E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPŘEDSTAVENÍ KATEDRY

Pracoviště se nachází na Albertově, v blízkosti centra Prahy. Geografie na Přírodovědecké fakultě UK byla renomovaným žebříčkem QS World University Ranking v posledních třech letech opakovaně zařazena do první stovky nejlepších světových geografických pracovišť. V oborovém hodnocení tohoto žebříčku je jednou ze dvou nejlépe hodnocených disciplín Univerzity Karlovy.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje patří mezi špičková sociálně geografická univerzitní pracoviště v Česku. V současné době je mezi zaměstnanci 9 hlavních řešitelů projektů GA ČR, 17 hlavních řešitelů projektů GA UK a členové katedry participovali také na mezinárodních projektech (FP7, HORIZON 2020). V mnoha směrech jsou členové katedry klíčoví i na celorepublikové úrovni (jedná se zejména o aktivity v rámci České geografické společnosti) nebo úrovni mezinárodní (například působení v redakčních radách prestižních časopisů či dalších významných vědeckovýzkumných seskupeních).

 

Katedra se věnuje rozvoji pěti hlavních oborů:

 

Katedra má právo vést habilitační a jmenovací řízení v oborech Sociální geografie a regionální rozvoj a Regionální a politická geografie.

Od roku 1994 zajišťuje katedra výuku tzv. Amerického semestru pro studenty Dartmouth College (New Hampshire, USA) zaměřenou na problematiku transformace Česka, střední a východní Evropy a začlenění do evropských struktur.

Od roku 1995 pořádá katedra kurzy dalšího vzdělávání učitelů v útvaru Geoatest. Pracoviště je koordinátorem dlouhodobých mezinárodních programů (např. Erasmus).

Vedle řešení řady grantových úkolů (GA ČR, GA UK, VaV apod.) se katedra významně podílí na řešení výzkumného centra excelence „Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje“ i na řešení Programu rozvoje vědního oboru Geografie (PROGRES).

Akce dokumentů