E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTematické okruhy k SZBZ

Okruhy k bakalářským státnicím na oborech, na jejichž výuce se podílí katedra fyzické geografie a geoekologie.

 


Bakalářské studijní obory, na kterých se podílí KFGG

Geografie a kartografie (GE-KA) - tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student volí jeden z uvedených směrů)

Fyzická geografie a geoinformatika (FGG) - tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (student volí jeden z uvedených směrů)

Povrchová a podzemní voda (PoPoVo) - tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce

 • Tématický okruh 1 (TO1): Hydrologie a hydrogeologie
 • Tématický okruh 2 (TO2): Volí se jeden z nabídky - Hydrochemie, Ochrana vod, Hydraulika

Podrobný sylabus je uveden níže.

Geografie se zaměřením na vzdělávání - tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce - pouze část SZ Geografie (v této části student volí jeden ze 3 uvedených směrů v Karolince)


 

Fyzická a regionální geografie a Fyzická geografie (GE-KA, FGG)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB001MSZZB002.

Otázky ke stažení jako PDF soubor.

1. Základy matematické geografie a její postavení ve vědách o Zemi a vesmíru. Souřadnicové systémy, tvar a měření fyzikálních parametrů Země. Geografické aspekty pohybů Země a těles Sluneční soustavy. Čas a kalendář. Základy geofyziky a planetologie.

2. Základní fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry; vysvětlení vzniku atmosférických procesů a jevů; zákonitosti utváření a časoprostorové proměnlivosti zemského podnebí; aplikace poznatků v procesu analýzy a předpovědi počasí a při studiu aktuálních přírodních ohrožení.

3. Základy hydrografie a limnologie; kvantifikace zásob vody v hydrosféře; klasifikace odtokových režimů řek; prvky hydrologické bilance; postupy měření a zpracování základních hydrologických veličin; ochrana vod

4. Vznik a vývoj povrchových tvarů Země, jejich morfologická charakteristika a genetická klasifikace. Endogenní a exogenní geomorfologické procesy a jevy, polygenetický vývoj a typy reliéfu planety.

5. Základy krajinné ekologie; krajinná sféra, její struktura, procesy a vývoj.

6. Faktory tvorby půd, jejich složení, charakteristiky a klasifikace; znaky a fyzikálně chemické vlastnosti horizontů; geografie půd Česka a světa.

7. Zákonitosti a příčiny rozšíření rostlin a živočichů na zemském povrchu z biologického a fyzicko-geografického hlediska; terestrické ekosystémy (biomy) Země.

8. Transformace životního prostředí dle jeho jednotlivých složek a dle historického vývoje společnosti. Ovlivnění koloběhu prvků lidskou činností.

9. Fyzická geografie ČR – její charakteristika v rámci jednotlivých fyzickogeografických a geologických složek krajinné sféry, vývoj území ČR ve čtvrtohorách; fyzickogeografické regiony a ochrana přírody.

10. Regionální fyzická geografie Evropy – její charakteristika v rámci jednotlivých fyzickogeografických složek krajinné sféry, vývoj Evropy ve čtvrtohorách; fyzickogeografické regiony a ochrana přírody.


Hydrologie a Hydrogeologie (HydGEO), Povrchová a podzemní voda (PoPoVo)

Tematické okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce MSZZB007MSZZB004.

TO 1 Hydrologie a hydrogeologie

 1. Zásoby a oběh vody na Zemi, hydrologický cyklus, složky hydrologického cyklu v ČR
 2. Světový oceán (členění, fyzikální a chemické vlastnosti mořské vody, dynamika vod, oceánské dno, vliv na klima)
 3. Odtokový proces, režimy odtoku
 4. Hydrografie (hydrografické charakteristiky povodí, říční sítě a vodních toků)
 5. Hydrometrie (metody měření vodních stavů a průtoků, přímá a nepřímá měření, měřící přístroje, síť měření, měrná křivka)
 6. Hydrologická statistika (časové řady, frekvence, sezonalita, čára překročení průtoků, N-letost, M-dennost, hodnocení trendů)
 7. Hydrologické extrémy (povodně, sucho)
 8. Hydrologie sněhu, ledovce 
 9. Limnologie (genetické typy jezer, fyzikální limnologie, režim jezer, hydrologická bilance jezer)
 10. Jakost povrchových vod
 11. Přírodní zdroje podzemní vody, 
 12. Základní odtok, hydrogeologické struktury ČR
 13. Kolektor, izolátor, zvodeň -volná, -napjatá, -artéská, -zavěšená, hydroizohypsy, hydroizopiezy, hydraulický gradient
 14. Proudění podzemní vody
 15. Hydrodynamické testy, stopovací zkoušky, využití izotopů v hydrogeologii
 16. Minerální vody
 17. Vodní režim půd (půdní typy, retence vody v půdě, proudění vody v půdě)

 

TO 2 student volí jeden z nabídky

 1. Hydrochemie

 1. Ukazatele kvality vody
 2. Kyslíkový režim
 3. Biochemická a chemická spotřeba kyslíku
 4. Anorganické látky ve vodách (původ, formy výskytu, vlastnosti, metody stanovení)
 5. Dusíkový cyklus
 6. Těžké kovy
 7. Specifické organické látky 
 8. Vzorkování přírodních a odpadních vod
 9. Potenciometrická měření, konduktometrická měření
 10. Spektrofotometrické a separační metody
 11. Vyjadřování výsledků rozborů vod, koncentrační jednotky, kontrola správnosti rozboru
 12. Požadavky na pitnou vodu, základní pojmy, legislativa
 13. Vzorkování přírodních a odpadních vod, konzervace a přeprava vzorků

2. Ochrana vod

 1. Přístupy k hodnocení kvality vody 
 2. Diverzita vodních organismů v povrchových vodách
 3. Sinice, řasy
 4. Mikrobiální organismy ve vodách
 5. Ekomorfologický stav toků
 6. Revitalizace vodních systémů
 7. Čištění odpadních vod
 8. Monitoring jakosti vod
 9. Hodnocení a klasifikace jakosti vody
 10. Legislativní nástroje ochrany vod před znečištěním 

3. Hydraulika

 1. Tekutina, kapalina, povrchové napětí, dokonalá tekutina, rovnováha tekutin v klidu, hydrostatický tlak, Pascalův zákon
 2. Pohyb tekutin (Langrangeův a Eulerův popis proudového pole, zrychlení hmotného bodu, rovnice kontinuity, přelivy a přepady)
 3. Základní typy proudění v otevřených korytech (ustálené a neustálené proudění, rovnoměrné a nerovnoměrné proudění)
 4. Režim proudění v otevřeném korytě (proudění kritické, říční a bystřinné, vodní skok, Froudovo číslo)
 5. Ztráty třením při rovnoměrném proudění (Chézyho rovnice, rychlostní součinitel, drsnost koryta)
 6. Rozložení proudění v korytě toku (střednice, proudnice, unášecí schopnost toku, vznik a vývoj meandrů)
 7. Měření průtoků v korytě (přímé měření, nepřímé měření, měrná křivka, přístroje) 
 8. Hydropedologie, nasycená a nenasycená zóna, kapilární voda, retenční křivka
 9. Formy výskytu podzemní vody v zónách, kolektory a izolátory
 10. Proudění podzemní vody, Darcyho zákon, hydraulická vodivost, transmisivita, storativita

Akce dokumentů