E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium


Pojďte studovat fyzickou geografii!

Na katedře FGG lze studovat celou řadu různých oborů, které pokrývají jednotlivé disciplíny fyzické geografie a její příbuzné obory. V bakalářském studiu jde o tyto hlavní obory:

V magisterském studiu zajišťujeme nebo se podílíme na oborech:

Souhrnné informace o oborech a také o přijímacím řízení lze získat na stránkách Prirodovedcem.cz a https://natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci.

Aktuální dění na katedře sledujte na katedrovém Facebooku, Instagramu, a také na webu Geografienasbavi.cz. Přinášíme také sérii rozhovorů s našimi pracovníky a studenty, Hovory z KFGG.


lista06


Proč studovat u nás?

Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK je největším fyzickogeografickým pracovištěm ve střední Evropě.

  • Máme kvalitně (odborně, přístrojově, laboratorně) pokryty všechny disciplíny fyzické geografie
  • Zakládáme si na individuálnímu přístupu ke studentům
  • Klademe důraz na geoinformační technologie, ale i na terénní výuku
  • Výuka obsahuje teoretické, aplikační i ryze praktické fyzickogeografické předměty
  • Rozsáhlé možnosti zapojení do zahraničních spoluprací a programů
  • Spolupráce s Akademií věd ČR a dalšími odbornými institucemi

Jak chápeme a vyučujeme fyzickou geografii?

Fyzická geografie studuje přírodní prostředí a jeho interakci s lidskou činností v prostorovém kontextu (na úrovni např. povodí, geologicky vymezené oblasti či kontinentu). Zahrnuje meteorologii a klimatologii, hydrologii, geomorfologii, pedologii a krajinnou ekologii. Pro její studium je typická pestrost metod kombinujících terénní výzkum, laboratorní práci a geoinformační technologie. Studenti ovládnou nejen teoretické základy jednotlivých disciplín, ale i praktické dovednosti při práci se špičkovou technikou v terénu i v laboratoři či s geoinformačními technologiemi, dálkovým průzkumem Země a modelováním. V rámci svých specializací se studenti zabývají tématy základního výzkumu i aplikovanými tématy. Mohou tak řešit otázky přírodních rizik a jejich projevů (změny klimatu, povodně, sesuvy), sledování změn složek krajiny (vývoj zalednění, historické změny krajiny, dynamika srážkoodtokových procesů) nebo vlivu člověka na přírodní sféru (změny jakosti vody, degradace půd, kontaminace sedimentů). Studenti řeší práce jak v Česku, tak ve světě – např. v Jižní Americe, střední Asii nebo polárních oblastech. To umožňuje jak řada zahraničních výzkumných projektů, tak spolupráce s předními zahraničními institucemi.

Uplatnění absolventů

Absolventi mají široké spektrum uplatnění – od komerční sféry (vodní a lesní hospodářství, krajinné a územní plánování, aplikace geoinformatiky), přes státní a neziskové organizace (Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, Česká geologická služba), po orgány ochrany přírody (správy CHKO a NP) a práci v centrální státní správě (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství aj.). Vědecky-orientovaní absolventi nalézají uplatnění v ústavech akademie věd (Ústav fyziky atmosféry AV, Ústav pro hydrodynamiku AV, Ústav struktury a mechaniky hornin AV).

Kde pracují a co říkají naši absolventi?

Kde pracují a co říkají naši absolventi? Přinášíme rozhovory s našimi absolventy, které vyšly v časopise Geografické rozhledy.

Kam vyjíždí naši studenti a odkud k nám studenti přijíždí


Další informace

Obecné a aktuální informace o studiu jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty, aktuální rozvrh a další studijní informace jsou dostupné v SIS. Podrobné informace o studijních plánech jsou dostupné v Karolince.

Akce dokumentů