E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS na katedře ekologie

koordinátor za katedru: Robert Tropek (robert.tropek@gmail.com, linka 1854)

Zájemci o výjezd
Studenti katedry ekologie
Studenti jiných kateder
Kritéria výběru uchazečů
Jak se přihlásit do výběrového řízení
Klíčové termíny
Přehled uzavřených smluv (pod katedrou ekologie)

ERASMUSZájemci o výjezd

Víte, jak program Erasmus u nás na fakultě funguje? Pokud své znalosti čerpáte pouze z komedií typu „Erasmus a spol.“, raději si předem prostudujte fakultní a univerzitní stránky, zejména pak tento podrobný návod

Předpokládáme, že přicházíte aspoň s rámcovou představou, kam chcete jet a co tam konkrétněji chcete dělat („rád bych studoval někde v cizině“ je příliš obecné). Samozřejmostí také je, že jste svůj zájem o výjezd do zahraničí diskutovali se svým školitelem a ten není proti! Studijní pobyt financovaný z programu Erasmus můžete v principu využít opakovaně během studia (v každém stupni jednou studjní pobyt a jednou praktickou stáž), ale prioritu budou mít vždy studenti vyjíždějící poprvé. Praktické stáže jsou vhodné zejména pro výzkumné pobyty doktorandů. V případě zájmu o stáž kontaktujte katedrového koordinátora.

Studenti katedry ekologie:

Pokud chcete v zahraničí jeden až dva semestry bádat (a k tomu i studovat), na příslušném pracovišti se domluvíte a školitel s vaším záměrem souhlasí:

 1. existuje-li se spolupracujícím zahraničním týmem uzavřená bilaterální smlouva s naší katedrou, přihlašte se, téměř nic vašemu výjezdu nebrání (kromě varianty, kdy vás chce jet z katedry víc, než smlouva umožňuje)
 2. existuje-li s danou zahraniční univerzitou smlouva s jinou katedrou PřF UK (v příslušném oboru, tj. obvykle biologie), můžete se přihládit do výběrového řízení na dané katedře (ale je vhodné kontaktovat příslušného koordinátora Erasmu, jestli to má smysl)
 3. neexistuje-li smlouva, zkuste se postarat o to, aby byla včas uzavřena (váš školitel nechť se dohodne s katedrovým koordinátorem).

Smlouvy na následující akademický rok se uzavírají do konce předchozího kalendářního roku (např. na výjezdy od září či října 2017 je nutno uzavřít smlouvu již do konce roku 2016). Uzavření smlouvy obvykle dohaduje školitel s nějakým kolegou v cizině. Existují i případy, kdy si iniciativní studenti předdohodli možnost uzavření smlouvy „pro sebe“, ale taková iniciativa automaticky neznamená, že smlouva bude uzavřena! Formality smlouvy vždy dotahuje katedrový koordinátor spolu s kanceláří Erasmu. Obvykle to trvá i pár týdnů, takže začít dohadovat smlouvu na začátku prosince je poněkud pozdě...

Pokud chcete v zahraničí na jedné z univerzit, se kterou máme uzavřenu smlouvu, výhradně studovat, udělejte si alespoň orientační přehled o předmětech vyučovaných na vámi vybrané univerzitě. Vyučuje se tam v jazycích, ve kterých jste schopni komunikovat? Poskládáte rozumný studijní plán? Bude možno absolvované předměty uznat? Smlouvy se obvykle uzavírají s týmy, kde máme společné vědecké zájmy, systém výuky proto nemusí být s naším příliš kompatibilní! Mějte zejména na paměti, že velká většina evropských univerzit mimo Británii a Irsko na tom není s výukou v anglickém jazyce o mnoho lépe než naše fakulta, i když vybrané magisterské programy v angličtině začínají být čím dál rozšířenější (např. v Nizozemí a Německu).
Příprava předběžného studijního plánu je úkolem zájemce o výjezd (v součinnosti se školitelem), plán je dále schvalován garantem oboru. Na katedře ekologie je naprostá většina smluv uzavírána primárně kvůli spolupráci ve výzkumu, proto katedrový koordinátor nemá o nic více informací o konkrétní výuce na partnerských univerzitách, než si můžete zjistit sami. Očekáváme tudíž, že při přípravě studijního plánu vynaložíte zejména vlastní aktivitu a katedrového koordinátora kontaktujete až v případě, že při komunikaci se zahraniční univerzitou narazíte na administrativní překážku, která vyžaduje oficiální zásah.

Studenti jiných kateder:

Pokud jste biologové, máte velký zájem bádat nebo studovat na univerzitě, se kterou má katedra ekologie uzavřenu smlouvu (a vaše katedra ne), není problém využít volné kapacity a vyjet i na tuto „ekologickou“ smlouvu. Je ale možné, že při výběrovém řízení bude dána přednost jiným uchazečům... Můžete se případně informovat u katedrového koordinátora, jestli má smysl se do konkurzu hlásit, obvykle to možné je. 

UPOZORNĚNÍ: Bilaterální smlouvy katedry ekologie jsou uzavírány téměř výhradně pro obor biologie (resp. Life Sciences), proto na ně není možno za normálních okolností vyjíždět studovat jiné obory. Ve výjimečných případech lze zkusit vyjednat na partnerské univerzitě, jestli by byli ochotni přijmout i studenta i s nebiologickým studijním plánem. (To je zcela na iniciativě a zodpovědnosti zájemce o výjezd, případně jeho školitelského pracoviště. Potvrzení o souhlasu přijímající univerzity s přijetím studenta jiného oboru je pak bezpodmínečnou nutností pro přihlášení do výběrového řízení.)

Kritéria výběru uchazečů

(nejedná se o striktní pravidla, spíše o rámcové vodítko)

Uchazeče vybírá ad hoc ustanovená komise, složená z katedrového koordinátora a minimálně dvou dalších členů katedry vybraných dle poptávky po jednotlivých univerzitách. Obvykle mezi členy komise bývají kontaktní osoby pro příslušné bilaterální smlouvy.

Pokud bude existovat pouze jediný vážný zájemce o pobyt v rámci uzavřené smlouvy a partnerská strana v zahraničí jej bude ochotna přijmout, bude mu s největší pravděpodobností vyhověno.

Při výběru z více zájemců mají prioritu zejména následující uchazeči:

 1. studenti, kvůli jejichž plánované stáži byla příslušná smlouva uzavřena
 2. studenti, jejichž práce tématicky souvisí se zaměřením partnerského pracoviště v zahraničí a budou se tam podílet na výzkumu (často studenti školitele, jenž uzavření smlouvy dohodl)
 3. studenti, kteří mají dohodnutou možnost praktického výzkumu (souvisejícího s tématem vlastní práce) na jiném pracovišti příslušné univerzity (nutno doložit ochotu zahraničního partnera studenta přijmout)
 4. studenti s dobrým prospěchem, vyjíždějící poprvé během studia

V případě převisu zájmu se přihlédne k průměrnému prospěchu, konkrétní motivaci jednotlivých studentů, jejich dosavadní aktivitě apod. Obecně mají větší šance studenti katedry ekologie než studenti jiných kateder (a biologové před případnými zájemci z jiných oborů), studenti vyšších stupňů studia (např. diplomant nad bakalářem), studenti vyšších ročníků nad „služebně mladšími“ a studenti s dobrým prospěchem (ti "sotva prolézající" by fakultu asi dobře nereprezentovali; nominovat studenty s průměrným prospěchem nižším než 2,5 lze jen za zcela výjimečných okolností).  Obvykle jsou preferováni studenti, kteří plánují v rámci pobytu řešit projekt související s vlastním tématem řešeným v rámci doktorské či diplomové práce. Dva studenti se zájmem o jednosemestrální pobyty budou mít větší šance než jeden student se zájmem o dvousemestrální pobyt. Studenti vyjíždějící na zahraniční pobyt poprvé mají podstatně větší šanci než "notoričtí cestovatelé".

Jak se přihlásit do výběrového řízení

Přihlásit se o výjezd v rámci programu stačí e-mailem katedrovému koordinátorovi. (Nechte si potvrdit, že váš požadavek dostal a zaregistroval!)

Raději se ozvěte s výrazným předstihem před uvažovaným výjezdem – již v zimě předcházející akademickému roku výjezdu. Přihlásit se do konkurzu je vhodné nejpozději do konce února, neboť odesílnání nominací na partnerské univerzity probíhá již v průběhu března a to musí být veškeré formality na fakultní úrovni kompletně vyřešeny! (Přihlášky podané po termínu se vezmou v úvahu pouze v případě, že dorazí ještě před výběrovým řízením a kapacita dané smlouvy nebude vyčerpána včas přihlášenými studenty.) Termín přihlášení na zahraniční univerzitě navíc může být stanoven odlišně od toho u nás, proto pozorně studujte webové stránky vybrané instituce!

Před podáním žádosti na katedru postupujte podle návodu na fakultních stránkách, mimo jiné si podejte elektronickou přihlášku do univerzitní online aplikace. Exportované údaje z online aplikace zašlete katedrovému koordinátorovi spolu s dalšími podklady pro výběrové řízení (pokud jsou na fakultním návodu uvedeny nějaké další, přidejte je):

 • základní informace o vás (jméno, obor, ročník, kontakt - včetně telefonického!, téma práce a jméno školitele, cílová univerzita a plánované období pobytu)
 • podepsané doporučení školitele / souhlas s výjezdem (je to důležité nejen v případech, kdy v rámci zahraničního pobytu plánujete řešit část bakalářské/diplomové práce - jde také o to, abychom měli jistotu, že váš školitel nebude nemile překvapen, když student(ka) najednou zmizí na delší dobu do zahraničí)
 • motivační dopis zdůvodňující, proč chcete vyjet na vybranou univerzitu, pokud možno v anglickém jazyce. Buďte konkrétní, obecné nicneříkající fráze si můžete odpustit.
 • výpis absolvovaných předmětů (se známkami) ze SIS s vypočteným průměrem studijních výsledků v Bc. i Mgr. programu (z ukončených ročníků) 
 • vaše jazykové znalosti včetně případných certifikátů
  (pokud neovládáte jazyk příslušné země, tak i rozbor, jak tam plánujete fungovat)
 • strukturovaný životopis vč. případné publikační činnosti
 • předběžný návrh studijního plánu na fakultním formuláři
  (předběžný přehled předmětů, které byste během zahraničního pobytu rádi studovali – pochopitelně vybraných z nabídky příslušné univerzity a vyučovaných v příslušném období – s uvedením případných ekvivalentů na PřF). Sestavení studijního plánu konzultujte zejména se školitelem, a přihlédněte k tomu, aby byl co nejkompatibilnější s doporučeným studijním plánem vašeho oboru studia (v případě potřeby lze zvážit i konzultaci s garantem daného studijního oboru, který stejně musí po předběžné nominaci studijní plán schválit)!
  Upozorňujeme, že negativním dojmem působí příliš nízký počet vybraných předmětů či jejich příliš nízké kreditové hodnocení vzhledem k délce pobytu (pokud nebude prokazatelně doloženo, že mají ve srovnání s předměty vyučovanými u nás nadstandardní rozsah). Takto navržený studijní plán vás může při výběrovém řízení znevýhodnit. Argument, že pro svoje studium už další kredity nepotřebujete, je zcela lichý. 

Pokud dojde k převisu poptávky o vámi vybranou univerzitu, můžete být vyzváni k doplnění o některé další materiály, které umožní vybrat nejvhodnější uchazeče (např. pozvání zahraničního pracoviště). Pokud máte nějaké relevantní materiály máte k dispozici, nic nezkazíte, přiložíte-li je k žádosti rovnou.

Vzhledem k tomu, že žádáte o nemalé prostředy z veřejných zdrojů, věnujte přípravě podkladů pro výběrové řízení patřičnou pozornost! Na nominaci na cílovou univerzitu nemáte automatický nárok ani v případě, že nebude u dané destinace převis poptávky. Ačkoli to není standardní, komise u výběrového řízení může dojít k závěru, že vámi dodané podklady nezaručují, že v zahraničí efektivně využijete čas a vynaložené prostředky a budete vhodným způsobem PřF UK reprezentovat.

O tom, jestli jste byli na katedrové úrovni vybráni, budete informováni e-mailem. Pokud by se vám zdálo, že se dlouho nic neděje (tj. ještě v druhé polovině března byste neměli žádné zprávy), klidně se zeptejte, jaké jsou vaše vyhlídky.

Poté, co katedra předá nominace studentů na fakultní úroveň, přechází další agenda na ERASMUS kancelář fakulty - další případné dotazy (např. kdy bude proces nominace dokončen, co dělat dále s jakými dokumenty) směřujte tam. Nezapomeňte si po předběžné nominaci zajistit konečné schválení studijního plánu garantem programu!

Klíčové termíny pro rok 2020

 • 18. září: uzavření přihlášek do dodatečného výběrového řízení pro stáže v letním semestru akademického roku 2020/2021 (raději posílejte přihlášky dříve, katedrový koordinátor bude toho času na dovolené a dle zkušeností z předchozích let je málokterá přihláška napoprvé zcela kompletní a v pořádku)

Přehled uzavřených smluv (k roku 2019/20)

(naskenované smlouvy jsou na webu fakulty, přehled smluv v univerzitní aplikaci)

Universiteit Antwerpen - Belgie (do 2021)

Ludwig-Maximilians-Universität München - SRN (do 2021)

Pierre and Marie Curie University - Francie (do 2021)

West University of Timisoara - Rumunsko (do 2021)

Freie Universität Berlin - SRN (do 2021)

University of Glasgow - Velká Británie (do 2021)

Adam Mickiewicz University in Poznan - Polsko (do 2021)

Université de Neuchatel - Švýcarsko (do 2021; pozor, Švýcarsko má problémy s financováním z Erasmus+!)

Universität Koblenz-Landau - SRN (do 2020)

Leiden University - Nizozemí (do 2021)

Universidad de Oviedo - Španělsko (do 2020)

Université de Poitiers - Francie (do 2021)

University of Eastern Finland - Finsko (do 2021)

University of Palermo - Itálie (do 2021)

ISPA - Portugalsko (do 2022)

LMU

Akce dokumentů