E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra fyzické geografie a geoekologie


Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha
Tel. sekretariát: (+420) 221 951 367
E-mail sekretariát: Romana Rychlíková (romana.rychlikova@natur.cuni.cz), Veronika Havelková (veronika.havelkova@natur.cuni.cz)

Vedoucí katedry: Doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D., e-mail: vaclav.treml@natur.cuni.cz
Zástupce vedoucího: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D., e-mail: michal.jenicek@natur.cuni.cz


Úvod

Albertov2

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK zajišťuje výuku doktorského a magisterského studijního programu fyzická geografie a geoekologie. Podstatným způsobem se také podílí na výuce geografie a kartografie, fyzické geografie a geoinformatiky (bakalářské studijní programy), učitelského studia geografie, hydrologie a hydrogeologie (bakalářský a magisterský program), oboru Krajina a společnost (magisterský stupeň). Katedra rozvíjí základní i aplikovaný výzkum v hlavních specializacích, kterými jsou geomorfologie, hydrologie, meteorologie a klimatologie, pedologie a krajinná ekologie.

Současnost

Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK je největším fyzickogeografickým pracovištěm ve střední Evropě. Ve výuce klademe důraz na propojení teoretických, aplikačních i ryze praktických přístupů. Předměty jsou vyučovány jak akademiky, tak odborníky z praxe. Nedílnou součástí studia jsou zahraniční stáže našich studentů a příjezdy zahraničních studentů na katedru. Katedra spolupracuje s Akademií věd ČR (zejména Ústav fyziky atmosféry, Ústav struktury a mechaniky hornin, Ústav hydrodynamiky), s dalšími odbornými institucemi (Český hydrometeorologický ústav, Česká geologická služba, Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, Výzkumný ústav vodohospodářský) a s celou řadou zahraničních univerzit v Evropě a v USA.

Členové katedry v roce 2022
Členové a doktorandi katedry v roce 2022

Katedra se opírá ve výuce a výzkumu o tři laboratoře (laboratoř fyzické geografie, laboratoř dendrochronologie, laboratoř ekohydrologie), rozsáhlou hydrologickou měřící síť, přístroje na geofyzikální průzkum, dron vybavený různými senzory. Provozujeme dvě klimatické stanice v Peru a Kyrgystánu.

Akademici a studenti z katedry fyzické geografie a geoekologie se ve svých výzkumech kromě Česka soustřeďují zejména na horské regiony (Alpy, Karpaty, Ťan-Šan, Andy) a chladné oblasti (Arktida, Skandinávie, Antarktida). Výsledky základního výzkumu se každý rok objevují v prestižních světových vědeckých časopisech.

Vědecké zaměření

Jako fyzičtí geografové vysvětlujeme prostorové zákonitosti změn přírodního prostředí od měřítka krajinného po prostorové měřítko globální. Vědecká činnost na Katedře fyzické geografie a geoekologie je založena na spolupráci akademiků a studentů doktorského a magisterského studia. Zaměřena je zejména na tyto tematické okruhy:

 • Přírodní ohrožení (sesuvy, povodně, orkány …) a fyzickogeografické aspekty jejich rizik pro společnost.
 • Dlouhodobý vývoj přírodního prostředí a interakcí jeho fyzikálně geografických složek (reliéf, půdy, klima, krajina, hydrologické procesy) – časové škály od desítek po statisíce let.
 • Klimatická změna a její dopady na přírodní prostředí a společnost.
 • Interakce lidských aktivit a vývoje krajiny (toky látek v krajině, migrace organismů).

Výzkumy těchto zaměření přispívají k poznání rychlosti a prostorového rozsahu změn přírodních systémů, umožňují odhalit hlavní důvody změn a tím i predikovat jejich vývoj v budoucnu. Příkladem bezprostředního využití našich výzkumů jsou pokroky v diagnostice přírodních ohrožení a rizik a v prognóze a predikci katastrofických událostí a jevů. Mezi hlavní příjemce výsledků aplikovaného výzkumu patří zejména tyto organizace: Podniky povodí (hydroekologické a fluviálně-geomorfologické studie); Pojišťovny a zajišťovny (prostorový dopad a predikce extrémních jevů); Agentura ochrany přírody a krajiny (mapování druhů, analýza odezvy ekosystémů na klimatickou změnu); Státní úřad pro jadernou bezpečnost (tektonické jevy v okolí jaderných zařízení).

o_katedre3

Mezi hlavní aktuální výsledky základního výzkumu členů naší katedry patří například:

V biogeografii a krajinné ekologii:

 • Hulva, P., et al. incl. Zýka, V., Romportl, D.  (2017). Wolves at the crossroad: fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Diversity and Distributions 24, 179-192
 • Cuny, H., et al. incl. Treml, V., (2015). Woody biomass production lags stem-girth increase by over one month in coniferous forests. Nature Plants 15160, DOI: 10.1038/NPLANTS.2015.160.

V klimatologii a meteorologii:

 • Stryhal, J., Huth, R. (2018). Trends in winter circulation over the British Isles and central Europe in twenty-first century projections by 25 CMIP5 GCMs. Climate Dynamics, doi: 10.1007/s00382-018-4178-3
 • Stryhal, J., Huth, R. (2017). Classifications of Winter Euro-Atlantic Circulation Patterns: An Intercomparison of Five Atmospheric Reanalyses. Journal of Climate 30, 7847-7861

V geomorfologii:

 • Menounos, B., Goehring, B.M., Osborn, G., Margold, M., et al. (2017). Cordilleran Ice Sheet mass loss preceded climate reversals near the Pleistocene Termination. Science 358, 781-784.
 • Engel, Z., Mentlík, P., Braucher, R., Minár, J., Laetitia, L., AsterTeam. (2015). Geomorphological evidence and 10Be exposure ages for the Last Glacial Maximum and deglaciation of the Velká and Malá Studená dolina valleys in the High Tatra Mountains, central Europe. Quaternary Science Reviews 124, 106-123

V hydrologii:

 • Jeníček, M., Seibert, J., Staudinger, M. (2018). Modeling of future changes in seasonal snowpack and impacts on summer low flows in Alpine catchments. Water Resources Research 54, 538-556.
 • Su, Y., Langhammer, J., Jarsjo, J. (2017). Geochemical responses of forested catchments to bark beetle infestation: Evidence from high frequency in-stream electrical conductivity monitoring. Journal of Hydrology 550, 635–649.

o_katedre1

Historie a osobnosti

Samostatná Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK vznikla v roce 1991, kdy se stala jednou ze dvou nástupnických pracovišť Katedry kartografie a fyzické geografie, která byla založena v roce 1953. Stopy fyzické geografie lze vysledovat již v roce 1601 v přednáškách z kosmografie mistra Martina Bacháčka z Nauměřic. V roce 1784 byl mezi mimořádnými studijními předměty, tzv. volného studia na Filozofické fakultě uveden fysikální zeměpis. Předtím byl fyzický zeměpis přednášen v rámci jiných předmětů na Právnické fakultě. První samostatné geografické přednášky ještě v rámci Filozofické fakulty byly vypsány v roce 1847. V roce 1856 byl jmenován první habilitovaný docent geografie na universitě PhDr. JUDr. Jan Kašpar Palacký (od roku 1892 řádný profesor), který v roce 1888 zřídil tzv. geografický kabinet a v roce 1891 geografický ústav. V roce 1920 se fyzická geografie v rámci geografického ústavu pod vedením profesora Švambery stala spolu s ostatními přírodovědnými obory součástí nově vzniklé Přírodovědecké fakulty. Od těchto dob sídlí fyzická geografie na Albertově. Po listopadových událostech v roce 1939 byl provoz geografického ústavu přerušen až do květnových dnů roku 1945.

O rozvoj fyzické geografie na Univerzitě Karlově se v minulosti zasloužili prof. PhDr. Václav Švambera (1866-1939), prof. PhDr. Václav Dědina, DrSc. (1870-1956), prof. PhDr. Jiří Viktor Daneš (1880-1928) a prof. RNDr. Josef Kunský, DrSc. (1903-1977).

Od roku 1991 působili v čele Katedry fyzické geografie a geoekologie tito vedoucí: doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc. (1991-1997), prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. (1997-2003), doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (2003-2009), doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (2009-2012), Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (2012-2018) a doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (2018 – dosud).

 

Akce dokumentů