E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra fyzické geografie a geoekologie


Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha
Tel.: (+420) 221 951 367, fax: (+420) 221 951 367, e-mail: kfgg@natur.cuni.cz

Vedoucí katedry: Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., e-mail: bohumir.jansky@natur.cuni.cz
Zástupce vedoucího: Mgr. Václav Treml, Ph.D., e-mail: vaclav.treml@natur.cuni.cz
Tajemnice: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D., e-mail: dagmar.chalupova@natur.cuni.cz
Sekretariát: Romana Rychlíková, e-mail: romana.rychlikova@natur.cuni.cz, RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D., e-mail: dagmar.chalupova@natur.cuni.cz, Helena Přibylová, e-mail: helena.pribylova@natur.cuni.cz


Úvod

Albertov2

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK zajišťuje výuku doktorského a magisterského studijního programu fyzická geografie a geoekologie. Podstatným způsobem se také podílí na výuce geografie a kartografie, fyzické geografie a geoinformatiky (bakalářské studijní programy) a učitelského studia geografie. Základem vědecké činnosti pracoviště je studium teoretických aspektů fyzické geografie a rozvoj základního a aplikovaného výzkumu v hlavních specializacích tohoto vědního oboru, kterými jsou geomorfologie, hydrologie, meteorologie a klimatologie, pedologie a krajinná ekologie.

Historie a osobnosti

Samostatná Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK vznikla v roce 1991, kdy se stala jednou ze dvou nástupnických pracovišť Katedry kartografie a fyzické geografie, která byla založena v roce 1953. Stopy fyzické geografie lze vysledovat již v roce 1601 v přednáškách z kosmografie mistra Martina Bacháčka z Nauměřic. V roce 1784 byl mezi mimořádnými studijními předměty, tzv. volného studia na Filozofické fakultě uveden fysikální zeměpis. Předtím byl fyzický zeměpis přednášen v rámci jiných předmětů na Právnické fakultě. První samostatné geografické přednášky ještě v rámci Filozofické fakulty byly vypsány v roce 1847. V roce 1856 byl jmenován první habilitovaný docent geografie na universitě PhDr. JUDr. Jan Kašpar Palacký (od roku 1892 řádný profesor), který v roce 1888 zřídil tzv. geografický kabinet a v roce 1891 geografický ústav. V roce 1920 se fyzická geografie v rámci geografického ústavu pod vedením profesora Švambery stala spolu s ostatními přírodovědnými obory součástí nově vzniklé Přírodovědecké fakulty. Od těchto dob sídlí fyzická geografie na Albertově. Po listopadových událostech v roce 1939 byl provoz geografického ústavu přerušen až do květnových dnů roku 1945.

O rozvoj fyzické geografie na Univerzitě Karlově se v minulosti zasloužili prof. PhDr. Václav Švambera (1866-1939), prof. PhDr. Václav Dědina, DrSc. (1870-1956), prof. PhDr. Jiří Viktor Daneš (1880-1928) a prof. RNDr. Josef Kunský, DrSc. (1903-1977).

Od roku 1991 se v čele Katedry fyzické geografie a geoekologie vystřídali čtyři vedoucí: doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc. (1991-1997), prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. (1997-2003), doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (2003-2009), doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (2009-2012) a Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (2012-dosud).

Členové katedry 2015

Současné aktivity

  • výuka a vzdělávání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia
  • vědecká činnost v rámci základního i aplikovaného výzkumu
  • spolupráce s domácími vysokými školami a dalšími vědeckými a státními organizacemi
  • spolupráce s mezinárodními organizacemi a jejich složkami jako OSN, NATO, UNESCO, IGU (International Geographical Union), IAG (International Association of Geomorphologist), IALE (International Association of Landscape Ecology)
  • spolupráce s partnerskými evropskými univerzitami zapojenými do programu ERASMUS. V rámci vědecké a pedagogické spolupráce jsou nejintenzivnější kontakty s geografickými pracovišti na níže uvedených univerzitách: Oxford Brookes University, University of Sheffield, Université Louis Pasteur Strasbourg, University of Zurich, Freie Universität Berlin, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Uniwersytet Wrocławski, Università degli Studi di Camerino.

o_katedre3

Vědecké zaměření – hlavní témata

Základem vědecké činnosti Katedry fyzické geografie a geoekologie je studium teoretických aspektů fyzické geografie a rozvoj základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením na tyto tématické okruhy:

  • Vývoj přírodního prostředí a dynamika interakcí jeho fyzikálně geografických složek.
  • Fyzickogeografická hodnocení a syntéza výsledků zjišťování, sledování a měření recentních přírodních procesů a jevů.
  • Přírodní ohrožení a fyzickogeografické aspekty jejich rizik pro společnost.
  • Vývoj interakcí přírody a společnosti v krajinné sféře.
  • Antropogenní procesy a jevy v komplexu fyzické geografie a geoekologie modelových lokalit a regionů.

Výzkumy a další expertní práce těchto zaměření přispívají k poznání dynamiky globálních a regionálních změn přírodních systémů. Příkladem bezprostředního využití těchto výzkumů jsou pokroky v diagnostice přírodních ohrožení a rizik a v prognóze a predikci katastrofických událostí a jevů.

o_katedre1

Akce dokumentů