E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium v zahraničí v rámci Lifelong Learning Programme Erasmus


Obecné informace

Program Erasmus je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. Informace o studiu v zahraničí v rámci programu Erasmus jsou dostupné na fakultním webu http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/studium-v-zahranici/erasmus/ nebo na univerzitních stránkách http://www.cuni.cz/UK-39.html. Najdete zde základní informace o programu, informace pro vyjíždějící studenty, seznam uzavřených smluv a kontakty na koordinátory.

Koordinátorkou programu Erasmus+ na Katedře fyzické geografie a geoekologie je Dagmar Chalupová. Na ni se obracejte s případnými dotazy.

- Dagmar Chalupová: dagmar.chalupova@natur.cuni.cz, 221 951 589

erasmus

Na základě bilaterálních dohod podepsaných KFGG je možné v rámci Lifelong Learning Programme Erasmus vycestovat na následující univerzity:

Dále pro všechny obory Geografické sekce:

* Pozor, vzhledem k vystoupení Švýcarska z programu Erasmus + je financování výjezdů odlišné - max. výše stipendia činí cca 350 Euro/měsíc – pravděpodobně bude možné částku dofinancovat z Fondu mobility.

Detailní informace o zaměření jednotlivých vysokých škol a jejich geografických pracovišť je možné získat, kromě příslušných webových stránek jednotlivých univerzit, také u garantů příslušných bilaterálních dohod.

Kvalifikační předpoklady

Základními předpoklady pro získání stipendia jsou zejména zájem o obor, tedy rozšíření znalostí nejlépe v souvislosti se zpracováváním závěrečné práce, výborné studijní výsledky a aktivní znalost příslušného cizího jazyka.

Výběrová řízení na KFGG probíhají zpravidla na přelomu února a března – přesný termín výběrového řízení na katedře bude zveřejněn na webových stránkách a nástěnce (žádosti o stipendia na ZS i LS následujícího akademického roku se podávají současně), popř. může být vypsán dodatečný termín. Podle pravidel programu Erasmus+ může student využít stipendia opakovaně, během jednoho stupně studia (Bc., Mgr., Ph.D.) ovšem podpora nesmí překročit 12 měsíců.  Prioritou jsou ovšem prvovýjezdy. Současně je nutno respektovat strategii fakulty. Student může podat maximálně tři přihlášky.

Pro doktorandy, výjimečně studenty magisterského stupně studia, program umožňuje výjezdy na praktické stáže!!! Smlouvy na tento typ výjezdu jsou uzavírány individuálně, student musí mít v zahraničí externího školitele (supervizora odborné práce). V rámci tohoto pobytu je možné plně se soustředit na zpracovávané výzkumné téma bez možnosti plnění předmětů v zahraničí! 

Akce dokumentů