E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS na katedře ekologie

koordinátor za katedru: Robert Tropek (robert.tropek@gmail.com, linka 1854)

Zájemci o výjezd
Studenti katedry ekologie
Studenti jiných kateder
Kritéria výběru uchazečů
Jak se přihlásit do výběrového řízení
Klíčové termíny
Přehled uzavřených smluv (pod katedrou ekologie)

ERASMUSZájemci o výjezd

Víte, jak program Erasmus u nás na fakultě funguje? Pro jistotu si prostudujte fakultní a univerzitní stránky, zejména pak tento podrobný návod

Předpokládáme, že přicházíte aspoň s rámcovou představou, kam chcete jet a co tam konkrétněji chcete dělat („rád bych studoval někde v cizině“ je příliš obecné). Samozřejmostí také je, že jste svůj zájem o výjezd do zahraničí diskutovali se svým školitelem a ten není proti. Studijní pobyt financovaný z programu Erasmus můžete v principu využít opakovaně během studia (v každém stupni jednou studjní pobyt a jednou praktickou stáž), ale prioritu budou mít vždy studenti vyjíždějící poprvé. Praktické stáže jsou vhodné zejména pro výzkumné pobyty doktorandů. V případě zájmu o stáž kontaktujte katedrového koordinátora.

Studenti katedry ekologie:

Praktická stáž

Pokud chcete v zahraničí jeden až dva semestry bádat (ve smyslu pracovat na projektu přímo domluveném se zahraničním mentorem) a na příslušném pracovišti se domluvíte (obvykle prostřednictvím svého školitele):

 1. existuje-li se spolupracujícím zahraničním týmem uzavřená bilaterální smlouva s naší katedrou, přihlašte se, téměř nic vašemu výjezdu nebrání;
 2. existuje-li s danou zahraniční univerzitou smlouva s jinou katedrou PřF UK (v příslušném oboru, tj. obvykle biologie), můžete se přihládit do výběrového řízení na dané katedře; to se domlouvá prostřednictvím koordinátora naší katedry;
 3. neexistuje-li smlouva, zkuste se postarat o to, aby byla včas uzavřena (váš školitel nechť se dohodne se zahraničním mentorem a zkontaktuje se s katedrovým koordinátorem).

Uzavření smlouvy obvykle předdomluví školitel s kolegou v cizině, který se ujistí u tamního mezonárodního oddělení, že je instituce ochotná a schopná studenta v rámci programu Erasmus hostit. Formality smlouvy vždy dotahuje katedrový koordinátor spolu s kanceláří Erasmus. Obvykle to trvá přinejměnším několik týdnů, takže takže je nutné s tím začít minimálně 2-3 měsíce před plánovanou stáží. Počítejte také s tím, že během letních měsíců, případně Vánočních svátků, má velká část evropských univerzit příslušná administrativní oddělení zcela zavřená a není možné během nich stáže domlouvat. Jinak je ale možné se do výběrového řízení o praktické stáže hlásit v podstatě kdykoliv. Jedinou podmínkou je, že v programu zbývá dostatek prostředků, což je ale v posledních letech běžnou situací.
 

Studijní stáž

Pokud chcete v zahraničí na jedné z univerzit, se kterou máme uzavřenu smlouvu, výhradně studovat, udělejte si nejdříve přehled o předmětech vyučovaných na vámi vybrané univerzitě. Vyučuje se tam v jazycích, ve kterých jste schopni komunikovat? Poskládáte rozumný studijní plán kompatibilní se studiem vašeho oboru na UK? Bude možno absolvované předměty uznat? Smlouvy se obvykle uzavírají s univerzitami, s jejichž pracovníky mají členové naší katedry dlouhodobou odbornou spolupráci, systém výuky proto nemusí být s naším nutně zcela kompatibilní. Mějte zejména na paměti, že nemalá část evropských univerzit mimo Británii a Irsko na tom není s výukou v anglickém jazyce o mnoho lépe než naše fakulta, i když vybrané magisterské programy v angličtině jsou čím dál obvyklejší.


Příprava předběžného studijního plánu je úkolem zájemce o výjezd (v součinnosti se školitelem), plán je dále schvalován garantem oboru. Na katedře ekologie je naprostá většina smluv uzavírána primárně kvůli spolupráci ve výzkumu, proto katedrový koordinátor nemá o nic více informací o konkrétní výuce na partnerských univerzitách, než si můžete zjistit sami. Očekáváme tudíž, že při přípravě studijního plánu vynaložíte zejména vlastní aktivitu a katedrového koordinátora kontaktujete až v případě, že při komunikaci se zahraniční univerzitou narazíte na administrativní překážku, která vyžaduje oficiální zásah.

Studenti jiných kateder:

Pokud jste biologové, máte velký zájem bádat nebo studovat na univerzitě, se kterou má katedra ekologie uzavřenu smlouvu (a vaše katedra ne), není problém využít volné kapacity a vyjet i na tuto „ekologickou“ smlouvu. Při výběrových řízeních přihlížíme v první řadě ke kvalitě přihlášky, až při jejich srovnatelné úrovni bychom mohli dát přednost studentovi katedry ekologie (přinejmenším několik let se to ale nestalo). Můžete se případně informovat u katedrového koordinátora, jestli má smysl se do konkurzu hlásit, obvykle to možné je. 

UPOZORNĚNÍ: Bilaterální smlouvy katedry ekologie jsou uzavírány výhradně pro obor biologie (resp. Life Sciences apod.), proto na ně není možno za normálních okolností vyjíždět studovat jiné obory. Ve výjimečných případech lze zkusit vyjednat na partnerské univerzitě, jestli by byli ochotni přijmout i studenta s nebiologickým studijním plánem, obvyklejší ale je, že si student domluví na své katedře podpis nové smlouvy, nebo addendum ke smlouvě stávající. V takovém případě kontaktujte koordinátora své katedry, bude vědět, jak postupovat.

Kritéria výběru uchazečů

(nejedná se o striktní pravidla, spíše o rámcové vodítko)

Uchazeče vybírá ad hoc ustanovená komise, složená z katedrového koordinátora a minimálně dvou dalších členů katedry.

Pokud bude existovat pouze jediný vážný zájemce o pobyt v rámci uzavřené smlouvy a partnerská strana v zahraničí jej bude ochotna přijmout, bude mu s největší pravděpodobností vyhověno (až na studenty s velmi špatným prospěchem, případně s nedostatečně připravenou či zdůvodněnou přihláškou).

Při výběru z více zájemců mají prioritu zejména následující uchazeči:

 1. studenti, kvůli jejichž plánované stáži byla příslušná smlouva uzavřena
 2. studenti, jejichž práce tématicky souvisí se zaměřením partnerského pracoviště v zahraničí a budou se tam podílet na výzkumu (často studenti školitele, jenž uzavření smlouvy dohodl)
 3. studenti, kteří mají dohodnutou možnost praktického výzkumu (souvisejícího s tématem vlastní práce) na jiném pracovišti příslušné univerzity (nutno doložit ochotu zahraničního partnera studenta přijmout)
 4. studenti s dobře připravenou přihláškou a s dobrým prospěchem, vyjíždějící poprvé během studia

V případě převisu zájmu se přihlédne k průměrnému prospěchu, konkrétní motivaci jednotlivých studentů, jejich dosavadní aktivitě apod. Obecně mají větší šance studenti katedry ekologie než studenti jiných kateder (a biologové před případnými zájemci z jiných oborů), studenti vyšších stupňů studia (např. diplomant nad bakalářem), studenti vyšších ročníků nad „služebně mladšími“ a studenti s dobrým prospěchem (ti "sotva prolézající" by fakultu asi dobře nereprezentovali, nominovat studenty s průměrným prospěchem nižším než 2,5 lze jen za zcela výjimečných okolností).  Obvykle jsou preferováni studenti, kteří plánují v rámci pobytu řešit projekt související s vlastním tématem řešeným v rámci doktorské či diplomové práce. Dva studenti se zájmem o jednosemestrální pobyty budou mít větší šance než jeden student se zájmem o dvousemestrální pobyt. Studenti vyjíždějící na zahraniční pobyt poprvé mají podstatně větší šanci než ti, co již programu Erasmus dříve využili.

Jak se přihlásit do výběrového řízení

Přihlásit se o výjezd v rámci programu stačí e-mailem katedrovému koordinátorovi. (Nechte si potvrdit, že váš požadavek dostal a zaregistroval! Dejte mu ale klidně pár dní na odpověď, má i řadu jiných povinností...)

Raději se ozvěte s výrazným předstihem před uvažovaným výjezdem – již v zimě předcházející akademickému roku výjezdu. Přihlásit se do konkurzu je vhodné s předstihem před níže uvedenými deadliny, neboť ze zkušenosti vyplývá, že málokterá přihláška je napoprvé v pořádku a kompletní.

Před podáním žádosti na katedru postupujte podle návodu na fakultních stránkách, mimo jiné si podejte elektronickou přihlášku do univerzitní online aplikace. Exportované údaje z online aplikace zašlete katedrovému koordinátorovi spolu s dalšími podklady pro výběrové řízení (pokud jsou na fakultním návodu uvedeny nějaké další, přidejte je):

 • základní informace o vás, ideálně v těle emailu: jméno, obor, ročník, kontakt - včetně telefonického (pro případ na poslední chvíli se objevivších otázek důležitých pro výběrové řízení), téma práce a jméno školitele, cílová univerzita a plánované období pobytu (z nevysvětlitelného důvodu jde o nejčastěji chybějící část přihlášky...);
 • doporučení školitele / souhlas s výjezdem; u externích školitelů raději podepsané, u školitelů z katedry ekologie obvykle stačí, když školitel pošle email se souhlasem koordinátorovi (je to důležité nejen v případech, kdy v rámci zahraničního pobytu plánujete řešit část bakalářské/diplomové práce - jde také o ujištění, že váš školitel nebude nemile překvapen, když znenadání zmizíte na delší dobu do zahraničí)
 • motivační dopis zdůvodňující, proč chcete vyjet na vybranou univerzitu, v anglickém jazyce; buďte co nejvíce konkrétní, obecné nicneříkající fráze a superlativy o navštívené univerzitě si klidně odpusťte; dopis je určen pro komisi k posouzení, zda bude stáž pro studenta přínosná;
 • výpis absolvovaných předmětů (se známkami) ze SIS s vypočteným průměrem studijních výsledků v Bc. i Mgr. programu (z ukončených ročníků), v případě vážené průměru nad 2,5 je vysoce nepravděpodobné, že bude studijní stáž umožněna, u praktické stáže je v takovém případě nutné velmi dobře stáž zdůvodnit; 
 • vaše jazykové znalosti včetně případných certifikátů; pokud certifikáty nedisponujete, popište své znalosti v motivačním dopise; pro zhodnocení úrovně angličtiny poslouží i úroveň motivačního dopisu (pokud neovládáte jazyk příslušné země, rozeberte, jak tam plánujete fungovat)
 • strukturovaný odborný životopis vč. případné publikační činnosti, zaměřte se na znalosti a zkušenosti související se studiem a vědeckou prací (informace o různých brigádách a dalších činnostech nesouvisejících s vaším odborným profilem spíše vynechávejte);
 • předběžný návrh studijního plánu na fakultním formuláři, tj. předběžný přehled předmětů, které byste během zahraničního pobytu rádi studovali – pochopitelně vybraných z nabídky příslušné univerzity a vyučovaných v příslušném období – s uvedením případných ekvivalentů na PřF. Sestavení studijního plánu konzultujte zejména se školitelem, a přihlédněte k tomu, aby byl co nejkompatibilnější s doporučeným studijním plánem vašeho oboru studia (v případě potřeby lze zvážit i konzultaci s garantem daného studijního oboru, který stejně musí po předběžné nominaci studijní plán schválit). Informace o předmětech si studenti zajišťují samostatně, případně po kontaktu Erasmus oddělení navštívené instituce. Koordinátor naší katedry nemá ve většině případů lepší zdroje informací, než student, který však jistě disponuje větší motivací.
  Negativním dojmem působí příliš nízký počet vybraných předmětů či jejich příliš nízké kreditové hodnocení vzhledem k délce pobytu, ale i příliš vysoký počet předmětů kreditů, kde mohou panovat pochybnosti o jejich zvládnutelnosti. Takto navržený studijní plán vás může při výběrovém řízení znevýhodnit, případně budete vyzváni garanty programů a oborů k jejich přepracování po výběrovém řízení. Argument, že pro svoje studium už další kredity nepotřebujete, je zcela lichý, komise při zvažování nominací myslí na efektivní využití veřejných prostředků pro odborný rozvoj studentů.

Pokud dojde k převisu poptávky o vámi vybranou univerzitu, můžete být vyzváni k doplnění o některé další materiály, které umožní vybrat nejvhodnější uchazeče (např. pozvání zahraničního pracoviště). Počítejte s tím, že to bude na poslední chvíli, protože katedrové deadliny přihlášek jsou nastaveny tak, aby se studenti mohli hlásit téměř do poslední chvíle před deadliny fakultními a univerzitními. Pokud máte nějaké relevantní materiály k dispozici, nic nezkazíte, přiložíte-li je k žádosti rovnou.

Vzhledem k tomu, že žádáte o nemalé prostředy z veřejných zdrojů, věnujte přípravě podkladů pro výběrové řízení patřičnou pozornost! Na nominaci na cílovou univerzitu nemáte automatický nárok ani v případě, že nebude u dané destinace převis poptávky. Ačkoli to není standardní (ale v posledních letech se to bohužel stává), komise u výběrového řízení může dojít k závěru, že vámi dodané podklady nezaručují, že v zahraničí efektivně využijete čas a vynaložené prostředky a budete vhodným způsobem PřF UK reprezentovat. Pokud přihlášku pošlete v předstihu před vyhlášeným termínem, nebo alespoň v tomto termínu, koordinátor se vždy snaží upozornit na všechny nedostatky a požádá vás o jejich nápravu. Nespoléhejte ale na to...

O tom, jestli jste byli na katedrové úrovni vybráni, budete informováni e-mailem. Pokud by se vám zdálo, že se dlouho nic neděje (tj. ještě v druhé polovině března, případně koncem září, byste neměli žádné zprávy), klidně se zeptejte, jaké jsou vaše vyhlídky.

Poté, co katedra předá nominace studentů na fakultní úroveň, přechází další agenda na ERASMUS kancelář fakulty - další případné dotazy (např. kdy bude proces nominace dokončen, co dělat dále s jakými dokumenty) směřujte tam. Nezapomeňte si po předběžné nominaci zajistit konečné schválení studijního plánu garantem programu!

Klíčové termíny pro rok 2021

 • do 12. března: odevzdání přihlášek do výběrového řízení pro stáže v zimním i letním semestru akademického roku 2021/2022 
 • do 14. září: příjem přihlášek do dodatečného výběrového řízení pro stáže v letním semestru 2022
 • raději posílejte přihlášky dříve, dle zkušeností z předchozích let je málokterá přihláška napoprvé zcela kompletní a v pořádku, tak ať máte příležitost pro případné opravy

Přehled uzavřených smluv (k roku 2021/22)

(naskenované smlouvy jsou na webu fakulty, přehled smluv v univerzitní aplikaci)

Universiteit Antwerpen - Belgie (do 2022)

Ludwig-Maximilians-Universität München - SRN (do 2022)

Sorbonne University - Francie (do 2022)

West University of Timisoara - Rumunsko (do 2022)

Freie Universität Berlin - SRN (do 2022)

Adam Mickiewicz University in Poznan - Polsko (do 2022)

Leiden University - Nizozemí (do 2022)

Universidad de Oviedo - Španělsko (do 2022)

Université de Poitiers - Francie (do 2022)

University of Eastern Finland - Finsko (do 2022)

University of Palermo - Itálie (do 2022)

International Hellenic University - Řecko (do 2022)

Univerzita v Prešově - Slovensko (do 2022)

ISPA - Portugalsko (do 2022)

LMU

Akce dokumentů