E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTematické okruhy bakalářských a diplomových prací


Bakalářské obory: Geografie a kartografie (GEKA), Fyzická geografie a geoinformatika (FGGI), Učitelství, Povrchová a podzemní voda (PPV), Vědy o Zemi

Magisterské obory: Fyzická geografie a geoekologie (FG), Krajina a společnost (KRAS), Hydrologie a hydrogeologie (HH), Učitelství

Konkrétní témata jsou vypsána v SIS (bakalářské, diplomové), lze rovněž vypsat zcela nová témata po dohodě s pedagogy.

Výzkumný tým biogeografie, krajinné ekologie a pedologie
Výzkumný tým geomorfologie a geodynamiky
Výzkumný tým hydrologie
Výzkumný tým meteorologie a klimatologie


 

Výzkumný tým biogeografie, krajinné ekologie a pedologie


Tomáš Chuman

BP

 • Degradace půd v modelových územích (GEKA, FGGI).
 • Rozšíření biomů na Zemi a jejich fyzickogeografická charakteristika (učitelství).

DP

 • Zásoba vybraných živin v lesních půdách, jejich prostorová variabilita a podmíněnost abiotickými faktory (FG)
 • Dynamika krajinného pokryvu v modelových povodích v NP Šumava (FG, KRAS)
 • Mikrostruktura krajiny a její odlišnosti mezi typy krajin České republiky (FG, KRAS)
 • Degradace půd utužením v modelových územích (FG, KRAS).
 • Rozšíření biomů na Zemi a jejich fyzickogeografická charakteristika (učitelství).

Zdeněk Lipský

BP i DP

 • Historické a současné změny ve využívání krajiny v různých typech kulturní krajiny (krajina příměstská, zemědělská, postindustriální, militární a postmilitární) (GEKA, FGGI, KRAS) 
 • Sukcese na opuštěných plochách a vznik nové divočiny (GEKA, FG, FGGI, KRAS)
 • Zaniklé krajiny České republiky (typologie, dokumentace) (GEKA, FGGI, KRAS)
 • Realizace ÚSES v zemědělské krajině (hodnocení, dokumentace) (GEKA, FGGI, FG, KRAS)
 • Hodnocení a mapování časové struktury krajiny (GEKA, FGGI, KRAS)
 • Historické krajinné struktury - typologie, dokumentace, mapování (GEKA, FGGI, KRAS)

Tomáš Matějček

BP i DP

 • Změny v rozšíření invazních neofytů (GEKA, FG, Učitelství)
 • Změny v krajině spojené s těžbou štěrkopísků (GEKA, KRAS, Učitelství)
 • Světelné znečištění (GEKA, FG, KRAS, Učitelství)

Dušan Romportl

BP

 • Hodnocení změn krajiny a její struktury ve vybraných regionech ČR a Evropy (GEKA, FGGI, Učitelství)
 • Hodnocení habitatových preferencí vybraných druhů živočichů (GEKA, FGGI)
 • Mapování a hodnocení ekosystémových služeb v ČR (GEKA, FGGI, Učitelství)

DP

 • Hodnocení změn mikrostruktury krajiny ČR (FG, KRAS)
 • Modelování potenciální distribuce živočichů v modelových chráněných územích (FG, KRAS)
 • Analýzy konektivity habitatů vybraných druhů živočichů (FG, KRAS)
 • Prioritizace ochrany přírody a krajiny v modelových územích (FG, KRAS)
 • Hodnocení potenciálu krajiny pro alternativní management (agrolesnictví, rewilding atd.) (FG, KRAS)

Luděk Šefrna

BP i DP

 • Vliv erozních a akumulačních procesů na půdní kryt (GEKA, FGGI, FG, Vědy o Zemi, KRAS)
 • Půda ve výuce zeměpisu  (učitelství)
 • Prehistorické a historické antropogenní aktivity a jejich vliv na půdní kryt (GEKA, FGGI, FG, Vědy o Zemi, KRAS)
 • Retence a infiltrace  půdy (GEKA, FGGI, FG, PPV, HH)

Václav Treml

BP

 • Geografické faktory ovlivňující růst dřevin (GEKA, FGGI)
 • Vliv klimatu a land-use na horní hranici lesa (GEKA, FGGI)
 • Vegetační stupňovitost, výšková maxima dřevin (Učitelství)

DP

 • Regionální variabilita růstu dřevin v ČR (FG)
 • Dendrochronologie ve výzkumu přírodních ohrožení (FG, Učitelství)
 • Změny krajiny pod vlivem budního hospodářství (KRAS, Učitelství)
 • Modelování růstu dřevin na horní hranici lesa (FG)

Výzkumný tým geomorfologie a geodynamiky


Zbyněk Engel

BP

 • Morfologie a geneze vybraných lokalit Českého masívu (FGGI, Vědy o Zemi, GEKA, Učitelství)
 • Georadarový průzkum v peri/glaciálním prostředí (FGGI, GEKA, Vědy o Zemi)

DP

 • Relativní datování skalních tvarů reliéfu (FG)
 • Současné změny činné vrstvy permafrostu (FG, Učitelství)
 • Vývoj zalednění Českého masívu (FG)x;x;

Filip Hartvich

BP a DP

 • Využití nových zdrojů dat v geomorfologii (UAV, LiDAR)
 • Strukturní a tektonická geomorfologie (Šumava, Broumovsko, České Středohoří)
 • Obecná geomorfologie, mapování a morfometrie (Šumava, České Středohoří)
 • Geofyzikální metody v geomorfologii (elektrická odporová tomografie)

Jan Kalvoda

BP

 • Relikty kamenných ledovců v České republice (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Změny povrchových tvarů při přírodních katastrofách (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Geomorfologické projevy recentní tektonické aktivity v Českém masivu (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Přírodní prostředí planety Venuše (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi, Učitelství)

DP

 • Vývoj povrchových tvarů v lokalitě jaderné elektrárny Temelín (FG)
 • Geomorfologický vývoj území Prahy v kvartéru (FG)
 • Recentní geomorfologické procesy a jevy ve vybraných územích Českého masivu (FG)
 • Historie fyzické geografie na Univerzitě Karlově (FG, Učitelství)

Marek Křížek

BP

 • Kvartérní vývoj reliéfu (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Dynamika geomorfologických procesů (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Geomorfometrie (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Planetární geomorfologie (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Fyzická geografie ve vzdělávání  (Učitelství)

DP

 • Glaciální a periglaciální tvary a procesy (FG)
 • Kvartérní vývoj horského reliéfu (FG)
 • Využití metod dálkového průzkumu a morfometrické analýzy pro zachycení stavu a vývoje reliéfu (FG)
 • Exoskopická analýza ve výzkumu geneze a intenzity geomorfologických procesů (FG)
 • Vývoj a dynamika fluviálních systémů (FG)
 • Geomorfologická témata ve vzdělávání (Učitelství)

Martin Margold

BP

 • Pleistocenní zalednění  SV Eurasie  (FGGI, Vědy o Zemi, GEKA, Učitelství)

DP

 • Pleistocenní zalednění  SV Eurasie  (FG)
 • Ústup ledovců z maxima Malé doby ledové v Severní Americe (FG)
 • Morény: jejich stáří a denudace – analýza s využitím globální databáze datování kosmogenními izotopy (FG)

Vít Vilímek

BP

 • Vliv svahových deformací na památky chráněné UNESCO (tvorba a analýza databáze) (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Vyhodnocení databáze GLOFs (Glacial Lake Outburst Floods) (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)
 • Analýza únosnosti návštěvnosti vybrané archeologické památky (Učitelství)
 • Analýza faktorů ovlivňujících vznik mur (tzv. blokovo-bahenních proudů) (GEKA, FGGI, Vědy o Zemi)

DP

 • Využití DPZ při analýze přírodních ohrožení (FG)
 • Analýza protrhávání hrází jezer (FG)
 • Vztah sesuvů a srážek (FG)

Výzkumný tým hydrologie


Dagmar Chalupová

BP

 • Kontaminace sedimentů ve vybraných lokalitách v povodí Labe (PPV, FGGI, GEKA)

DP

 • Vývoj znečištění labské nivy (FG, HH)

Bohumír Janský

BP i DP

 • Hydrologická funkce rašelinišť (GEKA, FGGI, PPV, FG, HH, Učitelství)
 • Hydrologické sucho v pramenných úsecích toků (GEKA, FGGI, PPV, FG, HH, Učitelství)
 • Kvalita vody ve vodních nádržích (GEKA, FGGI, PPV, FG, HH, Učitelství)
 • Obnova retenční funkce zaniklých  vodních nádrží (GEKA, FGGI, PPV, FG, HH, Učitelství)

Michal Jeníček

BP

 • Vliv lesa na variabilitu akumulace a tání sněhu (PPV, FGGI, GEKA, Vědy o Zemi)
 • Kapalné srážky na sněhovou pokrývku jako rizikový faktor vzniku povodně (PPV, FGGI, GEKA, Vědy o Zemi)
 • Dlouhodobé změny sněhových zásob a jejich vliv na odtok z povodí v kontextu změn klimatu (PPV, FGGI, GEKA, Vědy o Zemi)

DP

 • Změny odtoku z tání sněhu vlivem lesních disturbancí (FG, HH)
 • Energetická bilance sněhu v lesním prostředí: prostorová a časová variabilita energetických toků (FG, HH)
 • Využití izotopů 18O a 2H ve výzkumu tání sněhu a odtoku ze sněhu (FG, HH)
 • Změna klimatu a její dopad na sněhové zásoby a odtok vody z povodí (FG, HH)

Zdeněk Kliment

BP

 • Vodní eroze v krajině a změny erozi ovlivňujících faktorů (GEKA, FGGI, PPV, KRAS)
 • Hodnocení transportu splavenin a kvality vody v povodí (GEKA, FGGI, PPV)
 • Dynamika hydrologických a fluviálních systémů (GEKA, FGGI, PPV)
 • Změny odtokových poměrů v pramenných oblastech (BGEKA, FGGI, PPV)

DP

 • Modelování erozních a transportních procesů (FG, HH)
 • Hodnocení variability a trendů ve srážko-odtokovém procesu (FG, HH)
 • Vliv zamokřených ploch a odvodňovacích opatření na odtok vody z území (FG, HH)
 • Změny přírodních podmínek a udržitelnost životního prostředí Afriky (Učitelství)

Jakub Langhammer

BP

 • Změny ve výskytu a extremitě povodní v horských povodích (GEKA, FGGI)
 • Využití bezpilotních systémů pro monitoring revitalizací toků (GEKA, FGGI)
 • Využití bezpilotních technologií ve výzkumu přírodních ohrožení (GEKA, FGGI)
 • Neinvazivní metody monitoringu fluviální dynamiky (GEKA, FGGI)

DP

 • Využití bezpilotních technologií v hydrologii a fluviální geomorfologii (FG, HH)
 • Dynamika fluviálních procesů a hydromorfologických změn toků (FG, HH)
 • Vliv změn klimatu a disturbancí krajiny na extrémní hydrologické procesy (FG, HH)
 • Využití metod strojového učení v hydrologické analýze (FG, HH)

Milada Matoušková

BP

 • Hodnocení revitalizačních efektů provedených revitalizačních opatření  (PPV, GEKA, FGGI)
 • Obnova zaniklých malých vodních nádrží v povodí Ohře (PPV, GEKA, FGGI)
 • Změny teploty povrchové vody v pramenných oblastech ČR (PPV, GEKA, FGGI)
 • Hydrologické sucho a změny kvality povrchových vod (PPV, GEKA, FGGI)
 • Trendy hydroklimatických faktorů v pramenných oblastech (PPV, GEKA, FGGI)

DP

 • Trendy hydroklimatických faktorů v pramenných oblastech (FG, HH)
 • Změny koncentrací přírodních organických látek v pramenných oblastech (FG, HH)
 • Hodnocení revitalizačních efektů provedených revitalizačních opatření (FG, HH, KRAS)
 • Návrhy revitalizačních opatření na drobných vodních tocích (FG, HH, KRAS)
 • Obnova zaniklých malých vodních nádrží v povodí Ohře (FG, HH)
 • Hydrologická témata v učitelství (učitelství)

Miroslav Šobr

BP

 • Změny ekologického stavu jezera Bajkal (Učitelství)
 • Obnova zaniklých rybníků v povodí Ohře (GEKA, FGGI, PPV, Učitelství)
 • Srážkoodtokové charakteristiky a povodňový režim vybraných vodních toků (Učitelství)

DP

 • Predikce změn odtoku vody ve velehorách Střední Asie (FG, HH, Učitelství)
 • Vliv klimatických změn na ohrožení dopravní infrastruktury ve Střední Asii (FG, HH, Učitelství)
 • Obnova zaniklých rybníků v povodí Ohře (FG, HH, Učitelství)

Výzkumný tým meteorologie a klimatologie


Radan Huth

BP

 • Atmosférické fronty z pohledu klimatologie (GEKA, FGGI)
 • Radiačně-aktivní součásti atmosféry: zdroje, propady, koncentrace (GEKA, FGGI)
 • Geoinženýrink, jeho pozitiva a rizika (GEKA, FGGI)
 • Severoamerický a jihoamerický monzun: jde či nejde o skutečné monzuny, a proč? (GEKA, FGGI)
 • Změny mořského zámrzu v Arktidě - minulé, současné i budoucí (GEKA, FGGI)

DP

 • Detekce změny klimatu od 19.stol. ve staničních i jiných datech (FG)
 • Souvislost atmosférické cirkulace s proměnlivostí sluneční aktivity (FG)
 • Vybrané teplotní singularity na území ČR a jejich synopticko-klimatologická interpretace (FG)
 • Klimatologie prudkých změn teploty v Evropě (FG)

Miloslav Müller

BP

 • Vztah mezi různými druhy nebezpečných meteorologických jevů (GEKA, FGGI,
 • Historické případy hydrometeorologických extrémů (GEKA, FGGI, učitelství)

DP

 • Hodnocení extremity povětrnostních událostí a jejich sezonalita (FG)
 • Anomálie meteorologických prvků při hydrometeorologických extrémech (FG)
 • Proměnlitovst intenzity atmosférických srážek v čase a prostoru (FG, HH)

Lucie Pokorná

BP

 • Změny teploty povrchu oceánu v Severním Atlantiku v posledních dekádách (GEKA, FGGI)
 • Posun začátku vegetačního období na stanicích v ČR (GEKA, FGGI)
 • Využití spektrofotometru pro měření koncentrací aerosolů a plynů v atmosféře (GEKA, FGGI)
 • Sněhové kalamity v Praze a okolí během posledních 50 let (GEKA, Učitelství)

DP

 • Příčiny změn sněhové pokrývky v ČR od roku 1970 (FG)
 • Jsou reanalýzy schopné zachytit pozorované extrémní jevy? (FG)
 • Metody měření přímého slunečního záření (FG, Učitelství)

Akce dokumentů