E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 11. 6. 2009

(7. řádné zasedání)

Přítomni: Blažek, Coufal, Gahura, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Chudoba, Jedelský, Krylov, Kříž, Kuthan, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Spilková, Teglová, Treml, Vondrovic, Votýpka, Zeisek (23)

Omluveni: Janšta, Řezanka, Sakala, Šípek, Terrichová (5)

Nepřítomni: (0)

Náhradníci: (0)

Hosté: Gaš, Dzúrová, Ettler, Folk, Kolářová, Tóth, Zima

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Vzpomínkové akce k výročí 17. listopadu

 4. Návrh kandidáta na rektora

 5. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2008

 6. Rozdělení provozních prostředků v rámci sekcí v roce 2009

 7. Jmenování členů disciplinární komise

 8. Prodloužení akreditace doktorských studijních oborů.

 9. Zmocnění předsednictva

 10. Různé

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (22/0/0).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (22/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 14. 5. 2009 (22/0/0).

 4. Vzpomínkové akce k výročí 17. listopadu

Lukáš Tóth z občanské iniciativy Inventura demokracie představil připravovaný program. Fórum 2000 s Václavem Havlem od 14. listopadu organizuje debaty na FF a kolokvia, večer bude koncert. O.p.s. Opona Marka Vocela připravuje 17. 11. velký průvod z Albertova na Národní třídu, na trase budou 3 pódia s různými projevy a nakonec obrovský koncert na Národní třídě. ČT bude mít celodenní koncipovaný pořad. Na FF bylo za tento semestr připraveno prohlášení o největších problémech současné demokracie z pohledu studentů. Inventura demokracie od 12. 11. připravuje sérii přednášek a debat. Dále Inventura připravuje anketu mezi velkými českými osobnostmi, co jim na naší dnešní demokracii schází. Bude to mj. viset v metru. Inventura demokracie úzce spolupracuje s Knihovnou Václava Havla a Oponou. Na některých akcích má zájem i RUK, ale přesná podoba zatím není známa. Jeden z debatních večerů by mohl proběhnout na půdě PřF.

Pan děkan doplnil, že fakulta oznámila shromáždění na 16. 11., ale nakonec prostor a čas dostala Opona. Fakulta s nimi bude jednat o možnosti využití prostor pro fakultní akci.

 1. Návrh kandidáta na rektora

Matoušek uvedl, že na podzim se bude volit nový rektor a PřF by jako jedna z největších fakult měla k tomuto přistupovat aktivně. Doporučuje podpořit dosavadního rektora Hampla (našeho absolventa), který ukázal, že se umí postavit za zájmy univerzity (reforma terciérního vzdělávání apod.) a podporuje rozvojové projekty PřF.

Akademický senát navrhuje prof. Václava Hampla kandidátem na rektora Univerzity Karlovy v Praze (23/0/0).

 1. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2008

Pan děkan uvedl, že výroční zprávu jsme povinni vydat. Některé instituce je mívají poměrně rozsáhlé, fakulta v tomto roce vydá stručnější verzi obsahující pouze požadované údaje.

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2008 (23/0/0).

 1. Rozdělení provozních prostředků v rámci sekcí v roce 2009

Blažek jako předseda ekonomické komise uvedl, že senát v podstatě pouze bere na vědomí, jak byly rozděleny prostředky mezi celosekční výdaje a katedry, z žádné sekce se neozvaly nesouhlasné hlasy.

ASF schvaluje rozdělení provozních prostředků v rámci sekcí v roce 2009 (23/0/0).

 1. Jmenování členů disciplinární komise

Disciplinární komise je ustanovována podle příslušného vnitřního předpisu Univerzity Karlovy a vnitřního předpisu fakulty pro řešení disciplinárních prohřešků studentů. V posledních letech komise nezasedala. Děkan fakulty navrhuje složení komise:

Zaměstnanci:

RNDr. Iva Zusková, CSc. (chemie)

prof. RNDr. Petr Horák, PhD. (biologie)

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (geografie)

Náhradníci:

doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (geologie)

doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (geologie)

Studenti:

Lucie Teglová (nmgr. buněčná biologie, ASF)

Jan Havlík (nmgr. anorganická chemie, ASF),

Lukáš Vondrovic (doktorské studium, ASF)

Náhradnici:

Jan Kříž (3. bc geografie a kartografie, ASF)

Petra Nyplová (doktorské studium, ASF)

Akademický senát schvaluje návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise (22/0/1).

 1. Prodloužení akreditace doktorských studijních oborů.

Proděkan Ettler uvedl, že na podzim končí akreditace některých biomedicínských oborů, proto žádá Akademický senát o souhlas s žádostí o její prodloužení. Návrh již byl schválen vědeckou radou fakulty dne 4.6.2009.

Akademický senát souhlasí s prodloužením akreditace doktorských studijních programů Vývojová biologie, Mikrobiologie, Fyziologie živočichů, Imunologie, Antropologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (23/0/0).

 1. Zmocnění předsednictva

Matoušek vysvětlil, že jde o zmocnění předsednictva po dobu letních prázdnin moci se vyjádřit k naléhavým věcem. Předsednictvo nemůže dělat žádné kroky, které by fakultu nějak zavázaly. ASF usnesení předsednictva musí dodatečně schválit.

Akademický senát podle čl. 23 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 11. června do 31. srpna k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech (23/0/0).

 1. Různé

Matoušek uvedl, že v komisi hodnotící návrhy na nové fakultní tričko budou členové SKAS a proděkané Dzúrová a Folk.

Chudoba uvedl, že Akademie věd se v posledních týdnech staví proti reformě financování vědy a výzkumu. Jedelský doplnil, že na konci června se reformou bude zabývat akademický sněm. Gaš vysvětlil, že problém reformy je v tom, že přišla v době hospodářské krize, kdy prostředky na vědu neporostou. V posledních letech výrazně rostl vědecký výkon vysokých škol, nyní vysoce překonává výstup ústavů Akademie věd. Vysoké školy budou v příštím roce zřejmě postiženy poklesem příspěvku na studenty. Krylov doplnil, že peníze, o které přijde věda budou přesunuty na Ministerstvo průmyslu a obchodu (mimo Technologickou agenturu), což je alarmující. Gaš dále uvedl, že vedení UK reformu výzkumu podporuje.

Jedelský se pro velké časové vytížení rozhodl vzdát se postu v sekční vědecké radě biologie a navrhuje místo sebe Kuthana.

Akademický senát deleguje Kuthana jako svého zástupce do SVR biologie a jako zástupce do výběrových řízení na pozice vedoucích kateder na této sekci (23/0/0).

Matoušek informoval, že na příští zasedání ASF přijal pozvání k diskuzi J.M. rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (22/0/0).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (22/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 14. 5. 2009 (22/0/0).

 4. Akademický senát navrhuje prof. Václava Hampla kandidátem na rektora Univerzity Karlovy v Praze (23/0/0).

 5. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2008 (23/0/0).

 6. ASF schvaluje rozdělení provozních prostředků v rámci sekcí v roce 2009 (23/0/0).

 7. Akademický senát schvaluje návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise (22/1/0).

 8. Akademický senát souhlasí s prodloužením akreditace doktorských studijních programů Vývojová biologie, Mikrobiologie, Fyziologie živočichů, Imunologie, Antropologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (23/0/0).

 9. Akademický senát podle čl. 23 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 11. června do 31. srpna k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech (23/0/0).

Akademický senát deleguje Kuthana jako svého zástupce do SVR biologie a jako zástupce do výběrových řízení na pozice vedoucích kateder na této sekci (23/0/0).

Příští zasedání se uskuteční v pondělí 7. 9. 2009 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

Zapsal Vojtěch Zeisek 11. 6. 2009

Ověřil Roman Matoušek 15. 6. 2009

Akce dokumentů