E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací zkoušky do navazujícího magisterského oboru Ekologie

Ještě před přijímačkami:

Považujeme za žádoucí a pro budoucí úspěšné studium za klíčové, abyste měli představu nejen o tématu, které chcete v magisterském studiu zpracovat do diplomové práce, ale především i o možnostech jeho zajištění adekvátním školitelem.

Témata magisterských diplomových prací můžete buď vybírat přímo z nabídky katedry ekologie PřF UK, nebo formulovat taková, která s výzkumným zaměřením katedry zřetelně souvisí. Pokud si tedy chcete vybrat téma z okruhů výzkumného zaměření naší katedry, neváhejte, a oslovte  nás - potencionální školitele - ještě před přijímacím pohovorem.

Pokud máte zájem zpracovat téma jiné, které na katedře nemá personální zajištění, je to možné jen v případě, že budete mít pro svůj diplomní projekt zajištěno vedení externím školitelem (tj. mimo katedru ekologie, lze i mimo UK). V takovém případě bude mít projekt i interního (= katedrálního) garanta diplomové práce, který se bude starat především o dodržení standardů, které pro tento typ prací katedra ekologie vyžaduje.

Z výše uvedených důvodů si přihlášené uchazeče dovolujeme požádat, abyste nejpozději týden před termínem konání přijímacích zkoušek doručili na adresu ecology@natur.cuni.cz půl až jednostránkovou anotaci svého předpokládaného diplomního projektu, ze které bude jasné, o jaké téma se jedná, kdo bude školitelem (ten o tom musí vědět a souhlasit), jak je diplomní projekt zajištěn po materiální a logistické stránce (= víte kde, co a zhruba i jak to budete dělat, a kdo to bude financovat). V případě externích školitelů připojte k anotaci i funkční kontakt na školitele, abychom s ním mohli téma vašeho projektu konzultovat.

Při přijímacím řízení:

Kromě požadovaných dokladů je třeba přinést bakalářskou práci
(pokud je již vyhotovena, pokud ne, buďte aspoň připraveni o ní krátce pohovořit).

Přijímací pohovor bude zaměřen, kromě testování všeobecného odborně-ekologického rozhledu, na Vaše předpokládané téma diplomové práce, dle zaslané anotace.

Dotazy směřujte na adresu ecology@natur.cuni.cz, nebo jednotlivým pracovníkům katedry.

Akce dokumentů