E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkreditované obory

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Geografie a kartografie

Bakalářské studium tvoří široce koncipovaný základ geografických disciplín. Student musí získat přehled o odborné literatuře a zvládnout základní, především analytické metody jednotlivých geografických disciplín. V průběhu pátého semestru se studenti přihlašují k vypracování bakalářské práce. Šestý semestr, ve kterém se studenti již zaměřují na předměty související s příslušnými geografickými obory a jejich specializacemi, tvoří přechod k navazujícímu magisterskému studiu.

Garant studijního oboru: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

 

Geografie zaměřená na vzdělávání

Bakalářské studium je možné absolvovat v kombinaci s biologií, matematikou, tělesnou výchovou, hispanistikou a nebo anglistikou/ amerikanistikou.

Garant studijních oborů: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

 

Sociální geografie a geoinformatika

Více informací naleznete zde.

Garant studijního oboru: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Sociální geografie a regionální rozvoj

Garant studijního oboru: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
 

Regionální a politická geografie

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.

 

Učitelství geografie (jednooborové a dvouoborové)

Navazující magisterské studium je možné absolvovat v jednooborovém studiu, případně v kombinaci s biologií, matematikou, tělesnou výchovou, hispanistikou a nebo anglistikou/amerikanistikou.

Garant studijních oborů: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

 

Globální migrační a rozvojová studia

Více informací naleznete zde.

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
 

Sociální epidemiologie

Více informací naleznete zde.

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

 

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Sociální geografie a regionální rozvoj

Předmětem studia je geografická organizace společnosti a její vývoj. Jedná se zejména o analytická a syntetická hodnocení systému osídlení a procesu urbanizace, hierarchického uspořádání regionů, územní diferenciace v rozmístění sociálních a ekonomických jevů a stanovení úlohy podmiňujících faktorů. V aplikačním smyslu toto studium navazuje na řešení problémů regionálního rozvoje, administrativního členění, řešení různých typů lokalizačních úloh atd.

Specifický význam je dále přikládán studiu interakce společnost, resp. člověk a přírodní prostředí a navazujícím problémům sociální ekologie, dále problémům spojeným zejména s geografií obyvatelstva, zemědělství, průmyslu a služeb.

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

 

Regionální a politická geografie

Obor je zaměřen na lokální, regionální, makroregionální, kontinentální a globální problémy krajinné sféry. Zaměření vychází ze studia vývoje interakce přírodní a sociálněgeografické sféry v různé řádovostní úrovni. Studium je zaměřené na oblasti Česka i na zahraniční země. Poskytuje vědeckou a manažerskou přípravu zaměřenou na:

  • regionální rozvoj, rozvoj regionu a regionálních systémů,
  • interakce příroda - společnost, trvale udržitelný rozvoj,
  • cestovní ruch a rekreace, příčiny, struktura, dynamika, konsekvence,
  • transformace a rozvoj dopravních systémů,
  • geopolitické změny, globalizace problémů a sociálně-ekonomický a politický rozvoj
  • makroregionů.

Garant studijního oboru: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

 

Obecné otázky geografie

Základním cílem studijního programu je příprava specialistů schopných propojovat poznatky různých geografických disciplín a naplňovat integrační roli založenou na znalostech vývoje interakce mezi přírodou a společností a procesu poznávání této interakce (vývoje geografického myšlení v Česku a v mezinárodním kontextu).

Absolvent by měl zvládnout také transformaci vědeckých poznatků geografie a navazujících oborů z hlediska potřeb vzdělávání. Účinná realizace zásad ochrany a tvorby krajiny vyžaduje nejen dostatečnou odbornou přípravu, ale i vzděláváním zajištěnou environmentální etiku a filosofii.

Garant studijního oboru: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

 

Didaktika geografie

Garantka studijního oboru: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Akce dokumentů