E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný tým meteorologie a klimatologie


Zabýváme se aktuálními problémy meteorologie a klimatologie, s důrazem na klimatickou změnu a nebezpečné meteorologické jevy.

  • detekce změny klimatu, statistické modelování klimatických jevů, analýza proměnlivosti atmosférické cirkulace, vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na troposféru
  • stanovení extremity meteorologických jevů; jejich příčiny a klimatologie; vztah meteorologických a hydrologických, resp. geomorfologických jevů;  didaktika meteorologie a klimatologie

 

Vedoucí týmu:

RNDr. Radan Huth, DrSc.

Členové týmu na PřF UK:

RNDr. Radan Huth, DrSc.

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.

Spolupracující instituce v ČR:

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Český hydrometeorologický ústav

Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK Praha

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Možné okruhy témat bakalářských, diplomových a dizertačních prací

Vlivy proměnlivosti sluneční (příp. i geomagnetické) aktivity na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách (mj. vliv na výskyt a vlastnosti cyklón, četnost a dobu trvání cirkulačních režimů nebo cirkulačních typů)

Vlivy proměnlivosti sluneční (příp. i geomagnetické) aktivity na klimatické prvky v Evropě (teplota, srážky…)

Roční chod módů proměnlivosti atmosférické cirkulace

Validace výstupů z regionálních klimatických modelů: (a) vyhodnocení časového a prostorového chování teploty, srážek, vlhkostních proměnných; (b) vyhodnocení statistických rozdělení klimatických prvků (teplota, srážky, ...)

Statistický downscaling extrémních hodnot a událostí

Ověření normality rozdělení některých klimatických prvků (přízemní teplota, přízemní tlak, geopotenciální výšky, ...)

Souvislost mezidenních změn teploty s cirkulačními podmínkami (perzistentní anticyklóny, přechody front) – s důrazem na asymetrii rozdělení mezidenních změn teploty

Zkracuje se ve střední Evropě jaro?

 

Řešené projekty

mezinárodní:

Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research (VALUE) (COST ES1102)

Towards a more complete assessment of the impact of solar variability on the Earth’s climate (TOSCA) (COST ES1005)

národní:

Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci jižní polokoule a jihoamerické klima v časových měřítkách roků až tisíciletí (MŠMT; dvoustranná spolupráce s Argentinou)

Vyhodnocení vlivu proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci v pozorováních i modelech (MŠMT; financování účasti v akci COST ES1005)

Vývoj, validace a implementace metod statistického downscalingu (MŠMT; financování účasti v akci COST ES1102)

 

Doktorandi a jimi řešené práce (rok ukončení)

Hana Kapolková: Vliv proměnlivosti sluneční aktivity na klimatické poměry v Evropě

Jana Šmídová: Hydrometeorologická analýza silných srážek a povodní v povodí horního Labe.

Milada Šandová: Anomálie teploty vzduchu na území České republiky

Jan Stryhal: Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů

Monika Cahynová: Vliv dlouhodobých změn atmosférické cirkulace na pozorované změny přízemních klimatických prvků v Evropě a ČR (2010)

Lucie Pokorná: Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě (2010; MFF UK; meteorologie a klimatologie)

Romana Beranová: Dlouhodobá proměnlivost vztahů mezi atmosférickou cirkulací a přízemními klimatickými prvky (2008; MFF UK; meteorologie a klimatologie)

 

Pregraduální studenti a jimi řešené práce (rok ukončení)

Diplomové práce

Alena Dutková: Prostorové aspekty pohybu cyklon Vb v Evropě

Jakub Jandík: Dlouhodobé změny klimatických prvků v Evropě a ČR: srovnání mezi různými databázemi

Václav Mach: Stanovení směru a rychlosti přízemního větru z údajů pro volnou atmosféru

Lukáš Marek: Analýza stabilitních podmínek při silných srážkách v ČR

Kryštof Maryško: Zrychluje nebo zpomaluje se změna klimatu ve střední Evropě?

Jana Minářová: Plošné rozdělení silných srážek ve Vogézách

Petr Lemarie: Tok vlhkosti a atmosférické srážky v Evropě (2012)

Jiří Melč: Atmosférické blokování a jeho vztah k počasí v ČR (2010)

Kateřina Průchová: Vliv orografie na prostorové rozložní silných srážek na severovýchodě ČR (2010)

Milan Benco: Typy poveternostných situácií a tok vlhkosti v Čechách (2009)

Kateřina Sýkorová: Určení parametrů rozdělení sezónních úhrnů srážek z proměnných ve volné atmosféře pomocí vícerozměrných statistických metod (2006; MFF UK; pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie)

Ondřej Vlček: Určení sezónních a měsíčních srážkových charakteristik z proměnných ve volné atmosféře a jejich využití při konstrukci denních srážkových řad (2005; MFF UK; meteorologie a klimatologie)

Romana Beranová: Pražský tepelný ostrov: intenzita a dlouhodobé změny za různých synoptických podmínek (2002; MFF UK; meteorologie a klimatologie)

Bakalářské práce

Veronika Macháčková: Zrychlují nebo zpomalují se změny teploty v ČR?

Lea Paličková: Vlivy sluneční aktivity na vlastnosti cirkumpolárního víru severní polokoule

Jana Trtková: Didaktika věd o atmosféře v rámci zeměpisu

Martin Hynčica: Dlouhodobé změny skupenství srážek v ČR (2012)

Jan Ferdinand Polášek: Míry extremity v meteorologii (2012)

Jakub Rajtmajer: Vztah oblačnosti, meteorologických podmínek a orografie na Krušnohorsku (2012)

Edita Turková: Potenciální instabilita teplotního zvrstvení na území ČR (2012)

Jana Minářová: Aktuální stav problematiky klasifikace klimatu (2011)

Lukáš Marek: Charakteristiky konvekčního prostředí a jejich porovnání (2011)

Kryštof Maryško: Změny klimatických prvků ve střední Evropě a ČR od poloviny 20.století s důrazem na podzim (2011)

Petr Lemarie: Vliv charakteristik větru a vlhkosti vzduchu na velikost a směr toku vlhkosti (2010)

Akce dokumentů