nepublikovaných rukopisů (připravených pro publikaci). Celkový počet požadovaných rukopisů a publikací je nejméně tři; ze zákona o vysokých školách vyplývá, že alespoň jedna z publikací tvořící součást disertační práce musí být publikována nebo přijata k publikaci. Úvod disertační práce by neměl být pouhým stručným shrnutím obsahu přiložených prací, ale měl by je zasazovat do širšího kontextu. Neobsahuje-li práce samostatnou kapitolu se zobecňujícím závěrem, měla by být obsažena pasáž obdobného obsahu v úvodu práce. Úvod práce bývá psán česky nebo anglicky, přiložené publikace a rukopisy obvykle anglicky (těžištěm práce by měly být takové rukopisy, u nichž lze předpokládat úspěšné recenzní řízení v impaktovaných časopisech).  

Oborová rada doporučuje, aby odevzdaná disertační práce obsahovala nejméně jednu publikaci vyšlou nebo přijatou do tisku v časopise, jehož impakt faktor podle WOS© byl v době přijetí rukopisu 1 nebo vyšší, nebo nejméně dvě publikace vyšlé nebo přijaté do tisku v časopisech, jejichž impakt faktor byl v době přijetí rukopisu 0,5 nebo vyšší. Nejméně u jedné z přijatých prací by měl být uchazeč prvním autorem. Toto doporučení je uplatňováno u disertačních prací zahájených v roce 2008 a později. Pro dříve zahájené práce platí dřívější doporučení na nejméně jednu publikaci vyšlou nebo přijatou do časopisu s impakt faktorem 0,5.

Doktorská disetační práce by měla být odevzdána svázaná ve tvrdých deskách, případně vytištěná v knižní podobě. Spolu s prací odevzdává student tzv. autoreferát, obsahující stručné shrnutí obsahu práce a životopis a souhrn publikační činnosti v češtině i angličtině. Autoreferát se odevzdává ve 20 kopiích (nestanoví-li odd. doktorského studia jinak).

Na odevzdanou práci vyhotovují posudky dva domácí nebo zahraniční oponenti, školitelský posudek se nevyhotovuje.

 

Důležité odkazy

Akce dokumentů