E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 5. 2007

(5. řádné zasedání)
Přítomni:
Baxa, Blahůt, Blažek, Huňová, Chromý, Chudoba, Král, Kuthan, Lorenc, Mašková, Opluštil, Plášil, Sakala, Sklenář, Spurná, Šímová, Votýpka, Weiser, Zeisek, Zusková (20)
Omluveni:
Berka, Gahura, Liberda, Matoušková, Navrátil, Půta, Taufmanová, Velemínská (8)
Nepřítomni:
(0)
Náhradníci:
Jedelský za Berku, Musilová za Gahuru, Havlíček za Matouškovou, Fischer za Půtu, Šatra za Taufmanovou (5)
Hosté:
Dzúrová, Kolářová, Kovář, Trla,Vilímek, Vilímová, Zima

Program zasedání

 1. Schválení náhradníků
 2. Schválení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Schválení zápisů ze zasedání ASF 27. 4. 2007
 5. Rozdělení státního neinvestičního příspěvku v roce 2007
 6. Novela statutu PřF
 7. Volba předsednictva ASF
 8. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schválil náhradníky Jedelského za Berku, Musilovou za Gahuru, Havlíčka za Matouškovou, Fischera za Půtu a Šatru za Taufmanovou (21/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele Zeiska (21/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (22/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze zasedání ASF 16. 3. 2007 (21/0/1).
 5. Rozdělení státního neinvestičního příspěvku v roce 2007

  Na úvod vystoupil pan děkan Kovář a uvedl, že zvláště díky 3 výzkumným záměrům vzrostl objem financí, ale tento rok končí rozvojové programy a bude se principiálně měnit způsob financování. KD konfrontuje připravený finanční rámec s údaji z pracovišť a ekonomickou komisí ASF. Dále pokračovala tajemnice, představila předložený návrh a vysvětlila, že používáme stejnou metodiku rozdělování neinvestičního příspěvku jako ministerstvo a UK, jde o průhlednou záležitost. Proti loňskému roku jsou největší změny ve specifickém výzkumu: v potaz se berou 3 roky zpět a pouze projekty, které mají výsledky v RIV. PřF je na tom, v porovnání s jinými fakultami, velmi dobře. V loňském roce jsme dostali 70 % prostředků na odpisy, letos jen 60 % a výše těchto prostředků se pravděpodobně bude dále snižovat. Zatím nám peníze pokryjí plánované odpisy, ale zbude jen asi 2,8 mil. Letošní rok je příznivý.

  Předseda ekonomické komise AS doc. Blažek zhodnotil předložený návrh takto: Naprostá většina prostředků rozpočtu přichází z příspěvků na studenty. Největší novinkou je změna příspěvku na výzkum. Nejsou započítány granty, kde je PřF v pozici spoluřešitele a hlavní řešitel není na fakultě. V příštím roce budou chybět rozvojové programy a bude chybět asi 20 mil. korun. Z prostředků rozvojových programů byla poskytnuta solidarita geologické sekci a ÚŽP. Mzdy vzrostly o 6 %, což komise považuje za adekvátní. Nárůst fondu děkana je způsoben odměnami pro členy komisí, což bylo doposud hrazeno z fakultní rezervy. Ekonomická komise doporučuje schválit předložený návrh.

  Kuthan představil problém řešitelů výzkumných záměrů. Objem finančních prostředků je snížen o 1,5 % režii fakulty, což je v pořádku. Rozpočet výzkumného záměru vychází z uznaných nákladů skládajících se z institucionární podpory od MŠMT a doplňkových nákladů (spoluúčastí fakulty). V doplňkových nákladech jsou i režijní náklady fakulty. Výzkumný záměr tak má 2 nákladová střediska: od MŠMT a sekce. Podle čl. 2 smlouvy je příjemce povinen vést přesnou evidenci o všech prostředcích, ale rezerva není prokazatelná a přiřaditelná k výzkumným činnostem (což odporuje smlouvě i zákonu o účetnictví). Biologická sekce požaduje, aby veškeré peníze (včetně režie) zůstaly na sekci a aby bylo možné přesně prokázat využití peněz. Tajemnice reagovala, že doplňkové a režijní náklady byly prezentovány jako spoluúčast fakulty, což není pravda. Objem peněz je stejný, ale jde o jiné peníze. V jiných projektech je spoluúčast fakulty označena jako investice. Ministerstvo financí chce oddělenou evidenci pro všechny projekty. Podle některých poskytovatelů musí být režie vyúčtovaná. Kuthan oponoval, že fakulta o tyto prostředky nepřijde. Řešitelům výzkumných záměrů jde jen o dodržení formálních pravidel. Pro řešitele je jednodušší mít účetní středisko pod vlastní kontrolou. Tajemnice uvedla že se nebrání návrhu kolegy Kuthana, ale je to zbytečně složité. Votýpka vysvětlil, že řešitelé se obávají, že by se mohli dostat do problémů s MŠMT, což by pak snížilo objem prostředků příchozích na celou fakultu. Pan děkan uvedl, že záměry se víceméně kryjí se sekcemi. Koordinátoři jsou odpovědní RUK, zbytek je vnitřní věcí fakulty. Weiser nadnesl, že na univerzitním školení o grantových prostředcích slyšel, že takto budeme v dohledné době účtovat veškeré projekty.

  Chromý se dotázal, zda oddělení prostředků na sekce neohrozí fungování celofakultních pracovišť. Sekce by si pak mohla najmout vnějšího poskytovatele. Tajemnice uvedla, že celofakultní pracoviště nejsou hrazena z těchto prostředků. Chromý pak doplnil, že nevidí důvod k neoddělení. Ing. Trla prohlásil, že prakticky všechny faktury by se musely rozdělovat mezi všechny projekty, byla by z toho obrovská agenda. Prod. Vilímová uvedla, že mohou nastat problémy např. s režií a katedrou antropologie, která má smlouvu s FHS. Na „zeleném“ záměru vedeme účetní středisko a všechny peníze jsme na ekonomické oddělení převedli najednou. Nejsou nutné desítky dokladů. Votýpka upozornil, že nechceme zvyšovat administrativu, ale buď musíme akceptovat podmínky poskytovatelů nebo odmítnout peníze.

  Zima navrhl, abychom se rozhodli až na základě výsledku auditu.

  Zeisek uvedl, že režie jde na fakultu a využívá se na věci, které přímo nesouvisejí s řešeným grantem, což je velký problém. Z rezervy fakulty nelze vykázat, že peníze byly použity k řešení projektu. Ve smlouvě je jasně psáno, že peníze musí být použity v rámci daného projektu, takže pokud ty peníze půjdou jinam, je to prostě porušení smlouvy. K čemu je potom tak dlouhá debata? Ing. Trla oponoval, že režie je vyčíslení nákladů fakulty, kterou má s daným výzkumem.

  ASF doporučuje přesunutí položky režie výzkumných záměrů do rozpočtu sekcí (11/4/9).

  ASF pověřuje vedení fakulty k ověření interpretace k čerpání režijních prostředků u výzkumných záměrů ze strany poskytovatele a vyžádání stanoviska auditora (24/0/0).

  ASF žádá vedení fakulty aby zahájilo řešení problematiky finančně-analytického softwaru pro 7. rámcový program EU (24/0/0).

  ASF schvaluje návrh rozdělení státního neinvestičního příspěvku na rok 2007 (16/0/8).

  ASF žádá vedení fakulty, aby čerpání finančních prostředků vyhrazených na rozvojové aktivity přesahující 50 000 kč bylo předloženo ke schválení ekonomické komisi ASF (23/0/1).

 6. Novela statutu PřF

  Chromý uvedl, že na výjezdním zasedání se KD zabývalo návrhem a schválilo jej podle návrhu ASF z 27. 4. 2007. Pokud by měl být někdo zaměstnán na dobu neurčitou, měla by na úřední desce a intranetu viset výzva, aby se ti, kdo jsou proti vyjádřili. Weiser protestoval, že takovéto technické provedení značně oslabuje sílu návrhu.

  Zeisek doplnil novelu na návrh kolegy Berky se v článku 34, odstavci 1, vypouštějí slova „Rigorózní řád,“. Děkan souhlasí. Jedelský doplnil, že fakultní rigorózní řád nesplňuje požadavky kladené na nás univerzitou. Rigorózní řád nijak nerozšiřuje rigorózní řád univerzity a je tedy zbytečný

  ASF schvaluje novelu statutu PřF UK v Praze (24/0/0).

 7. Volba předsednictva ASF

  Chromý vysvětlil, že podle čl. 8, odst. 1 Volebního a jednacího řádu na 6. zasedání musí ASF provést opakovanou volbu předsednictva.

  ASF schvaluje volební komisi pro volbu předsednictva ve složení Baxa, Lorenc a Sklenář (24/0/0).

  Na předsedu byl navrhnut Pavel Chromý, na místopředsedy Františka Půtu a Richarda Chudobu.

  Výsledek volby předsedy ASF: z 24 odevzdaných lístků bylo 23 hlasů pro Pavla Chromého a 1 hlas byl neplatný.

  Výsledek volby místopředsedů: z 25 odevzdaných lístků bylo 24 hlasů pro Františka Půtu a 22 hlasů pro Richarda Chudobu. 1 hlas byl neplatný. Předseda Pavel Chromý si, podle stávajícího stavu, za 1. místopředsedu zvolil Františka Půtu a za 2. Richarda Chudobu.

  ASF zvolil předsednictvo ve složení: předseda Pavel Chromý (23 pro, 1 neplatný hlas), místopředsedové: František Půta (24 pro), Richard Chudoba (22 pro, 1 neplatný hlas). 1. místopředsedou AS byl ustanoven František Půta, 2. místopředsedou AS Richard Chudoba.

 8. Různé

  Souhlas s návrhem děkana fakulty na jmenování doc. RNDr. Dagmar Dzúrové, CSc. předsedkyní Disciplinární komise UK v Praze, PřF (s účinností od 1. 7. 2007).

  • Chromý uvedl, že návrh členů komise bude předložen ASF v červnu – po projednání v KD. Dle Disciplinárního řádu PrF UK: „Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce PřF; jmenuje a odvolává je se souhlasem akademického senátu PřF. Komise má sudý počet členů. Je nejméně šestičlenná, přičemž předseda je členem komise. Polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti. Funkční období členů komise je dvouleté.“ Současná disciplinární komise působila od 1.7.2005 do 1.7.2007 ve složení předseda: Klímová Helena, Doc., RNDr. CSc. Členové: Benešová Libuše, Ing. CSc. – Blecha Vratislav, RNDr. CSc. – Engel Zbyněk, Mgr. – Opekar František, Prof. RNDr. CSc. – Votrubová Olga, RNDr. CSc. Studentská část: Buchtová Jana – Peksa Ondřej, Mgr. – Pluhařová Kristýna – Třískala Zdeněk – Vyskočil Jan.
  • ASF souhlasí s jmenováním doc. RNDr. Dagmar Dzúrové, CSc. předsedkyní disciplinární komise UK v Praze, PřF (24/0/1).

  Vyslání zástupců ASF k výběrovým řízením k obsazení míst vedoucích kateder a ředitelů ústavů na UK v Praze, PřF.

  • geologická sekce (1): 18. 5. 2007 – RNDr. Iva Zusková, Csc.
  • biologická sekce (1): 23. 5. 2007 – RNDr. Jan Votýpka.
  • Bližší informace o výběrových řízení poskytnou sekční proděkani.
  • Chromý informoval o výběrových řízeních k obsazení míst vedoucích kateder a ředitelů ústavů na UK v Praze, PřF – obecná informace o proceduře. (výběrové řízení, informace o výsledku řízení, schvalování, jmenování). Je užitečné využívat institut přísedícího člena ASF (důležitá je nezávislost a funkce pojistky co do správnosti průběhu, zvlášť u funkcí vedoucí katedry / ředitel ústavu). A dále osvětlil následnosti formálních aktů: doporučení výběrové komise; do 14 dnů oznámení úspěšným adeptům, že byli doporučeni (s tím, že se čeká na vyjádření VRF, ASF a plén pracovišť), teprve pak následuje rozhodnutí děkana. Weiser s návrhem nesouhlasil, protože jde o splývání zákonodárné a výkonné moci. Chromý oponoval, že zástupce senátu je pozorovatel s hlasem poradním a Jedelský doplnil, že minimálně na pozice vedoucích kateder je to prospěšné (viz problém s výběrovým řízením na funkci ředitele ÚŽP).
  • ASF pověřuje RNDr. Ivu Zuskovou, CSc. zastupováním ASF při výběrových řízeních na geologické sekci a RNDr. Jan Votýpka zastupováním ASF při výběrových řízeních na biologické sekci PřF UK v Praze (23/0/0).

  Nominace na ceny ze strany sekcí fakulty

  • Podnět: „...zatímco se angažujeme v interních cenách pro studenty, marketingově i jinak daleko významnější možnosti se nevyužívají (např. Cena ministra – MŠMT + další i finančně dotované ceny). Každá škola neopomene propagačně využít, jakmile některý její student celostátní ocenění obdrží, tudíž se o to také snaží. Při kvantu studentů na PřF, která se deklaruje jako "research", je tato pasivita ostudou.“
  • ASF vyzývá akademickou obec PřF k aktivnímu přístupu k nominacím na ocenění nadějných a úspěšných studentů a akademických pracovníků (23/0/0).

  Informace o zahájení příprav pedagogické a vědecké evaluace PřF.

  • Pedagogická evaluace – prod. Dzúrová, vědecká evaluace – prod. Herben. Návrh systému evaluace by měl být připraven do konce roku 2007. Diskutovat např. vykazování pedagogické činnosti doktorandů (podíly na výuce, vedení prací) – mj. v kontextu diskuze o změnách statutu PřF na zasedání ASF 27. 4. 2007 – vytížení jednotlivých skupin akademických pracovníků, plnění podmínek habilitačních a profesorských řízení.

  Informace o ASF v Karolince 2007 / 2008

  • S přípravou studijních plánů pro akad. rok 2007 / 2008 souvisí i aktualizace zvěřejňovaných údajů o ASF. Aktualizované údaje o ASF se předávají studijní proděkance nejpozději do 20. 6. 2007.
  • ASF pověřuje Vojtěcha Zeiska k aktualizaci údajů o ASF v Karolince 2007 / 2008. Odsouhlaseno tichým souhlasem.

  Zápis studentů 1. ročníku (2007 / 2008)

  • V souvislosti se začátkem nového akademického roku je třeba zajistit participaci ASF při:
   • zajištění účasti zástupců SKAS při zápisu studentů 1. ročníků (Albertov, Poříčí) v termínech: 3.–5. září, 5.–7. září, 7.–9. září a 9.–11. září (přesné rozdělení oborů bude známo po přijímacím řízení). Náplň: prezentace ASF, SKAS, Pravidel pro organizaci studia, rady „studenti–studentům“.
   • (návrh) zajištění „týdne SKAS“ v prvním týdnu výuky – pod heslem „studenti-studentům“ – např. pravidelná hodinová služba v budovách (poskytování rad a informací).
  • Zástupci SKAS, kteří se budou podílet na zajištění zápisových kurzů budou nahlášeni na zasedání ASF 15. 6. 2007.

  Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (Podnět legislativní komisi)

  • Každý uchazeč o studium (včetně tzv. samoplátců) musí prokázat, že splňuje podmínky pro přijetí ke studiu. Jednou z těchto podmínek je samozřejmě také prokázání dosaženého vzdělání. K prokázání dosaženého zahraničního vzdělání je třeba předložit osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v řízení podle ustanovení § 89 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Každý uchazeč o studium, samoplátce nevyjímaje, musí mít zahraniční vzdělání uznáno, tedy nostrifikováno.
  • Komentář: Např. v zahraničí vysokoškolsky vzdělaný uchazeč o Ph.D. studium na PřF nutně nemusí být absolventem oboru, který lze v ČR nostrifikovat. Nedochází výše uvedeným výkladem – požadavkem nostrifikace – k omezení pravomoci přijímacích komisí?
  • ASF vyzývá legislativní komisi, aby se zabývala výkladem podmínek k uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Odsouhlaseno tichým souhlasem.

  Zveřejňování účasti senátorů na zasedání ASF

  • Návrh senátorů na zveřejňování přehledu účasti senátorů na zasedání na webu ASF. Mělo by jít o přehlednou tabulku, která by přehledně ukazovala účast senátorů na jednotlivých zasedáních.
  • Chromý uvedl, že účast senátorů se zveřejňuje v zápisech ze zasedání. Jedelský upozornil, že takováto opatření se zařizují v momentě, kdy se vyskytne problém. Nyní to není nutné.

  Informace o řešení situace na ÚŽP.

  • Chromý informoval ASF o jednáních kolegia děkana ve věci ÚŽP. Vedení fakulty pracuje s několika variantami řešení situace ÚŽP.
  • Jedelský přednesl znepokojivou zprávu, že na ÚŽP se před rokem řešil problém s komunikací mezi studenty (kteří si stěžovali mj. na absenci podzimního termínu SZZK) a pedagogy a letos opět nebude podzimní termín obhajob, i přesto, že jde o terénní obor (takové běžně využívají poslední sezónu na doplnění terénních a pokusných dat. Je to závažný problém, kterým se ASF i KD budou muset zabývat.

  Volby do AS UK v Praze

  • Předseda dílčí volební komise Lorenc informoval, že HVK uznala opakované volby jako platné a vyžádala si opravení formálních pochybení v protokolu o výsledku voleb.

Příští zasedání ASF se uskuteční 15. června 2007 v 9:00 v leé rýsovně, Albertov 6.

Přijatá usneseni

 1. ASF schválil náhradníky Jedelského za Berku, Musilovou za Gahuru, Havlíčka za Matouškovou, Fischera za Půtu a Šatru za Taufmannovou (21/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele Zeiska (21/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (22/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze zasedání ASF 16. 3. 2007 (21/0/1).
 5. ASF doporučuje přesunutí položky režie výzkumných záměrů do rozpočtu sekcí (11/4/9).
 6. ASF pověřuje vedení fakulty k ověření interpretace k čerpání režijních prostředků u výzkumných záměrů ze strany poskytovatele a vyžádání stanoviska auditora (24/0/0).
 7. ASF žádá vedení fakulty, aby zahájilo řešení problematiky finančně-analytického software pro 7. rámcový program EU (24/0/0).
 8. ASF schvaluje návrh rozdělení státního neinvestičního příspěvku na rok 2007 (16/0/8).
 9. ASF žádá vedení fakulty, aby čerpání finančních prostředků vyhrazených na rozvojové aktivity přesahující 50 000 Kč bylo předloženo ke schválení ekonomické komisi ASF (23/0/1).
 10. ASF schvaluje Vnitřní předpis, kterým se mění Statut Přírodovědecké fakulty a kterým se ruší Rigorózní řád Přírodovědecké fakulty (24/0/0).
 11. ASF schvaluje volební komisi pro volbu předsednictva ve složení Baxa, Lorenc a Sklenář (24/0/0).
 12. ASF zvolil předsednictvo ve složení: předseda Pavel Chromý (23 pro, 1 neplatný hlas), místopředsedové: František Půta (24 pro), Richard Chudoba (22 pro, 1 neplatný hlas). 1. místopředsedou AS byl ustanoven František Půta, 2. místopředsedou AS Richard Chudoba.
 13. ASF souhlasí s jmenováním doc. RNDr. Dagmar Dzúrové, CSc. předsedkyní disciplinární komise UK v Praze, PřF (24/0/1).
 14. ASF pověřuje RNDr. Ivu Zuskovou, CSc. zastupováním ASF při výběrových řízeních na geologické sekci a RNDr. Jan Votýpku, Ph.D. zastupováním ASF při výběrových řízeních na biologické sekci PřF UK v Praze (23/0/0).
 15. ASF vyzývá akademickou obec PřF k aktivnímu přístupu k nominacím na ocenění nadějných a úspěšných studentů a akademických pracovníků (23/0/0).
 16. ASF pověřuje Vojtěcha Zeiska k aktualizaci údajů o ASF v Karolince 2007/2008. Odsouhlaseno tichým souhlasem.
 17. ASF vyzývá legislativní komisi, aby se zabývala výkladem podmínek k uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Odsouhlaseno tichým souhlasem.

Akce dokumentů