E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTematické okruhy k SZBZ

 

Zde naleznete pravidla pro kvalifikační práce zpracovávané na KAGIK

Bakalářské studijní programy, na kterých se podílí KAGIK


Studijní program Aplikovaná geografie - specializace Fyzická geografie a geoinformatika (MSZZB005)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB005.

Tematické okruhy k závěrečné státní zkoušce pokrývají stěžejní klíčová témata geografických disciplín, která se odvíjejí od náplně povinných předmětů dané specializace ve společné i specializační části studia. Zkušební komise v průběhu státní zkoušky obvykle položí jednu otázku ze společných okruhů a jednu ze specializačních okruhů. Otázky většinou nezahrnují celý rozsah daného tematického okruhu, ale mohou být zacíleny na konkrétní užší téma například ve vztahu k zaměření bakalářské práce, ve vazbě ke konkrétnímu geografickému regionu nebo období.

Tematické okruhy společné:
1. Metody pořizování prostorových dat a kvalita dat.
2. Dostupné zdroje prostorových dat, infrastruktura prostorových dat.
3. GIS - princip, význam, využití.
4. Základní datové modely GIS.
5. Analytické funkce GIS.
6. Vizualizační funkce GIS.
7. GIS a internet, webové mapové služby.
8. Kartografická zobrazení.
9. Obsah a náplň mapy.
10. Kartografické vyjadřovací prostředky.
11. Generalizace, zásady tvorby mapy.

Tematické okruhy specializační:
1. Vznik a vývoj povrchových tvarů Země, jejich morfologická charakteristika a genetická klasifikace. Endogenní a exogenní geomorfologické procesy a jevy, polygenetický vývoj a typy reliéfu planety.

2. Základy hydrografie a limnologie. Kvantifikace zásob vody v hydrosféře. Klasifikace odtokových režimů řek; prvky hydrologické bilance. Postupy měření a zpracování základních hydrologických veličin; ochrana vod.

3. Základy matematické geografie a její postavení ve vědách o Zemi a vesmíru. Souřadnicové systémy. Tvar a měření fyzikálních parametrů Země. Geografické aspekty pohybů Země a těles Sluneční soustavy. Čas a kalendář. Základy geofyziky a planetologie.

4. Základní fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry. Vysvětlení vzniku atmosférických procesů a jevů. Zákonitosti utváření a časoprostorové proměnlivosti zemského podnebí. Aplikace poznatků v procesu analýzy a předpovědi počasí a při studiu aktuálních přírodních ohrožení.

5. Základy krajinné ekologie. Krajinná sféra, její struktura, procesy a vývoj.

6. Faktory tvorby půd, jejich složení, charakteristiky a klasifikace. Znaky a fyzikálně chemické vlastnosti horizontů. Geografie půd Česka a světa.

7. Zákonitosti a příčiny rozšíření rostlin a živočichů na zemském povrchu z biologického a fyzickogeografického hlediska. Terestrické ekosystémy (biomy) Země.

8. Transformace životního prostředí dle jeho jednotlivých složek a dle historického vývoje společnosti. Ovlivnění koloběhu prvků lidskou činností.

9. Dálkový průzkum Země. Úlohy DPZ a principy jejich řešení, způsoby předzpracování dat, klasifikační postupy.


Studijní program Aplikovaná geografie - specializace Sociální geografie a geoinformatika (MSZZB006)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB006.

Tematické okruhy k závěrečné státní zkoušce pokrývají stěžejní klíčová témata geografických disciplín, která se odvíjejí od náplně povinných předmětů dané specializace ve společné i specializační části studia. Zkušební komise v průběhu státní zkoušky obvykle položí jednu otázku ze společných okruhů a jednu ze specializačních okruhů. Otázky většinou nezahrnují celý rozsah daného tematického okruhu, ale mohou být zacíleny na konkrétní užší téma například ve vztahu k zaměření bakalářské práce, ve vazbě ke konkrétnímu geografickému regionu nebo období.

Tematické okruhy společné:
1. Metody pořizování prostorových dat a kvalita dat.
2. Dostupné zdroje prostorových dat, infrastruktura prostorových dat.
3. GIS - princip, význam, využití.
4. Základní datové modely GIS.
5. Analytické funkce GIS.
6. Vizualizační funkce GIS.<
7. GIS a internet, webové mapové služby.
8. Kartografická zobrazení.
9. Obsah a náplň mapy.
10. Kartografické vyjadřovací prostředky.
11. Generalizace, zásady tvorby mapy.

Tematické okruhy specializační:
1. Objekt a předmět sociální geografie - ontologie a epistemologie geografického výzkumu - geografie a klasifikace věd - problém geografických pravidelností: opakovatelnost diferenciace systémů - příčiny geografických diferenciací.

2. Vývoj geografického myšlení - hlavní školy - paradigmata - stěžejní koncepty sociální geografie, ekonomické geografie a regionálního rozvoje - role teorie.

3. Metody v sociální geografii - metody sledování územní diferenciace - zdroje dat a metody jejich sběru - statistická analýza dat - způsoby zpracování a interpretace dat - statistické územní jednotky v Česku a využití GIS.

4. Ekonomická geografie - podmíněnosti nerovnoměrného vývoje - jádro a periferie - měření ekonomické úrovně - nadnárodní korporace - role přírody - muži a ženy v ekonomice - ekonomická diferenciace států světa a regionů Česka.

5. Vývoj globální a národní ekonomiky - dlouhodobé a současné tendence ekonomiky - sektorová struktura a její vývoj a teorie stádií - globalizace - geografické podmíněnosti stavu a vývoje rozmístění - lokalizační faktory odvětví průmyslu, zemědělství, služeb a dopravy.

6. Geografie obyvatelstva - hlavní trendy rozmístění a vývoje obyvatelstva - vývoj demografických procesů - demografická struktura a přirozený pohyb obyvatelstva - sociální, ekonomické a sociokulturní struktury obyvatelstva - segregace - regionální diferenciace států světa a regionů Česka.

7. Geografická mobilita - typy geografické mobility - geografická difúze - mobilita obyvatelstva - doprava, dojížďka a dostupnost - exponovanost území - informační technologie - vnitřní a mezinárodní migrace obyvatelstva, motivace migrace - současné migrační procesy ve světě a v Česku.

8. Geografie sídel - vertikální a horizontální struktura - město a venkov - urbanizace a urbanizační procesy - vnitřní struktura měst - sociální a fyzické prostředí měst - kvalita života - procesy formování nadnárodní a globální hierarchie center - vývoj hierarchie osídlení v Česku.

9. Politická geografie - objekt, předmět a metody studia - stát jako společenská a geografická entita - mocenská a ekonomická diferenciace světa - procesy nadnárodní integrace - vnitrostátní politická organizace: územní administrativa - geografie voleb.

10. Geografie a regionální rozvoj - regionální, územní a ekologické plánování - cíle a nástroje regionální politiky - kritéria pro vymezení problémových regionů - dilema hlediska zásluhovosti a solidarity - koncepce a nástroje regionální politiky EU a Česka - systém financování územní správy a samosprávy - prostorové plánování v Česku.

11. Region, regionalizace a typologie - řádovostní a vývojová diferenciace v rozmístění přírodních a společenských jevů - typologie hierarchických organizací a jejich podmíněností - socio-geografická regionalizace - geografická organizace společnosti - vývoj geografických regionálních systémů v Česku - měření velikosti a regionální významnosti sídel.


Studijní program Geografie a kartografie (MSZZB008)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB008.

Nová akreditace - zahájení studia od AR 2021/2022 - tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student skládá státní zkoušku ze všech okruhů)

Regionální geografie

1. Region, regionalizace a typologie – řádovostní a vývojová diferenciace v rozmístění přírodních a společenských jevů – typologie hierarchických organizací a jejich podmíněností – sociogeografická regionalizace – fyzickogeografická regionalizace – geografická organizace společnosti – vývoj geografických regionálních systémů – měření velikosti a regionální významnosti sídel – tradiční a nová regionální geografie.

2. Jádro-periferie – příklady jádrových a periferních oblastí na různých řádovostních úrovních – typologie problémových regionů a jejich vymezení – možnosti řešení regionálních rozdílů –semiperiferie – vnitřní periferie.

3. Zonalita a azonalita fyzickogeografických složek – podmiňující faktory – prostorové rozložení – šířková pásmovitost – výšková stupňovitost – příklady zonality a azonality klimatu, biosféry, půd – vliv zonality a azonality na činnost člověka.

4. Česko – geografická poloha – zhodnocení fyzickogeografické a obecně geografické polohy v rámci Evropy a její implikace pro socioekonomické jevy a vývoj – sociogeografické a fyzickogeografické regiony – administrativní členění – vývoj hranic.

5. Sociální geografie Česka – sídla, obyvatelstvo, ekonomika – mezinárodní srovnání – vnitřní diferenciace a regionální rozdíly – porovnání regionální diferenciace v různých řádovostních měřítkách – vývojové tendence, změny struktury a rozmístění – vliv globálních struktur a procesů.

6. Fyzická geografie Česka – charakteristika v rámci jednotlivých fyzickogeografických složek přírodní sféry – vývoj území Česka ve čtvrtohorách – fyzickogeografické regiony a jejich charakteristika – ochrana přírody.

7. Regionalizace a typologie evropských zemí na základě různorodých aspektů a měřítek – přírodní a společenské problémy Evropy a jejich vzájemná provázanost – přírodní a společenský rozvojový potenciál.

8. Sociogeografická diferenciace a regionální rozdíly v Evropě – vývojové tendence na různých měřítkových úrovních – demografický, sídelní a ekonomický vývoj – proces evropské integrace – pozice Evropy v rámci globalizovaného světa.

9. Regionální fyzická geografie Evropy– charakteristika v rámci jednotlivých fyzickogeografických složek přírodní sféry – vývoj Evropy ve čtvrtohorách – fyzickogeografické regiony a jejich charakteristika – ochrana přírody.

10. Regionalizace světa – regionalizace a typologie světových regionů – porovnání makroregionů a typů na základě různorodých aspektů – přírodní a sociální diferenciace – socioekonomický, demografický, sídelní, politický vývoj a s ním spojené problémy a příležitosti – vliv globalizačních procesů – fyzickogeografické charakteristiky světových makroregionů – environmentální problémy a přírodní rizika.

Fyzická geografie

1. Metodické postupy získávání a zpracování fyzickogeografických dat – přímá měření primárních dat v dílčích disciplínách fyzické geografie – pořízení a odvození environmentálních dat s použitím GIS a DPZ – zdroje a databáze environmentálních dat.

2. Země jako vesmírné těleso – postavení Země ve vesmíru – základy planetologie – geografické aspekty pohybů Země a těles Sluneční soustavy – stavba Země – geofyzikální pole Země – desková tektonika – vývoj kontinentů a oceánů.

3. Základy matematické geografie tvar a měření fyzikálních parametrů Země– zeměpisné a astronomické souřadnice – určování zeměpisné délky a zeměpisné šířky – čas a kalendáře – historie měření času, kalendáře a jejich základní principy.

4. Vznik a vývoj povrchových tvarů Země – morfologická charakteristika a genetická klasifikace – endogenní a exogenní geomorfologické procesy a jevy – polygenetický vývoj – typy reliéfu.

5. Základy hydrografie a limnologie – kvantifikace zásob vody v hydrosféře – klasifikace odtokových režimů řek – prvky hydrologické bilance – postupy měření a zpracování základních hydrologických veličin – ochrana vod.

6. Základní fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry – vysvětlení vzniku atmosférických procesů a jevů – zákonitosti utváření a prostorové a časové proměnlivosti zemského podnebí – aplikace poznatků v procesu analýzy a předpovědi počasí a při studiu aktuálních přírodních ohrožení.

7. Základy krajinné ekologie – krajinná sféra a její struktura – procesy, vývoj a dynamika – metody hodnocení krajinné mikrostruktury a makrostruktury – vliv krajinné struktury na toky látek, energie a pohyb organismů – klasifikace, členění a typologie krajiny.

8. Zákonitosti vzniku a rozšíření půd – složení půd – půdotvorné procesy – půdotvorní činitelé – znaky a fyzikálně chemické vlastnosti půd – diagnostické horizonty – klasifikace půd – charakteristika půdních typů – funkce půdy.

9. Zákonitosti a příčiny rozšíření rostlin a živočichů na zemském povrchu – fytogeografické a zoogeografické oblasti – zonální a azonální typy ekosystémů (biomy) a jejich charakteristika – faktory ovlivňující rozložení biodiverzity – areály rozšíření organismů, jejich dynamika a klasifikace.

10. Transformace životního prostředí podle jeho jednotlivých složek a podle historického vývoje společnosti – ovlivnění koloběhu hlavních prvků lidskou činností – příčiny ztráty biodiverzity – ochrana přírody – hodnocení dopadu jedince a společnosti na životní prostředí – kvalita prostředí.

Sociální geografie

1. Objekt a předmět sociální geografie – ontologie a epistemologie geografického výzkumu – geografie a klasifikace věd – problém geografických pravidelností – opakovatelnost diferenciace systémů – příčiny geografických diferenciací.

2. Vývoj geografického myšlení – hlavní teoretické školy a paradigmata – tradiční historické přístupy – pozitivismus a kvantitativní revoluce – post-pozitivistické směry – stěžejní koncepty sociální geografie, ekonomické geografie a regionálního rozvoje – role teorie.

3. Metody v sociální geografii – metody sledování územní diferenciace – zdroje dat a metody jejich sběru – statistická analýza prostorových dat – způsoby zpracování a interpretace geografických dat – statistické územní jednotky v Česku a využití GIS.

4. Ekonomická geografie – geografický přístup ke studiu ekonomiky – historie myšlení v ekonomické geografii – nerovnoměrný rozvoj – komoditní řetězce a globální výrobní sítě – technologický rozvoj – aglomerační tendence a shluky – ekonomická diferenciace států světa a regionů Česka.

5. Vývoj globální a národní ekonomiky – vztah ekonomiky a přírody – role státu v ekonomice – geografie nadnárodních společností – ekonomická geografie financí – geografie pracovní síly – geografie spotřeby – geografie maloobchodu – ekonomická geografie a muži/ženy.

6. Geografie obyvatelstva – hlavní trendy rozmístění a vývoje obyvatelstva – vývoj demografických procesů – demografická struktura a přirozený pohyb obyvatelstva – sociální, ekonomické a sociokulturní struktury obyvatelstva – segregace – regionální diferenciace států světa a regionů Česka.

7. Geografická mobilita – typy geografické mobility – geografická difúze – mobilita obyvatelstva – doprava, dojížďka a dostupnost – exponovanost území – informační technologie – vnitřní a mezinárodní migrace obyvatelstva – motivace migrace – současné migrační procesy.

8. Geografie sídel – vertikální a horizontální struktura – město a venkov – urbanizace a urbanizační procesy – druhy urbanizačních procesů – vnitřní struktura měst – sociální a fyzické prostředí měst – procesy formování nadnárodní a globální hierarchie center – vývoj hierarchie osídlení.

9. Politická geografie – objekt, předmět a metody studia – stát jako společenská a geografická entita – mocenská a ekonomická diferenciace světa – procesy nadnárodní integrace – vnitrostátní politická organizace – územní administrativa – geografie voleb.

10. Geografie a regionální rozvoj – regionální, územní a ekologické plánování – cíle a nástroje regionální politiky – kritéria pro vymezení problémových regionů – dilema hlediska zásluhovosti a solidarity – koncepce a nástroje regionální politiky EU a Česka – systém financování územní správy a samosprávy – prostorové plánování.

Kartografie

1. Matematické základy kartografických děl – geoid, referenční a zobrazovací plochy, souřadnicové systémy – kartografická zobrazení (obecné vlastnosti, zkreslení, klasifikace, faktory ovlivňující výběr) – konkrétní v praxi používaná jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení.

2. Kartografické vyjadřovací prostředky – bodové, liniové a plošné znaky a jejich vlastnosti – znázorňování výškopisu – náplň map – barva v kartografii – popis v mapě a geografické názvosloví.

3. Metody tematické kartografie – kartogram – kartodiagram a hodnotové měřítko – tečková a dasymetrická metoda – metoda izolinií – kartografická anamorfóza.

4. Práce při vzniku mapy – práce při vzniku původní mapy – práce při vzniku odvozené mapy – kartografická generalizace – kartografická polygrafie – klasifikace map – české státní mapové dílo (civilní a vojenské) – historická kartografie s důrazem na Česko a období od 18. století.

5. Geoinformatika a geoinformační systémy (GIS) – výzkumné zaměření a úkoly geoinformatiky – definice a funkce GIS – nejvýznamnější tuzemské a světové geoinformační iniciativy a programy (např. INSPIRE, Copernicus) – OpenGIS – aplikace geoinformatiky a GIS ve výzkumu a praxi.

6. Datový model prostorových dat – vektorový a rastrový model – topologie prostorových dat – digitální modely terénu a povrchu – TIN – 3D – atributová složka prostorových dat – výběr prostorových dat – struktura a řídící systémy databáze prostorových dat– metadata – big data –OpenData.

7. Metody pořizování a distribuce prostorových dat – hlavní zdroje prostorových dat – vektorizace/rasterizace – hodnocení kvality prostorových dat – technologie a metody distribuce prostorových dat – Spatial Data Infrastructure (SDI) – GIS webové mapové služby nejdůležitější prostorové databáze v Česku a ve světě.

8. Analytické funkce GIS – prostorová analýza– měřící funkce – překrytí (overlay), funkce v okolí – buffer – síťové analýzy – postupové funkce –interpolační metody – mapová algebra – analýzy modelu reliéfu.

9. Fyzikální základy dálkového průzkumu Země (DPZ) - fyzikální základy DPZ (elektromagnetické záření a interakce s prostředím, spektrum a jeho využití pro DPZ, veličiny) - nosiče a principy funkce přístrojů DPZ – typy oběžných drah – pořizování dat DPZ – typy dat DPZ, jejich vlastnosti (typy rozlišení) – spektrální charakteristiky a projevy materiálů a jejich využití v DPZ.

10. Zpracování a aplikace dat DPZ – geometrické a radiometrické korekce – zvýraznění dat a vizualizace dat DPZ – analýza dat (základní a obrácená úloha DPZ), indexy, interpretace a klasifikace – hodnocení přesnosti výstupů DPZ – pravděpodobnost chyby – hlavní družicové systémy dálkového průzkumu používané ve světě – aplikace DPZ.


 

Geografie a kartografie (GE-KA) - dobíhající akreditace

- tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student volí jeden z uvedených směrů)

Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG) - dobíhající akreditace

- tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student volí jeden z uvedených směrů)

Sociální geografie a geoinformatika (BSGG) - dobíhající akreditace

- tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student volí jeden z uvedených směrů)


Kartografie a geoinformatika (pro dobíhající akreditace GE-KA, BFGG, BSGG)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB001MSZZB002 a MSZZB003.

DPZ 

1. Fyzikální základy DPZ
2. Pořizování dat DPZ
3. Typy dat DPZ, jejich vlastnosti a využití
4. Spektrální projevy materiálů
5. Spektrální projevy vody
6. Spektrální projevy vegetace
7. Geometrické korekce
8. Radiometrické korekce
9. Analýza dat
10. Vizualizace dat DPZ
11. Klasifikace
12. Pravděpodobnost chyby
13. Volně dostupné zdroje dat DPZ a aplikace dat DPZ

GIS
1. Základní datové modely GIS
2. Analytické funkce GIS
3. Metody pořizování dat a hodnocení jejich kvality
4. Vizualizační funkce GIS

Kartografie
1. Kartografická zobrazení
2. Obsah a náplň mapy
3. Kartografické vyjadřovací prostředky
4. Generalizace, zásady tvorby mapy

Rozsah požadovaných znalostí v každém okruhu je dán obsahem přednesené látky.


Geografie se zaměřením na vzdělávání 

- tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce - pouze část SZ Geografie (MSZUB07)

Obecné informace o bakalářské státní zkoušce (učitelství)

Povinný tematický okruh

Volitelné tematické okruhy (student volí jeden z nabídky)

 

Akce dokumentů