E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTematické okruhy k SZBZ

 

Zde naleznete pravidla pro kvalifikační práce zpracovávané na KAGIK

Bakalářské studijní programy, na kterých se podílí KAGIK


Studijní program Aplikovaná geografie - specializace Fyzická geografie a geoinformatika (MSZZB005)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB005.

Tematické okruhy k závěrečné státní zkoušce pokrývají stěžejní klíčová témata geografických disciplín, která se odvíjejí od náplně povinných předmětů dané specializace ve společné i specializační části studia. Zkušební komise v průběhu státní zkoušky obvykle položí jednu otázku ze společných okruhů a jednu ze specializačních okruhů. Otázky většinou nezahrnují celý rozsah daného tematického okruhu, ale mohou být zacíleny na konkrétní užší téma například ve vztahu k zaměření bakalářské práce, ve vazbě ke konkrétnímu geografickému regionu nebo období.

Tematické okruhy společné:
1. Metody pořizování prostorových dat a kvalita dat.
2. Dostupné zdroje prostorových dat, infrastruktura prostorových dat.
3. GIS - princip, význam, využití.
4. Základní datové modely GIS.
5. Analytické funkce GIS.
6. Vizualizační funkce GIS.
7. GIS a internet, webové mapové služby.
8. Kartografická zobrazení.
9. Obsah a náplň mapy.
10. Kartografické vyjadřovací prostředky.
11. Generalizace, zásady tvorby mapy.

Tematické okruhy specializační:
1. Vznik a vývoj povrchových tvarů Země, jejich morfologická charakteristika a genetická klasifikace. Endogenní a exogenní geomorfologické procesy a jevy, polygenetický vývoj a typy reliéfu planety.

2. Základy hydrografie a limnologie. Kvantifikace zásob vody v hydrosféře. Klasifikace odtokových režimů řek; prvky hydrologické bilance. Postupy měření a zpracování základních hydrologických veličin; ochrana vod.

3. Základy matematické geografie a její postavení ve vědách o Zemi a vesmíru. Souřadnicové systémy. Tvar a měření fyzikálních parametrů Země. Geografické aspekty pohybů Země a těles Sluneční soustavy. Čas a kalendář. Základy geofyziky a planetologie.

4. Základní fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry. Vysvětlení vzniku atmosférických procesů a jevů. Zákonitosti utváření a časoprostorové proměnlivosti zemského podnebí. Aplikace poznatků v procesu analýzy a předpovědi počasí a při studiu aktuálních přírodních ohrožení.

5. Základy krajinné ekologie. Krajinná sféra, její struktura, procesy a vývoj.

6. Faktory tvorby půd, jejich složení, charakteristiky a klasifikace. Znaky a fyzikálně chemické vlastnosti horizontů. Geografie půd Česka a světa.

7. Zákonitosti a příčiny rozšíření rostlin a živočichů na zemském povrchu z biologického a fyzickogeografického hlediska. Terestrické ekosystémy (biomy) Země.

8. Transformace životního prostředí dle jeho jednotlivých složek a dle historického vývoje společnosti. Ovlivnění koloběhu prvků lidskou činností.

9. Dálkový průzkum Země. Úlohy DPZ a principy jejich řešení, způsoby předzpracování dat, klasifikační postupy.


Studijní program Aplikovaná geografie - specializace Sociální geografie a geoinformatika (MSZZB006)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB006.

Tematické okruhy k závěrečné státní zkoušce pokrývají stěžejní klíčová témata geografických disciplín, která se odvíjejí od náplně povinných předmětů dané specializace ve společné i specializační části studia. Zkušební komise v průběhu státní zkoušky obvykle položí jednu otázku ze společných okruhů a jednu ze specializačních okruhů. Otázky většinou nezahrnují celý rozsah daného tematického okruhu, ale mohou být zacíleny na konkrétní užší téma například ve vztahu k zaměření bakalářské práce, ve vazbě ke konkrétnímu geografickému regionu nebo období.

Tematické okruhy společné:
1. Metody pořizování prostorových dat a kvalita dat.
2. Dostupné zdroje prostorových dat, infrastruktura prostorových dat.
3. GIS - princip, význam, využití.
4. Základní datové modely GIS.
5. Analytické funkce GIS.
6. Vizualizační funkce GIS.<
7. GIS a internet, webové mapové služby.
8. Kartografická zobrazení.
9. Obsah a náplň mapy.
10. Kartografické vyjadřovací prostředky.
11. Generalizace, zásady tvorby mapy.

Tematické okruhy specializační:
1. Objekt a předmět sociální geografie - ontologie a epistemologie geografického výzkumu - geografie a klasifikace věd - problém geografických pravidelností: opakovatelnost diferenciace systémů - příčiny geografických diferenciací.

2. Vývoj geografického myšlení - hlavní školy - paradigmata - stěžejní koncepty sociální geografie, ekonomické geografie a regionálního rozvoje - role teorie.

3. Metody v sociální geografii - metody sledování územní diferenciace - zdroje dat a metody jejich sběru - statistická analýza dat - způsoby zpracování a interpretace dat - statistické územní jednotky v Česku a využití GIS.

4. Ekonomická geografie - podmíněnosti nerovnoměrného vývoje - jádro a periferie - měření ekonomické úrovně - nadnárodní korporace - role přírody - muži a ženy v ekonomice - ekonomická diferenciace států světa a regionů Česka.

5. Vývoj globální a národní ekonomiky - dlouhodobé a současné tendence ekonomiky - sektorová struktura a její vývoj a teorie stádií - globalizace - geografické podmíněnosti stavu a vývoje rozmístění - lokalizační faktory odvětví průmyslu, zemědělství, služeb a dopravy.

6. Geografie obyvatelstva - hlavní trendy rozmístění a vývoje obyvatelstva - vývoj demografických procesů - demografická struktura a přirozený pohyb obyvatelstva - sociální, ekonomické a sociokulturní struktury obyvatelstva - segregace - regionální diferenciace států světa a regionů Česka.

7. Geografická mobilita - typy geografické mobility - geografická difúze - mobilita obyvatelstva - doprava, dojížďka a dostupnost - exponovanost území - informační technologie - vnitřní a mezinárodní migrace obyvatelstva, motivace migrace - současné migrační procesy ve světě a v Česku.

8. Geografie sídel - vertikální a horizontální struktura - město a venkov - urbanizace a urbanizační procesy - vnitřní struktura měst - sociální a fyzické prostředí měst - kvalita života - procesy formování nadnárodní a globální hierarchie center - vývoj hierarchie osídlení v Česku.

9. Politická geografie - objekt, předmět a metody studia - stát jako společenská a geografická entita - mocenská a ekonomická diferenciace světa - procesy nadnárodní integrace - vnitrostátní politická organizace: územní administrativa - geografie voleb.

10. Geografie a regionální rozvoj - regionální, územní a ekologické plánování - cíle a nástroje regionální politiky - kritéria pro vymezení problémových regionů - dilema hlediska zásluhovosti a solidarity - koncepce a nástroje regionální politiky EU a Česka - systém financování územní správy a samosprávy - prostorové plánování v Česku.

11. Region, regionalizace a typologie - řádovostní a vývojová diferenciace v rozmístění přírodních a společenských jevů - typologie hierarchických organizací a jejich podmíněností - socio-geografická regionalizace - geografická organizace společnosti - vývoj geografických regionálních systémů v Česku - měření velikosti a regionální významnosti sídel.


Studijní program Geografie a kartografie (MSZZB008)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB008.


 

Geografie a kartografie (GE-KA) - dobíhající akreditace

- tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student volí jeden z uvedených směrů)

Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG) - dobíhající akreditace

- tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student volí jeden z uvedených směrů)

Sociální geografie a geoinformatika (BSGG) - dobíhající akreditace

- tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student volí jeden z uvedených směrů)

Geografie se zaměřením na vzdělávání

- tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce - pouze část SZ Geografie (v této části student volí jeden ze 3 uvedených směrů v Karolince)


 

Kartografie a geoinformatika (GE-KA, BFGG, BSGG)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB001MSZZB002 a MSZZB003.

DPZ 

1. Fyzikální základy DPZ
2. Pořizování dat DPZ
3. Typy dat DPZ, jejich vlastnosti a využití
4. Spektrální projevy materiálů
5. Spektrální projevy vody
6. Spektrální projevy vegetace
7. Geometrické korekce
8. Radiometrické korekce
9. Analýza dat
10. Vizualizace dat DPZ
11. Klasifikace
12. Pravděpodobnost chyby
13. Volně dostupné zdroje dat DPZ a aplikace dat DPZ

GIS
1. Základní datové modely GIS
2. Analytické funkce GIS
3. Metody pořizování dat a hodnocení jejich kvality
4. Vizualizační funkce GIS

Kartografie
1. Kartografická zobrazení
2. Obsah a náplň mapy
3. Kartografické vyjadřovací prostředky
4. Generalizace, zásady tvorby mapy

Rozsah požadovaných znalostí v každém okruhu je dán obsahem přednesené látky.


Kartografie a geoinformatika (učitelství)

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce MSZUB03.

1. Mapa - mapa, plán, mapám příbuzná zobrazení, druhy map.

2. Matematické základy kartografických děl - geoid, referenční a zobrazovací plochy, souřadnicové systémy.

3. Kartografická zobrazení - obecné vlastnosti, zkreslení, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení, faktory ovlivňující výběr zobrazení.

4. Obsah a náplň map matematické, fyzickogeografické a socioekonomické prvky; klasifikace map podle obsahu, náplň mapy.

5. Jazyk mapy a znakový klíč - jazyk mapy, kartografická sémiologie, parametry kartografického znaku, znakový klíč, zásady tvorby legendy.

6. Kartografické vyjadřovací prostředky - bodové, liniové a plošné znaky a jejich vlastnosti, znázorňování výškopisu.

7. Barva v mapovém obsahu - fyzikální podstata, barevné modely, psychologické působení barev, kvalitativní a kvantitativní použití barev.

8. Generalizace - činitelé, druhy generalizace, cenzální a normativní výběr, generalizační algoritmy.

9. Popis a písmo v mapě - druhy popisu, geografické názvosloví, parametry písma, pravidla pro umisťování popisu.

10. Práce při vzniku mapy - astronomické, geodetické, topografické práce při vzniku původní mapy, práce při vzniku odvozené mapy, kartografická polygrafie.

11. Dějiny kartografie - kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí.

12. Státní mapové dílo - geodetické systémy, civilní a vojenské topografické mapy, ZABAGED, klady listů, katastrální mapy.

13. Kartogram - využití barvy a rastru v kartogramu, druhy kartogramů.

14. Kartodiagram - hodnotové měřítko, druhy kartodiagramů.

15. Další kartografické vyjadřovací prostředky tematické kartografie - tečková, dasymetrická, metoda izolinií, kartografická anamorfóza.

16. Geoinformační systémy - prostorová data a jejich členění, topologie, metadata, digitální model terénu, geoprocessing, webové mapové služby

Akce dokumentů