E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS na katedře ekologie

koordinátor za katedru Ekologie: Kateřina Kopalová (katerina.kopalova@natur.cuni.cz, linka 1809)

  AKTUALITY

  Termín přihlášek na Univerzitu Leiden posunut již na 23.2.2024 !


  Termíny pro přípravu studijních pobytů na zimní a/nebo letní semest akademického roku 2024/2025 jsou již na fakultním webu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/kalendar

  Nadále je stále možné připravovat praktické stáže studentů všech stupňů studia bez omezení (včetně doktorských krátkodobých pobytů). Obecné fakultní pokyny zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/kalendar Pokyny pro přípravu praktických jsou dostupné zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/prakt-staze Financování krátkodobých pobytů doktorandů: https://cuni.cz/UK-11197.html V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat!)

Zájemci o výjezd
Studenti katedry ekologie
Studenti jiných kateder
Kritéria výběru uchazečů
Jak se přihlásit do výběrového řízení
Klíčové termíny
Přehled uzavřených smluv (pod katedrou ekologie)

Klíčové termíny pro rok 2024

 • PROSÍM ŽÁDEJTE CO NEJDŘÍVE - ideálně do konce února - nejpozději však do 15. března 2024. POZOR- některé univerzity mají dřívější termíny): odevzdání přihlášek do výběrového řízení pro stáže v zimním i letním semestru akademického roku 2024/2025 
 • polovina září: příjem přihlášek do případného dodatečného výběrového řízení pro stáže v letním semestru 2025 (bude-li dostatek zbývajících finančních prostředků - v minulém roce se tento dodatečný termín např. nekonal); termín bude případně upřesněn později
 • raději posílejte přihlášky o několik dní dříve, dle zkušeností z předchozích let je málokterá přihláška napoprvé zcela kompletní a v pořádku, tak ať máte příležitost pro případné opravy

ERASMUSZájemci o výjezd

Víte, jak program Erasmus u nás na fakultě funguje? Pro jistotu si prostudujte fakultní a univerzitní stránky, zejména pak tento podrobný návod

Předpokládáme, že přicházíte aspoň s rámcovou představou, kam chcete jet a co tam konkrétněji chcete dělat („rád bych studoval někde v cizině“ je příliš obecné). Samozřejmostí také je, že jste svůj zájem o výjezd do zahraničí diskutovali se svým školitelem a ten není proti. Studijní pobyt financovaný z programu Erasmus můžete v principu využít opakovaně během studia (v každém stupni jednou studjní pobyt a jednou praktickou stáž), ale prioritu budou mít vždy studenti vyjíždějící poprvé. Praktické stáže jsou vhodné zejména pro výzkumné pobyty doktorandů. V případě zájmu o stáž kontaktujte katedrového koordinátora.

Studenti katedry ekologie:

PRAKTICKÁ STÁŽ

 • Příjem nominací/přihlášek na stáže je možné podat kdykoli během roku (týká se všech typů stáží – dlouhodobé, krátkodobé PhD stáže, stáže v rámci Blended Intensive Programmes – BiP).

  Stáží se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). Studium není přerušené a ani uzavřené. Praktické a absolventské stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hodin týdně. Krátkodobé mobility pro doktorandy mohou trvat od 5 dnů do 30 dnů fyzického pobytu v zahraničí

  Stáže se započítávají k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Maximální délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

  Zájemci o stáž si již před podáním přihlášky v dostatečném časovém předstihu zajistí zvací dopisdo vybrané instituce ke konkrétnímu školiteli, kde bude přesně uveden datum a náplň stáže.

  Náplň praktické stáže, kterou může být práce v laboratoři, terénní průzkum, spolupráce v rámci projektu apod. Náplní praxe není samostudium, psaní diplomové či dizertační práce, nebo skládání zkoušek na partnerské instituci.Závěrečné schválení obsahu praktické stáže v podobě Learning Agreementu provádí garant programu, kterému je vhodné předložit rovněž vyjádření garanta oboru (zejména biologické obory), finálně stáž schvaluje studijní proděkan.

  K výběrovému řízení je nezbytné katedrovému koordinátorovi dodat:

  strukturovaný životopis

  motivační dopis

  výpis studijních výsledků

  předběžnou náplň praktické stáže

  doporučení školitele a jazykové certifikáty, jsou-li

  O výsledku výběrového řízení rozhodne výběrová komise

  STUDIJNÍ STÁŽ

  Pokud chcete v zahraničí na jedné z univerzit, se kterou máme uzavřenu smlouvu, výhradně studovat, udělejte si nejdříve přehled o předmětech vyučovaných na vámi vybrané univerzitě.

  Vyučuje se tam v jazycích, ve kterých jste schopni komunikovat?

  Poskládáte rozumný studijní plán kompatibilní se studiem vašeho oboru na UK?

  Bude možno absolvované předměty uznat?

  Smlouvy se obvykle uzavírají s univerzitami, s jejichž pracovníky mají členové naší katedry dlouhodobou odbornou spolupráci, systém výuky proto nemusí být s naším nutně zcela kompatibilní. Mějte zejména na paměti, že nemalá část evropských univerzit mimo Británii a Irsko na tom není s výukou v anglickém jazyce o mnoho lépe než naše fakulta, i když vybrané magisterské programy v angličtině jsou čím dál obvyklejší.


  Příprava předběžného studijního plánu je úkolem zájemce o výjezd (v součinnosti se školitelem), plán je dále schvalován garantem oboru. Na katedře ekologie je naprostá většina smluv uzavírána primárně kvůli spolupráci ve výzkumu, proto katedrový koordinátor nemá o nic více informací o konkrétní výuce na partnerských univerzitách, než si můžete zjistit sami. Očekáváme tudíž, že při přípravě studijního plánu vynaložíte zejména vlastní aktivitu a katedrového koordinátora kontaktujete až v případě, že při komunikaci se zahraniční univerzitou narazíte na administrativní překážku, která vyžaduje oficiální zásah.

  Studenti jiných kateder:

  Pokud jste biologové, máte velký zájem bádat nebo studovat na univerzitě, se kterou má katedra ekologie uzavřenu smlouvu (a vaše katedra ne), není problém využít volné kapacity a vyjet i na tuto „ekologickou“ smlouvu. Při výběrových řízeních přihlížíme v první řadě ke kvalitě přihlášky, až při jejich srovnatelné úrovni bychom mohli dát přednost studentovi katedry ekologie (přinejmenším několik let se to ale nestalo). Můžete se případně informovat u katedrového koordinátora, jestli má smysl se do konkurzu hlásit, obvykle to možné je. 

  UPOZORNĚNÍ: Bilaterální smlouvy katedry ekologie jsou uzavírány výhradně pro obor biologie (resp. Life Sciences apod.), proto na ně není možno za normálních okolností vyjíždět studovat jiné obory. Ve výjimečných případech lze zkusit vyjednat na partnerské univerzitě, jestli by byli ochotni přijmout i studenta s nebiologickým studijním plánem, obvyklejší ale je, že si student domluví na své katedře podpis nové smlouvy, nebo addendum ke smlouvě stávající. V takovém případě kontaktujte koordinátora své katedry, bude vědět, jak postupovat.

  Kritéria výběru uchazečů

  (nejedná se o striktní pravidla, spíše o rámcové vodítko)

  Uchazeče vybírá ad hoc ustanovená komise, složená z katedrového koordinátora a minimálně dvou dalších členů katedry.

  Pokud bude existovat pouze jediný vážný zájemce o pobyt v rámci uzavřené smlouvy a partnerská strana v zahraničí jej bude ochotna přijmout, bude mu s největší pravděpodobností vyhověno (až na studenty s velmi špatným prospěchem, případně s nedostatečně připravenou či zdůvodněnou přihláškou).

  Při výběru z více zájemců mají prioritu zejména následující uchazeči:

  1. studenti, kvůli jejichž plánované stáži byla příslušná smlouva uzavřena
  2. studenti, jejichž práce tématicky souvisí se zaměřením partnerského pracoviště v zahraničí a budou se tam podílet na výzkumu (často studenti školitele, jenž uzavření smlouvy dohodl)
  3. studenti, kteří mají dohodnutou možnost praktického výzkumu (souvisejícího s tématem vlastní práce) na jiném pracovišti příslušné univerzity (nutno doložit ochotu zahraničního partnera studenta přijmout)
  4. studenti s dobře připravenou přihláškou a s dobrým prospěchem, vyjíždějící poprvé během studia

  V případě převisu zájmu se přihlédne k průměrnému prospěchu, konkrétní motivaci jednotlivých studentů, jejich dosavadní aktivitě apod. Obecně mají větší šance studenti vyšších stupňů studia (např. diplomant nad bakalářem), studenti vyšších ročníků nad „služebně mladšími“ a studenti s dobrým prospěchem (ti "sotva prolézající" by fakultu asi dobře nereprezentovali, nominovat studenty s průměrným prospěchem nižším než 2,5 lze jen za zcela výjimečných okolností). Až v případě srovnatelně kvalitních přednášek budou preferováni studenti katedry ekologie před studenty jiných kateder (a biologové před případnými zájemci z jiných oborů). Obvykle jsou preferováni studenti, kteří plánují v rámci pobytu řešit projekt související s vlastním tématem řešeným v rámci doktorské či diplomové práce. Dva studenti se zájmem o jednosemestrální pobyty budou mít větší šance než jeden student se zájmem o dvousemestrální pobyt. Studenti vyjíždějící na zahraniční pobyt poprvé mají podstatně větší šanci než ti, co již programu Erasmus dříve využili.

  Jak se přihlásit do výběrového řízení

  Přihlásit se o výjezd v rámci programu stačí e-mailem katedrovému koordinátorovi. (Nechte si potvrdit, že váš požadavek dostal a zaregistroval! Dejte mu ale klidně pár dní na odpověď, má i řadu jiných povinností...)

  Raději se ozvěte s výrazným předstihem před uvažovaným výjezdem – již v zimě předcházející akademickému roku výjezdu. Přihlásit se do konkurzu je vhodné s předstihem před níže uvedenými deadliny, neboť ze zkušenosti vyplývá, že málokterá přihláška je napoprvé v pořádku a kompletní.

  Před podáním žádosti na katedru postupujte podle návodu na fakultních stránkách, mimo jiné si podejte elektronickou přihlášku do univerzitní online aplikace.

  • Exportované údaje z online aplikace zašlete katedrovému koordinátorovi spolu s dalšími podklady pro výběrové řízení (pokud jsou na fakultním návodu uvedeny nějaké další, přidejte je):
  • základní informace o vás, ideálně v těle emailu: jméno, obor, ročník, kontakt - včetně telefonického (pro případ na poslední chvíli se objevivších otázek důležitých pro výběrové řízení), téma práce a jméno školitele, cílová univerzita a plánované období pobytu (z nevysvětlitelného důvodu jde o nejčastěji chybějící část přihlášky...);
  • doporučení školitele / souhlas s výjezdem; u externích školitelů raději podepsané, u školitelů z katedry ekologie obvykle stačí, když školitel pošle email se souhlasem koordinátorovi (je to důležité nejen v případech, kdy v rámci zahraničního pobytu plánujete řešit část bakalářské/diplomové práce - jde také o ujištění, že váš školitel nebude nemile překvapen, když znenadání zmizíte na delší dobu do zahraničí)
  • motivační dopis zdůvodňující, proč chcete vyjet na vybranou univerzitu, v anglickém jazyce; buďte co nejvíce konkrétní, obecné nicneříkající fráze a superlativy o navštívené univerzitě si klidně odpusťte; dopis je určen pro komisi k posouzení, zda bude stáž pro studenta přínosná;
  • výpis absolvovaných předmětů (se známkami) ze SIS s vypočteným průměrem studijních výsledků v Bc. i Mgr. programu (z ukončených ročníků), v případě vážené průměru nad 2,5 je vysoce nepravděpodobné, že bude studijní stáž umožněna, u praktické stáže je v takovém případě nutné o to lépe stáž zdůvodnit; 
  • vaše jazykové znalosti včetně případných certifikátů; pokud certifikáty nedisponujete, popište své znalosti v motivačním dopise; pro zhodnocení úrovně angličtiny poslouží i úroveň motivačního dopisu (pokud neovládáte jazyk příslušné země, rozeberte, jak tam plánujete fungovat)
  • strukturovaný odborný životopis vč. případné publikační činnosti, zaměřte se na znalosti a zkušenosti související se studiem a vědeckou prací (informace o různých brigádách a dalších činnostech nesouvisejících s vaším odborným profilem spíše vynechávejte);
  • předběžný návrh studijního plánu na fakultním formuláři, tj. předběžný přehled předmětů, které byste během zahraničního pobytu rádi studovali – pochopitelně vybraných z nabídky příslušné univerzity a vyučovaných v příslušném období – s uvedením případných ekvivalentů na PřF. Sestavení studijního plánu konzultujte zejména se školitelem, a přihlédněte k tomu, aby byl co nejkompatibilnější s doporučeným studijním plánem vašeho oboru studia (v případě potřeby lze zvážit i konzultaci s garantem daného studijního oboru, který stejně musí po předběžné nominaci studijní plán schválit). Informace o předmětech si studenti zajišťují samostatně, případně po kontaktu Erasmus oddělení navštívené instituce. Koordinátor naší katedry nemá ve většině případů lepší zdroje informací, než student, který však jistě disponuje větší motivací.
   Negativním dojmem působí příliš nízký počet vybraných předmětů či jejich příliš nízké kreditové hodnocení vzhledem k délce pobytu, ale i příliš vysoký počet předmětů kreditů, kde mohou panovat pochybnosti o jejich zvládnutelnosti. Takto navržený studijní plán vás může při výběrovém řízení znevýhodnit, případně budete vyzváni garanty programů a oborů k jejich přepracování po výběrovém řízení. Argument, že pro svoje studium už další kredity nepotřebujete, je zcela lichý, komise při zvažování nominací myslí na efektivní využití veřejných prostředků pro odborný rozvoj studentů.

  Pokud dojde k převisu poptávky o vámi vybranou univerzitu, můžete být vyzváni k doplnění o některé další materiály, které umožní vybrat nejvhodnější uchazeče (např. pozvání zahraničního pracoviště). Počítejte s tím, že to bude na poslední chvíli, protože katedrové deadliny přihlášek jsou nastaveny tak, aby se studenti mohli hlásit téměř do poslední chvíle před deadliny fakultními a univerzitními. Pokud máte nějaké relevantní materiály k dispozici, nic nezkazíte, přiložíte-li je k žádosti rovnou.

  Vzhledem k tomu, že žádáte o nemalé prostředky z veřejných zdrojů, věnujte přípravě podkladů pro výběrové řízení patřičnou pozornost! Na nominaci na cílovou univerzitu nemáte automatický nárok ani v případě, že nebude u dané destinace převis poptávky. Ačkoli to není standardní (ale v posledních letech se to bohužel stává), komise u výběrového řízení může dojít k závěru, že vámi dodané podklady nezaručují, že v zahraničí efektivně využijete čas a vynaložené prostředky a budete vhodným způsobem PřF UK reprezentovat. Pokud přihlášku pošlete v předstihu před vyhlášeným termínem, nebo alespoň v tomto termínu, koordinátor se vždy snaží upozornit na všechny nedostatky a požádá vás o jejich nápravu. Nespoléhejte ale na to...

  O tom, jestli jste byli na katedrové úrovni vybráni, budete informováni e-mailem. Pokud by se vám zdálo, že se dlouho nic neděje (tj. ještě v druhé polovině března, případně koncem září, byste neměli žádné zprávy), klidně se zeptejte, jaké jsou vaše vyhlídky.

  Poté, co katedra předá nominace studentů na fakultní úroveň, přechází další agenda na ERASMUS kancelář fakulty - další případné dotazy (např. kdy bude proces nominace dokončen, co dělat dále s jakými dokumenty) směřujte tam. Nezapomeňte si po předběžné nominaci zajistit konečné schválení studijního plánu garantem programu!

  Přehled uzavřených smluv (k roku 2021/22)

  V současnosti obnovujeme smlouvy do nového funkčního období  programu Erasmus+. Většina smluv bude obnovena v předchozím rozsahu a takto jsou postupně přidávány na web a do univerzitní aplikace. Pokud si nebudete jisti, obraťte se s dotazem na konkrétní smlouvu na koordinátora, případně na fakultní kancelář Erasmus.

  (naskenované smlouvy jsou na webu fakulty, přehled smluv v univerzitní aplikaci)

  Smlouvy uzavřené na katedře ekologie: 

  (všichni zájemci o stáž se hlásí přes katedru, na níž je smlouva uzavřena)

  University of Antwerp

  Ludwig Maximilians University Munich

  Pierre and Marie Curie University

  West University of Timisoara

  Free University of Berlin

  University of Glasgow

  Adam Mickiewicz University in Poznań

  University of Neuchatel

  Leiden University

  University of Oviedo

  University of Poitiers

  University of Kaiserslautern-Landau

  University of Eastern Finland

  University of Palermo

  ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida

  University of Presov

  ISA Lille

  Sorbonne University

  ISA Lille

  International Hellenic University

  University of Catania

  Smlouvy uzavřeny celouniverzitně v rámci 4EU+:

  (zájemci o stáž se hlásí přes katedru, k níž patří jejich studijní program)

  Heidelberg University - Německo

  Sorbonne University - Francie

  University of Copenhagen - Dánsko

  University of Milan - Itálie

  University of Warsaw - Polsko

   

 • Akce dokumentů