E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 12. 11. 2009

(10. řádné zasedání)

Přítomni: Brůna, Gahura, Havlík, Hermann, Hudeček, Chudoba, Krylov, Mašín, Matoušek, Milichovský, Nyplová, Řezanka, Spilková, šípek, Twglová, Treml, Vondrovic, Votýpka, Zeisek (19)

Omluveni: Blažek, Coufal, Hrouda, Janšta, Jedelský, Kříž, Kuthan, Morávková, Sakala (9)

Hosté: Černý, Dzúrová, Flegr, Folk, Gaš

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 10. 2009

 4. Organizační řád fakulty

 5. Organizační řád děkanátu

 6. Organizační řád Mapové sbírky

 7. Výše stipendia za vynikající studijní výsledky

 8. Studentská anketa hodnocení výuky

 9. Zástupci akademického senátu v komisích pro výběrová řízení

 10. Rozšíření volební komise pro volby do ASUK

 11. Vyjádření ke změně Organizačního řádu UK

 12. Různé

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (16pro/0proti/1zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (17/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 15. 10. 2009 (16/0/1).

 4. Organizační řád fakulty

Pan děkan vysvětlil, že z organizačního hlediska je výhodnější nemít samostatné OVV, ale utvořit větší oddělení děkanátu s širší agendou. Cílem je spojit podobné agendy, aby fungovaly lépe.

Akademický senát schvaluje návrh děkana na zrušení účelového pracoviště Oddělení vnějších vztahů (19/0/0).

Akademický senát souhlasí s Organizačním řádem fakulty (19/0/0).

 1. Organizační řád děkanátu

Oproti stávajícímu organizačnímu řádu zmizela úroveň „útvarů“, které existovaly jen formálně. Bylo přijato řešení větších oddělení, jejichž způsob práce bude flexibilně organizován podle agend bez nutnosti příliš častých změn organizačního řádu.

Akademický senát souhlasí s Organizační řádem děkanátu (19/0/0).

 1. Organizační řád Mapové sbírky

Řád byl vypracován proděkanem Sýkorou. Pan děkan doplnil, že podle nového Statutu fakulty musí každé účelové pracoviště mít svůj organizační řád.

Akademický Akademický senát souhlasí s Organizačním řádem Mapové sbírky (19/0/0).

 1. Výše stipendia za vynikající studijní výsledky

Studijní proděkanka Dzúrová uvedla, že pan děkan navrhuje navýšení stipendia z 15000 na 15500. Ze stipendijních fondů se bude částečně hradit i pobyt studentů na Erasmu a účelová stipendia pro úspěšné řešitele celostátních kol olympiád v prvním ročníku bakalářského studia.

Akademický senát souhlasí s výší stipendia za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce (19/0/0).

 1. Studentská anketa hodnocení výuky

Studentský vedoucí ankety a předseda studijní komise Havlík uvedl, že papírově bylo 18. až 22. 5. 2009 zpracováno 1485 dotazníků z 56 přednášek (u 46 regulérní průběh sběru). Na přednáškách bylo průměrně 34 % studentů. Bylo získáno cca 400 komentářů. Výhody: vysoká návratnost, snadno škálovatelný rozsah, plná kontrola nad průběhem a zpracováním dat, nevyžaduje aktivizaci studentů k vyplnění. Nevýhody: Nepostihuje malé předměty, organizačně náročné, nelze hodnotit průběh zkoušky, relativně vysoké náklady (cca 7 Kč za dotazník). V pondělí proběhla na studijní komisi diskuze o budoucí podobě ankety, podle které bude základem papírová forma (zaměřená hlavně na velké přednášky), která bude rozšířena na praktika a exkurze, spíše menší předměty (hlavně magisterské a doktorské) budou pokryty elektronickou formou. Bude zachována elektronická verze komentářů, která se poměrně osvědčila. Do budoucna by bylo vhodné najít jiný způsob evaluace doktorského studia a malých předmětů bakalářského a magisterského studia.

Vedoucí ankety Flegr dále uvedl, že minimálně na biologii má písemné hodnocení tradici už od přelomu 70. a 80. let. 1994–2000 se hodnotilo jen na biologii za cenu o studentského velemloka. Od roku 2002 běží centrální elektronická podoba. Od roku 2010 se předpokládá celouniverzitní centrální projekt. Oproti výhodám a nevýhodám uvedeným výše má papírová forma další nevýhody: možnost manipulace ze strany hodnocených, nemožnost zjistit názory studentů nepřítomných na výuce, obtížně se hodnotí turnusy. Výhody elektronické podoby: snadná práce s daty a výsledky, nízká pracovní zátěž, jednoduché slovní hodnocení, lze hodnotit všechny předměty a zkoušky, hodnotitelé jsou motivovanější, lze hodnotit kdykoliv. Nevýhody elektronické podoby: Méně hodnotitelů (10–20 %), lze hůře modifikovat, je nutná větší propagace, obtížně se získávají data za letní semestr studentů posledního ročníku. Papírová forma postihla 20 % studentů zapsaných na předměty, stála cca 10000, zpracování dat z léta stále nejsou zpracována. Elektronické dotazníky hodnotilo 1232 předmětů a až 10 % respondentů. Je to celkově mnohem méně nákladné. Celouniverzitně určitě poběží papírová forma, musíme se s tím vypořádat. Rozhodně musí běžet i elektronická forma. Ta by měla běžet 11 měsíců, cílem je 2000 respondentů. Po skončení ankety by měly být k dispozici výsledky, garanti a vedoucí kateder by na základě nich měli případně udělat potřebná opatření.

Matoušek připomněl, že ASF se vyjadřuje k osobě organizátora a znění otázek. Na dnešním zasedání nemusí k anketě přijmout žádné usnesení.

Havlík uvedl, že výsledky záleží na číslech a jak se s nimi pracujeme. Čísla v elektronické anketě byla uvedena za dva semestry – to se s papírovou podobou v letním semestru těžko porovnává. Nesouhlasí s Flegrovými údaji o počtu hodnotících v papírové anketě. Papírová anketa je již zpracována. Navrhuje pro letní semestr spustit papírovou podobu v širším rozsahu. Flegr nedoporučil nic připravovat, dokud nebude jasné, jak bude v tomto ohledu vypadat nařízení rektorátu. Mohlo by to být plýtvání časem. Pan děkan souhlasil s návrhem, aby nejlepší pedagogové dostávali na plese cenu, ale k tomu musí být všichni hodnoceni stejně.

Matoušek doplnil, že podle předpisů UK máme povinnost hodnotit předměty všech tří stupňů studia, univerzita má možnost provádět hodnocení také. Flegr doplnil, že existuje opatření rektora, podle kterého se nám styl hodnocení může zadat.

Votýpka uvedl, že hlavním problémem je počet hodnotících studentů. V některých zemích jsou volby povinné – v SISu může být povinnost hodnocení, za jejíž nesplnění bude nějaká penalizace (např. ztráta kreditů). Hudeček reagoval, že by bylo lepší postavit stimulaci pozitivně (odměnou). Obává se, že celouniverzitní papírová forma nese riziko, že UK přestane platit údržbu příslušného modulu v SISu. Pak by poměr cen nebyl tak jasný. Měl námitky proti vystoupení Flegra na jeho minulém zasedání a za sebe by chtěl říci, že jeho minulé vystoupení proti Havlíkovi vyznělo negativně. Osobně Havlíkovi poděkoval za pracovitost a postup práce.

Krylov souhlasí s Votýpkou: pokud po nás RUK vyžaduje povinné hodnocení, povinnost musí mít i studenti. Ospravedlňovalo by to vyšší tlak na studenty. Dzúrová souhlasí, ale nelze stanovovat studijní povinnosti, které nejsou v nadřazeném předpise. Můžeme pouze rozdávat bonusy.

Řezanka uvedl, že případný postih by výsledky také mohl značně zkreslit. Hrozil by rozpor s VŠ zákonem a první správní žalobou by to skončilo.

Brůna uvedl, že při takto nízké účasti to rozhodně není anonymní – učitel může snadno dovtípit, kdo jej zřejmě hodnotí.

Votýpka uvedl, že nám univerzita uloží povinnost, ale kupodivu nemáme práva a možnosti této povinnosti dostát.

Černý se zamyslel nad dvěma příčinami malé účasti: nezájem studentů o věci veřejné a uživatelská nepřívětivost SISu.

Havlík uvedl, že velká kampaň zvedne počet hodnotitelů v elektronické anketě o 10 až 15 % a největší aktivační bariérou je pravděpodobně nutnost hodnotit ve volném čase studenta.

Chudoba se pokusí zjistit záměry s celouniverzitní anketou.

Flegr doplnil, že sice formálně nelze studentovi nařídit povinnost hodnotit, ale administrativně to lze udělat tak, že se v souladu se zákony dosáhne stejného efektu.

 1. Zástupci akademického senátu v komisích pro výběrová řízení

Zeisek navrhuje Matouška do komise pro výběrové řízení na KTV. Matoušek navrhuje Hermanna do výběrového řízení na ÚAMVT.

Akademický senát deleguje Matouška do komise pro výběrové řízení na vedoucího katedry tělesné výchovy a Hermanna do komise pro výběrové řízení vedoucího Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky (17/0/2).

 1. Rozšíření volební komise pro volby do ASUK

Akademický senát jmenuje dalšími členy volební komise pro volby do ASUK Lucii Diblíkovou, Denisu Hladovcovou, Celii Korittovou, Helenu Ryšlavou, Janu Spilkovou a Radka Suchomela (18/0/1).

 1. Vyjádření ke změně Organizačního řádu UK

2. lékařská fakulta navrhuje přejmenování na „Lékařská fakulta Motol“. Hermann uvedl, že na jednom z minulých zasedání ASUK tuto otázku velmi dlouho diskutoval bez jasného závěru.

 1. Různé

10. prosince 2009 proběhne od 15:00 slavnostní odhalení pamětní desky prof. Heyrovského, poté proběhne neformální předvánoční diskuze KD a ASF.

Chudoba informoval, že na posledním jednáním ASUK byl přijat náš VaJŘ, o elektronické volby je stále větší zájem. Novela Grantového řádu UK byla přijata. Z podnětu Žárského byl pozván děkan Právnické fakulty k otázce působením lidí spjatých s kauzou plzeňských práv na PF UK. Po intervenci J.M. rektora se děkan PF UK rozhodl tyto lidi odvolat či navrhnout jejich odvolání. Tajemník AS UK inicioval setkání s organizátory studentských protestů na rakouských univerzitách; setkání se uskuteční 19. listopadu, podrobnosti nejsou zatím známé.

Hudeček informoval o jednání platformy pro vzdělanost, která se týkala organizovaného odporu proti některým aspektům Bílé knihy. Dohodly se čtyři základní body, na kterých platforma bude trvat – mj. klíčová role senátů při volbě univerzitních funkcionářů, schvalování rozpočtu a vnitřních předpisů.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (16pro/0proti/1zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (17/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 15. 10. 2009 (16/0/1).

 4. Akademický senát schvaluje návrh děkana na zrušení účelového pracoviště Oddělení vnějších vztahů (19/0/0).

 5. Akademický senát souhlasí s Organizačním řádem fakulty (19/0/0).

 6. Akademický senát souhlasí s Organizační řádem děkanátu (19/0/0).

 7. Akademický Akademický senát souhlasí s Organizačním řádem Mapové sbírky (19/0/0).

 8. Akademický senát souhlasí s výší stipendia za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce (19/0/0).

 9. Akademický senát deleguje Matouška do komise pro výběrové řízení na vedoucího katedry tělesné výchovy a Hermanna do komise pro výběrové řízení vedoucího Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky (17/0/2).

 10. Akademický senát jmenuje dalšími členy volební komise pro volby do ASUK Lucii Diblíkovou, Denisu Hladovcovou, Célii Korittovou, Helenu Ryšlavou, Janu Spilkovou a Radka Suchomela (18/0/1)

 

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2009 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

 

Zapsal Vojtěch Zeisek 12. 11. 2009

Ověřil Roman Matoušek 16. 11. 2009

Akce dokumentů