E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK 19. 3. 2009

(4. řádné zasedání)

Přítomni: Blažek, Coufal, Havlík, Hermann, Hrouda, Chudoba, Jedelský, Krylov, Kříž, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Sakala, Šípek, Teglová, Treml, Vondrovic, Zeisek (21)

Nepřítomni: (0)

Omluveni: Gahura, Hudeček, Janšta, Kuthan, Spilková, Terrichová, Votýpka (7)

Hosté: Gaš, Bezouška, Černý, Dzúrová, Ettler, Obšil, Půta

Program zasedání

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 26. 2. 2009

 4. Schválení zápisu o hlasování per rollam ve dnech 4. - 9. 3. 2009

 5. Návrh na jmenování vědecké rady fakulty

 6. Vyjádření k počtu členů sekčních vědeckých rad

 7. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder

 8. Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2009-2010

 9. Přijímací řízení do doktorského studia

 10. Studentská anketa hodnocení výuky

 11. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schválil zapisovatelem Zeiska (19 pro/0 proti/0 zdržel se).

 2. ASF schválil program zasedání (19/0/0).

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 26. 2. 2009

  1. Úprava zápisu Chudobou: 7. Různé (…): Pravděpodobně by bylo použito zápisné při zápisu do vyššího ročníku v řádu tisíců korun, byl by zrušen poplatek za další studium. Poplatek za delší studium by se neměnil. Účastníkům olympiád apod. by to šlo v prvním ročníku vrátit prostřednictvím stipendia. (…)

  2. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání dne 26. února 2009 (19/0/0).

 4. Schválení zápisu o hlasování per rollam ve dnech 4. - 9. 3. 2009

  1. Akademický senát hlasoval ve dnech 4. -9. 3. 2009 k návrhu usnesení: "Akademický senát souhlasí s návrhem Dodatku č. 1. k dohodě o zajištění činnosti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti z.s.p.o. BIOCEV„

  2. Pro přijetí usnesení hlasovalo 25 členů ASF (Blažek, Coufal, Gahura, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Chudoba, Jedelský, Krylov, Kříž, Kuthan, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Sakala, Spilková, Teglová, Treml, Vondrovic, Votýpka, Zeisek), nehlasovali 3 členové senátu.

  3. Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam ve dnech 4.-9. 3. 2009 (19/0/0).

 5. Návrh na jmenování vědecké rady fakulty

Akademický senát schvaluje odvolání dosavadních členů VRF (19/0/0).

Mašín vyjádřil nejistotu geologické sekce ohledně oborové nevyváženosti VRF. Sekce má 4 ústavy, 1 má v návrhu 2 zástupce, další 2 po jednom a poslední nemá žádného zástupce.

Treml se zeptal pana děkana, jaká byla kritéria pro výběr kandidátů. Navržení kandidáti do VRF za geografickou sekci jsou z nadpoloviční většiny zástupci jedné katedry. Podle pana děkana VRF není zastupitelský orgán, ale má jít spíše o vědecké osobnosti. Při daném počtu členů VRF není možné, aby tam byly zastoupeny všechny obory. Měly by to být dostatečně významné osobnosti, aby zabraly větší obor.

Jedelský nechce zpochybňovat vědecké kvality doc. Jelínka, ale v minulosti ukázal, že není konsenzuální osobnost. Proděkan Obšil uvedl, že navrhl doc. Jelínka, protože byl chemickým proděkanem v minulém období. Děkan doplnil, že Jelínek nebyl v prvním výběru. Jiný vhodnější kandidát odmítl.

Skrutátory byli určeni Jedelský a Řezanka.

Akademický senát schvaluje jmenováním členů VRF:

Prof. Ing. Dr. Luboš Borůvka (19/0/1)
Prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (20/0/0)
Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. (19/0/1)
Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (19/1/0)
Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (20/0/0)
Prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (19/0/0, jeden hlas neplatný)
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (18/1/1)
Doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (20/0/0)
Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (19/0/0, jeden hlas neplatný)
RNDr. Jakub Hruška, CSc. (20/0/0)
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (19/0/1)
Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. (8/8/3, jeden hlas neplatný) – usnesení nebylo přijato
Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. (16/0/4)
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (19/0/1)
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (17/2/1)
Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (19/1/0)
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. (20/0/0)
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Petr Ráb, DrSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (20/0/0)
Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (19/0/1)
Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (18/2/0)
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (20/0/0)
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (18/0/2)
 1. Vyjádření k počtu členů sekčních vědeckých rad

Návrh sekčních proděkanů k počtu členů SVR:

Dolní hranice počtu dána Statutem (proděkan a vedoucí kateder), horní hranice nepřevýší počet 25. Počet členů jednotlivých SVR se bude v průběhu funkčního období mírně měnit. Členy SVR budou další proděkani z dané sekce, zpravidla další členové VRF ze sekce, řešitelé výzkumných záměrů a v malém počtu případně další významné osobnosti.

Pan děkan doplnil, že představené body jsou obecné, ale on bude apelovat na sekční proděkany, aby SVR byly co nejštíhlejší.

Akademický senát bere informaci na vědomí (20/0/0).

 1. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder

Chudoba si vyžádal od kandidátů na vedoucí chemických kateder informace k plánům kandidátů na přerozdělování peněz na katedrách. Zvláště z odpovědí prof. Barka Chudoba nic nevyrozuměl. Zeptal se Bezoušky, jak se jeho volební program odlišuje od programu stávající vedoucí katedry. Bezouška odpověděl, že nepředkládal volební program, ale koncepci rozvoje, ve které vycházel z některých bodů prof. Stiborové, která měla ve svém programu i dlouhodobé body, které zdaleka nebyly vyčerpány. To doplnil svými myšlenkami týkajícími se zvláště komunikace na katedře. Chudoba oba materiály porovnal a přišly mu velice podobné. To Bezouška potvrdil. Některé myšlenky prof. Stiborové vzal v potaz, s jinými polemizoval.

Hrouda by nechtěl polemizovat s Chudobou, ale při porovnávání záleží hlavně na tom, jestli katedra byla funkční, pokud ano, je dosti těžké vytvořit velmi inovativní program. Bezouška se domnívá, že katedra biochemie nefungovala špatně.

Havlík se zeptal Bezoušky, jakými konkrétními kroky by chtěl odlišit svou koncepci od své předchůdkyně. Podle Bezoušky byla nedostatečná komunikace mezi jednotlivými vědeckými skupinami, chtěl by uspořádat menší konference ke vzájemné informovanosti, dále konkrétní otázky studentů je potřeba řešit některé potíže studijního plánu, návaznosti přednášek apod. Tato katedra produkovala extrémně kvalitní absolventy, kteří byli úspěšní mj. díky širokému matematickému i fyzikálnímu základu doplněnému i o biologii. Havlík se dále zeptal na zmíněnou spolupráci s dalšími obory. Plánuje Bezouška širší spolupráci s biologickou sekcí? Biologové o to stáli, ale katedra biochemie ne. Bezouška odpověděl, že rozumné návrhy na společnou výuku budou vždy vítány. Otázka doladění je možná, je nakloněn spolupráci.

Chudoba nalezl jistou diskrepanci ohledně stabilizace katedry. Na různých místech svých tezí hovoří o potřebě stabilizace katedry i o její stabilitě. Bezouška v tom zásadní rozpor nevidí, je to dynamický proces obměny pracovníků např. Kvůli odchodu do důchodu. Výsledek se pravidelně vyhodnocuje. V současné etapě je katedra v dobrém stavu, za což náleží velký dík prof. Stiborové. Možná je to jen nešťastná formulace.

Morávková uvedla, že jsme nedostali k navrženým kandidátům koncepce rozvoje kateder botaniky a fyzické geografie, a proto bychom o nich neměli hlasovat. Matoušek se omluvil, že si koncepce nevyžádal. Blažek uvedl, že formálně jsme obecné pravidlo požadovat koncepce nepřijali, senát si je vyžádá v případech, kdy vzniknou pochybnosti.

Hrouda uvedl, že Neustupa byl schválen katedrou i konkurzní komisí. Měl by nastoupit od 1. dubna. Jeho neschválením by pro katedru botanika vznikla určitá potíž. Jedelský byl na jednání konkurzní komise na vedoucího Katedry botaniky a raději se k tomu nebude vyjadřovat.

Skrutátory byli určeni Blažek a Šípek.

Akademický senát se vyjádřil kladně ke jmenování vedoucích kateder:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. – katedra analytické chemie (17/2/2)

Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. – katedra učitelství a didaktiky chemie (16/0/5)

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. – katedra fyzikální a makromolekulární chemie (17/1/3)

Prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. – katedra biochemie (17/3/1)

Doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. – katedra botaniky (18/2/1)

Doc. RNDr. Vít Vilímek, Ph.D. – katedra fyzické geografie a geoekologie (16/2/3)

 1. Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2009-2010

Dzúrová představila poplatky za delší a další studium, poplatek za přijímací řízení a za studium v cizím jazyce. Poplatky za další a delší studium jdou do stipendijního fondu, z toho lze pouze vyplatit stipendium, nic jiného. Za rok 2008 byly příjmy z poplatků vyšší než výdaje na prospěchová a účelová stipendia. Příští rok můžeme zvýšit stipendia nebo počet studentů dostávající prospěchové stipendium. Všechny obory dostávají stejné stipendium (bez ohledu na koeficient náročnosti). Dalším poplatkem je poplatek za přijímací řízení. Dochází k drobnému zvýšení poplatků za studium v cizím jazyce, ostatní platby se prakticky nemění. V rámci elektronických zápisů a centralizace se nám na jakýkoliv obor může pro studium v cizím jazyce přihlásit kdokoliv.

Zeisek se zeptal, jak byly stanoveny poplatky za doktorské studium v cizím jazyce. Proděkan Ettler uvedl, že poplatky stanovují předsedové oborových rad. Minimum je 820 €, jako maximum se objevuje cca 8 000 €. Je to strategie oborových rad, nezdá se, že by byla vůle k centralizaci poplatků. Děkan doplnil, že předsedové oborových rad výši poplatků jen navrhují. Cena souvisí s atraktivitou oboru.

Chudoba nevidí důvod proč, byť symbolicky o 300 Kč, snižovat poplatek za delší studium. Spíše by se mělo vyplácet vyšší prospěchové stipendium. Dzúrová uvedla, že stipendijní fond je naplněn, se zvýšením stipendia se počítá. Chápe argument Chudoby. Pan děkan modifikoval předložený návrh tak, že poplatek za delší studium bude 15 200 Kč.

Šípek se zeptal, kolik lidí, co překračuje standardní dobu studia to má kvůli nezvládání zkoušek a kolik, protože mají náročné téma a nestíhají diplomku. Podle Dzúrové je to asi 10 % lidí, co prodlužují kvůli chybějícím zkouškám. Studenti, kteří mají část SZZ hotovou, si obvykle přerušují studium.

Akademický senát schvaluje návrh děkana na stanovení poplatků spojených se studiem (19/0/0).

 1. Přijímací řízení do doktorského studia

Proděkan Ettler uvedl, že u dvou oborů došlo k pozdní akreditaci oborů na ministerstvu, je tedy potřeba vypsat přijímací řízení v pozdějším termínu. I kdyby se někdo přihlásil do tříletého studia, může pak být převeden do čtyřletého studia.

Akademický senát schvaluje vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních programů „Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie“ a „Antropologie“ (20/0/0).

 1. Studentská anketa hodnocení výuky

Vystoupil Havlík jako oficiální studentský organizátor ankety. Provázanost ankety se SISem je velmi problematická, nefungovala moderace, některé formuláře, propojení apod. Byla snaha hlavně zvednout počet hlasujících studentů z asi 300 na co nejvyšší počet. Nárůst byl jen mírný. Do příštího roku se navrhuje několik motivačních doplňků, např. slosování neanonymních hodnocení o zajímavé ceny typu iPodu. Výhodou bude, že v anketě nebudou jen kritické hlasy. Dále by do ankety byla zařazena část, kterou by si vyučující mohli modifikovat, ale z důvodu celouniverzitní správy by to asi bylo náročné. Ale jednu volitelnou otázku by tam vyučující mohli mít. Do budoucna je třeba obecná diskuze nad účelem ankety: má primárně informovat studenty, vedení fakulty, anebo učitele? V současnosti mezi studenty fungují neoficiální fóra, kde se studenti velice kvalitně informují. Anketa by tak mohla spíše sloužit pedagogům a vedení, čímž ale ztrácíme možnost motivace studentů.

Pan děkan navrhl možnost provázání ankety s neoficiálním studentskými fóry. Podle Havlíka jsou tato fóra pro fakultu přínosná, jednání s administrátory by jistě byla ku prospěchu všem.

Chudoba se zeptal, jestli anketa již běží. Studenti, kteří už hlasovali by na novou otázku nemohli odpovědět. Podle Havlíka zatím hlasovalo jen mizivé procento studentů, takže začlenění nové otázky nezpůsobí potíže.

Hrouda doplnil návrh pana děkana, že věci „zdola“ typu Biofóra fungují dobře, ale když kdysi vedení převzalo Velemloka, nebylo to příliš šťastné.

Kříž jako administrátor geografického fóra uvedl, že tuto problematiku diskutovali a běžní studenti se „zoficiálnění“ bojí. Je tam spousta přínosných informací, ale nemělo by se to stát příliš oficiální, protože tak přijdeme o spoustu informací. Reálný by byl nějaký tým, který by z fóra vytáhl podklady a předložil je senátu nebo jinde jako podklad jednání.

Šípek uvedl, že v anketě ho zarážela přebujelost otázek, mělo by jich tam být méně, ale lepších. Havlík uvedl, že se o tom diskutuje. Některé otázky jsou problematické, měly by se upravit a celkový počet zredukovat. Prioritou je slovní hodnocení.

Hrouda uvedl, že anketa má sloužit jako zpětná vazba pedagoga i informace pro vedoucího pracovníka o spokojenosti s jeho podřízenými. Bylo by zajímavé mít anonymizované informace o jednotlivých lidech a předat to jednotlivým vyučujícím. Podle Kříže by to bylo poměrně obtížné.

Jedelský upozornil, že nemáme vydiskutováno, k čemu má anketa sloužit. Bez toho diskuze nemá moc smysl. Pedagog si zpětnou vazbu může sehnat sám velice dobře, anketa by tedy měla být spíše pro vedení a studenty. Technické řešení je spíše druhořadé.

Kříž doplnil, že pokud anketa nebude mít hodnotu pro studenty, nebudou v ní hodnotit vůbec. Počet lze zvýšit jen zvýšením přínosu. Havlík uvedl, že jako moderátor pročítá připomínky a shání odpovědi od kompetentních osob.

ASF souhlasí s doplněním Ankety hodnocení výuky o jednu otázku podle návrhu vyučujícího daného předmětu (20/0/0).

 1. Různé

Do středy do 12:00 je potřeba dodat připomínky k Věcnému záměru zákona o terciérním vzdělávání, aby je mohl předseda a místopředseda prezentovat na jednání zástupců fakultních senátů s J.M. rektorem a předsednictvem ASUK.

Chudoba referoval o přípravě rozpočtu a Návrh rozpisu státní neinvestiční dotace a příspěvku na UK v roce 2009. Spolu s Neustupou se podařilo již při schvalování principů tvorby rozpisu zachovat v co nejvyšší míře koeficientovou bonifikaci doktorských studijních programů. Fakulta si finančně mírně polepší. Intenzivně se připravuje transformace Kolejí a menz. Budou se změkčovat pravidla pro podporu studentských spolků, protože peníze doposud prakticky nikdo nečerpal.

Příští zasedání ASF se uskuteční 16. 4. 2009 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

Přijatá usnesení

 1. ASF schválil zapisovatele Zeiska (19/0/0).

 2. ASF schválil program zasedání (19/0/0).

 3. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání dne 26. února 2009 (19/0/0).

 4. Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam ve dnech 4.-9. 3. 2009 (19/0/0).

 5. Akademický senát schvaluje odvolání dosavadních členů VRF (19/0/0).

 6. Akademický senát schvaluje jmenováním členů VRF:

Prof. Ing. Dr. Luboš Borůvka (19/0/1)
Prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (20/0/0)
Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. (19/0/1)
Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (19/1/0)
Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (20/0/0)
Prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (19/0/0, jeden hlas neplatný)
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (18/1/1)
Doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (20/0/0)
Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (19/0/0, jeden hlas neplatný)
RNDr. Jakub Hruška, CSc. (20/0/0)
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (19/0/1)
Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. (8/8/3, jeden hlas neplatný) – usnesení nebylo přijato
Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. (16/0/4)
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (19/0/1)
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (17/2/1)
Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (19/1/0)
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. (20/0/0)
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Petr Ráb, DrSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (20/0/0)
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (20/0/0)
Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (19/0/1)
Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (18/2/0)
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (20/0/0)
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (18/0/2)
 1. Akademický senát bere informaci na vědomí (20/0/0).

 2. Akademický senát se vyjádřil kladně ke jmenování vedoucích kateder:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. – katedra analytické chemie (17/2/2)

Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. – katedra učitelství a didaktiky chemie (16/0/5)

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. –katedra fyzikální a makromolekulární chemie (17/1/3)

Prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. – katedra biochemie (17/3/1)

Doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. – katedra botaniky (18/2/1)

Doc. RNDr. Vít Vilímek, Ph.D. – katedra fyzické geografie a geoekologie (16/2/3)

 1. Akademický senát schvaluje návrh děkana na stanovení poplatků spojených se studiem (19/0/0).

 2. Akademický senát schvaluje vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních programů „Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie“ a „Antropologie“ (20/0/0).

 3. ASF souhlasí s doplněním Ankety hodnocení výuky o jednu otázku podle návrhu vyučujícího daného předmětu (20/0/0).

Zapsal: Vojtěch Zeisek, 19. 3. 2009.

Ověřil: Roman Matoušek, 24. 3. 2009

Akce dokumentů