E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 10. 12. 2009

(11. řádné zasedání)

Přítomni: Blažek, Brůna, Coufal, Gahura, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Chudoba, Janšta, Jedelský, Krylov, Kuthan, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Řezanka, Sakala, Spilková, Šípek, Teglová, Treml, Votýpka (24)

Omluveni:Kříž, Nyplová, Vondrovic, Zeisek (4)

Hosté:Gaš, Dzúrová, Ettler, Folk, Korittová, Obšil

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 12. 11. 2009

 4. Přijímací řízení do doktorského studia v akademickém roce 2010/2011

 5. Akreditace doktorského studijního oboru Teoretická a evoluční biologie

 6. Změna kapitálového rozpočtu

 7. Různé

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Řezanku (17 pro/0 proti/1 zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (18/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 12. 11. 2009 (18/0/1).

 4. Přijímací řízení do doktorského studia v akademickém roce 2010/2011

Proděkan Ettler uvedl materiál. Konzultoval s předsedy oborových rad na geologické sekci a ti souhlasí s vypuštěním podmínky o vyjádření školitele diplomové práce k uchazečově schopnosti vědecky pracovat. Podmínky přijetí jsou nyní na všech oborech stejné. Chudoba upozornil na nejasnosti ohledně správného názvu oddělení doktorského studia (od 1.1. 2010 bude agendu zajišťovat reorganizované studijní oddělení). V dokumentu bude provedena legislativně-technická oprava.

Akademický senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech v akademickém roce 2010/2011 (21/0/0.)

 1. Akreditace doktroského studijního oboru Teoretická a evoluční biologie

Morávková se zeptala na dobu předchozí akreditace. Proděkan Folk uvedl, že předchozí akreditace byla na obor se standardní dobou studia tři roky, nynější je na čtyři roky a formálně se tedy jedná o novou akreditaci.

Akademický senát souhlasí s akreditací doktorského studijního oboru Teoretická a evoluční biologie (22/0/0).

 1. Kapitálový rozpočet

Děkan uvedl, že MŠMT uvolnilo ke konci roku investiční prostředky, které je nutno využít ještě letos. Naše fakulta dostala na dvakrát 5 milionů Kč. Jedna částka bude použita na opravu stolů a druhá částka na rekonstrukci oken budovy Viničná 7. Podle cenové nabídky bude ale rekonstrukce stát 5,5 milionu Kč, a tudíž je třeba rozdíl půl milionu Kč doplatit z prostředků fakulty. Předseda ekonomické komise Blažek uvedl, že chybějících půl milionu korun se bude financovat z ušetřených finančních prostředků nevyčerpaných na jiných akcích a návrh jednoznačně podporuje.

Akademický senát schvaluje změnu kapitálového rozpočtu na rok 2009 (23/0/0).

 1. Různé

Chudoba informoval o dění v ASUK, po jeho vystoupení se diskutovalo zejména o vyřazení části výsledků z hodnocení vědy na základě formálních nedostatků. Herman se zeptal děkana, zda-li existuje seznam publikací, které by měly být vzhledem k usnesení RVVI vyřazeny. Děkan odpověděl, že se jedná a celkem asi 1 300 prací z celkových 5 500 prací. Krylov se zeptal na afiliace – nebyly některé práce vyřazeny z tohoto důvodu? Děkan odpověděl, že se publikace přiřazují podle zaměstnavatele pracovníka. Mašín řekl, že by bylo dobré zlepšit informovanost ohledně zadávání údajů do RIVu. Obšil uvedl, že ostrý sběr začne počátkem ledna, potřebné informace budou na webu a budou probíhat školení pro zástupce kateder. Děkan doplnil, že za sběr dat jsou nově odpovědni vedoucí kateder.

Dále se diskutovalo o ceně pro nejlepší pedagogy na základě výsledků ankety. Hrouda uvedl, že byl zmaten ohledně toho, kým měla být tato cena udělována. Děkan si myslí, že by cena měla být od studentů, samozřejmě s materiálním zabezpečením ze strany fakulty. Děkan informoval o fakultním plesu, který proběhne 15. 1. 2010.

Matoušek pozval senátory na slavnostní odhalení pamětní desky J. Heyrovskému.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Řezanku (17 pro/0 proti/1 zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (18/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 12. 11. 2009 (18/0/1).

 4. Akademický senát souhlasí s akreditací doktorského studijního oboru Teoretická a evoluční biologie (22/0/0).

 5. Akademický senát schvaluje změnu kapitálového rozpočtu na rok 2009 (23/0/0).

 6. Akademický senát schvaluje změnu kapitálového rozpočtu na rok 2009 (23/0/0).

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21. 1. 2009 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

Zapsal Michal Řezanka 10. 12. 2009,

Ověřil Roman Matoušek 21. 12. 2009

Akce dokumentů