E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Doktorský studijní program Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Přihláška ke studiu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

Informace pro uchazeče o bakalářské/magisterské/doktorské studium: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

Studijní program je založen na propojení a syntéze vědních disciplín geografických informačních systémů, kartografie a dálkového průzkumu. Poskytuje studentům pokročilé teoretické a praktické znalosti v uvedených disciplínách, seznamuje je s moderními metodickými přístupy i technikami a nástroji v těchto oborech a s možnostmi jejich využití při řešení aktuálních problémů v přírodních i společenských, zejména geografických vědách s důrazem na interdisciplinární přesahy.

Program zahrnuje vědecký výzkum v problematice:

  • pokročilých metodických i technologických postupů analýzy prostorových dat v prostředí geografických informačních systémů a jejich aplikací,
  • sběru a analýzy dat pokročilými metodami dálkového průzkumu Země,
  • teorie tvorby databázových systémů a distribuce prostorových dat,
  • organizace, standardizace, modelování a interpretace prostorových dat,
  • návrhů pokročilých nástrojů analýzy rastrových i vektorových dat,
  • digitální technologie moderní mapové tvorby, vývoje nových metod automatizovaného zpracování kartografických dat a kartografických produkčních systémů,
  • distribuce a uživatelského přístupu k prostorovým informacím pomocí internetu,
  • vytváření a fungování národní i nadnárodní geoinformační infrastruktury.

Cílem studia je rovněž vytvoření podmínek k zapojení studenta do mezinárodní spolupráce ve vědeckém výzkumu a získání potřebných komunikačních i profesních schopností, především formou stáží na zahraničních pracovištích.

 

edu

 

Možnosti uplatnění absolventů studia

Absolvent má hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti geoinformatiky, kartografie a dálkového průzkumu Země se specializací v jednom z těchto oborů. Dokáže samostatně řešit teoretické i praktické úlohy a využívat moderní nástroje a technologie v oblasti získávání prostorových dat, jejich analýzy, interpretace i syntézy. Stává se vyhraněnou vědeckou osobností, získané znalosti a dovednosti i schopnost tvůrčího myšlení dokáže samostatně aplikovat při řešení komplexních vědeckých problémů. Důraz je kladen na rozvoj schopností působit v mezinárodním kolektivu a navazovat mezinárodní kontakty v odborné komunitě.

Absolvent se uplatní ve vědeckých ústavech, na univerzitách, ve státních institucích i v komerčním sektoru v interdisciplinárním výzkumu, vývoji i aplikacích v oblasti věd o Zemi, environmentálních, technických i společenských věd, konkrétně v oblastech geoinformačních systémů, kartografických produkčních systémů, oblasti zpracování a analýzy obrazových dat, prostorového modelování a animací, vývoji geoinformačních databázových technologií i vytváření geoinformační infrastruktury.

Nabídka témat dizertačních prací 

Nabídka doktorského studia v programu STARS

Informace o studijním programu

Archiv starších verzí pravidel organizace doktorského studia na KAGIK

 

Akce dokumentů