E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské zkoušky

Důležité termíny

  ZIMA JARO PODZIM
Přihlášení k SZZK 1.11. - 15.12. 2019   do 21. 8. 2020
Odevzdání diplomové práce 6. 1. 2020 do 15h   10. 8. 2020 do 16h
Kontrola splnění podmínek studia 6. ledna 2020   21. 8. 2020
Obhajoby DP 3. 2. 2020   9. - 11. 9. 2020
Ústní SZZK 3. 2. 2020   9. - 11. 9. 2020

Vyhlášení jarních a podzimních termínů státních magisterských zkoušek vždy naleznete zde (sekce) nebo zde (studijní oddělení). Termíny vyhlašuje garant studia.

METODICKÝ POKYN PRO ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PRACÍ NALEZNETE NA WEBU NEBO ZDE. Je zde i informace o tom, co dělat, když nestihnete práci odevzdat.

Obecné informace o studiu na katedře naleznete zde.

Přihlášky k státní závěrečné zkoušce se podávají elektronicky.

Termín přihlášky je závazný, změna termínu bude povolena pouze s doložením osobních nebo zdravotních důvodů.

V případě neúspěchu lze podle Studijního a zkušebního řádu PřF UK opakovat jednotlivé části SZZK nejdříve po šedesáti dnech.

Všeobecná žádost (přerušení studia, (znovu)přihlášení ke státní zkoušce, odpuštění/snížení poplatků apod.)

POZOR jednotlivé části SZZ lze rozdělit (např. státnice v jarním termínu a obhajoba v podzimním)

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

 

- odevzdávají se 2 - 4 výtisky svázané v pevné vazbě (viz níže)
(včetně českého a anglického názvu shodného se SIS, českého a anglického abstraktu a příloh)

- odevzdává se na sekretariát katedry

POZOR - dva výtisky v pevné vazbě jsou povinné pro uložení do knihoven, ale školitel i oponent mají na DP v pevné vazbě také nárok, takže před tiskem je nutné se školitelem domluvit, zda máte práce nechat svázat 2, 3, nebo 4!!!

- titulni strana - vzor ZDE
- znak UK na titulní stranu naleznete ZDE
- na hřbetu práce musí být jméno autora, Diplomová práce, rok
- TISKNĚTE OBOUSTRANNĚ, šetřete papírem

 

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

      Na obhajobu je vyčleněno 30 minut, každý student má na prezentaci cca 10, maximálně 12 min, následuje čtení posudků, diskuze s oponentem a veřejná diskuze.
      V prezentaci se soustřeďte na důležité věci, metodiku (pokud není stěžejní) zmiňte jen okrajově, a hlavně ukažte hlavní výsledky své práce, okomentujte je a zasaďte je do kontextu. Není chybou použít graf/obrázek z již publikované práce/článku, pokud na něm chcete demonstrovat kontext svých výsledků, neexistuje žádné pravidlo, že by v prezentaci mely být jen a jen vaše výsledky (i když vždy musí být jasné, co je vaše práce). Pokud je vaše práce část nějakého většího projektu, dobře specifikujte, co jste udělali vy a co ostatní. A nezapomeňte udělat prezentaci vizuálně přátelskou, aby se na slidech posluchač rychle zorientoval, rozhodne je lepší méně textu a více názorných schémat/grafů/obrázků.

 

STÁTNÍ ZKOUŠKY ÚSTNÍ

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z ekologie

Zaměření hydrobiologie

Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Ekologie – Hydrobiologie

Tematické okruhy, píší se na přihlášku k SZZ
TO1
: Limnologie
TO2: Obecná ekologie
TO3: z nabídky jeden
a) Zoologie bezobratlých
b) Biologie sinic a řas
c) Oceánografie a biologie mořského prostředí
d) Hydrologie
e) Hydrochemie
f) Mikrobiální ekologie vody

Zaměření terestrická ekologie

Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Ekologie – terestrická ekologie

Tematické okruhy, píší se na přihlášku k SZZ
TO1
: Obecná ekologie
TO2: z nabídky jeden
a) Populační ekologie
b) Ekologie společenstev a makroekologie
c) Evoluční ekologie
d) Etologie a sociobiologie
TO3: z nabídky jeden
a) Zoologie obratlovců
b) Zoologie bezobratlých a entomologie
c) Geobotanika
d) Botanika bezcévných rostlin
e) Botanika cévnatých rostlin
f) Mikrobiologie a protistologie

 

 

Akce dokumentů