E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 4. 2009

(5. řádné zasedání)

Přítomni: Blažek, Coufal, Gahura, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Chudoba, Janšta, Krylov, Kříž, Mašín, Matoušek, Milichovský, Řezanka, Sakala, Spilková, Teglová, Vondrovic, Zeisek (20)

Omluveni: Kuthan, Nyplová, Šípek, Terrichová, Treml, Votýpka, (6)

Nepřítomni: Jedelský, Morávková (2)

Náhradníci: Rothová (1)

Hosté: Gaš, Ettler, Datel, Fischer, Pavlata

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Změna názvu účelového pracoviště fakulty na „Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK“

 4. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 19. 3. 2009

 5. Schválení zápisu o hlasování per rollam ve dnech 31.3. - 3. 4. 2009

 6. Kapitálový rozpočet fakulty na rok 2009

 7. Návrh na jmenování člena vědecké rady fakulty

 8. Akreditace bakalářského studijního oboru „Geotechnologie“

 9. Různé

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje náhradnici Rothovou za Votýpku (17pro/0proti/0zdržel).

 2. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (18/0/0).

 3. Akademický senát schvaluje program zasedání (18/0/0).

 1. Změna názvu účelového pracoviště fakulty na „Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK“

Pan děkan uvedl, že jde o změnu, která má PřF mediálně pomoci. Hrouda se chtěl ujistit, že jde jen o formalitu. Pan děkan potvrdil, že jde jen o pragmatickou věc. Podle ředitele Pavlaty byl původní název krkolomný: Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, mělo by jít o změnu k lepšímu. Blažek změnu vítá jako marketingový tah, byl by pro zkrácený tvar Botanická zahrada PřF UK.

Akademický senát schvaluje návrh děkana na změnu názvu pracoviště na „Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK“ (20/0/0).

 1. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání dne 19. března 2009 (19/0/1).

Matoušek informoval o dopisu vedoucí katedry biochemie prof. Stiborové, která reagovala na zveřejněný zápis, konkrétně diskusní příspěvek senátora Havlíka o nespolupráci katedry biochemie s biologickou sekcí. Prof. Stiborová uvedla příklady probíhající spolupráce.
 1. Schválení zápisu o hlasování per rollam ve dnech 31. 3. – 3. 4. 2009

Akademický senát hlasoval ve dnech 31.3. -3. 4. 2009 k návrhu usnesení "Akademický senát souhlasí s návrhem děkana na změny působnosti proděkanů".

ANO hlasovalo 25 senátorů (Blažek, Coufal, Gahura, Havlík, Hermann, Hudeček, Hrouda, Chudoba, Janšta, Jedelský, Krylov, Kříž, Kuthan, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Spilková, Šípek, Terrichová, Treml, Vondrovic, Zeisek)

Nehlasovali 3 členové senátu.

Akademický senát přijal navržené usnesení (25ano/3ne/0zdržel)

Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam ve dnech 31.3. - 3. 4. 2009 (20/0/0).

 1. Kapitálový rozpočet fakulty na rok 2009

Proděkan Ettler představil návrh rozpočtu. Předseda ekonomické komise Blažek ocenil důvodovou zprávu ke tvorbě rozpočtu vypracovanou na jeho žádost tajemnicí fakulty. Přiložený text dobře vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu, který je nutné plánovat s minimálně desetiletým předstihem. Z členů ekonomické komise nikdo neměl žádné připomínky.

Akademický senát schvaluje kapitálový rozpočet fakulty na rok 2009 (20/0/0).

 1. Jmenování člena vědecké rady fakulty

Protože na minulém zasedání nebyl schválen jako člen VRF doc. Jelínek, pan děkan požádal o schválení Doc. RNDr. Petra Štěpničky Ph.D, aby byl počet členů VRF 30. Skrutátory tajného hlasování byli určeni Gahura a Mašín.

Akademický senát schvaluje jmenování doc. RNDr. Petra Štěpničky členem VRF (17/0/4).

 1. Akreditace bakalářského studijního oboru „Geotechnologie“

Proděkan geologické sekce Ettler představil nový obor. Ten je připravován již řadu let. Geologická sekce k němu pořádala celosekční setkání, kde byl obor plně prodiskutován, geologická sekce jej plně podporuje.

Akademický senát souhlasí s akreditací bakalářského studijního oboru „Geotechnologie“ (21/0/0).

 1. Různé

Připomínkování připravovaných novel vnitřních předpisů UK bude provedeno na výjezdním zasedání ASF a KD v Poděbradech 24. a 25. 4. 2009.

Hermann vznesl dotaz pro příští zasedání, zda je opravdu nutné evidovat veškerý majetek v hodnotě nad 1000 Kč, jak je vyžadováno. Současně by měla být fakultní veřejnost informována o pravidlech pro evidenci majetku i jinou cestou, než přes pracovníky kateder odpovědné za inventarizaci.

Chudoba informoval, že na květnovém zasedání AS UK se očekává vyhlášení voleb rektora.

Sakala informoval, že podle lidí uklízejících v budově noviny Babylon po pár dnech končí ve sběru, což je plýtvání. Bylo by vhodné zřídit místo, kde by byly umístěny materiály k rozebrání.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje náhradnici Rothovou za Votýpku (17pro/0proti/0zdržel).

 2. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (18/0/0).

 3. Akademický senát schvaluje program zasedání (18/0/0).

 4. Akademický senát schvaluje návrh děkana na změnu názvu pracoviště na „Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK“ (20/0/0).

 5. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání dne 19. března 2009 (19/0/1).

 6. Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam ve dnech 31.3. - 3. 4. 2009 (20/0/0).

 7. Akademický senát schvaluje kapitálový rozpočet fakulty na rok 2009 (20/0/0).

 8. Akademický senát schvaluje jmenování doc. RNDr. Petra Štěpničky členem VRF (17/0/4).

 9. Akademický senát souhlasí s akreditací bakalářského studijního oboru „Geotechnologie“ (21/0/0).

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 14. 5. 2009 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

Zapsal Vojtěch Zeisek 16. 4. 2009,

Ověřil Roman Matoušek 17. 4. 2009

Akce dokumentů