E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTémata bakalářských prací

Prosíme studenty, kteří mají zájem o některé z nabízených témat, aby pro bližší informace kontaktovali příslušného zaměstnance katedry - vedoucího práce. Studenti si mohou rovněž zvolit vlastní téma bakalářské práce po dohodě s příslušným vyučujícím.

Katedra nabízí pro období 2021 - 2022 následující témata:

Doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

 • Porovnání metod pro detekci hlavních směrů budov
 • Kartometrická analýza historických glóbů
 • Vytvoření 3D modelu historického glóbu

Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.

 • Rešerše DPZ metod aplikovaných při detekci geohazardů, Konzultant: prof. Vít Vilímek

RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D. 

 • Návrh databázového informačního systému hydrologických dat zahrnující jak historická data, tak i online datový tok z aktivních senzorů. - Prakticky orientovaná bakalářská práce směřující k tvorbě informačního systému, který využívá bohatou funkcionalitu databázové platformy PostgreSQL/PostGIS.
 • Průzkum metod generalizace 3D prostorových modelů a aplikace vybrané metody na automatické odvozování různých úrovních detailu 3D modelů - Práce provede rešerši existujících metod 3D generalizace prostorových objektů (budov apod.) z hlediska jejich typologie, práce s topologií, či aplikovatelnosti na různé datové reprezentace 3D modelů. V rámci praktické části student otestuje implementaci vybraných metod v dostupných software či v opensource knihovnách dle dohody. Práce je vhodná jako vstup do problematiky s pokračováním a rozšířením tématu v rámci diplomové práce.
 • Tvorba webové mapové aplikace - Aplikace bude znázorňovat řešení vybraného problému prostorové analýzy z oblasti zájmu studenta (možná inspirace u témat fyzické či sociální geografie).

Ing. Miroslav Čábelka

 • Historická mapa bitvy - Mapová sbírka PřF UK disponuje velkým množstvím map bitev a válečných konfliktů. Najděte unikátní mapu bitvy (nebo bitev) podle vašeho zájmu. Proveďte její (jejich) podrobnou obsahovou a kartometrickou analýzu a s pomocí moderních technologií vytvořte historickou mapu.
 • Tvorba historického atlasu vybrané bitvy Prusko-rakouské války - Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit historický atlas vybrané bitvy Prusko-rakouské války. Po dohodě s vedoucím práce lze vybrat i jiný válečný konflikt.
 • Využití současných geoinformačních technologií pro historickou rekonstrukci vybrané bitvy - Cílem práce je provést rekonstrukci bitvy. Ta bude vybrána podle zájmu studenta po konzultaci s vedoucím práce. Součástí práce bude vlastní webová (Leaflet nebo OpenLayers nebo Google api) aplikace s historickými podklady, kde budou zobrazena místa a průběh bitvy.
 • Staré mapy jako zdroj informací o těžbě nerostných surovin - Cílem práce je provést analýzu znázorňování těžební činnosti na našem území na kartografických dílech od nejstarších map až po současná ortofota a družicové snímky. Obsahem práce bude přehled o nerostných surovinách těžených na našem území. Dále pak analýza a vývoj znázorňování těžby na starých mapách a mapových dílech.
 • Zaniklé krajiny Česka - aplikace pro mobilní zařízení - Jak lze vytvořit aplikaci pro mobilní telefony? Cílem práce je provést analýzu technologií a poté vytvořit  aplikaci, která bude prezentovat výstupy projektu NAKI Zaniklé krajiny. Jedná se o prezentaci vybraných lokalit v mobilních telefonech a tabletech. Využít lze komerční (např. ESRI) i nekomerční (Leaflet nebo OpenLayers nebo Google api) technologie .
 • Analýza Aretinovy mapy Čech z roku 1619, Zimmermanovy mapy Čech z roku 1619 a Sadelerovy mapy Čech z roku 1620 - Cílem je provést kartometrické a obsahové analýzy map a potvrdit či vyvrátit jejich vzájemnou podobnost. Mapy jsou součástí fondu Mapové sbírky UK.  Bakalářská práce ve spolupráci s Mapovou sbírkou UK.
 • Rukopisné mapy P. J. Šafaříka z fondu Mapové sbírky PřF UK a jejich geografický obsah  - Cílem je provést obsahové a kartometrické analýzy map P. J. Šafaříka, které se nacházejí ve fondu Mapové sbírky PřF UK.  Bakalářská práce ve spolupráci s Mapovou sbírkou PřF UK.

Mgr. Lucie Červená, Ph.D.

 • Objektová klasifikace Bílé louky na základě fotografií pořízených dronem z různých výšek - cílem práce je určit ideální prostorové rozlišení pro automatické vymezení a klasifikaci mozaiky travních společenstev

Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

 • Stanovení teploty a vlhkosti vzduchu z družicových dat 
 • Dálkový průzkum těles sluneční soustavy
 • Určování povrchové vlhkosti půdy z radiometrických družicových dat
 • Standardy metadatové struktury pro prostorová data v ČR a v Evropě 
 • Posouzení kvality dat digitálního výškového modelu SRTM a jeho vhodné vizualizace
 • Určování zlomových linií v digitálním modelu terénu
 • Využití nástrojů GIS na optimální řízení opakovaného rozvozu zboží v distribuční zákaznické síti
 • Sledování prostorového rozložení teploty na evropském kontinentu z družicových dat
 • Sestavení obrazové sekvence změny oblačnosti nad vybraným územím
 • Mapování vývoje vegetačního krytu evropského kontinentu
 • Studie úrovně kvality dat poskytovaných systémem EUMETCast 
 • Aktuální mapování sněhové pokrývky ve střední Evropě
 • Přesnost prostorového rozlišení obrazových dat geostacionárních družic a jejich mapové zobrazení

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 

témata pro akademický rok 2021/2022

Využití GIS a DPZ pro hodnocení stavu mokřadů v Krkonoších

 • k dispozici jsou data z dronu (multispektrální)
 • zhodnocení stavu mokřadů před revitalizací, především vegetačního pokryvu
 • 3 mokřady v západních Krkonoších v oblasti Hraniční louky a 1 mokřad ve východních Krkonoších – Úpské rašeliniště
 • Vytvoření podkladu pro monitoring účinnosti revitalizačních opatření a sledování vlivu globální změny klimatu
 • Spolupráce se správou KRNAP, práce v rámci projektu (možné výjezdy do terénu, možnost DPP), možnost pokračování v rámci diplomové práce

Využití volně dostupných GIS a DPZ dat pro hodnocení vývoje vegetačního pokryvu krkonošské tundry

 • Práce zejména s daty PlanetScope (k dispozici cca 8 bezoblačných snímků za sezónu)
 • Analýza vývoje vegetace od roku 2016 do roku 2021 za účelem hodnocení stabilních hot spots vegetace (místa, kde se vegetace nemění), které slouží k monitoringu změn v době změny klimatu Spolupráce se správou KRNAP, práce v rámci projektu (výjezdy do terénu, možnost DPP), možnost pokračování v rámci diplomové práce

Typologie zmizelých krajin Česka s pomocí nástrojů GIS a databáze LUCC Czechia

 • Vychází z projektu Zaniklé krajiny Česka: http://zaniklekrajiny.cz/
 • Možno vybrat si konkrétní historické období dle databáze LUCC Czechia (od roku 1845, 6 období)
 • Analýza změn krajiny s využitím starých map a dalších dat (geomorfologie, vegetace, cestní síť, nadmořská výška atd.)

Analýza sub/urbanizace vybraných evropských měst od roku 1990

 • Využití Copernicus vrstev CORNIE CLC a Urban Atlas pro vybraná města v rámci Evropy
 • Vyhodnocení změn využití měst na základě těchto podkladů se zaměřením například na rozšiřování zpevněných povrchů a expanze měst do krajiny
 • Inspirace např. zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837721003677

Analýza vývoje krajiny Česka od roku 1990 do současnosti

 • Využití vrstev https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover a dalších podkladů
 • Vyhodnocení změn v rámci celé republiky a případně podrobnější vyhodnocení v modelových územích
 • Změny využití krajiny a krajinné struktury
 • Vytvoření map exponovanosti krajiny (gradient změn ve smyslu centrum-periferie) v jednotlivých obdobích

Možnosti využití malého dronu s optickou kamerou pro vizualizaci krajiny a jejich historických struktur

 • Testování možností/neodstatků různých typů fotografií, prostorových modelů a videosekvencí z dronu DJI Mavic 2 Pro pro vizualizaci krajiny a detekci historických struktur v zaniklých/pozměněných historických krajinách. Práce v rámci projektu NAKI - možnost výjezdů do terénu a využití dronu a software na zrpacování dat.

RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. 

 • Tvorba topografické / turistické mapy velkého měřítka vybrané (vhodné) obce/území dle výběru studenta se zaměřením na využití různých datových zdrojů nebo zachycení zajímavého fenoménu / téma vhodné pro ty, kdo rádi tvoří mapy
 • Porovnání vybraných tříd prvků databáze ZABAGED se zahraničními databázemi (příp. ZM s topografickými mapami jiných zemí) / téma vhodné pro pečlivé student(k)y, kteří si rádi počtou v katalozích topografických objektů cizích národních mapovacích agentur
 • Libovolné téma související se znázorňováním výškopisu (nezávisle na druhu a měřítku mapy) / téma směřující k automatizaci vybraných problémů tvorby výškopisu, např. inteligentní popis vrstevnic, tvorba spádovek, interakce stínování a barevené hypsometrie, resp. land cover objektů apod.
 • Tvorba GIS nástrojů pro automatizované řešení úloh zadávaných v rámci předmětů Bc. studia na PřF UK (např. Kartografie) / Automatický generátor správných řešení, který by měl sloužit primárně vyučujícím pro kontrolu správnosti výsledků. Téma vhodné pro studenty s učitelskými ambicemi, kteří se nebojí programování.
 • Analýza prostorových dat o pohybu vozidel MHD / Offline analýza rozsáhlých dat z dispečerského systému o reálné poloze vozidel s hledáním odpovědí na otázky typu dlouhodobý (ne)soulad s jízdním řádem, spolehlivost (garantovaných) přestupů, ale i obecné otázky typu jak často polohu pro účely pozdějšího zpracování ukládat. Téma pro příznivce veřejné dopravy.
 • Tvorba webové aplikace pro sběr VGI (Volunteered Geographic Information) / téma vhodné pro studenty se zkušenostmi s tvorbou webových stránek/aplikací. Například web http://www.estudanky.eu/ může být dobrou inspirací.

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 

 • Geometrické korekce snímků pořízených senzorem NanoSpec neseného UAV
 • Hodnocení kvality DMT pořízeného LiDARem miniVUX-1UAV
 • Tvorba digitálních modelů terénu z archivních leteckých snímků a jejich využití pro určení výšky stromů
 • Vyhodnocení stereoskopických modelů z fondu Mapové sbírky PřF UK v Praze
 • Mapování archeologické lokality Stradonice s využitím UAV prostředků
 • Klasifikace podílu zelené a suché biomasy z in-situ fotografií travních porostů
 • Aplikace radarové polarimetrie (např. v urbánním prostředí, lesních porostech, zemědělství)
 • Sledování výškových deformací terénu technologií PSInSAR

​Mgr. Jan Šimbera

 • Tvorba detailního datasetu land cover z dat CORINE a Copernicus HRL / Cílem práce je navrhnout, aplikovat a ověřit metodiku tvorby detailního datasetu land cover z datových sad programu Copernicus zpřesňováním základního datasetu CORINE Land Cover vrstvami vysokého rozlišení (HRL) - Imperviousness, Wetland, Forest atd. ve snaze poskytnout adekvátní náhradu produktu Urban Atlas mimo jeho oblasti pokrytí.
 • Vymezování prostorově souvislých areálů maximálního zalidnění  / Areály maximálního zalidnění jsou dlouho známou univerzální technikou pro hodnocení urbanizace, ale v současné době nejsou příliš používány mj. kvůli neexistenci vhodného GIS nástroje pro jejich vymezování. Cílem práce je vytvořit, aplikovat a ověřit GIS nástroj pro generování prostorově souvislých areálů maximálního zalidnění z polygonové vrstvy obsahující údaje o počtech obyvatel.
 • Síťové sousedství jako nástroj hodnocení prostorových interakcí / Cílem je prozkoumat existující nástroje formalizující sousedství sídel na základě jejich spojení dopravními sítěmi, navrhnout a případně implementovat jejich vylepšení a zjistit, zda sousedství po síti lépe vystihuje vzájemnou interakci sídel než klasické geometrické sousedství např. hodnocením dat o dojížďce nebo analýzou regionální soudržnosti (administrativní členění, dobrovolné svazky obcí).
 • Aditivně vážené Voronného polygony jako prostředek zkoumání interakcí v sídelním systému / Tématem práce jsou Voronného polygony upravené aditivním vážením, které umožňuje zohlednit různý význam jednotlivých bodů. To umožňuje jednoduchým analytickým způsobem vystihnout např. spádová území nebo sousedské vztahy v sídelním systému. Cílem je vytvořit GIS nástroj pro generování aditivních Voronného polygonů z bodové vrstvy (na základě existujících nástrojů) a vyzkoušet jeho aplikovatelnost na vymezování sociogeografických regionů nebo prostorové vážení.

​Ing. Eva Štefanová, Ph.D.

 • Zpracování archivních stereoskopických snímků - tvorba  3D modelu, vizualizace a prezentace dat (ve spolupráci s Mapovou sbírkou) - tvorba 3D modelu z archivních snímků a tvorba stejného modelu z vlastního snímkování, porovnání výsledků
 • Využití geoinformačních metod v antropologii - tvorba 3D modelu vybraného antropologického exponátu (ve spolupráci s Katedrou antropologie a genetiky člověka) - snímkování zapůjčeného exponátu a zpracování 3D modelu pomocí soft. Agisoft Photoscan
 • Návrh geoinformačního systému pro antropologické exponáty (ve spolupráci s Katedrou antropologie a genetiky člověka)
 • Využití geoinformačních metod v paleontologii (ve spolupráci s Chlupáčovo muzeem historie Země) – tvorba vybraného paleontologického ostatku v muzeu a jeho 3D rekonstrukce pomocí fotogrammetrie nebo laserového skenování (dle velikosti objektu).
 • Rekonstrukce krajiny z leteckých měřických snímků (ve spolupráci s projektem NAKI- Zaniklé krajiny)
 • Rekonstrukce vybraného objektu z achivních snímků (ve spolupráci s projektem NAKI- Zaniklé krajiny)
 • Vlastní téma na tvorbu 3D modelu.

doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D 

témata pro akademický rok 2021/2022

 • Využití družicových dat v hodnocení změn životního prostředí s využitím cloudových technologií a BIG dat: 
  - hodnocení globálních změn lesních ploch zpracováním prostorových dat Copernicus a Forest Cover Watch
  - vyhodnocení změn využití krajiny (land cover) na příkladu příbřežních oblastí, velkých aglomerací..

 • Možnosti geoinformačních technologií pro sběr a analýzu indikátorů životního prostředí:
  Výběr indikátoru a výzkum dostupných GIS nástrojů a prostorových dat pro stanovení a analýzu vývoje.
  - vývoj záboru zemědělské půdy v ČR a Evropě s využitím GIS a prostorových dat Land Copernicus
  - dlouhodobé změny využití krajiny v NP a CHKO

 • Využití crowdsourcing dat ve výzkumu a praxi

  Možnosti zapojení občanských komunit do sběru dat pro vědecké účely se stále rozšiřují. K dispozici je široká nabídka netradičních forem dat, která mohou zdárně posloužit pro výzkum stavu a změn krajiny, např.  OpenStreetMap. Realitou je, že využití netradičních, crowdsourcing dat je nadále na nízké úrovni a jejich obrovský potenciál tak není zcela využit. Úkolem této DP by bylo v prvé řadě prozkoumat a vyhodnotit současnou nabídku „netradičních“ prostorových dat, např. OSM, StreetView, crowdsource. Vyhodnoceny by byly též aplikace pro crowdsourcing sběr, např. FotoQuest Go. Testovaná bude též jejich doposud sesbíraná nabídka dat a diskutováno potencionální využití.
   

Mgr. Josef Laštovička

 • Tvorba aplikace augumentované reality historické 3D modelace Ostrovského kláštera.
  Součástí práce je vytvoření aplikace pro iOS/Android zařízení pro virtuální prohlížení detailního 3D modelu území, vytvořeného na základě geodeticky zaměřených trosek a také na základě laserového měření terénu, či radarového měření širšího okolí. Kromě samotné aplikace budou v práci prozkoumány moderní technologie a zejména vytvořen kompletní přehled a kvalitativní porovnání volně dostupných řešení pro tvorbu aplikací augumentované reality. Na tomto základu pak student vybere vhodné řešení pro účely BP a vytvoří ve vhodném prostředí aplikaci, která bude pomocí GPS technologie schopna reagovat v terénu a poskytovat uživateli prohlídku kláštera ve dvou různých historických dobách. Též v práci budou rozebrány soudobé technologie a provázanost DPZ/GIS s aplikcemi augumentované reality.

   
 • Technologie laserového snímání fragmentů Ostrovského kláštera k jejich implementaci do detailního 3D modelu území.
  Práce je založena na soudobých možnostech pozemního laserového skenování fragmentů nalezených v troskách Ostrovského kláštera, které jsou poskytnuty Lapidáriem Národního muzea. Práce bude detailně mapovat softwary a konverzi jejich datových typů do dnešních GIS/modelovacích softwarů. Kromě přehledu volně dostupných softwarů bude i řešeno jejich srovnání a vytvořen detailní postup zpracování. Finální část vložených artefaktů do detailního modelu interiérů a exteriérů bude prezentována interaktivní formou na autorem vytvořených internetových stránkách.

Akce dokumentů