E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium


Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK zajišťuje výuku doktorského studijního programu Fyzická geografie a geoekologie,  magisterského studijního oboru Fyzická geografie a geoekologie a podílí se na výuce bakalářského studijního programu Geografie a kartografie, Fyzická geografie a geoinformatika a učitelského studia Geografie se zaměřením na vzdělávání.

Kam vyjíždí naši studenti a odkud k nám studenti přijíždí

Fyzická geografie studuje přírodní prostředí, vývoj jeho hlavních složek a interakcí s činností člověka. Zahrnuje meteorologii a klimatologii, hydrologii, geomorfologii, pedologii a krajinnou ekologii. Pro její studium je typická pestrost metod kombinujících terénní výzkum, laboratorní práci a geoinformační technologie. Studenti ovládnou nejen teoretické základy jednotlivých disciplín, ale i praktické dovednosti při práci se špičkovou technikou v terénu i v laboratoři či s geoinformačními technologiemi, dálkovým průzkumem Země a modelováním.

Studenti se zabývají tématy základního výzkumu i tématy potřebnými pro společnost. Mohou tak řešit otázky přírodních rizik a jejich projevů (změny klimatu, povodně, sesuvy), sledování změn složek krajiny (vývoj zalednění, historické změny krajiny, dynamika srážkoodtokových procesů) nebo vlivu člověka na přírodní sféru (změny jakosti vody, degradace půd, kontaminace sedimentů). Studenti řeší práce jak v Česku, tak ve světě – např. v Jižní Americe, střední Asii nebo polárních oblastech. To umožňuje jak řada zahraničních výzkumných projektů, tak spolupráce s předními zahraničními institucemi.

Absolventi mají široké spektrum uplatnění – od základního výzkumu (Ústav fyziky atmosféry AV, Ústav pro hydrodynamiku AV, Ústav struktury a mechaniky hornin AV), aplikovaného výzkumu (Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, Česká geologická služba), přes orgány ochrany přírody (správy CHKO a NP) práci ve státní správě (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství aj.) až po komerční sféru, kde se uplatňují např. ve vodním hospodářství. 


lista06

Obecné a aktuální informace o studiu jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty, aktuální rozvrh a další studijní informace jsou dostupné v SIS. Podrobné informace o studijních plánech jsou dostupné v Karolince.

Informace společné pro všechny druhy studia


obr01 obr03 obr04 obr06 obr08

Akce dokumentů