E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské zkoušky

Důležité termíny a návody

  ZIMA JARO PODZIM
Obhajoby DP   1.-2.6.2023 13.-15.9.2023
Ústní SZZK   1.-2.6.2023 13.-15.9.2023

Vyhlášení jarních a podzimních termínů státních magisterských zkoušek vždy naleznete zde (studijní oddělení). Přejděte na Období státních závěrečných zkoušek, zde si najdete terminy pro NEKO. Termíny vyhlašuje garant studia, termin naleznete v detailu terminu v SIS.

METODICKÝ POKYN PRO ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PRACÍ NALEZNETE NA WEBU NEBO ZDE. Je zde i informace o tom, co dělat, když nestihnete práci odevzdat.

Obecné informace o studiu na katedře naleznete zde.

Přihlášky k státní závěrečné zkoušce se podávají elektronicky.

Termín přihlášky je závazný, změna termínu bude povolena pouze s doložením osobních nebo zdravotních důvodů.

V případě neúspěchu lze podle Studijního a zkušebního řádu PřF UK opakovat jednotlivé části SZZK nejdříve po šedesáti dnech.

Všeobecná žádost (přerušení studia, (znovu)přihlášení ke státní zkoušce, odpuštění/snížení poplatků apod.)

POZOR jednotlivé části SZZ lze rozdělit (např. státnice v jarním termínu a obhajoba v podzimním)

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

- odevzdávají se 2 - 4 výtisky svázané v pevné vazbě (viz níže)
(včetně českého a anglického názvu shodného se SIS, českého a anglického abstraktu a příloh)

- odevzdává se na sekretariát katedry

POZOR - dva výtisky v pevné vazbě jsou povinné pro uložení do knihoven, ale školitel i oponent mají na DP v pevné vazbě také nárok, takže před tiskem je nutné se školitelem domluvit, zda máte práce nechat svázat 2, 3, nebo 4!!!

- formální náležitosti práce naleznete ZDE (Opatření děkana č. 22/2017: Náležitosti, formální úprava a odevzdání nové práce)
- titulni strana - vzor ZDE
- znak UK na titulní stranu naleznete ZDE
- na hřbetu práce musí být jméno autora, Diplomová práce, rok
- TISKNĚTE OBOUSTRANNĚ, šetřete papírem

 

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

      Na obhajobu je vyčleněno 30 minut, každý student má na prezentaci cca 10, maximálně 12 min, následuje čtení posudků, diskuze s oponentem a veřejná diskuze.
      V prezentaci se soustřeďte na důležité věci, metodiku (pokud není stěžejní) zmiňte jen okrajově, a hlavně ukažte hlavní výsledky své práce, okomentujte je a zasaďte je do kontextu. Není chybou použít graf/obrázek z již publikované práce/článku, pokud na něm chcete demonstrovat kontext svých výsledků, neexistuje žádné pravidlo, že by v prezentaci mely být jen a jen vaše výsledky (i když vždy musí být jasné, co je vaše práce). Pokud je vaše práce část nějakého většího projektu, dobře specifikujte, co jste udělali vy a co ostatní. A nezapomeňte udělat prezentaci vizuálně přátelskou, aby se na slidech posluchač rychle zorientoval, rozhodne je lepší méně textu a více názorných schémat/grafů/obrázků.

 

STÁTNÍ ZKOUŠKY ÚSTNÍ

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z ekologie. Pro SZ2 si vždy vybíráte po jednom předmětu ze všech tří tematických okruhů.

Zaměření hydrobiologie

Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Ekologie – Hydrobiologie

Tematické okruhy, píší se na přihlášku k SZZ
TO1
: Limnologie
TO2: Obecná ekologie
TO3: z nabídky jeden
a) Zoologie bezobratlých
b) Biologie sinic a řas
c) Oceánografie a biologie mořského prostředí
d) Hydrologie
e) Hydrochemie
f) Mikrobiální ekologie vody

Zaměření terestrická ekologie

Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Ekologie – terestrická ekologie

Tematické okruhy, píší se na přihlášku k SZZ
TO1
: Obecná ekologie
TO2: z nabídky jeden
a) Populační ekologie
b) Ekologie společenstev a makroekologie
c) Evoluční ekologie
d) Etologie a sociobiologie
TO3: z nabídky jeden
a) Zoologie obratlovců
b) Zoologie bezobratlých a entomologie
c) Geobotanika
d) Botanika bezcévných rostlin
e) Botanika cévnatých rostlin
f) Mikrobiologie a protistologie

 

 

Akce dokumentů